Katalog

  Naziv:

  Suhorobar žličar/suhorobarka žličarka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  11.1.2019

  Predhodniki:

  suhorobar – žličar / suhorobarka – žličarka (25020631)

  Klasius-P16:

  Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Suhorobar žličar/suhorobarka žličarka (1588170011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Suhorobar žličar/suhorobarka žličarka 15881700 in točko 11 tega kataloga. 

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Ni vstopnih pogojev.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti. Če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA

  Praktično preverjanje in zagovor.

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po merilih poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge. Ustni zagovor obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Suhorobar žličar/suhorobarka žličarka.

  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

   

  Področje vrednotenja

  Merila vrednotenja

  Delež %

  Načrtovanje in priprava naloge

  izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, pripomočkov …

  20 %

  Izvedba

  priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

  70 %

  opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

  kakovost izdelka

  varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

  upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

  Dokumentacija

   

  0 %

  Zagovor

  utemeljitev postopkov in uporabljenih tehnik dela

  10 %


  Izločilna merila:

  -       nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami, pri čemer se uporabljajo naslednje prilagoditve:
  • podaljšanje časa opravljanja storitve,
  • prilagoditev prostora in opreme,
  • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo,
  • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
  • prilagoditev ocenjevanja.
  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku (Uradni list RS št. 82/14), ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Ustrezna delavnica z ustreznimi orodji in materiali

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja lesarstva, oblikovanja, etnologije ali ekonomije in
  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 5 s področja lesarstva in
  • en član najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja suhorobarstva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  izdelava lesenih kuhalnic, žlic, škarij in pincet
  • izbere ustrezen les
  • pripravi in dimenzionira deščice
  • zarisuje in obrezuje deščice  
  • obdela držalo in glavo žlice in ju obrusi
  • lesene  kuhalnice in žlice  oblikuje, izrezka in obrusi
  • sestavne dele lesenih škarij in pincet oblikuje, izrezka in obrusi
  • lesene škarje in pincete sestavi z ustrezno lesno vezjo
  • zna izbrati ustrezno vrsto lesa za posamezen izdelek
  • pozna lastnosti in strukturo lesa
  • pozna ustrezne lesne zveze, njihovo pripravo in sestavo
  • zna oblikovati in zarisovati elemente za žlice in kuhalnice, škarje in pincete
  • obvlada ročno in strojno obdelavo posameznih delov
  • pozna temeljne značilnosti žličarske dediščine 
  Izdelovanje lesenih kuhalnic, žlic, škarij in pincet
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi delovno orodje in surovino za izdelavo končnega izdelka
  • izbere ustrezen les za izdelavo žlice
  • izbran les zariše in obreže za izdelavo žlice
  • ročno ali strojno obdela izžagan les za izdelavo žlice v končni izdelek
  • izbere ustrezen les za izdelavo pincete ali škarij
  • zariše in obreže v izbran les za izdelavo pincete ali škarij
  • obdela izžagan les ročno ali strojno za izdelavo pincete ali škarij v končni izdelek
  • sestavi z ustrezno lesno vezjo lesene škarje in pinceto
  • kratko pojasni vsaj eno značilnost žličarske dediščine  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Rigler Grm, Polona (ur.): Strokovne osnove za geografsko označbo Suha roba, več avtorjev, založila Miklova hiša muzej, 2002.
  • Trošt, Janko, uredila Orel, B., Matičev, M.: Ribniška suha roba v lesni domači obrti,  v Slovenski etnograf, letnik III?–IV, Etnografski muzej v Ljubljani, 1951, str. 28??–68, vključno z;
  a) Zgodovina ribniške dekanije, Anton Skubic, rokopis,
  b) Zemljevid kočevskega okraja, Janko Trošt, Ljubljana,1937,
  c) Zdomarji, Dolenjska, Janko Trošt, 1938,
  d) Arhiv Zadruge Suha roba v Sodražici, 1946?–1949,
  e) Der Ehre des Herzogthums Krain, III. knjiga, J. V. Valvasor, 1689.
  • Rus, Jože: Suha roba, Brihtna Ribnica In Široki svet, H geografiji naše lesene domače obrti, Jutro št. 208, 1930.
  • Rus, Jože: Suha roba ali ribniški mali človek, Ljubljana, 1941.
  • Bogataj, Janez: Ustvarjalna Slovenija, Darila Rokus, d. o. o., 2005.
  • Bogataj, Janez: Mojstrovine Slovenije, Založba Rokus, d. o. o., 1999.


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Goran Lesničar Pučko, OZS
  • Pavle Hočevar, OOZS Ribnica
  • Matjaž Nosan, SŠ Kočevje
  • Franc Vesel, OOZS Ribnica
  • Andrej Mihelič, suhorobar
  • Primož Pahor, RC Kočevje
  • Milena Glavač, RC Kočevje

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

  14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Franc Jaklič, suhorobar
  • Andrej Mihelič, suhorobar
  • Franc Vesel, suhorobar
  • Sašo Hočevar, suhorobar
  • Helena Pucelj, suhorobarka
  • Barbara Nosan, suhorobarka
  • Hočevar Pavel, OZS
  • Matjaž Nosan

  Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje