Katalog

  Naziv:

  Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  25.7.2016

  Predhodniki:

  Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka (21500101)

  Klasius-P16:

  Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka (0644406011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarska ali opravljen mojstrski izpit iz slikopleskarstva-črkoslikarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarska in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju slikopleskarstva–črkoslikarstva, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:
  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. PREVERJANJE

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež

   

   

  Načrtovanje

  Upoštevanje konservatorske doktrine ter tehnične in konservatorske dokumentacije

   

   

   

  10

   Ugotovitev obstoječega stanja poslikanih površin

  Priprava delovne risbe in  šablon

  Načrtovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja

   

   

  Izvedba

  Ureditev delovnega mesta, materialov, orodij in pripomočkov za delo

   

   

  60

  Pravilno in v pravilnem zaporedju izvajani delovni postopki

  Uporaba materialov in sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili

  Skladnost izdelka z načrtom oziroma delavniško risbo

  Kakovost poslikanih površin

  Ureditev delovnega mesta po končanem delu in sortiranje odpadkov

   

   

  Dokumentacija

  Tehnična popolnost in kakovost delovne skice

  Tehnična popolnost in kakovost dokumentacije o izvedenem delu

   

  10

   

   

  Zagovor

  Predstavitev izdelka:

  ·         Problematika restavratorsko-konservatorskega posega

  ·         Utemeljitev uporabe materialov in delovnih sredstev

  ·         Utemeljitev izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja

   

  20

   

  100

   

  Izločilna merila

  • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
  • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
  • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
  • nesodelovanje s sorodnimi poklici in z drugimi strokovnjaki
  • kršenje predpisov in konvencij, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • možnost opravljanja slikopleskarskih in črkoslikarskih del v delavnici ali zagotoviti možnost dela na terenu, kadar je to mogoče

  • restavratorsko orodje in pribor
  • slikopleskarsko in črkoslikarsko ročno orodje in stroji
  • pribor za fotodokumentiranje
  • osnovni, pomožni in restavratorski materiali
  • možnost izvajanja simulacij: vzrokov in stopenj poškodovanosti slikopleskarskih in črkoslikarskih elementov; historičnih načinov izdelovanja; ročnega izdelovanja; demontaže, obdelave in montaže; zaščite slikopleskarskih in črkoslikarskih elementov v vseh fazah dela; čiščenja in vzdrževanja; izdelave odlitkov in kopij slikopleskarskih in črkoslikarskih objektov.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

   • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje)  s področja arhitekture ali restavratorstva ali slikarstva ali zgodovine umetnosti z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in
   • en član najmanj srednjo poklicno izobrazbo v programu  Slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka in 10-letne delovne izkušnje na področju restavriranja dekorativnih poslikav ali univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje)  s področja restavratorstva  in pet let delovnih izkušenj s področja restavriranja dekorativnih poslikav in
   • En član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje)  s področja arhitekture  ali restavratorstva  z 10-letnimi izkušnjami v načrtovanju in/ali izvedbi historičnih dekorativnih poslikav.

   10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

   Ni časovne omejitve.

   11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

   Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
   čisti dekorativne poslikave in štukaturne omete
   • odstranjuje sekundarne omete in beleže
   • čisti dekorativne poslikave in omete z uporabo različnih metod (mehansko, kemijsko)
   • sproti opazuje in opozarja na posledice čiščenja poslikav in štukatur
   • opozarja na nepredvidene najdbe
   • se zaveda možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja

   čiščenje ometov:
   • načrtuje in pojasni postopek čiščenja
   • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
   • ugotovi in pojasni nastale poškodbe
   • pripravi sonde
   • izmeri dekorativne poslikave
   • izvede pripravo na utrjevanje originala
   • izvede pripravo na izvedbo rekonstrukcije ometa in/ali dekorativne poslikave
   • dokumentira vse faze postopka
   • sortira odpadke in uredi delovno mesto

   čiščenje poslikanih arhitekturnih členov:
   • načrtuje in pojasni postopek dela,
   • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno in zdravo delo,
   • odpre zazidane (ali delno zazidane, ometane ipd.) odprtine (okno, portal, vogal)
   • pripravi sonde
   • ugotovi in predstavi originalne obdelave
   • predstavi predlog izvedbe posega
   • dokumentira vse faze postopka
   • sortira odpadke in uredi delovno mesto

