Katalog

  Naziv:

  Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  10.2.2017

  Predhodniki:

  Vzdrževalec/vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin (62200111)

  Klasius-P16:

  Hortikultura (0812)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas (3025874011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas 30258740 in 11. točko tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniški izpit F-kategorije
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
  4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  • praktično preverjanje in zagovor

  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

   

  Delež%

  1. načrtovanje

  Priprava načrta storitve (poznavanje, razumevanje)

   

  20

  Izbor ustreznih materialov

   

   

  2. izvedba

  Priprava na delo (upošteva se ustrezna zaščitna oprema, priprava prostora, strojev, opreme, orodja …)

   

  50

  Strokovna ustreznost (poznavanje različnih vrst trav ter drugih okrasnih rastlin in njihovih lastnosti, upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov,…)

   

  Varčnost in pravilna uporaba strojev, orodij in naprav

   

  Kalkulacija storitve

   

  Upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter predpisov varstva okolja

   

  Kakovost storitve (natančnost pri delu, kakovost izvedbe postopkov oz. posameznih del,…)

   

  Komunikativnost in uporaba strokovne terminologije

   

  Samostojnost pri delu (upošteva se tako samostojnost posameznika kot samostojnost skupine)

   

  3. dokumentacija

  Celovitost in preglednost dokumentacije (uporaba ustreznih obrazcev/evidenc, strokovnega besedišča …)

   

  10

  4. zagovor

  Predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

   

  20

  SKUPAJ

   

  100 %

   

   

  Izločilna merila:

  Jih ni.


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  -zelene površine za šport in prosti čas

  -stroji, naprave in orodja za obdelavo tal

  -stroji, naprave in orodja za setev in polaganje travne ruše

  -stroji, naprave in orodja za gnojenje in namakanje

  -stroji in naprave za varstvo rastlin

  -stroji, naprave in orodja za vzdrževanje zelenih površin za šport in prosti čas

  -rastišča različnih vrst trav

  -različna travna semena

  -gnojila, sredstva za varstvo rastlin

  -pripomočki in naprave za vzdrževanje dodatne opreme

  -garderobni prostor

  -prostor za pripravo dokumentacije

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali agronomije ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja zelenih površin za šport in prosti čas,
  • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja zelenih površin za šport in prosti čas,
  • tretji član mora izpolnjevati enega od navedenih meril v prvi ali drugi alineji.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi teren in zemljišče po načrtu
  • razlikuje vrste zemeljskih del v okviru stroke
  • razlikuje vrste zemljišč in njihove osnovne pedološke značilnosti
  • pripravi in kultivira tla (odvzem vzorcev tal, podrahljanje, dodajanje različnih melioratorjev tal, založno gnojenje, razpleveljenje …) po načrtu
  • pozna postopke priprave tal glede na vrste površin, namenjenih tratam
  • pozna postopke za obdelavo in kultiviranje zemljišč in njihov vpliv na rast trav
  • razlikuje osnovne vrste gnojil in substratov ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju rastlin
  • ročno ali strojno grobo in fino planira tla
  • meliorira zemljišče po načrtu
  • pripravi zemljišče za setev travnega semena
  • pozna načine in razloge za oblikovanje zemljišč
  • razlikuje tehnike oblikovanja površin
  • pozna načine in tehnike ureditve vodnega režima v tleh
  Odvzame vzorec za standardno analizo tal
  • izbere pripomočke za odvzem vzorca
  • odvzame vzorec tal
  • pripravi vzorec tal za odpremo v laboratorij
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Pripravi zemljišče za sanacijo
  • pripravi in nastavi stroje ter orodja za izvedbo
  • pripravi pogoje in materiale za sanacijo zemljišča
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Pripravi zemljišče za setev ali polaganje travne ruše
  • pripravi in nastavi stroje in orodja za izvedbo
  • pripravi pogoje in materiale za setev ali polaganje travne ruše
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  zaseje površino, namenjeno tratam (okrasnim, uporabnim, vzdržljivim in tratam v krajini)
  • izračuna potrebno količino semena
  • pripravi in nastavi stroje ter naprave za setev travne mešanice
  • pozna optimalne pogoje za kalitev in vznik semena
  • ročno ali strojno seje
  • utrdi površino po setvi (po potrebi)
  • uporablja različne materiale za zaščito posevka po setvi
  • oskrbuje posejano površino z vodo
  • uporablja specialne stroje in naprave za setev travnega semena
  • pozna različne materiale za zaščito posevka in njihove uporabne lastnosti
  Zaseje površino (po izboru komisije)
  • izračuna potrebno količino semena
  • pripravi in nastavi stroje ter naprave za setev oziroma gnojenje
  • izvede gnojenje po potrebi
  • izvede ročno ali strojno setev
  • utrdi površino po setvi
  • izbere in uporabi ustrezen material za zaščito posevka po setvi
  • oskrbi posejano površino z vodo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  položi travno rušo
  • izmeri površino
  • izračuna število kosov na površino
  • pozna velikost zaplat
  • pripravi površino za polaganje
  • položi travno rušo
  • razlikuje vrste travne ruše po namenu
  • utrdi površino po polaganju
  • oskrbi travno rušo z vodo
  • pozna postopke oskrbe položene travne ruše
  • uporablja mehanizacijo in opremo za polaganje travne ruše
  Položi travno rušo (po izboru komisije)
  • izmeri površino
  • pripravi površino za polaganje
  • pognoji površino
  • položi travno rušo
  • utrdi površino po polaganju
  • oskrbi travno rušo z vodo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  oskrbuje površine, namenjene tratam (okrasnim, uporabnim, vzdržljivim in tratam v krajini) in okolico
  • spremlja stanje travne površine in izvaja potrebno oskrbo
  • pozna postopke rednega vzdrževanja travne površine
  • pozna lastnosti posameznih trav, namenjenih za zelene površine
  • pozna čas in načine oskrbe travnih površin
  • pripravi, nastavi in upravlja stroje in naprave za oskrbo
  • kosi
  • dognojuje z osnovnimi in specialnimi gnojili ter substrati za oskrbovanje trat
  • upošteva optimalne pogoje za rast
  • pozna osnovne znake pomanjkanja hranil, čas in načine dognojevanja
  • odstranjuje ostanke trav, polsti in mahu (vertikutira)
  • ozračuje tla z izvleko čepkov na globini 6–12 cm (aerificira)
  • globinsko (do 40 cm globine) ozračuje tla (vertidrenira)
  • zarezuje
  • oskrbuje površine z vodo ter ukrepa ob preveliki oz. premajhni količini vlage v tleh
  • utrjuje površino
  • izvaja postopke peskanja in izravnava površine
  • grabi površino
  • razlikuje osnovne lastnosti posameznih vrst trav in travnih mešanic
  • zamenja travno rušo po potrebi
  • izvaja korekturna sajenja travne ruše
  • izvaja tehnike za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci, pleveli in mahom skladno z načrtom
  • opravi nujna vzdrževalna dela na ostalih rastlinah in zasaditvah
  Izvede košnjo
  • pripravi in nastavi stroje
  • izvede košnjo
  • odstrani pokošeno travo po potrebi
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Izvede dognojevanje
  • pripravi in nastavi stroje in naprave za dognojevanje
  • izvede dognojevanje
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Odstranjuje trave, polst in mah
  • pripravi in nastavi stroje in orodja
  • izvede ročno ali strojno odstranjevanje plevelnih rastlin
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Ozrači in zarezuje tla
  • pripravi in nastavi stroje in orodja
  • izvede ozračevanje ali/in zarezovanje travne ruše
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Zalije oziroma orosi travno rušo
  • pripravi naprave za zalivanje oziroma oroševanje
  • izvede zalivanje oziroma oroševanje
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Izvaja postopke peskanja in izravnave površine
  • pripravi in nastavi stroje
  • izvede peskanje in izravnavo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  izvaja ukrepe varstva rastlin na površinah, namenjenih tratam po načrtu
  • spremlja zdravstveno stanje travnih površin in drugih rastlin
  • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce trav ter plevele
  • prepozna osnovne bolezenske znake, poškodbe in zapleveljenost ter opažanja posreduje nadrejenim
  • razlikuje FFS po namenu in načinu delovanja
  • upošteva oznake o strupenosti FFS in jih uporablja skladno z navodili
  • razlikuje med biološkimi in sintetičnimi načini varstva rastlin
  • razlikuje med različnimi načini varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
  • pozna alternativne možnosti varstva rastlin
  • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  • pripravi in umeri naprave za izvajanje varstva rastlin
  • izračuna koncentracijo oziroma odmerek FFS ter biocidov
  • izvaja varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in naprav skladno z načeli varstva okolja


  Izvede tehnike za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli skladno z navodili
  • nastavi stroje in naprave za varstvo rastlin
  • izračuna odmerek in količino fitofarmacevtskega sredstva
  • pripravi fitofarmacevtsko sredstvo za nanos
  • izvede ustrezno tehniko varstva travne ruše
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • uporablja FFS skladno s predpisi o varovanju okolja
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  vzdržuje dodatno opremo na tratah in njeni okolici
  • razlikuje opremo in njeno uporabo pri različnih športih
  • pozna osnovna pravila igranja športov (npr.: golf, nogomet, rugby, baseball, tenis, hokej na travi, konjeniški športi itd.), ki se igrajo na tratah, ter rekreacijskih in drugih aktivnosti
  • postavlja, namešča in vzdržuje oznake in opremo (npr.: zastavice, goli, črte ali oznake na igrišču, luknje, količki …)
  • vzdržuje in oskrbuje zasajene okrasne prvine (cvetlična korita, žive meje, grede z enoletnicami ali večletnicami, grmovnice, drevje …)
  • vzdržuje splošno urejenost in čistočo opreme, površin in objektov

   

  Namesti dodatno opremo na tratah in njihovi okolici
  • pripravi orodja in pripomočke za postavitev dodatne opreme
  • pripravi dodatno opremo
  • namesti dodatno opremo po načrtu
  • popravi dodatno opremo po potrebi
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost postavitve in oskrbe dodatne opreme
  Oskrbi zasajene okrasne prvine (po izboru komisije)
  • opravi rez poškodovanih in odmrlih delov zasajenih rastlin
  • zamenja propadle rastline z novimi
  • dognoji po potrebi
  • zalije po potrebi
  • doda zastirko po potrebi
  • očisti cvetlična korita in posode
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Korošec, J. (1998). Pridelovanje krme na travinju in njivah. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
  • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Kmečki glas, Ljubljana.
  • Jenčič, R. (1975). Kmetijski stroji. Kmečki glas, Ljubljana.
  • Jejčič, V. (2007). Traktor. Kmečki glas, Ljubljana.
  • Verbič, J.( 2006). Svetovalni kodeks dobre kmetijske prakse. Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.
  • Beard, J. (1973). Turfgrass: science and culture. Prentice hall. Inc. Englewood Cliffs, N. J.
  • Izbor iz tekoče strokovne literature (predvsem tuja periodika, ki obravnava vzdrževanje travne ruše).


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • dr. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije
  • Gorazd Nastran, Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije
  • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  • Irena Rojc, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  • Janez Bratkovič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
  • Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

  • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje


  14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI:

  • Gorazd Nastran, Green consulting, d. o. o.
  • Dr. Vladimir Meglič, KIS
  • Jože Jenštrle, Združenje športnih centrov Slovenije
  • Andrej Strgar, Pro-horto, d. o. o.
  • Igor Škerbot, KGZS – Zavod Celje
  • Mojca Škof, Kmetijski inštitut Slovenije
  • Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok
  • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
  • Dr. Marjana Jakše, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Tomaž Jevšnik – Ocean Orchids, d. o. o.
  • Helena Žnidarič, CPI

  Koordinacija pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Majda Stopar, CPI