Katalog

  Naziv:

  Valjavec/valjavka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  29.6.2017

  Predhodniki:

  Valjavec/valjavka (52100101)

  Klasius-P16:

  Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Valjavec/valjavka (1364225011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Valjavec/valjavka s kodo13642250 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju valjanja kovin

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
  4.2. NAČINI PREVERJANJA
  • praktično preverjanje z ustnim zagovorom


  5. Merila preverjanja

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Načrtovanje in priprava naloge

  ­   pregled  tehnološke dokumentacije

  ­   priprava delovnega mesta in pripomočkov

  10

  Izvedba

  ­   uporaba osebne varovalne opreme in upoštevanje navodil za varno delo

  ­   priprava strojev in naprav za valjanje kovin

  ­   pravilna tehnološka izvedba procesa valjanja

  60

  Dokumentacija

  ­   ustrezno izpolnjena delovna dokumentacija

  ­   zapisi skladni z zahtevami sistema kakovosti

  10

  Ustni zagovor

  ­   obrazložitev izpolnjene dokumentacije

  ­   razumevanje izvedenih tehnoloških postopkov

  ­   razumevanje strokovne terminologije

  20

  IZLOČILNA MERILA:

  • opustitev ali nepravočasna kontrola delovanja varnostnih sistemov na delovni opremi,
  • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
  • nepravilna uporaba delovne opreme in neupoštevanje navodil za delo,
  • nerazumevanje delovne dokumentacije,
  • nepoznavanje vzrokov in ukrepov za odstranitev vzrokov slabe kakovosti valjancev

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • valjarna linija

  • transportne naprave in drugi pripomočki za valjanje
  • merilne/kontrolne naprave
  • osebna varovalna oprema
  • tehnološka navodila in navodila za varno delo
  • navodila za varno delo s talilno pečjo

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

  • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja valjanja kovin
  • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in pet let delovnih izkušenj s področja valjanja kovin

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  upravlja proces valjanja kovin skladno s standardi in predpisi
  • preveri predpisane parametre valjanja,
  • razume osnovne pojme plastičnega preoblikovanja kovin (napetost tečenja, preoblikovalno trdnost in deformacijo)
  • glede na tehnologijo valjanja nastavlja optimalne tehnološke parametre valjanja
  • nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za valjanje in po potrebi spreminja parametre
  • upravlja avtomatizirani sistem vodenja strojev in procesa valjanja
  • zalaga material v peči (pri toplem valjanju)
  • ugotavlja eventualno zamenjavo vložka pred zalaganjem v peč (zlitine-jekla) z metodo iskrenja
  • nadzira ogrevanje vložka skladno s tehnološkimi predpisi in ukrepa na osnovi spremljanja parametrov procesa (pri toplem valjanju)
  • pozna optimalne ogrevne temperature in načine prehajanja toplote na izbrani vložek pri toplem valjanju
  • izklopi peč po varnostno-obratovalnih navodilih
  • pozna osnovne merilno-regulacijske elemente ogrevne peči pri toplem valjanju
  • transportira material iz peči do agregata za valjanje
  • izbira in vgrajuje potrebno orodje in priprave
  • med postopkom valjanja meri in nadzira dimenzije, obliko in temperaturo obdelovanca
  • pozna območje plastičnosti za posamezne skupine zlitin in kovin
  • prepoznava vzroke in napake, nastale med procesom valjanja in jih sistematično spremlja
  • izbere parametre rezanja valjancev
  • izvaja ohlajanje obdelovancev v skladu s tehnološkim postopkom
  • pozna osnovne strukturne spremembe, ki nastajajo med procesom ohlajanja kovin in zlitin
  • razume prednosti ravnanja obdelovancev v vročem,
  • označuje končne izdelke, tehnološke odpadke in neustrezne izdelke
  • upravlja mostno dvigalo oz. druge transportne naprave  
  • spremlja tehnološki postopek in izbrano tehniko valjanja
  • izbere osnovne parametre tehnologije valjanja
  • pozna osnove fizikalnih in kemijskih lastnosti železnih ali neželeznih kovin
  • izvaja postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih valjanja
  • razlikuje napake na valjanih izdelkih in vzroke za njihov nastanek
  Pripravi stroje, naprave in orodja za valjanje:
  • preveri ali prejeta osebna varovalna oprema ustreza predpisom za to delovno mesto
  • preveri delovanje varnostnih naprav
  • poskrbi za ustrezno osebno varovalno opremo
  • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen
  • opiše ukrepe v primeru poškodbe pri delu
  • opiše ukrepe v primeru požara
  • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
  • preveri delovanje varnostnih naprav
  • pregleda in obrazloži delovno dokumentacijo,
  • uredi delovno mesto skladno s tehnološkimi navodili in navodili o varnem delu
  • preveri in pripravi vložni material za valjanje glede na zahteve iz delovne dokumentacije
  • opiše stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za postopek valjanja
  • prevzame, pregleda in pripravi peč za ogrevanje vložka (pri toplem valjanju)
  • prevzame, pregleda in pripravi stroj za valjanje
  • prevzame, pregleda in pripravi transportne naprave
  • preveri brezhibnost merilnih instrumentov
  • preveri razpoložljivost (temperatura, tlak) mazalnih, hidravličnih in hladilnih sistemov
  • pripravi potrebno pomožno orodje za valjanje
  • pripravi potrebno merilno opremo za nadzor dimenzije valjanca
  • preveri parametre ogrevanja (pri toplem valjanju) in valjanja ter jih razloži
  • izvede nastavitve parametrov ogrevanja (pri toplem valjanju) in valjanja materiala skladno z delovno dokumentacijo in tehnološkimi navodili
  • pripravi in nastavi valjarno linijo
  • opozori prisotne v delovnem procesu na zagon naprav
  • skladno s tehnološkimi navodili in navodili za varno delo izvede zagon naprav za ogrevanje (pri toplem valjanju) in valjanje
  • preizkusi delovanje posameznih naprav in usklajenost delovanja celotne procesne linije
  • izpolni dokumente, ki jih zahtevajo tehnološka navodila

