tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 08.01.2014 , Ur.l. 604-8/2012/27
Predhodniki:
- Refleksoterapevt/refleksoterapevtka 7260.001.5.1

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

refleksoterapevt / refleksoterapevtka 3750527011

Klasius-P16

Terapija in rehabilitacija (0915)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Refleksoterapevt /refleksoterapevtka 37505270 in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih programih na področju zdravstva ali
 •   potrdilo o opravljanem preizkusu iz predpisanih zdravstvenih vsebin, ki ga kandidat opravlja na Ministrstvu za zdravje

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 •  obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izvedbe storitve
 • racionalno uporabo materiala in energije
 •  upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil in predpisov varnosti in zdravja pri delu

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela


Področje ocenjevanja
Delež (%)
Načrtovanje in priprava naloge
10
Izvedba
60
Dokumentacija
10
Ustni zagovor
20


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji  
  • avdiovizualna učilnica: računalnik, tiskalnik
  • stoli za refleksoterapevta:vrtljiv z možnostjo nastavljanja in spreminjanja višine na hidravliko ali elektriko, z možnostjo spreminjanja naklona hrbtnega dela in sedeža
  • masažna miza ali masažni stol
  • pripomočki, ki so potrebni za vzdrževanje higiene
 • Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva oz. certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Refleksoterapevt / refleksoterapevtka in 5 let delovnih izkušenj s področja refleksoterapije,
  • en član komisije mora imeti višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva,
  • tretji član mora izpolnjevati enega od kriterijev navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
-izdela anamnezo s tehniko a-test na stopalih ali dlaneh
 • prepoznava različne bolezenske znake in se skladno z njimi odloča o poteku nadaljnje terapije
 • komunicira z uporabnikom v skladu z deontološkimi smernicami in v skladu s kodeksom poklicne etike
 • opravi razgovor in zabeleži podatke o težavah uporabnika in morebitnih medicinskih terapijah
 • oceni odzivnost uporabnika na bolečino in prilagodi intenziteto pritiska glede na posameznika
 • s prilagojeno intenziteto pritiska ugotavlja odzivnost refleksnih con in zabeleži ugotovitve
 • na podlagi ugotovitev v zgoraj opisanem postopku oceni stanje uporabnika in izdela načrt nadaljnjega poteka terapije
 • prepoznava različnosti na stopalih ali dlaneh (v primerjavi z zdravimi stopali ali dlanmi), ki se izražajo v tonusu tkiv, vlažnosti, temperaturi in kožnih spremembah
 •  prepoznava različne bolezenske znake in zna nuditi prvo pomoč
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov
Izdela anamnezo s tehniko a–testa na stopalih ali na dlaneh
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • uporabniku predstavi indikacije in kotraindikacije na izvedbo refleksnoconske masaže stopal ali dlani
 • uporabniku predstavi reakcije na refleksnoconsko masažo stopal ali dlani
 • uporabniku predstavi potek izvedbe tehnike a-testa
 • uporabniku da v podpis izjavo, ki je v skladu z zakonom o zdravilstvu
 • izdela anamnezo s tehniko a – testa na stopalih ali na dlaneh
 • vodi dokumentacijo (izjava, a-test)
 • svetuje uporabniku in izdela terminski plan terapij
 • izvaja samoevalvacijo dela in evalvacijo dela v strokovnem timu
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter za pravilno vzdrževanje delovnega mesta v širšem in ožjem pomenu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
-izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi
 • pripravi načrt o terapevtskem pristopu glede na ugotovitve parametrov iz a-testa in glede na razgovor z uporabnikom ter ga uporabniku predstavi
 •  svetuje izvedbo terapevtskega načrta
 •  dopolnjuje, prilagaja in spreminja terapevtski načrt dela z vedenjem uporabnika in njegovim soglasjem ter v skladu z ugotovitvami na odzivne in neodzivne cone organov in organskih sistemov med nadaljnjim delom
 • svetuje upoštevanje dodatnih priporočil za podporo izvedbe terapije
Izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi
 • pripravi delovno mesto
 • seznani uporabnika s terapevtskim načrtom
 • uporabnika seznani z ugotovitvami a-testa
 • dogovori se za potek in izvedbo terapevtskega načrta
 • dopolnjuje, prilagaja in spreminja terapevtski načrt v skladu z ugotovitvami in uporabnika z njimi seznani
 • upošteva dodatna strokovna priporočila kot podporo izvedbi terapevtskega načrta
 • prepoznava spremembe v odzivnosti refleksnih con uporabnika med terapevtskim procesom
 • pozna zakonitosti skladnega delovanja organizma na materialni, energetski in duhovni ravni
 • upošteva zakone in predpise o varovanju osebnih podatkov
 • upošteva načela strokovne etike in morale
 • upošteva načela samokritičnosti, samovrednotenja
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
-izvaja osnovne tehnike refleksoterapije stopal
 •  izvede a–test na stopalih
 • obvlada in izvaja tehnike obdelave refleksnih con organov in organskih sistemov na stopalih
 •  obvlada in izvaja tehnike obdelave poleg glavnih tudi odnosne cone organov in organskih sistemov na stopalih
 • ugotavlja povezave med refleksnimi conami na stopalih ter organi in organskimi sistemi telesa
 •  izvaja obdelavo glavnih organskih in odnosnih con
 •  opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksoconske masaže stopal
 •  ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 •  pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov stopal
Izvaja osnovne tehnike refleksoterapije stopal:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • izvaja tehniko a-testa na stopalih
 • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
 • izvaja tehniko refleksoterapije stopal glede na organe in organske sisteme ob upoštevanju topografije refleksnih con organov in organskih sistemov
 • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju refleksnoconske masaže stopal
 • uporablja metodo obdelave glavnih in odnosnih con in vrednoti odzivnost le-teh
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela


-izvaja obdelavo refleksnih con na palcih stopal in dlaneh
 • izvaja tehniko obdelave refleksnih con na palcih stopal / dlani
 • ugotavlja povezave med refleksnimi conami palcev stopal/ dlani in organi in organskimi sistemi
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika pri obdelavi refleksnih con na palcih stopal/ dlani
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na palcih stopal/dlani
Izvaja obdelavo refleksnih con na palcih stopal in dlaneh:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • izvaja obdelavo refleksnih con na palcih stopal/ dlani
 • pozna povezave med refleksnimi conami na palcih stopal / dlani in organi in organskimi sistemi
 • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri obdelavi refleksnih con na palcih stopal/ dlani
 • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi z lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

-izvaja tehniko obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi

-       ugotavlja odzivnost refleksnih con zob na stopalih in dlaneh

 •  ovrednoti reakcije uporabnika in mu razloži povezave med refleksnimi conami zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi
 •  izvaja tehniko obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi
 •  opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika obdelavi refleksnih con zob na stopalih in dlaneh
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju tehnike obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh ter zapiše k ostalim podatkom v dokumentacijo
 • pozna topografijo refleksnih con zob na stopalih in dlaneh
 • pozna povezave med refleksnimi conami zob in organi in organskimi sistemi
Izvaja obdelavo refleksnih con zob na stopalih / dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi :
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • izvaja obdelavo refleksnih con zob na stopalih/ dlaneh
 • pozna povezave med refleksnimi conami zob na stopalih /dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi
 • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri obdelavi refleksnih con zob na stopalih/ dlaneh
 • izvaja tehniko masaže refleksnih con zob
 • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju, ki se pojavlja med obdelavo refleksnih con zob in po njej
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • pozna povezave med refleksnimi conami zob v povezavi z organi in organskimi sistemi
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

-izvaja refleksoterapijo dlani
 • obvlada in izvaja tehnike obdelave refleksnih con organov in organskih sistemov na dlaneh
 • obvlada in izvaja tehnike obdelave poleg glavnih tudi odnosne cone organov in organskih sistemov na dlaneh
 •  izvede a–test na dlaneh
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksoconske masaže dlani
 • ovrednoti reakcije uprabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 •  ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksoterapije dlani
 •  pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na dlaneh
Izvaja osnovne tehnike refleksnoconske masaže dlani:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • izvaja tehniko a-testa na dlaneh
 • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
 • izvaja tehniko refleksnoconske masaže dlani glede na organe in organske sisteme ob upoštevanju topografije refleksnih con organov in organskih sistemov
 • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju refleksnoconske masaže dlani
 • uporablja metodo obdelave glavnih in odnosnih con in vrednoti odzivnost le-teh
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

-izvaja tehniko pristika na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
 • definira nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in živčnega sistema
 • ugotavlja statične spremembe skeleta, mišičja, vezi in živčenja
 • prepozna nepravilnosti pri izvajanju tehnike pritiska na nevrološke točke glede na vegetativni živčni sistem
 •   ločuje med refleksnimi conami in živčnimi točkami
 • določi živčne točke za obdelavo glede na ugotovitve iz a-testa 
 •  izvaja tehniko pritiska na živčne točke glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem s soglasjem uporabnika
 • razlikuje med normalno občutljivostjo in povečano občutljivostjo živčne točke
 •  prepozna nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in živčnega sistema
 •  razlikuje statične spremembe skeleta, mišičja in vezi
 •  razlikuje bolečinske krivulje in jih določi
 •  razlikuje med posameznimi obremenitvenimi krivuljami in jih povezuje s simptomatiko uporabnika
 •  razlikuje posamezne sklope živčnih sistemov in njihovo povezavo z vegetativnim živčnim sistemom
 •  pozna vegetativno simptomatiko
 •  razume vzročne povezave živčnih točk v povezavi z vegetativno simptomatiko in avtonomnim živčnim sistemom
 •  pozna funkcijo avtonomnega živčevja glede na živčne točke
 •  pozna topografijo živčnih točk
Izvaja tehniko pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
 • določi nevrološke točke in razlikuje posamezne sklope živčnih sistemov
 • prepoznava disfunkcije vegetativnega živčnega sistema
 • izvaja tehniko pritiska na živčne točke
 • izvaja tehniko pritiska glede na bolečinsko krivuljo in jo povezuje s simptomatiko uporabnika
 • določi nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in motoričnega živčnega sistema
 • prepoznava nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na statične spremembe skeleta, mišičja in vezi
 • načrtuje nadaljnji potek izvajanja tehnike pritiska živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

-izvaja tehniko obdelave refleksnih con energetskih središč ali čaker na stopalih in dlaneh
 •  izvaja tehniko obdelave refleksnih con energetskih središč ali čaker za vzpostavitev energetskega ravnovesja
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri obdelavi refleksnih con čaker
 • prepoznava energetsko stanje čaker
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika glede na obdelavo refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
 •  vrednoti reakcije uporabnika in se na podlagi tega odloča o nadaljnji terapiji
 • pozna topografijo refleksnih con energetskih središč ali čaker in lastnosti posamezne čakre na stopalih in dlaneh
 •  pozna povezave med organi in organskimi sistemi pri obdelavi refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
Izvaja tehniko refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
 • določi lego refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh ter razume pomen, delovanje in odzivnost posameznih čaker v telesu
 • izvajati tehniko obdelave refleksnih con čaker
 • uporablja tehniko za vzpostavlja energetskega ravnovesja čaker
 • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju obdelave refleksnih con čaker na stopalih ali dlaneh in prilagaja tehniko obdelave refleksnih con čaker in jih povezuje z organi in organskimi sistemi telesa glede na odzivanje uporabnika
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

-izvaja metamorfno tehniko
 • izvaja metamorfno tehniko
 •  subtilno zaznava reakcije uporabnika pri obdelavi posameznih con hrbtenice, ki odražajo obdobja razvoja človeka v vseh razvojnih fazah
 • analizira vplive dogodkov v prenatalnem razvoju zarodka in otroka, ki so posledično vplivali na obstoječe stanje
 •  preverja ugotovitve in zaznave posledičnega stanja z uporabnikom oz. starši, skrbniki ali drugim odgovornim in načrtuje nadaljnji terapevtski pristop
 •  uporabniku svetuje in posreduje način izvajanja metamorfne tehnike
 •  analizira informacije odzivnosti posameznih področij hrbtenice, ki odražajo faze razvoja zarodka
Izvaja metamorfno tehniko:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • pripravi uporabnika za izvedbo metamorfne tehnike
 • izvaja metamorfno tehniko
 • zaznava reakcije uporabnika, ki vplivajo na razvoj človeka v vseh razvojnih fazah
 • analizira vplive dogodkov v prenatalnem razvoju zarodka in otroka, ki so posledično vplivali na mater in otroka
 • analizira vplive vzročnega dogodka in ga spozna kot odziv pri otroku ali odrasli osebi
 • primerja posledične ugotovitve in zaznave stanja med uporabnikom in njegovim okoljem, starši, skrbniki ali drugimi odgovornimi, ter načrtuje nadaljnji potek metamorfne tehnike
 • uporabniku svetuje in posreduje način izvajanja metamorfne tehnike s supervizijo
 • pripravi analizo informacije odzivnosti posameznih področij na coni hrbtenice, ki odražajo faze razvoja zarodka
 • komunicira z uporabnikom
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ann Lett, Reflex zone therapy for Health Professional, (ISBN 0-443-06015-0)
 • dr. Franz Wagner, Reflexzonen massage, (ISBN 3-7742-4262-3)
 • Hanne Marquardt, Praktisches Lehrbuchder Reflxconentherapie am Fuss, (ISBN 3-7773-1382-3)
 • J. Korenc-Lafer, M. Vrhunc: Refleksno conska masaža stopal terapija (skripta Anicor – dopolnjena izdaja, Ljubljana 2004)
 • J. Korenc-Lafer, M. Vrhunc: Refleksno conska masaža stopal terapija živčnih točk – živci, mišice, statika, gibanje, avtonomni živčni sistem (skripta Anicor, Ljubljana 2004)
 • J. Korenc-Lafer: Prenatalni vzorec in metamorfna metoda z analizo dogodkov (skripta Anicor, Ljubljana 2003)
 • J. Korenc – Lafer: Z refleksoterapijo do boljšega zdravja, Studio 37, Ljubljana, ISBN 978-961-269-166-0
 • Pauline Wills, The reflexology manual, (ISBN 0-89281-547-7)
 • Saint-Pierre, Gaston in Shapiro, Debbie: Die Die Metamorphische Methode (Ryvellus, Munchen, ISBN – 3-89453-031-6)
 • Saint-Pierre, Gaston in Thompson, B. D'Arcy: Die Kernprinzipien Der Metamorphischen Methode (Ryvellus, Munchen, ISBN – 3-89453-068-5)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jeanette Korenc-Lafer, BELOSANA d.o.o. – Anicor, Izobraževalni center, Medvedova 14, 1000 Ljubljana
 • Maja Vrhunc, Društvo “MAYA”, Medvedova 14, 1000 Ljubljana
 • Nada Tomazin-Dokl, BOSOPET d.o.o., Krnica 63, 4267 Zgornje Gorje
 • mag. Zupančič Pavla, dr. med. vet., Valantičeva 19, 8000 Novo mesto
 • ga. Zdenka Petek, viš. med. s., Pot na Jeranovo 7, 1214 Kamnik
 • Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI
DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Jeanette Korenc-Lafer, Belosana – Anicor d.o.o.  
 • Kaja Gabrijelčič, Belosana – Anicor d.o.o.
 • Nada Tomazin-Dokl, Gospodarska zbornica Slovenije
 • mag. Zupančič Pavla, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Mag. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
 • Mag. Metod Češarek, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word