Katalog

  Naziv:

  Turistični informator/turistična informatorka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  18.12.2018

  Predhodniki:

  Turistični informator/turistična informatorka (81200031)

  Klasius-P16:

  Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

  Klasius-SRV:

  Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Turistični informator/turistična informatorka (0885658011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Turistični informator/turistična informatorka 08856580 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju turizma, kar kandidat dokazuje s pogodbami o zaposlitvi, drugimi pogodbami o delu in referenčnimi pismi delodajalcev in
  • znanje tujih jezikov:

  1.)angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2.)tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. Način preverjanja – storitev in zagovor

  Kandidat v praktičnem prikazu storitve dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in ob upoštevanju predpisane dokumentacije. Ob praktičnem prikazu storitve izvede tudi ustni zagovor opravljene storitve, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Turistični informator/turistična informatorka.
  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Načrtovanje in priprava naloge

  idejna zasnova izvedbe storitve

  10

  izbor ustreznih virov informacij

  Izvedba

  urejenost osebe in delovnega prostora

  50

  kakovost izvedbe storitve: doslednost, natančnost, strokovnost

  racionalna poraba časa, materiala in energije

  komunikativnost in upoštevanje poslovnega bontona

  Dokumentacija

  celovitost, preglednost in strokovna ustreznost dokumentacije

  10

  Ustni zagovor

  strokovna utemeljitev izvedbe storitve

  30

   

  Izločilna merila

  - neupoštevanje pravil poslovne komunikacije

  - neupoštevanje pravil poslovnega bontona


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (VI)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • manjša predavalnica za simulacijo dela informatorja

  • osebni računalnik z dostopom na internet
  • statistične publikacije, obrazci

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem. 

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja turizma ali družbenih ved in 5 let delovnih izkušenj s področja turizma in
  • en član najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo s področja komunikologije ali ekonomije in 5 let delovnih izkušenj s področja turizma in
  • en član najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo s področja turizma ali gostinstva ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Turistični informator/turistična informatorka in 8 let delovnih izkušenj s področja dela turističnih informatorjev

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  oskrbuje goste/stranke ali druge ciljne javnosti s promocijskim in informativnim materialom
  • zbira in ureja ključne informacije in o njih redno obvešča nadrejene oz. druge ciljne javnosti
  • oskrbuje goste in partnerje z informativno-promocijskimi materiali
  • posreduje informacije direktno gostom in strankam
  • preverja stanje zalog informativno-promocijskih materialov
  • izmenjuje informativne materiale z drugimi informacijskimi agencijami/centri/službami
  • pozna oblike in osnovna pravila komuniciranja z različnimi javnostmi
  • pozna turistično ponudbo Slovenije - geografske, zgodovinske, kulturne, politične in gospodarske značilnosti
  Pripravi informativno-promocijski besedilo o določeni novosti v turistični ponudbi v okolju za promocijsko objavo:
  • uporabi različna informativno-promocijska sredstva za določene turistične destinacije in proizvode
  • uporabi informacije različnih nosilcev turistične ponudbe, državnih in občinskih organov in institucij, združenj in medijev
  • oblikuje sporočilo v primerno obliko in predvidi možne uporabnike

  Pripravi besedilo za medije, obvestilo o določeni prireditvi v okolju:
  • uporabi različna informativno-promocijska sredstva za določene turistične destinacije in proizvode
  • uporabi informacije različnih nosilcev turistične ponudbe, državnih in občinskih organov in institucij, združenj in medijev
  • oblikuje sporočilo v primerno obliko in predvidi možne uporabnike

  Oblikuje promocijsko-animacijski dopis, s katerim odgovarjamo na povpraševanje določenega gosta po izbiri komisije:
  • uporabi različna informativno-promocijska sredstva za določene turistične destinacije in proizvode
  • uporabi informacije različnih nosilcev turistične ponudbe, državnih in občinskih organov in institucij, združenj in medijev
  • oblikuje sporočilo v primerno obliko

  svetuje pri izbiri počitniških ciljev, produktov in drugih elementov ponudbe
  • nudi promocijsko-informativne storitve in materiale
  • vodi izvajanje promocijskih aktivnosti za pridobivanje gostov
  • sprejema in vodi postopke reševanja pritožb in pohvale
  • oblikuje in posreduje pobude za oblikovanje turistične ponudbe
  • ima poglobljena znanja o posameznih območjih turistične ponudbe Slovenije in jih zna posredovati vsem zainteresiranim
  • pozna uporabnost in vlogo naravne in kulturne dediščine v turizmu
  • pozna pomen ustrezne komunikacije med informatorjem in okoljem
  • obvlada pravila poslovnega bontona v različnih situacijah
  Demonstrira pridobivanje gosta za ponudbo po izbiri komisije:
  • izbere ustrezna informativno-promocijska sredstva
  • predstavi ponudbo z navajanjem točnih, izčrpnih in ažurnih informacij
  • ustrezno nastopi in upošteva pravila bontona
  • ponudi v nakup izdelke in produkte (turistični spominki ipd.)
  opravlja statistično analitična dela
  • pregleda in pripravi končno analizo podatkov zbranih preko anket in intervjujev gostov
  • spremlja podatke o turističnih zmogljivostih in turističnem prometu
  • pripravlja poročila za potrebe statističnih služb
  • pripravlja poročila o nastopih na sejmih, borzah
  • pripravlja poročila o odzivih gostov
  • pripravlja letna poročila za nadrejene
  • pripravlja finančna poročila in načrte
  • pozna osnovne metode statističnega zbiranja podatkov, analize podatkov, interpretacije in prikazovanja podatkov
  Pripravi pisno poročilo o turističnih zmogljivostih in turističnem prometu v kraju ali državi za določeno obdobje:
  • zbere podatke iz ustreznih publikacij in drugih virov
  • izračuna izkoriščenosti zmogljivosti in povprečne dobe bivanja gostov
  • oblikuje podatke v tabelah in grafih za potrebe predstavitve
  • pripravi komentar
  predstavlja lokalno skupnost, regijo oziroma državo na promocijskih dejavnostih
  • vodi sprejem, animacijo in informiranje obiskovalcev/gostov
  • nadzoruje in spremlja dogajanje na razstavnem prostoru
  • zaznava tržne priložnosti v okolju
  • pozna pomen marketinške prakse in podjetniškega pristopa
  • pozna konkretne izvedbene načrte trženja turistične ponudbe
  • pozna in vrednoti prostorske danosti in geografske značilnosti Slovenije
  • pozna naravno in kulturno dediščino ter zakonodajo, ki jo ščiti
  • pozna turistične tokove in inovacije v turistični ponudbi
  • obvladuje komunikacijske spretnosti in je vešč v govornem nastopanju
  • obvlada pravila poslovnega bontona v različnih situacijah
  Izvede praktičen prikaz izvedbe storitve na stojnici/informacijskem pultu s predstavitvijo turističnega kraja:
  • pripravi stojnico z informativno-promocijskim materialom
  • sprejme gosta z upoštevanjem pravil bontona
  • predstavi ponudbo z navajanjem točnih, izčrpnih in aktualnih informacij
  • prilagodi informacije potrebam gosta, da doseže čim večjo učinkovitost predstavitve


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021; dostop: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Strategija_turizem_koncno_5.10.2017.pdf
  • Strategija – ključni poudarki; dostop: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Strategija_turizma_kljucni_poudarki.pdf
  • Publikacije Slovenske turistične organizacije in partnerskih organizacij; dostop: https://www.slovenia.info/sl/potovalni-nacrt/publikacije
  • RS, MGRT, Direktorat za turizem, PRIROČNIK ZA RAZVOJ FUNKCIONALNE KAKOVOSTI STORITEV V TURIZMU (S POUDARKOM NA HOTELSKIH PODJETJIH), Ljubljana, oktober 2008, dostop: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/Prirocnik_funkcionalna_kakovost-na_splet.pdf
  • Grintal, Barbara: Poslovni bonton od A do Ž, Poslovna založba MB, 2013.
  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Marija Rok, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož,
  • Alojz Hudarin, Skupnost TIC Slovenije,
  • Miro Pretnar, GZS,
  • Jasna Radić, Ministrstvo RS za gospodarstvo

  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI

   

  Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Zvezda G. Novljan, Event plus, d. o. o.
  • Mateja Bauman, STO
  • izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, UP – Fakulteta za turistične študije TURISTICA
  • Daniela Županek, Terme 3000
  • Janja Kiselak, Radenci
  • Matjaž Kovačič, Terme 3000
  • Igor Ilijaš, ROZ Dolenjske in Bele krajine, Sindikat GIT

   

  Koordinacija pri reviziji kataloga za NPK:

  Simona Kuder, CPI