  Izvede ogrevanje (pri toplem valjanju) in valjanje:
  • upošteva navodila za varno delo
  • opiše tehnologijo valjanja kovin
  • obrazloži osnovne fizikalne in kemične lastnosti valjanca ter njihov vpliv na proces valjanja
  • preveri in po potrebi korigira nastavitve peči za ogrevanje in vložek transportira v pečni prostor (pri toplem valjanju)
  • zagotavlja sledljivost vložka v fazi ogrevanja (pri toplem valjanju)
  • nadzira stanje in pravilno delovanje peči za ogrevanje (pri toplem valjanju)
  • valjanec transportira iz peči za ogrevanje do naprave za valjanje in preveri ustreznost temperature (pri toplem valjanju)
  • valjanec zvalja na stroju za valjanje (ročni/avtomatski režim) in ga transportira do naslednjega stroja ali na hladilno klop
  • zagotavlja sledljivost valjanca v fazi valjanja in ohlajanja
  • po potrebi razreže valjanec
  • preveri površino in dimenzije valjanca ter označi oziroma izloči neustrezen valjanec oziroma del valjanca
  • v primeru odstopanja dimenzije ali slabe površine valjanca izvede ustrezne ukrepe za odpravo neskladja
  • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri valjanju
  • našteje možne napake pri valjanju in opiše vzroke za nastanek
  • opiše ukrepe v primeru določene napake na valjancu
  • pripravi vzorce valjanca oziroma valjanec za različne analize po predpisani tehnološki dokumentaciji
  • spremlja delovanje ogrevne peči (pri toplem valjanju), naprave za valjanje, mazalnih, hidravličnih in hladilnih sistemov ter njihovo delovanje po potrebi korigira
  • izklopi stroje in naprave za valjanje po varnostnoobratovalnih navodilih
  • izpolni dokumentacijo o delu

  nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za valjanje ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
  • nadzira izvajanje procesa valjanja in ukrepa v primerih odstopanja od zahtevanih rezultatov
  • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
  • prepozna nepravilnosti pri delovanju strojev in naprav
  Izkaže razumevanje tehnološkega procesa:
  • pojasni, katere parametre spremlja na strojih za valjanje kovin in kakšne so ciljne vrednosti
  • pojasni, v katerem primeru mora spremeniti parametre na stroju za valjanje kovin
  • našteje možne nepravilnosti v delovanju strojev in naprav ter pojasni, na kak način jih prepozna
  • opiše postopke ukrepanja v primeru nepravilnega delovanja
  • pojasni, na kakšne načine poskrbi za optimalno porabo energentov in materiala
  • pojasni, zakaj je pomembno skrbeti za racionalno rabo energije in materialov


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Vodopivec, Franc. Kovine in zlitine, –Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2002.
  • Vehovar, Leopold. Nerjavna jekla in njihova korozijska odpornost, –Ljubljana, 2010.
  • Tolar, Miha. Elektrojeklarstvo, –SIJ Acroni, Jesenice, 2006.
  • Arh, Jože. Jeklarstvo, Železarsko-izobraževalni center Jesenice, Jesenice, 1979.
  • Honeycombe, Robert in Hancock, Peter, Ažman, Slavko – prevod. Jekla - Mikrostruktura in lastnosti, Jesenice, 2009.
  • Kveder, Aleksander. Metalurški priročnik, –Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1972,
  • Perne, Janko. Tehnologija plastičnega preoblikovanja, Ljubljana, 1986.
  • Rešek, Franjo. Tehnologija gradiv, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1975.
  • Zupančič, Franc, Anžel, Ivan. Gradiva, Visokošolski učbenik, Univerza Maribor, 2007.
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS št. 43/11, 3.12. 2011.
  • Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12, 14. 01.1994.
  • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Uradni list RS št. 101/2004.


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
  • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
  • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
  • Brigita Juhart, IMPOL, d. d., Slovenska Bistrica
  • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne, d. o. o.
  • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
  • Barbara Krajnc, GZS
  • Metod Češarek, CPI

  Koordinatorica pri pripravi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Bojana Sever, CPI

  Delovna skupina za pripravo revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • Alojzij Rozman, Metal Ravne     
  • Stanko Triglav, Metal Ravne
  • Jure Jamer, Metal Ravne
  • Miran Kadiš, Metal Ravne
  • Nina Potočnik, Skupina Impol     
  • Peter Cvahte, Skupina Impol
  • Boris Kumer, Štore Steel    
  • Metod Marolt, Štore Steel
  • Stane Jakelj, Acroni Jesenice    
  • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
  • Blaž Berčon, LTH Castings    
  • Borut Lorgar, Unior Zreče
  • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
  • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
  • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije

  Koordinator priprave revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Klement Drofenik, CPI