Katalog

  Naziv:

  Železokrivec/železokrivka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  25.7.2016

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Gradbeništvo (0732)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Železokrivec/železokrivka (2702257011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  2.1 Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard  Železokrivec/železokrivka   in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo
  • najmanj osnovnošolska izobrazba in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
  • tri leta delovnih izkušenj na področju železokrivstva

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1 Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard  Železokrivec/železokrivka   in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo
  • najmanj osnovnošolska izobrazba in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
  • tri leta delovnih izkušenj na področju železokrivstva

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. PREVERJANJE

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.


  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

   

  Načrtovanje

  Skladnost delovne risbe s tehnično dokumentacijo

   

  30

  Opredelitev delovnega postopka, materiala, orodja in zaščitnih sredstev/ukrepov, pravil varovanja objektov stavbne dediščine

   

  Izvedba

   

  Prenos mer iz dokumentacije ali delovne risbe

   

   

   

  50

  Izdelava in zaščita izdelka

  Kontrola kakovosti lastnega dela in upoštevanje estetskih meril

  Ureditev delovnega mesta in uporabljenih sredstev po končanem delu

  Sortiranje odpadnega materiala

   

  Dokumentacija

  Delovna risba

   

  5

  Izračun porabe materiala

   

  Zagovor

  Predstavitev izdelka

   

  15

  Zagovor delovnega postopka in uporabljenih delovnih ter zaščitnih sredstev in ukrepov

  Zagovor dokumentacije

   

  Izločilna merila

  • nepravilno ravnanje z materialom in s snovmi
  • nepravilna uporaba strojev, naprav in opreme
  • nerazumevanje dokumentacije
  • neupoštevanje pravil iz varstva pri delu

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  •Materialni pogoji
  • prostor oz. delavnica ali poligon na katerem je možno pripraviti simulacije za izvedbo posameznih nalog iz tega kataloga,
  • ročno orodje, mehanizirano ročno orodje, stroji za krivljenje materiala,
  • material za izvedbo naloge

  • ročno orodje, mehanizirano ročno orodje, stroji za krivljenje materiala,
  • material za izvedbo naloge

  Kadrovski pogoji

  •Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo
  • najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja gradbeništva in pet let delovnih izkušenj pri izvajanju ali načrtovanju  železokrivskih del

  • najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja gradbeništva in pet let delovnih izkušenj pri izvajanju ali načrtovanju  železokrivskih del

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi armaturo po načrtu
  • prenese podatke o dimenzijah armature iz načrta v dejansko stanje
  • pripravi pravilne preseke in dimenzije armature
  • uporablja merilno orodje in kontrolne pripomočke
  • preveri pravilnost in natančnost oznak in lego ter presek armature
  • reže in pripravlja armaturo za različne elemente
  • pozna osnovno funkcijo armature v temeljnih konstrukcijskih elementih (temelj, steber, nosilec, konzola)

  Priprava armature po načrtu:

  • skicira armaturo za osnovne konstrukcijske elemente (temelj, steber, nosilec in konzola)
  • pregleda tehnično dokumentacijo
  • pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo
  • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
  • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
  • prenese podatke o dimenzijah armature iz načrta na dejansko stanje
  • pripravi pravilne preseke in dimenzije armature
  • uporablja merilno orodje in kontrolne pripomočke
  • preveri pravilnost in natančnost oznak in lego ter presek armature
  • reže in pripravlja armaturo za različne elemente
  • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
  • očisti in pospravi delovno mesto in delovna sredstva
  • pojasni, kateri nastali odpadki so lahko škodljivi za okolje


  Pripravi podatke za oceno stroškov za armaturo po načrtu:

  • oceni in predstavi možne stroške dela
  • oceni in predstavi porabo časa in materiala glede na dokumentacijo in glede na normative dela in porabe materiala
  • pojasni osnove obračunavanja ur
  • pojasni osnove popisov del in predizmer za obračun del
  • pojasni odnos med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, ki jih uporablja pri svojem delu
  • pojasni vpliv  racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost svojega dela
  • v simulirani situaciji predstavi ponudbo stranki
  oblikuje armaturo
  • prebere armaturni načrt
  • pozna pravila krivljenja materiala
  • armaturo oblikuje ročno in/ali strojno
  • zna določiti pravilne loke ukrivljanja
  • pozna značilnosti različnih vrst jekla

  Oblikuje armaturo:

  • pregleda armaturni načrt in drugo  tehnično dokumentacijo
  • pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo
  • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
  • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del ter varno delo
  • armaturo oblikuje ročno in/ali strojno
  • določi pravilne loke ukrivljanja
  • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
  • očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva
  • pojasni značilnosti različnih vrst jekla


  spaja in namešča armaturo
  • pozna osnovna pravila minimalnih preklopov armature (fi armature in minimalni potreben preklop)
  • pravilno po armaturnem  načrtu razporedi in vgradi armaturo
  • armaturo preklapa in spaja po armaturnam načrtu z rezanjem, krivljenjem in vezanjem

  Spaja in namešča armaturo:

  • pregleda armaturni načrt in drugo tehnično dokumentacijo
  • pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo
  • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
  • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del ter varno delo
  • razporedi armaturo po načrtu
  • armaturo spaja glede na načrt
  • izvaja preklope armature po navodilih oziroma po projektu
  • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
  • očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva
  • pojasni osnovna pravila minimalnih preklopov armature (fi armature in minimalni potrebni preklop)
  izvaja sanacijska dela
  • izvaja sanacijska dela na starih armaturah
  • pri dodatni ojačitvi armature izvede pravilen način ojačevanja glede na navodila ali projekt
  • opravlja dela pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb skladno s pristojnostmi svojega poklica
  • pozna pravila opravljanja sanacijskih železokrivskih del

  Izvede sanacijski del na obstoječi  armaturi:

  • pregleda tehnično dokumentacijo
  • pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo
  • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
  • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
  • izvede sanacijo  (zaščita obstoječe armature, nadomeščanje manjkajoče armature)  obstoječe  armature
  • pri dodatni ojačitvi armature izvede pravilni način ojačitve glede na navodila ali projekt
  • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
  • očisti in pospravi delovno mesto in delovna sredstva
  • pojasni svoje pristojnosti pri delu na starih stavbah

  12. Literatura, strokovno gradivo


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Brankica Kropf, SGP Pomgrad, d. d.
  • Meta Zajc Pogorelčnik, IZS
  • Olga Kobal, DARS, d. d.
  • Aleš Arhar, DARS, d. d.
  • Janko Rozman, OZS
  • Zdenka Kračun, NaPok, d. o. o.
  • Ciril Ambrož, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
  • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

  Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
  • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje