tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 103/18.11.2005

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vodja projektne naloge 3400.004.5.1

Klasius-P16

Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Vodja projektne naloge  3400.004.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja projektov ali
 • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 2 leti izkušenj na področju vodenja projektov ali
 • Univerzitetni ali specialistični študij in eno leto izkušenj na področju vodenja projektov

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklic se prizna kandidatu, ki je zaključil univerzitetni ali specialistični študij (VII. stopnja), pri čemer je opravil diplomsko / specialistični zaključno nalogo s področja projektnega managementa.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Pisno preverjanje

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • poznavanje teoretičnih znanj po SZPM (struktura znanj projektnega menedžmenta)

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
pisno preverjanje100

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica
 • Kadrovski pogoji
  • komisija mora imeti tri člane, ki imajo univerzitetno izobrazbo in 10 let izkušenj na področju projektnega menedžmenta, kar dokazuje z referencami.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
definira cilje projektne naloge (v sodelovanju s projektnim menedžerjem)
 • uskladi in potrdi cilje podprojekta / naloge in določi tehnologijo doseganja ciljev (skupaj z vodjem projekta / projektnim menedžerjem)
 • uskladi cilje projektne naloge s cilji projekta
 • izdela ali naroči potrebne študije za natančnejšo opredelitev ciljev in tehnologijo izvedbe
 • usposobljen je za izvedbo zagona projekta
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna namen in objekt projektov
 • Opiše način definiranja ciljev.
 • Poznavanje teoretičnih znanj (področja SZPM®):
  • a.6 Zagon projekta
  • d.1 Planiranje namena in objekta projekta
  • b.3 Komuniciranje
izdela plan izvedbe projektne naloge (v sodelovanju s projektnim menedžerjem in linijskim vodjem)
 • opredeli vmesne cilje in potrebne aktivnosti za dosego postavljenega cilja
 • pogaja se z linijskim managerjem in člani tima o trajanju aktivnosti
 • planira roke in obremenitev izvajalcev (skupaj z linijskim ter projektnim menedžerjem)
 • oceni stroške virov za izvedbo naloge
 • uporablja orodje MS Project (za planiranje)
 • (pre)pozna organizacijska in strokovna tveganja projekta in planira ukrepe za odpravo ali znižanje tveganj.
 • usposobljen je za izvedbo zagona projekta
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna metode timskega dela in obvladuje konflikte
 • pozna informacijske sisteme
 • obvladuje časovno planiranje projekta
 • obvladuje planiranje virov projekta
 • obvladuje menedžment tveganj projekta
 • Izdela plan izvedbe projektne naloge.
 • Poznavanje teoretičnih znanj (področja SZPM®):
  • a.6 Zagon projekta
  • b.3 Komuniciranje
  • b.5 Timsko delo in obvladovanje konfliktov
  • c.3 Informacijski sistem
  • d.2 Časovno planiranje projekta
  • d.3 Planiranje virov projekta
  • d.7 Menedžment rizikov projekta
opredeli organizacijo, način sodelovanja in komuniciranje članov strokovnega tima ter hranjenje dokumentov
 • določi projektno organizacijsko strukturo in odnose projektnega tima z ostalimi timi
 • izdela matriko pooblastil in odgovornosti (skupaj s projektnim menedžerjem)
 • izdela poslovnik delovanja strokovnega tima
 • opredeli način izdelave, odobravanja, distribuiranja in arhiviranja dokumentacije projekta
 • usposobljen je za izvedbo zagona projekta
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna projektne organizacijske strukture
 • pozna informacijske sisteme
 • Našteje in opredeli izbiro projektne organizacijske strukture.
 • Poznavanje teoretičnih znanj (področja SZPM®):
  • a.6 Zagon projekta
  • b.3 Komuniciranje
  • c.1 Projektna organizacija
  • c.3 Informacijski sistem
organizira izvedbo projektnih aktivnosti
 • skrbi za timsko izvajanje projektnih aktivnosti strokovnega tima
 • delegira naloge članom tima
 • koordinira aktivnosti pogodbenih izvajalcev in občasnih izvajalcev aktivnosti
 • zagotavlja varnost in preglednost dokumentov in informacij
 • sklicuje in vodi redne sestanke tima
 • sklicuje in vodi izredne sestanke za reševanje strokovnih ali organizacijskih problemov
 • zaključuje projekt in razpustiti strokovni tim
 • organizira predajo izdelkov oz. dosežkov projektne naloge
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna metode timskega dela in obvladuje konflikte
 • pozna informacijske sisteme
 • Opiše način izvedbe projektnih aktivnosti.
 • Poznavanje teoretičnih znanj (področja SZPM®):
  • b.3 Komuniciranje
  • b.5 Timsko delo in obvladovanje konfliktov
  • c.3 Informacijski sistem
vodi strokovni tim
 • vodi delo strokovnega tima
 • opredeli kriterije učinkovitosti in uspešnosti sodelavcev
 • motivira (ne denarno) sodelavce z vzorom, zanosom in strokovno pomočjo
 • rešuje konflikte med člani strokovnega tima.
 • vodi razgovore s člani tima in ocenjuje uspešnost izvajanja aktivnosti
 • denarno nagrajuje (posredno - predlaga denarne nagrade)
 • skrbi za komuniciranje in prenos informacij
 • obvladuje vodenje
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna metode motiviranja
 • pozna metode timskega dela in obvladuje konflikte
 • Opiše način vodenja strokovnega tima.
 • Poznavanje teoretičnih znanj (področja SZPM®):
  • b.2 Vodenje
  • b.3 Komuniciranje
  • b.4 Motiviranje
  • b.5 Timsko delo in obvladovanje konfliktov
izvaja projektne aktivnosti
 • izvaja planirane projektne aktivnosti
 • obvladuje strokovno področje projektne naloge
 • prenaša svoje znanje na manj izkušene sodelavce in jim pomaga pri strokovnem delu
 • pripravlja tehnično-tehnološko dokumentacijo
 • zagotavlja zahtevano kakovost pri izvajanju
 • usposobljen je za konfiguriranje projekta
 • obvladuje metode kontrole kakovosti
 • Opiše način izvajanja projektnih aktivnosti.
 • Poznavanje teoretičnih znanj (področja SZPM®):
  • d.5 Menedžment konfiguracije in sprememb projekta
  • d.6 Menedžment kakovosti
kontrolira izvajanje projektne naloge
 • kontrolira doseganje rokov in porabo denarja ter redno poroča managerju projekta, s katerim skupaj ukrepata ob odstopanjih
 • identificira vzroke za nezadovoljive rezultate
 • kontrolira delo sodelavcev z vidika doseganja kakovosti ter ukrepa ob odstopanjih
 • komunicira s sodelavci v okviru strokovnega tima, strokovnjaki iz podjetja, nadrejenim funkcijskim menedžerjem in objektivno ugotavlja dosežke projekta in tisto, česar pri projektu niso dosegli
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna informacijske sisteme
 • obvladuje management tveganj projekta
 • pozna metode kontroliranja projekta
 • Opiše način kontroliranja in ukrepanja ob odstopanjih od plana.
 • Poznavanje teoretičnih znanj (področja SZPM®):
  • b.3 Komuniciranje
  • c.3 Informacijski sistem
  • d.7 Menedžment rizikov projekta
  • d.10 Spremljanje in kontrola izvedbe projekta
projektnemu menedžerju poroča o izvajanju projektne naloge
 • poroča o izvedbi projektnih aktivnosti, porabljenih sredstvih (stroških) in o tveganjih projekta (projektnemu menedžerju)
 • izdela zaključno poročilo o izvedbi podprojekta / projektne naloge
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna informacijske sisteme
 • obvladuje časovno planiranje projekta
 • usposobljen je za konfiguriranje projekta
 • obvladuje metode kontrole kakovosti
 • obvladuje menedžment tveganj projekta
 • pozna metode kontroliranja projekta
 • Opiše način poročanja o izvajanju projektne naloge.
 • Poznavanje teoretičnih znanj (področja SZPM®):
  • b.3 Komuniciranje
  • c.3 Informacijski sistem
  • d.2 Časovno planiranje projekta
  • d.5 Menedžment konfiguracije in sprememb projekta
  • d.6 Menedžment kakovosti
  • d.7 Menedžment rizikov projekta
  • d.10 Spremljanje in kontrola izvedbe projekta
komunicira s sodelavci v okviru strokovnega tima, strokovnjaki iz podjetja, z nadrejenim funkcijskim menedžerjem in vodjem / menedžerjem projekta
 • poslovno komunicira in posreduje informacije
 • vodi razgovore
 • dela v skupini
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna informacijske sisteme
 • Poznavanje teoretičnih znanj (področja SZPM®):
  • b.2 Vodenje
  • b.3 Komuniciranje
  • b.4 Motiviranje
  • b.5 Timsko delo in obvladovanje konfliktov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • SZPM, Struktura znanj projektnega managementa, ZPM (Združenje za projektni management Slovenije), www.zpm-si.com
 • Hauc A., Projektni management, GV-Založba, Ljubljana, 2002
 • Kovač J. (ur.), Projektni management, ZPM, Ljubljana, 2005

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Jure Kovač, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, ZPM
 • mag. Aljaž Stare, Ekonomska fakulteta Ljubljana, ZPM
 • Marko Nemec Pečjak, Elektro Slovenije
 • Andreja Nardin Repenšek, ELES
 • Rado Faleskini, ELES
 • Milan Stebernak, ELES
 • Andrej Česen, PMP, Project Management Consulting
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Matjaž Praprotnik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word