Katalog

  Naziv:

  Hmeljar/hmeljarka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  17.4.2012

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Poljedelstvo in reja živali (0811)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Hmeljar/hmeljarka (3813830011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Hmeljar/hmeljarka 38138300 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • končana osnovnošolska obveznost,
  • vozniško dovoljenje F-kategorije.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  4.2. Načini preverjanja

  • Storitev z zagovorom.


  5. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • upoštevanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost storitve,
  • racionalno rabo energije, materiala in časa,
  • komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja,
  • upoštevanje fitosanitarnih predpisov,
  • upoštevanje pravil o požarni varnosti,
  • upoštevanje dobre kmetijske prakse.

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

  Področje ocenjevanja Delež  (%)
  Načrtovanje in priprava naloge 5
  Izvedba 45
  Dokumentacija 10
  Ustni zagovor 40

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Hmeljar/hmeljarka

  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
   • zunanja pridelovalna površina (nasad hmelja)
   • pogonski stroji (traktorji)
   • specialni hmeljarski stroji in naprave
   • stroji za obdelavo tal
   • stroj za sajenje
   • stroji za gnojenje in namakanje hmelja
   • stroji za varstvo rastlin hmelja
   • stroji za spravilo pridelka hmelja
   • skladiščni prostor
   • dvoriščna mehanizacija
   • ročna orodja in pripomočki: pripomoček za vbadanje vodil v tla, motike, hmeljarski noži, sonde za vzorčenje tal, palica za dvigovanje rastlin, palica za vzorčenje hmelja
   • precizni merilni aparati: lupa, vlagomer  
   • slikovni material
   • sadike, mineralna in organska gnojila, fitofarmacevtska sredstva, razkužila

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer poljedelstvo ali vrtnarstvo, in 5 (pet) let delovnih izkušenj v stroki (hmeljarstvo),
  • en član višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva in 5 (pet) let delovnih izkušenj v stroki (hmeljarstvo),
  • najmanj en član srednješolsko izobrazbo in 5 (pet) let delovnih izkušenj s področja hmeljarstva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi teren za hmeljišče
  • jemlje vzorce tal za analizo
  • izračuna gnojilni odmerek na osnovi gnojilnega načrta
  • izvede obdelavo tal

   

  • zna odvzeti vzorec zemlje za analizo
  • pozna osnovne tipe tal
  • pozna postopke priprave zemljišča za napravo hmeljišča
  • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
  • pozna postopek izračunavanja gnojilnega odmerka
  • pozna stroje in orodja za obdelavo tal in za gnojenje

  Odvzame vzorec tal (po izboru komisije):

  • izbere pripomočke za odvzem vzorca
  • določi globino
  • odvzame vzorec
  • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Izračuna potrebno količino gnojila na podlagi analize tal in gnojilnega načrta (po izboru komisije):

  • prouči podatke prejetega gnojilnega načrta in analize tal
  • izračuna potrebno količino gnojila 
  • izbere ustrezno gnojilo iz možnega izbora
  • upošteva vrsto in količino gnojil, ki so v skladu s predpisi o varovanju okolja

  Izvede založno gnojenje (po izboru komisije):

  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • izvede gnojenje tal
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Izvede obdelavo tal (po izboru komisije):

  • izbere ustrezno tehniko obdelave tal
  • izbere in nastavi kmetijske stroje in naprave za obdelavo tal
  • izvede obdelavo tal 
  • izpolni evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  pripravi sadilni material hmelja in sadi
  • vzgaja sadike hmelja (sadike hmelja certifikat B -  pridobivanje iz matičnih nasadov)
  • oceni osnovno  zdravstveno stanje sadik certifikata B opravi sajenje hmelja (v nasad ali ukorenišče)

  • pozna različne kategorije sadik hmelja
  • razlikuje sadike glede na zdravstveno stanje
  • pozna načine razmnoževanja hmelja
  • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik hmelja (sadike hmelja certifikata B)
  • pozna potrebno količino sadik na hektar in način ter čas sajenja
  • pozna namen ukorenišča
  • pozna zahteve za oskrbo nasada hmelja v prvem letu
  • pozna uporabne vsebine Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

  Izvede postopek razmnoževanja (po izboru komisije):

  • razloži botanični vidik hmeljne rastline
  • našteje sorte hmelja, ki se pridelujejo v Sloveniji, in njihove posebnosti
  • pojasni možnosti pridobivanja sadilnega materiala hmelja
  • pojasni uporabne vsebine Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (razlike med kategorijami)
  • pripravi pripomočke za razmnoževanje
  • izvede postopek razmnoževanja sadik hmelja certifikata B in jih pripravi za sajenje
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Izvede sajenje hmelja (po izboru komisije):

  • pojasni potek sajenja hmelja (čas, količina sadik, globina, evidence)
  • pripravi in nastavi stroj za sajenje hmelja (jarkar, sveder)
  • pripravi  rastline za sajenje
  • izvede sajenje (v nasad ali ukorenišče)
  • pojasni zahteve oskrbe nasada v prvem letu
  • pojasni oskrbo sadik v ukorenišču
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  odgrinja in reže
  • opravi obdelavo nasada pred izvedbo odgrinjanja in rezi
  • opravi odgrinjanje in rez
  • pozna namen in razloge za izvedbo rezi hmelja
  • pozna čas (sortno pogojeno) in način izvedbe rezi
  • pozna stroje ter naprave za izvedbo odgrinjanja in rezi
  • pozna fitosanitarni ukrep pobiranja obrezlin po rezi hmelja

  Izvede odgrinjanje in rez hmelja (po izboru komisije):

  • pojasni namen tehnološkega ukrepa rezi hmelja
  • pojasni dejstva, vezana na ukrep pobiranja obrezlin
  • pripravi in nastavi kmetijski stroj za odgrinjanje
  • pripravi in nastavi kmetijski stroj za rez
  • izvede rez hmelja
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  napeljuje vodila in poganjke hmelja
  • izvede simulacijo napeljave vodil in poganjkov

  • pozna rast in razvoj hmeljne rastline ter lastnosti sort
  • pozna namen napeljave vodil in napeljavo poganjkov
  • pozna strojne pripomočke in delovna orodja za izvedbo napeljave vodil
  • pozna različne materiale za uporabo vodil
  • pozna delovne pripomočke za napeljavo poganjkov
  • pozna delovne faze za napeljavo poganjkov

  Izvede simulacijo napeljave vodil in hmeljnih poganjkov (po izboru komisije):

  • pripravi kmetijski stroj za napeljavo vodil (simulacija)
  • pripravi pripomočke za fiksiranje vodil v tla in pripomočke za napeljavo poganjkov (simulacija)
  • simulira napeljavo vodil
  • pojasni pomen in postopek napeljave vodil ter navede za to primerne materiale
  • pojasni namen in postopek napeljave hmeljnih poganjkov
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  oskrbuje nasad hmelja
  • spremlja nasad med rastno dobo
  • jemlje vzorce tal za analizo Nmin (za potrebe dognojevanja z dušikom)
  • izračuna odmerke gnojil za dognojevanje na podlagi priporočil oziroma gnojilnega načrta
  • opravi dognojevanje 
  • opravi obdelavo nasada v rastnem obdobju (kultiviranje, osipavanje, setev podorin)
  • pojasni namakanje
  • opravi obdelavo nasada v obdobju izven vegetacije
  • opravi postopke, potrebne za ohranjanje strukture tal (vnos organske mase, rahljanje tal, izvajanje analize tal …)
  • opravi pregled žičnice in določi potrebne ukrepe za vzdrževanje

  • pozna osnovne značilnosti in potrebe hmeljne rastline
  • pozna namen obdelave tal
  • pozna postopek izračunavanja odmerka gnojil za dognojevanje na podlagi priporočil oziroma gnojilnega načrta
  • pozna prednosti setve podorin
  • pozna dejavnike in načine pridobivanja informacij, ki vplivajo na potrebe po namakanju
  • pozna različne tehnologije namakanja
  • pozna osnovne načine vzdrževanja opreme
  • pozna namen obdelave v obdobju izven vegetacije
  • pozna, kaj so poškodbe in napake na žičnicah
  • zna presoditi, kdaj se pojavi potreba po večjih obnovitvenih posegih na žičnicah

  Izvede mehansko oskrbo nasada (po izboru komisije):

  • pripravi in nastavi kmetijski stroj (kultivator, krožna brana)
  • izvede mehansko oskrbo nasada
  • izpolni evidence o opravljenem tehnološkem ukrepu
  • pojasni pomen mehanske obdelave tal
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Izvede dognojevanje nasada (po izbiri komisije):

  • izračuna potrebno količino gnojila za dognojevanje na podlagi gnojilnega načrta in nasveta
  • izbere ustrezno gnojilo za dognojevanje
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • pojasni pomen setve podorin
  •    izpolni evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Pojasni postopek in namen namakanja:

  • našteje osnovno opremo za določeno tehnologijo namakanja
  • pojasni dejavnike, ki vplivajo na potrebe po namakanju
  • pojasni razlike med različnimi tehnologijami namakanja
  • pojasni možnosti pridobivanja informacij o nasvetih za namakanje
  • izpolni vzorčne evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
  • pojasni  posebnosti pomena upoštevanja varnosti in zdravja pri delu

  Opravi ogled nasada v času izven vegetacije:

  • izvede pregled nasada in žičnice
  • določi potrebne ukrepe za vzdrževanje žičnice
  • določi potrebne ukrepe za oskrbo nasada
  izvaja varstvo hmelja
  • redno spremlja navodila opazovalno-napovedovalne  službe za varstvo hmelja
  • prepozna najpogostejše bolezni, škodljivce, plevele oziroma  fiziološke motnje na hmelju
  • izbere primerna FFS glede na pojav škodljivega organizma na podlagi škropilnega programa
  • pripravi škropilno brozgo
  •  izvede škropljenje
  • upošteva karenco (čakalno dobo) uporabljenega FFS

  • pozna stroje za varstvo rastlin
  • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
  • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce hmelja ter plevele
  • pozna karantenske bolezni in ukrepe zoper njih
  • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
  • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
  • pozna posledice uporabe FFS na okolje
  • pozna varnostne pasove FFS do voda 1. in 2. reda ter odmike od nekmetijskih in funkcionalnih zemljišč
  • zna varno, tako za uporabnika kot tudi za neciljne organizme (npr. čebele), uporabljati FFS
  • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
  • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo

  Pripravi, nastavi in preizkusi škropilno tehniko:

  • izbere škropilno tehniko
  • pripravi in nastavi škropilno tehniko
  • preizkusi škropilno tehniko z vodo
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

  Izvede varstvo rastlin  med vegetacijo (po izboru komisije):

  • izvede ogled nasada
  • prepozna najpogostejše bolezni, škodljivce, plevele oziroma  fiziološke motnje na hmelju  v nasadu oziroma na slikovnem materialu
  • prepozna karantenske bolezni hmelja v nasadu oziroma na slikovnem materialu
  • našteje škropilne tehnike, ki se uporabljajo v hmeljarstvu
  • pojasni FFS po namenu in načinu delovanja
  • pojasni ukrepe za varno delo s FFS in posledice nepravilne uporabe FFS
  • določi ukrepe za varstvo rastlin
  • izračuna koncentracijo in odmerek FFS na hektar
  • pripravi škropilno brozgo po priloženih navodilih
  • pripravi škropilno tehniko glede na razvojno fazo rastlin in škodljivost organizmov ter izvede škropljenje
  • izvede ustrezen postopek nanašanja
  • izpolni evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
  • uporablja FFS v skladu s predpisi o varovanju okolja in navede varnostne pasove do voda 1. in 2. reda
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  spravlja hmelj
  • pripravi potrebno opremo za transport, obiranje, sušenje in skladiščenje pridelka
  • odvzame vzorec za analizo določevanja tehnološke zrelosti hmelja
  • transportira pridelek do obiralnega stroja
  • izvede obiranje hmelja
  • izvede sušenje hmelja
  • izvede tehtanje, oznamkovanje in skladiščenje hmelja

  • pozna optimalni čas spravila hmelja glede na lastnosti sort
  • pozna osnovne parametre za določitev tehnološke zrelosti brez kemičnih analiz
  • pozna procese obiranja hmelja
  • pozna stroje in naprave za transport, obiranje, sušenje in skladiščenje  hmelja
  • pozna prostorske zahteve za skladiščenje hmelja
  • pozna postopke ravnanja z rastlinskimi ostanki po obiranju (kompostiranje, posebne zahteve v primeru karantenske bolezni)

  Pojasni tehnološko zrelost:

  • opiše pripomočke za odvzem vzorca in opiše postopek jemanja vzorca storžkov za namen določitve tehnološke zrelosti
  • vzorec pripravi za odpremo v laboratorij
  • oceni tehnološko zrelost hmelja na osnovi izgleda in morfoloških lastnosti storžkov (če je mogoče, drugače opisno navede)
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Opiše postopek obiranja hmelja (po izboru komisije):

  • opiše pripravo kmetijskih strojev, ki se uporabljajo za spravilo hmelja (traktor, trgalnik, prikolica)
  • opiše pripravo obiralnega stroja
  • opiše postopek transportiranja pridelka do obiralnega stroja
  • opiše postopek v sklopu obiranja hmelja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva kakovost opravljenega dela

  Opiše postopek sušenja, navlaževanja in pakiranja hmelja (po izboru komisije):

  • pojasni pripravo prostorov za sušenje in skladiščenje pridelka
  • pojasni potek sušenja hmelja
  • pojasni različne postopke navlaževanja
  • pozna naprave za pakiranje suhega hmelja
  • opiše postopek pakiranja hmelja

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Priročnik za hmeljarje, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2002
  • Hacin, J.: Prispevek k poznavanju vpliva dejavnikov na rast in razvoj ter na pridelek in vsebnost alfa kislin pri hmelju (Humulus lupulus L.). Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 1989
  • Kišgeci, J., Mijavec, A., Aćimović, M., Spevak, P., Vučić, N.: Hmeljarstvo, Poljoprivredni fakultet – Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, 1984
  • Neve, R.: Hops, Chapman and Hall, London, New York, 1991
  • Majer, D.: Gnojenje hmeljskih nasadov, Hmeljarska šola, Interno gradivo, 1998
  • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 61/2006-ZDru-1, 40/2007 in 36/2010)
  • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, (Prečiščena verzija, Uradni list RS, št. 35/2007).
  • Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/2009)
  • Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (NS) (Uradni list RS, št. 11/2009, 7/2010)
  • Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (Uradni list RS, št. 65/01, 117/02 in 21/07)
  • Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja ((Ur. l. RS, št. 21/07, 19/08, 12/10)
  • Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2003, 5/2007 in 30/2009)

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Irena Friškovec, KGZS, Zavod - CE
  • mag. Nataša Ferant, IHPS
  • Monika Oset Luskar, IHPS
  • Martina Zupančič, IHPS
  • dr. Magda Rak Cizej, IHPS
  • Gregor Leskošek, IHPS
  • Ferdinand Kunst, predsednik Komisije za hmeljarstvo pri KGZS
  • Anton Rančigaj, predsednik Hmeljarske zadruge
  • Jasmina Miheljak Zupančič, ŠC Slovenske Konjice – Zreče
  • Ana Patricija Košir, ŠC Slovenske Konjice – Zreče
  • Helena Žnidarič, CPI


  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

  • Majda Stopar, CPI