Katalog

  Naziv:

  Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  25.1.2011

  Predhodniki:

  Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka (52000011)

  Klasius-P16:

  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka (1555540011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Skrbnik / skrbnica procesnih naprav - mehatronik / mehatroničarka 155555400 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Eno leto delovnih izkušenj pri delu s procesno opremo.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

   

  4.2. NAČINI PREVERJANJA

  Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi.


  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati so:
  • priprava kandidata na delo,
  • priprava in uporaba pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost izvedbe storitve,
  • racionalna uporaba materiala in energije,
  • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
  • upoštevanje pravil o varovanju okolja,
  • komunikativnost,
  • upoštevanje tehničnih navodil.


  Izločilna merila:

  • neupoštevanje pravil o varnosti pri delu.

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:
  Področje ocenjevanja Delež (%)
  načrtovanje in priprava naloge 10
  Izvedba 55
  Dokumentacija 15
  ustni zagovor 20

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka

  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • avtomatizirana procesna linija v simuliranem ali tipičnem delovnem okolju

  Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

  • visokošolska ali višješolska znanja s področja elektotehnike, elektronike in 5 let delovnih izkušenj pri delu s področja upravljanja in vzdrževanja ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Skrbnik / skrbnica procesnih naprav – mehatronik / mehatroničarka 155555400 ali
  • visokošolska ali višješolska znanja s področja strojništva in 5 let delovnih izkušenj pri delu s področja upravljanja in vzdrževanja ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Skrbnik / skrbnica procesnih naprav – mehatronik / mehatroničarka 155555400 ali
  • visokošolska ali višješolska znanja s področja mehatronike in 5 let delovnih izkušenj pri delu s področja upravljanja in vzdrževanja

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  načrtuje procesni sistem
  • pripravi načrt za vzdrževanje ter spremljanje posodobitev in razširitev komponent procesnega sistema
  • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev komponent informacijskega in komunikacijskega sistema
  • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacijo, ogledi)
  • načrtuje preglede strojev in naprav
  • izdeluje tehnično prevzemne pogoje za nove naprave

  • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
  • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog

  Izdela ustrezen plan za tekoče vzdrževanje in remonte

  • predstavi evidenco servisnih posegov
  • pregleda arhiv posegov v avtomatizirani proces
  • izdela in utemelji plan vzdrževanja

  Izdela tehnična navodila in delovni nalog

  • na podlagi planov vzdrževanja izdela delovni nalog in podrobna navodila za izvedbo servisa/remonta

  Izdela delovno poročilo o opravljenih delih

  • zbere dokumentacijo o opravljenih delih
  • utemelji in pojasni potek servisa/remonta
  izvaja montažo avtomatiziranega procesa
  • postavlja nove stroje
  • izvede prvi zagon stroja
  • pomaga pri demontaži, montaži (elektro)motorjev
  • kontrolira rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
  • kontrolira električne načrte in programsko opremo novih naprav

   

  • pozna zahtevane lastnosti rezervnih delov
  • pozna zahtevane lastnosti električnih načrtov in programske opreme novih naprav

  Izvede montažo dela avtomatiziranega procesa

  • pregleda dokumentacijo
  • izdela načrt izvedbe
  • pripravi material in orodje
  • izvede montažo
  • opravi zagon
  • pojasni potek del
  upravlja delovanje procesnih sistemov
  • upravlja posamezne dele procesnega sistema
  • izvaja in analizira standardne diagnostične teste enot procesnega sistema
  • pozna SW-sisteme za izvajanje/upravljanje procesnih sistemov za krmiljenje proizvodnje (MES - Manufacturing Execution System )

  • pozna osnove in tehnike procesne avtomatizacije
  • pozna orodja in jezik za procesne sisteme
  • pozna osnove robotike
  • pozna osnove CNC-tehnologije

  Izvede osnovno parametriranje avtomatiziranega procesa

  • pregleda delovni nalog
  • pregleda obstoječe nastavitve avtomatiziranega sistema
  • na robotu (robotskemu simulatorju) napiše preprost program (pick and place)
  • s pomočjo računalnika napiše preprost program za obdelavo enostavnega obdelovanca, izdela izdelek na CNC- stroju ter na osnovi kontrolnih meritev ponastavi dolžino orodij
  • ugotovi skladnost uporabljenih nastavitev z zahtevami delovnega naloga
  • uporabi programsko orodje  za izvedbo nalog iz delovnega naloga
  • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
  izvaja kontrolo procesa in opreme
  • kontrolira rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
  • kontrolira električne in strojne načrte ter programsko opremo novih naprav
  • opravlja redne kontrole varnostnih ukrepov
  • ustrezno ukrepa, da se odpravijo napake v najkrajšem možnem času
  • vodi arhiv večjih napak
  • vodi dnevnik servisov oziroma remontov
  • skrbi za nabavo strojnih in elektrodelov,  potrebnih za remont
  • preverja skladnost nadomestnih delov in pravilnost vgradnje
  • izdela poročilo o servisu oziroma remontu

  Preglede varnostne ukrepe na avtomatiziranem procesu

  • pregleda stanje
  • pojasni funkcionalnost uporabljenih varnostnih ukrepov
  • predlaga izboljšanje ali uskladitev z obstoječimi predpisi
  vzdržuje in nadzira pravilnost delovanja naprav v avtomatiziranem sistemu
  • nadzira delovanje posameznih sklopov v procesnem sistemu
  • menja module oz. podsklope, senzorje in aktuatorje
  • izvaja zamenjave in nastavitve elementov procesnih sistemov
  • sodeluje pri prevzemanju, zagonu in preizkušanju procesnih naprav, sistemov in podsistemov
  • samostojno vzdržuje in servisira procesne in krmilne naprave
  • vzdržuje krmilne sisteme proizvodnih linij
  • vzdržuje procesno opremo
  • dodaja popravke programske opreme

  • pozna in vzdržuje aplikacije na ravni povezav med krmilnikom in strežnikom
  • pozna elemente, materiale in tehnologije v elektroniki in v procesni tehniki
  • pozna osnove računalniških komunikacij in protokolov
  • pozna delovanje in funkcije posameznih elektronskih sklopov
  • pozna funkcije in delovanje elementov procesnih sistemov
  • pozna osnove elektroenergetskih elementov, strojev in naprav energetske elektronike
  • pozna osnove računalniško integriranih proizvodnih sistemov
  • pozna SW-orodja in aplikativne rešitve za komunikacijo/povezovanje krmilnikov na strežnik

  Vzdržuje, nadzira pravilnost delovanja naprav v avtomatiziranem sistemu

  • pregleda dokumentacijo vzdrževalnih del
  • pregleda avtomatiziran sistem
  • utemelji potrebne posege v avtomatiziranemu procesu
  • pojasni postopek nabave rezervnih delov, skladiščenje in evidentiranje
  vzdržuje programsko in strojno opremo ter arhivira dokumentacijo za vzdrževanje avtomatiziranega sistema
  • vzdržuje in arhivira programsko opremo krmilnikov
  • vzdržuje in arhivira programsko opremo procesnih računalnikov
  • vzdržuje in arhivira dokumentacijo za vzdrževanje

  • pozna osnove programskih jezikov in generativnih orodjih, ki se uporabljajo na področju krmiljenja procesov

  Vzdržuje in arhivira programsko opremo ter dokumentacijo za vzdrževanje avtomatiziranega procesa

  • pregleda stanje strojne in  programske opreme
  • ugotovi ustreznost strojne in programske opreme
  • izvede posodobitve strojne in  programske opreme
  • posodobi arhiv avtomatiziranega procesa
  diagnosticira napake
  • ugotavlja napake s programsko in strojno opremo

   

  • pozna možne napake
  • pozna programsko in strojno opremo za ugotavljanje napak
  • pozna zgradbo strojev in naprav ter funkcije njihovih delov

  Diagnosticira napake

  • ugotovi in locira napako s pripomočki
  • utemelji postopek lociranja napake
  • pojasni postopek ukrepanja glede na ugotovljeno napako
  odpravlja napake delovanja v procesnem sistemu
  • lokalizira in odpravlja manjše napake v procesnem sistemu
  • lokalizira kompleksnejše napake  in jih posreduje ustreznim strokovnjakom, da jih odpravijo
  • odpravlja napake delovanja procesnih sklopov s pomočjo vizualizacijskih (SCADA) sistemov

   

  • pozna merilno opremo, merilne metode in tehnike ter se usposobi za izvajanje meritev zahtevnih elektronskih sklopov in naprav
  • pozna meritve zahtevnih elektronskih sklopov in naprav
  • pozna generativna SW-orodja za razvoj sistemov SCADA

  Odpravi napako v delovanju avtomatiziranega sistema

  • pripravi ustrezno strojno in programsko orodje
  • odpravi napako v avtomatiziranemu sistemu z upoštevanjem navodil proizvajalca
  • pojasni postopek odpravljanja napake
  • izdela predpisano dokumentacijo o opravljenem delu
  izvaja zahtevna popravila okvar avtomatiziranega procesa
  • izvaja generalna popravila pnevmatičnih, hidravličnih ter električnih strojev in naprav
  • zamenjuje razne jermene, ležaje, tekoče trakove
  • vzdržuje in popravlja pnevmatične kompresorje, hidravlične agregate, akumulatorje, črpalke, varnostne ventile
  • izdeluje in vzdržuje pnevmatske in hidravlične cevovode
  • odpravlja napake in vzdržuje elektronske in elektrosisteme
  • zamenjuje elektronske module
  • izvaja manjša programiranja PLC-krmilnikov
  • konfigurira enostavne elektronske komponente (frekvenčni regulatorji, merilniki temperature)
  • izvaja meritve električnih in neelektričnih veličin

  • pozna zgradbo in delovanje pnevmatičnih, hidravličnih ter električnih strojev in naprav
  • pozna zgradbo in delovanje avtomatiziranih proizvodnih linij
  • pozna zgradbo in delovanje pnevmatičnih kompresorjev, hidravličnih agregatov, akumulatorjev, črpalk
  • pozna vlogo in delovanje PLC-krmilnikov
  • pozna računalniško programsko opremo, ki jo uporablja pri svojem delu
  • pozna metode merjenja električnih in neelektričnih veličin

  Izvede popravilo okvare avtomatiziranega procesa, ki vključuje elemente hidravlike in pnevmatike

  • ugotovi in pojasni okvaro ter utemelji možne vzroke
  • ob okvari procesa napravi načrt popravila
  • pripravi potreben material in orodje
  • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
  • izvede popravilo okvare
  • izdela poročilo o opravljenih delih
  • pojasni potrebne aktivnosti po zaključenem delu

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Bartenschlager J., Mehatronika 2009
  • Mlakar, F., Splošne električne meritve, Slovenska knjiga, Ljubljana, 1990.
  • Štandeker, C., Krmilja in regulacije, TZS, Ljubljana,, 1989.
  • Zupančič, B., Zvezni regulacijski sistemi – I. del, ZAFER, Ljubljana,  1997.
  • Dolinar, D., Dinamika linearnih sistemov in regulacije, FERI, Maribor , 1997.
  • Vodovnik, L., Reberšek, S., Uvod v digitalno tehniko, FER Ljubljana, 1994.
  • Rugelj, T., Osnove mikrokontrolerjev na primeru MC6803, Metra inženirning, 1992.
  • Bratko, I., Mikrokrmilnik 68HC11, Ljubljana, 1995.
  • Štandeker, C., Digitalni sistemi in krmilja, TZS, Ljubljana.
  • Stropnik, J., Dinamika. TZS, Ljubljana, 1996.
  • Cvetaš, F., Trdnost. TZS, Ljubljana, 1995.
  • Stropnik, J., Hidromehanika. TZS, Ljubljana, 1999.
  • Kraut, B., Strojniški priročnik, TZS, Ljubljana, 1999.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • dr. Stanko Blatnik, IPAK
  • Gorečan Rajko, Gorenje d.d.
  • Zdravko Zore, Pivovarna Union d.d
  • Borut Marjetič, Pivovarna Union d.d
  • Horvat Jože, Mura d.d.
  • Damjan Hajsek, CPI
  • Darko Hribar, CPI

  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:

  • mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI


  14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Miloš Požar, Iskra Avtoelektrika d.d.
  • Peter Tovšak, Gorenje d.d.
  • Andro Glamnik, Šolski center Celje
  • Viktor Jemec, Srednja šola Domžale
  • Sergio Tončetič, Društvo vzdrževalcev Slovenije
  • Davorin Majkus, CPI

  Koordinator:

  • Urška Marentič, CPI