Katalog

  Naziv:

  Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  29.6.2017

  Predhodniki:

  Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (52500011)

  Klasius-P16:

  Motorna vozila, ladje in letala (0716)

  Klasius-SRV:

  Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (3643066011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 36430660 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Najmanj osnovnošolska izobrazba.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
  4.2. NAČINI PREVERJANJA
  Praktično preverjanje in zagovor.


  5. Merila preverjanja

   

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  DELEŽ %

  Načrtovanje

  načrtovanje in organiziranje izvedbe dela

  10

  priprava pripomočkov

  Izvedba

  obvladovanje zaporedja opravil

  60

  uporaba pripomočkov

  upoštevanje standardov za zagotavljanje kakovosti

  upravičenost porabljenega materiala in energije za izvedbo naloge

  Dokumentacija

  preglednost in celovitost dokumentacije

  10

  popis porabljenega materiala

  Zagovor

  predstavitev aktivnosti

  20

  utemeljitev predlagane rešitve

   Izločilna merila:

  • neupoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
  • neupoštevanje pravil varovanja okolja
  • neupoštevanje strokovnih predpisov za delo

   


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (III)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
  • podaljšanje časa opravljanja storitve,
  • prilagoditev prostora in opreme,
  • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
  • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
  • prilagoditev ocenjevanja.
  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • delavnica z opremo za vzdrževanje pnevmatik in vulkanizacijo

  • diagnostična oprema za preverjanje nadzora tlaka v pnevmatikah

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.
  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

  • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo strojne smeri in vsaj zadnjih pet let delovnih izkušenj na področju vulkanizerstva oziroma avtoservisne dejavnosti,
  • en član pa je avtoservisni mojster in ima vsaj zadnjih pet let delovnih izkušenj na področju vulkanizerstva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  postavitev diagnoze o stanju pnevmatik in platišč
  • uporabljanje postopkov za presojo stopnje obrabe in zamenjave pnevmatik
  • ugotavljanje vzrokov poškodb, napak in okvar na platiščih in pnevmatikah
  • ocenjevanje obsega in vrste poškodb, napak in okvar ter pripravljanje predlog za popravilo
  • na osnovi neobičajne obrabe pnevmatike sklepanje o nepravilnostih  
  • poznavanje metode odpravljanja poškodb, napak in okvar
  • poznavanje tehnologije nadzora tlaka v pnevmatikah in njihovo odčitavanje
  Oceni obseg in vrste poškodb na pnevmatikah in platiščih:
  • načrtuje potek dela ob upoštevanju delovnega naloga
  • pripravi vozilo za izvajanje del po delovnem nalogu
  • pripravi potrebno orodje
  • oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar na pnevmatikah in platiščih z metodično preiskavo
  • ugotovi vzroke za poškodbe, pomanjkljivosti, napake in okvare
  • pripravi predlog za odpravo poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar

  vzdrževanje pnevmatik in platišč
  • demontiranje in montiranje kolesa skladno z navodili
  • premontiranje pnevmatike
  • uravnoteženje kolesa na napravi za uravnoteženje
  • razumevanje delovanja naprave za uravnoteženje koles
  • kontroliranje ter izbiranje vrednosti tlaka pnevmatike
  • poznavanje postopkov optimiranja krožnega teka koles s prestavljanjem pnevmatike na platišču
  Montira in demontira pnevmatiko in platišče:
  • načrtuje potek dela ob upoštevanju delovnega naloga in tehničnih navodil
  • pripravi vozilo za izvajanje del po delovnem nalogu
  • pripravi potrebno orodje
  • pregleda pnevmatiko in platišče pri menjavi in oceni njeno stanje
  • izbere ustrezno pnevmatiko glede na tehnična navodila in predpise
  • demontira in montira pnevmatiko in platišče
  • uravnoteži kolesa
  • izpolni delovno dokumentacijo

  popravilo pnevmatik in platišč
  • preizkušanje tesnosti pnevmatike
  • popravljanje pnevmatike z ustrezno metodo
  • popravljanje zračnice z ustrezno metodo
  • vrezovanje profila na tekalni površini na tovornih pnevmatikah po ustreznih postopkih
  • opravljanje manjših popravil platišč po ustreznih postopkih
  • znanje ugotavljanja napak na sistemih nadzora tlaka na pnevmatikah, njihovo popravljanje ali zamenjevanje in programiranje
  Popravi pnevmatiko:
  • načrtuje potek dela ob upoštevanju delovnega naloga in tehničnih navodil
  • pripravi potrebno orodje
  • preizkusi tesnjenje pnevmatike
  • ojača pnevmatiko s krpo in z brušenjem ali injekcijo
  • izpolni delovno dokumentacijo
  • preveri delovanje senzorjev za nadzor tlaka v pnevmatikah in ga ob zamenjavi ustrezno sprogramira  


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Richard Fischer in ostali, Motorno vozilo, 29 prenovljena izdaja, Tehniška založba Slovenije, 2011

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Ludvik Špan, Špan, d. o. o., Brezovica pri Ljubljani
  • Ivan Šel, Porsche Interavto, Ljubljana
  • Alfonz Vreznik, Maribor
  • Zdravko Klevišar, Avtoelektrika Klevišar, Novo mesto
  • Franc Malgaj, Malgaj, d. o.o., Trbovlje
  • Jože Podmiljšak, Renault servis Levec
  • Alojz Kranjc, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
  • Franc Turk, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
  • Branko Polanec, Šolski center Ptuj
  Koordinacija pri pripravi kataloga strokovnih znanj in spretnosti:
  • Urška Marentič, Center za poklicno izobraževanje
  • Barbara Kunčič, Center za poklicno izobraževanje
  13.    DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije
  • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije
  • Matjaž Avsec, Gospodarska zbornica Slovenije
  Koordinacija pri pripravi kataloga strokovnih znanj in spretnosti: 
  • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje