tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 01.04.2020 , Ur.l. 117/12.12.2008
Nasledniki:
-
- Rezbar/rezbarka 6376402011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Rezbar/rezbarka 2150.016.4.1

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Ni posebnih pogojev

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v nobenem javnoveljavnem izobraževalnem programu.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • upoštevanje strukture lesa pri delu
 • pravilno rokovanje z orodji
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu

Izločilna Merila

 • neupoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izdelek70
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Mizar/mizarka (7422.03)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • ustrezen prostor, ki omogoča kakovostno izdelavo rezbarskih izdelkov
  • rezbarska dleta ustreznih oblik in dimenzij
  • brusni stroji za ostrenje dlet
  • specialno rezbarsko orodje
  • ročni električni strojčki za obdelavo lesa
  • risalni pribor (svinčniki, ravnila, šestila)
  • les ustrezne kakovosti
 • Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, ki imajo najmanj srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju rezbarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdeluje lesoreze
 • pripravi ali izbere idejno zasnovo za lesorez
 • izbere les ustreznih dimenzij
 • prenese izbran motiv na obdelovanec
 • vrezuje motiv z dleti
 • površinsko obdela in zaščiti izdelek
 • pozna osnove risanja in skiciranja
 • pozna vrste in strukturo lesa
 • pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila za spajanje lesa (po debelini in širini)
 • zna izbrati ustrezna dleta in rokovati z njimi
 • zna vzdrževati in ostriti dleta
 • pozna značilnosti zgodovinskih stilov
 • pozna osnovne prvine oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija …), risanja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije …) ter skiciranja
 • IZDELA LESOREZ:
  • razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave lesoreza
  • opiše enostavne tehnike lesoreza
  • utemelji izbiro ustreznega lesa
  • prenese motiv na obdelovanec
  • izbira ustrezna dleta
  • v pravilnem zaporedju vrezuje in upošteva lastnosti lesa ter skrbi za varno delo
  • ostri rezila orodij in uporablja ustrezne naprave
  • po potrebi površino obdela in zaščiti z olji
  • opredeli pojem strokovna etika
  • predstavi osnove oblikovanja
izdeluje plitve reliefe
 • pripravi ali izbere idejno zasnovo za plitvi relief
 • izbere vrsto lesa ustreznih dimenzij
 • prenese izbran motiv na obdelovanec
 • vrezuje in kleše motiv z dleti
 • z ustreznim orodjem vtiskuje ponavljajoče se motive
 • izdeluje plitve reliefe (do globine 10 mm)
 • površinsko zaščiti, zlati in barva izdelek
 • pozna osnove skiciranja in risanja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije …)
 • pozna vrste in strukturo lesa
 • pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila za spajanje lesa
 • zna izbrati dleta in rokovati z njimi
 • zna vzdrževati in ostriti dleta
 • pozna osnovne prvine oblikovanja (zlati rez, proporci ...)
 • razvija sposobnost globinske predstavljivosti
 • IZDELA PLITVI RELIEF:
  • razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave plitvega reliefa
  • izbere motiv ali nariše idejno skico za plitvi relief
  • prenese motiv na obdelovanec
  • razloži izbiro vrste lesa in ustreznih dimenzij
  • z ustreznimi dleti v ustreznem zaporedju zarezuje po načrtu
  • uporablja različna orodja in naprave za grobo zarezovanje
  • opiše postopek vzdrževanja orodja
  • ostri orodja
  • pri rezbarjenju upošteva strukturo lesa in nepravilnosti v zgradbi ter rešuje morebitne napake
  • izbere najprimernejši zaščitni in dekorativni premaz za okolje
  • z ustrezno tehniko površinsko obdela plitvi relief (olje, voski, laki in konstrukcijske rešitve)
izdeluje globoke reliefe
 • pripravi ali izbere idejno zasnovo za globoki relief
 • glede na motiv izbere ustrezno vrsto in dimenzijo lesa
 • prenese izbran motiv na obdelovanec
 • vrezuje in kleše motiv z dleti
 • izdeluje globoke reliefe (nad 10 mm globine)
 • vtiskuje ponavljajoče se motive
 • površinsko zaščiti, zlati in barva izdelek
 • pozna osnove risanja in skiciranja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije …)
 • pozna vrste in strukturo lesa
 • pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila za spajanje lesa
 • zna izbrati dleta in rokovati z njimi in drugimi orodji
 • zna vzdrževati in ostriti dleta
 • pozna značilnosti zgodovinskih stilov
 • pozna osnovne prvine ne oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija, barve …), risanja in skiciranja
 • razvija sposobnost globinske in prostorske predstavljivosti
 • IZDELA GLOBOKI RELIEF:
  • razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave globokega reliefa
  • izbere motiv ali nariše idejno skico za globoki relief
  • razloži izbiro vrste lesa in ustreznih dimenzij
  • prenese motiv na obdelovanec
  • pripravi podlago za globoki relief
  • z ustreznimi dleti v ustreznem zaporedju zarezuje po načrtu
  • uporablja različna orodja in naprave za grobo zarezovanje
  • izbere najprimernejši zaščitni in dekorativni premaz za okolje
  • z ustrezno tehniko površinsko obdela globoki relief (olje, voski, laki in konstrukcijske rešitve)
izdeluje skulpture
 • izdeluje idejne osnutke ali izbere ustrezne predloge
 • pripravi idejno zasnovo ali skico za skulpturo
 • pripravi model za izdelavo skulpture
 • glede na skulpturo izbere les ustrezenih dimenzij, vlage in drevesne vrste
 • vrezuje in kleše motiv z dleti
 • pripravi površino skulpture za morebitno barvanje ali zlatenje
 • pozna osnove risanja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije ...)
 • pozna osnove skiciranja
 • pozna vrste in strukturo lesa
 • pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila za spajanje lesa
 • zna izbrati dleta in rokovati z njimi in drugimi orodji
 • zna vzdrževati in ostriti dleta
 • pozna značilnosti zgodovinskih stilov
 • pozna osnovne sestavine oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija, barve ...)
 • razvija sposobnost prostorske predstavljivosti
 • IZDELA SKULPTURO:
  • razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave skulpture
  • pripravi in obrazloži idejno zasnovo
  • izbere ustrezen material glede na predvidene zahteve
  • pripravi les za izdelavo skulpture
  • upošteva lastnosti lesa pri izbiri obdelovanca (vpliv vlage, obdelava, dopustne napake, izkoriščanje teksture …)
  • pravilno spaja les
  • izbire ustrezna orodja (dleta, sekire, motorne žage)
  • ostri orodja
  • opiše sistemsko zaščito skulpture
  • pozna zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ojsteršek, Pavel: Tehnologija za prosti čas – rezbarjenje lesa, v Les, 52,3/2000, str. 75-76
 • Konobelj, Tone: Obrt družine Višnar, Katalog št. 3/2001, Jesenice : Gornjesavski muzej
 • Goisniker, Ivo: Rezbarstvo v lesu 1, Maribor : Samozaložba, 2001
 • Goisniker, Ivo: Okrasni obeski iz lesa, Maribor : Samozaložba, 2007
 • Čadež, Darko: Oživljen les, V Rodna gruda, 7/1990
 • Podbevšek, Albina: Delavnica, kjer se rojevajo angelčki : čudežno dleto mojstra Podkrižnika, V Rodna gruda, 11/1991
 • Vodnik, Marjan,: Razvoj klesanja v les v Evropi in Sloveniji, v Les 55, 7-8/2003
 • Kornakov, Dimitar: Makedonska rezba, Misla : Skopje, 1988
 • Čuk, Silvester : V rezbarjevi delavnici, 1994

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Klemen Krševan, samostojni raziskovalec, Nova Gorica
 • Borut Strossar, rezbar, Solkan
 • Darinka Kozinc, TŠC Nova Gorica
 • Bojan Kovačič, TŠC Nova Gorica
 • Gorazd Prinčič, samostojni umetnik, Nova Gorica
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Darja Štarkl, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word