tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 01.04.2020 , Ur.l. 67/24.8.2009
Nasledniki:
-
- Podkovski kovač/podkovska kovačica 3082240011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podkovski kovač/podkovska kovačica 40235151

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Podkovski kovač / podkovska kovačica in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • končana osnovna šola

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Kmetijski mehanik, in sicer pri naslednjih predmetih:

 • teoretična znanja podkovskega kovaštva, pri predmetu Podkovsko kovaštvo (3. letnik),
 • znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik),
 • praktična znanja in spretnosti, pri praktičnem pouku v vsebinah Podkovstvo (3. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • priprava kandidata na delo
 • priprava in uporaba pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • racionalna uporaba materiala in energije
 • kakovost izvedbe storitve
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja
 • komunikativnost
 • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in predpisov s področja veterine
Izločilna merila:
 • neupoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanja Delež (%)
Načrtovanje in priprava naloge 20
Izvedba 65
Ustni zagovor 15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podkovski kovač/podkovska kovačica (7221.02)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • kovačnica
  • kovaška oprema in orodje za izdelavo podkev
  • prostor za podkovanje
  • pripomočki in orodje za podkovanje
  • žival
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja veterine ali kmetijstva, smer živinoreja in 5 let delovnih izkušenj s področja konjereje
  • najmanj en član certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Podkovski kovač/podkovska kovačica ali 10 let delovnih izkušenj s področja podkovskega kovaštva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi žival za podkovanje ter nego kopit in parkljev
 • pristopi k živali
 • ugotovi obnašanje in temperament živali
 • oceni stanje kopita oziroma parkljev
 • pozna načine obnašanja živali
 • spremlja in oceni obnašanje živali med posegom
 • pozna anatomsko-fiziološke značilnosti kopit in parkljev
 • zna oceniti stanje kopita in stojo živali
 • obvlada prijeme za dvigovanje in držanje nog
 • obvlada prijeme in pripomočke za umiritev živali med posegom
 • pozna pomen natančnega pregleda kopita pred podkovanjem
 • pozna zakonitosti nege ter oskrbe kopit in parkljev zdravih in bolnih živali
 • pozna orodja in pripomočke za pregled in oskrbo kopit
 • Pripravi žival za podkovanje ter nego kopit in parkljev

  • pripravi delovno mesto
  • pristopi k živali in oceni njen temperament oziroma obnašanje
  • ugotovi stanje kopita in stojo živali
  • izbere in pripravi potrebno orodje in pripomočke za obravnavo živali
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • upošteva etološka načela
izdela ali dodela podkev in podkuje
 • umiri in pripravi žival za podkovanje
 • izdela in dodela podkev za podkovanje iz sodobnih materialov
 • izkuje podkev za delovne konje, kasače, jahalne konje in govedo
 • razkuje žival
 • umeri podkev
 • namesti in pribije podkev
 • sname korekcijsko podkev
 • izdela in namesti korekcijsko podkev
 • dodela kopito (oblikovanje, piljenje žebljev, mazanje kopita …)
 • pregleda in oceni kopito po podkovanju
 • preveri stojo in hod živali po posegu
 • varuje žival pred poškodbami med posegom
 • pozna zgradbo kopita
 • pozna postopek in pravila razkovanja konja
 • zna izdelati različne tipe podkev
 • pozna materiale za izdelavo podkev
 • pozna različne tehnike namestitve in snemanja podkev
 • pozna postopek umerjanja hladne podkve
 • pozna postopek umerjanja tople podkve
 • pozna orodja za izdelavo podkev
 • pozna kriterije za oceno kopita po podkovanju
 • Podkuje
  • pripravi delovno mesto
  • pristopi k živali
  • ugotovi stanje kopita in stojo živali
  • izbere in pripravi orodje za razkovanje in podkovanje
  • razkuje po potrebi
  • opravi korekcijo kopita in preveri stojo živali
  • prilagodi podkev
  • namesti in pribije podkev
  • zakoviči podkev
  • popili kopito in žeblje
  • premaže kopito z ustreznim sredstvom
  • nadzoruje delo pomočnika (če je prisoten)
  • varuje žival pred poškodbami med posegom
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • Dodela podkev za izbrano živali (po izbiri komisije)
  • pripravi delovno mesto
  • izbere in pripravi potrebno orodje in pripomočke za dodelavo podkve za izbrano žival
  • izbere ustrezno surovo podkev za izbrano žival
  • pristopi k živali
  • umeri podkev
  • oblikuje in prilagodi podkev
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • Izdela podkev (po izbiri komisije)
  • pripravi delovno mesto
  • izbere in pripravi potrebno orodje in pripomočke za izdelavo podkve
  • izbere ustrezen material za izdelavo podkve
  • izdela podkev
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
izvaja nego kopit in parkljev
 • pripravi žival za nego oziroma obrezovanje
 • oceni stanje parkljev oziroma kopit
 • očisti kopita oziroma parklje
 • obrezuje kopita ali parklje (govedo)
 • pregleda parklje oziroma kopita po obrezovanju
 • mobilizira poškodovano nogo
 • pozna postopek priprave živali za nego in obrezovanje
 • pozna zgradbo parkljev
 • pozna bolezni, deformacije in poškodbe kopit ali parkljev
 • pozna vzroke za deformacijo kopit in parkljev ter zna izbrati ustrezen način oskrbe
 • pozna lastnosti roževine
 • pozna pravila za izvajanje nege kopit in parkljev
 • pozna postopek in pravila obrezovanja parkljev
 • Izvede nego kopit ali parkljev
  • pripravi delovno mesto
  • pristopi k živali
  • ugotovi stanje kopita ali parkljev
  • izbere in pripravi orodje za nego kopita ali parkljev
  • očisti kopito oziroma parklje
  • obreže kopito ali parklje (govedo)
  • pregleda in oceni stanje parkljev oziroma kopita po obrezovanju
  • oceni stojo živali ter potrebo po mobilizaciji noge
  • premaže kopito ali parklje z ustreznim sredstvom

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Janez Rus, Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana
 • Zdravko Žunič, Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana
 • Branko Berdajs, Postaja konjeniške policije, Stožice 28, Ljubljana
 • Bernard Vogrinc, Srednja šola kmetijske mehanizacije, Maribor
 • Anton Darovic, Kmetijsko – gozdarska zbornica Slovenije, Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana
 • Helena Žnidarič, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Koordinator: mag. Primož Hvala Kamenšček, Center RS za poklicno izobraževanje

14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STROKOVNIH SPRETNOSTI IN ZNANJ

 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • mag. Andrej Dular, Slovenski etnografski muzej
 • Goran Leničar Pučko, OZS
 • Helena Žnidarič, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Koordinator pri reviziji: Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word