   popravlja površinske in strukturne poškodbe dekorativnih poslikav in mavčnih štukatur
   • utrjuje omete, podlago in dekorativne poslikave, štukatur, rustikalnih obdelav, jemlje odtise obstoječih elementov
   • pozna tradicionalne tehnike in tehnologijo dekorativnih poslikav in izdelave štukatur 
   • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
   • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito in utrjevanje dekorativnih poslikav
   • uporablja materiale in orodja za modeliranje
   • izdeluje kalupe in vliva v kalupe,
   • izvaja različne tehnike beljenja in načine liniranja
   • domodelira manjkajoče dele v originalnih tehnikah
   • ročno in šablonsko izdeluje štukature in elemente
   • šablonsko barva, poslikuje ornamente, izdeluje štukature,rustikalna in pozlatarska dela
   izdelava slikopleskarske sonde - na objektu (npr. fasadi) odpira na več mestih, ki jih določi član komisije:
   • načrtuje in pojasni postopek dela
   • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
   • izdela sondo venca
   • izdela sondo vogala
   • izdela sondo portala
   • izdela sondo na steni
   • izdela sondo arhitekturnega člena
   • izdela sondo ometa
   • izdela sondo beležev na steni
   • ugotovi in predstavi originalne izvedbe ter poškodbe
   • dokumentira vse faze postopka
   • sortira odpadke in uredi delovno mesto

   utrjevanje ometov in štukatur na vnaprej izbranem primeru poškodovanega venca ali štukature:
   • načrtuje in pojasni postopek dela
   • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
   • izvede čiščenje
   • ugotovi in predstavi nastale poškodbe
   • izvede injektiranje in utrjevanje štukature ter podlage
   • izvede retušo
   • dokumentira vse faze postopka
   • sortira odpadke in uredi delovno mesto

   12. Literatura, strokovno gradivo

   • Fister, Peter in sod.: Boh-Pečnik, Nuša, Deu, Živa, Kavčič, Mateja, Lah, Ljubo: Arhitekturna identiteta 1., 2.
   • Fister, Peter: Umetnost stavbarstva na Slovenskem: DZS, Ljubljana, 1984.
   • Fister, Peter: Obnova in varstvo kulturne dediščine. Partizanska knjiga, Ljubljana, 1979.
   • Deu, Živa: Stavbarstvo slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Kmečki glas, Ljubljana, 2001.
   • Črepinšek, Maja: Prenova stavbne dediščine v Sloveniji (RES: publikacija Restavratorskega centra R Slovenije). Restavratorski center R Slovenije, Ljubljana, 1993.
   • Po poteh ljudskega stavbarstva, In the Footsteps of Vernacular Architecture in Slovenia. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1994.
   • Srednjeveška mesta. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1998.
   • Po poti baročnih spomenikov Slovenije. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1992.
   • John & Nicola Ashurst: Practical Building Conservation: Volume 3 Plasters, Mortars and Renders, Terracotta and Earth, Gower Technical Press. Aldershot, 1988.
   • Jokilehto, Jukka, Butterworth, Heinemann: A History of Architectural Conservation. Oxford, 1999.
   • Feilden, Bernard M: Conservation of Historic Buildings. Architectural Press, Oxford, 2001.
   • Vierl, Peter: Putz und Stuck, Herstellen - Restaurieren. Callwey, München, 1984.
   • Müller, Rudolf: Stuck – Putz – Trockenbau, Fachbuch für die Aus- und Weiterbildung im Stukkateur-Handwerk. Köln, 1991.
   • Tehnike emulzione tempere, Summerecker Sigo. Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1975.
   • Brkić, N.: Tehnologija slikarstva vajarstva i ikonografija. Umetnička akademija u Beogradu, Beograd, 1973.
   • Hudoklin, Radoje: Tehnologija materialov, ki se uporabljajo v slikarstvu, 1. del, Temeljniki, podloge, veziva in polnila podlog. Vzajemnost, Ljubljana, 1955.
   • Hudoklin, Radoje: Tehnologija materialov, ki se uporabljajo v slikarstvu, 2. del, Slikarska barvila, veziva in rdečila. Vzajemnost, Ljubljana, 1958.
   • Stephenson, Jonathan: The materials and techniques of painting. Thames and Hudson, London, 1989.
   • Reclam, jun. Philipp: Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken, Band 1, Farbmittel, Buchmalerei, Tafel- und Leinwandmalerei. Stuttgart, 1988.
   • •Reclam, jun. Philipp: Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken, Band 2, Wandmalerei, Mosaik. Stuttgart, 1990.
   • Fressl, Ivo: Slikarska tehnologija. Zagreb, 1960.


   13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

   • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
   • Ivan Bogovčič, Akademija za likovne umetnosti
   • Gavrilo Manjevič, Srednja gradbena šola Maribor
   • Marjan Lubej, Srednja gradbena šola Maribor
   • Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič Krapež, CPI

   14. Delovna skupina za revizijo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
   • Jožef Drešar, Gnom, d. o. o.
   • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
   • Dušan Štepec, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
   • Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije
   • Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo
   • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
   • Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI