Katalog

  Naziv:

  Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  17.4.2012

  Predhodniki:

  Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (48100051)

  Klasius-P16:

  Elektronika in avtomatizacija (0714)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (3401053011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Ni posebnih pogojev.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  4.2. NAČIN PREVERJANJA
  Praktično preverjanje z zagovorom.

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
  • natančnost in doslednost pri izvajanju,
  • upoštevanje standardov kakovosti,
  • upoštevanje varnostnih standardov in protokolov,
  • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj,
  • sistematičnost odgovorov,
  • ustrezno dokumentiranje procesa dela.
  Izločilna merila:
  • neupoštevanje pravilnega zaporedja opravil,
  • neupoštevanje varnostnih predpisov in navodil,
  • nepoznavanje osnovne strojne opreme,
  • nepoznavanje osnov računalniškega omrežja.
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja
  Delež (%)
  načrtovanje in priprava naloge
  10
  izvedba naloge
  45
  dokumentacija
  15
  ustni zagovor in preverjanje teoretičnih znanj
  30


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme

  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Učilnica z računalnikom, s projektorjem in z ostalo programsko in računalniško strojno opremo ter s povezavo z internetom.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.  Komisijo sestavljajo trije člani, ki morajo imeti:

  • vsaj srednješolska znanja s področja računalništva na nivoju splošne srednje šole in 5 let delovnih izkušenj na področju računalništva, od tega 3 leta pri vzdrževanju računalniške strojne opreme.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  sestavlja osebne računalnike
  • sestavlja računalnike v skladu z načrti in navodili proizvajalca
  • namesti računalniško strojno opremo v omrežje
  • preverja delovanje strojne opreme, evidentira in odpravlja napake
  • namesti standardno strojno opremo po navodilih izvajanja opravil znotraj operacijskih sistemov (testiranje in posodabljanje gonilnikov, dodajanje komponent)
  • pozna lastnosti perifernih naprav
  • pozna operacijske sisteme
  • pozna osnove delovanja računalniških mrež
  • pozna nekatere možne napake, ki se lahko pojavijo med delovanjem
  Sestavi osebni računalnik:
  • pregleda zahtevek
  • predlaga izboljšave
  • izdela načrt dela
  • izbere osnovne komponente
  • pripravi osnovno kalkulacijo dela in komponent
  • pripravi in pregleda komponente
  • sestavi računalnik
  • preveri delovanje računalnika
  • zabeleži izvedena dela
  • testira delovanje računalnika
  • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  vzdržuje računalniško strojno opremo
  • namešča in zamenjuje računalniške komponente
  • poveže in priklopi računalniško strojno opremo
  • izvaja tekoče vzdrževanje računalniške strojne opreme (papir, kartuše, ventilator...)
  • skrbi za računalniško strojno opremo
  • spremlja delovanje računalniških komponent in perifernih naprav
  • odpravlja lažje napake računalniške strojne opreme
  • organizira odpravljanje večjih napak pri zunanjih izvajalcih
  • preventivno vzdržuje računalniško strojno opremo (čiščenje notranjosti računalnika, tipkovnice in miške, ustvarjanje primernih okoljskih razmer – temperatura in vlažnost prostorov)
  • pozna potrošni material, potreben za delovanje posameznih perifernih naprav
  • pozna primerne okoljske razmere za delovanje računalniških sistemov
  Odpravi lažjo napako na računalniški strojni opremi:
  • pregleda računalnik
  • diagnosticira napako/napake v računalniški strojni opremi
  • pripravi operativni plan vzdrževanja oz. opiše postopek priprave načrta vzdrževanja in izvedbe vzdrževalnih del
  • presodi, ali lahko napako odpravi sam ali potrebuje zunanjega izvajalca
  • odpravi lažjo napako
  • dokumentira izvedeno delo
  • našteje najpogostejše napake posameznih računalniških naprav
  • opiše ravnanje z odpadnimi komponentami
  • našteje varovalna sredstva in opremo ter opiše njihovo funkcijo
  • razloži osnove računalniškega arhiviranja
  • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas

  12. Literatura, strokovno gradivo


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Matija Kariz, GZS, Združenje za računalništvo in informatiko
  • Tadej Visinski, KIVI Com, Slovenj Gradec
  • Boštjan Gspan, Avtenta, Ljubljana
  • Boštjan Resinovič, ŠC Celje
  • Darko Hribar, CPI
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI


  14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
  • Inko Perovic, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana
  • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
  • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
  • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
  • Srečko Vrečko, ZSSS
  • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
  • Islam Mušić, ŠC Velenje
  • Davorin Majkus, CPI
  • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI