Katalog

  Naziv:

  Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  17.4.2012

  Predhodniki:

  Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja (48100021)

  Klasius-P16:

  Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

  Klasius-SRV:

  Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja (4026617011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Srednja splošna ali strokovna izobrazba.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
  Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  4.2. NAČIN PREVERJANJA
  Praktično preverjanje z zagovorom strokovno teoretičnih znanj.

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
  • upoštevanje standardov kakovosti,
  • upoštevanje varnostnih standardov in protokolov,
  • ustrezno dokumentiranje procesov dela,
  • poznavanje operacijskih sistemov in druge sistemske programske opreme,
  • poznavanje topologij omrežij,
  • poznavanje osnovnih gradnikov omrežij,
  • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj,
  • sistematičnost odgovorov.
  Izločilna merila:
  • nepoznavanje osnov računalniških sistemov in omrežij.
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja
  Delež (%)
  načrtovanje in priprava naloge
  10
  izvedba naloge
  35
  dokumentacija
  25
  ustni zagovor                                      
  30


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja

  7. Raven zahtevnosti dela

  (VI)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  Učilnica z računalnikom, s projektorjem, z računalniško in omrežno opremo (omara z razdelilnikom, s stikalom ...) in s povezavo z internetom.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.  Komisijo sestavljajo trije člani:

  • en član komisije mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo s področja računalništva ali informatike in 5 let delovnih izkušenj na področju računalništva, od tega 4 leta na računalniških sistemih in omrežjih,
  • en član komisije mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju računalništva,
  • tretji član mora izpolnjevati pogoje, navedene v prvi ali drugi alineji.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  namešča in konfigurira strojno in sistemsko programsko opremo
  • namešča in konfigurira strojno in programsko opremo na strežnikih in delovnih postajah
  • namešča spletne strežnike, strežnike za izmenjavo datotek, strežnike elektronske pošte, požarne pregrade
  • upravlja spletne strežnike, strežnike za izmenjavo datotek, strežnike elektronske pošte
  • namešča in administrira omrežne tiskalnike, optične čitalce, multifunkcijske naprave
  • obvlada delovanje sistemske programske opreme
  • obvlada delovanje strojne opreme
  Namesti strojno opremo v omrežje:
  • pregleda zahtevek
  • izdela načrt omrežja
  • izdela kalkulacijo predvidenih del in opreme
  • izdela načrt izvedbe projekta
  • namesti strojno opremo v omrežje in jo konfigurira
  • izdela načrt vzdrževanja računalniškega sistema in omrežja
  • izdela kalkulacijo delovanja in vzdrževanja računalniškega sistema
  • obrazloži izdelan načrt projekta in njegove ekonomske prednosti
  • načrt projekta in kalkulacijo ekonomsko, pravno ter tehnično ovrednoti
  • opiše zakonitosti in načine zagotavljanja varovanja podatkov
  • opiše postopke in orodja za arhiviranje podatkov
  • dokumentira lastno delo in delo zunanjih sodelavcev
  • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  upravlja lokalna računalniška omrežja
  • načrtuje optimalna omrežja
  • primerja referenčne modele
  • centralno upravlja z omrežnimi operacijskimi sistemi
  • povezuje lokalna računalniška omrežja v globalna
  • izvaja meritve na računalniškem omrežju
  • izvaja zaščito pred vdori v računalniško omrežje
  • predlaga in izvaja politiko uporabniških imen in skupin ter jim dodeljuje pravice
  • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
  • obvlada topologije omrežij
  • zna povezati omrežja dislociranih enot z računalniškim centrom
  • pozna prednosti in slabosti povezovanja računalniških sistemov v računalniška omrežja
  • pozna prednosti in slabosti različnih načinov priključevanja uporabnikov na internet
  • obvlada komunikacijske protokole
  • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
  Izdela načrt računalniškega omrežja oz. izboljšave obstoječega omrežja:
  • preveri zahtevek
  • na podlagi rezultatov meritev načrtuje izboljšave računalniškega omrežja
  • konfigurira požarni zid in ostalo aktivno mrežno opremo
  • nastavi uporabniške pravice
  • doda uporabnika ter mu dodeli pravice dostopa
  • opiše značilnosti posameznih omrežnih protokolov
  • opiše značilnosti različnih priklopov uporabnikov na internet
  • opiše osnovne topologije računalniških omrežij
  • dokumentira lastno delo
  • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  vzdržuje varnost informacijskega sistema
  • konfigurira in nadzira varnost informacijskega sistema
  • pripravlja in konfigurira avtomatske varnostne kopije sistemskih podatkov
  • obnavlja (restavrira) z varnostnih kopij
  • obvlada protivirusno zaščito in jo zna namestiti
  • obvlada zaščito proti zlonamerni kodi in jo zna namestiti, konfigurirati in optimizirati
  • obvlada zaščito za preprečevanje vdorov
  • obvlada sisteme za arhiviranje
  Opiše postopke varnostnega kopiranja in protivirusne zaščite, njeno namestitev in načine posodabljanja:
  • opiše pomen varnostnih kopij
  • opiše pomen restavriranja podatkov
  • opiše zakonitosti in načine zagotavljanja varovanja podatkov
  • opiše postopke in orodja za arhiviranje podatkov
  • opiše vrste zlonamernih kod
  • opiše vrste protivirusne zaščite
  • utemelji uporabo strojne opreme pri zaščiti računalniškega omrežja
  • evidentira posege
  usposablja uporabnike računalniških sistemov
  • načrtuje in organizira usposabljanja tehničnih kadrov in operaterjev računalniških sistemov
  • pozna metode uvajanja in usposabljanja za uporabnike računalniških sistemov
  Pripravi predlog programa usposabljanja za uporabnika s pomočjo osnovnih pisarniških paketov

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Andrew S. Tanenbaum: Computer networks, Prentice Hall PTR, 2003
  • David Pahor: Leksikon računalništva in informatike, Pasadena, 2002
  • http://stromar.si/notes
  • http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/companionmoc.aspx

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Matija Kariz, GZS, Združenje za računalništvo in informatiko
  • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec
  • Boštjan Gspan, Avtenta, Ljubljana
  • Andrej Obu, ŠC Velenje
  • Boštjan Resinovič, ŠC Celje
  • Darko Hribar, CPI
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI


  14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
  • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
  • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
  • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
  • Srečko Vrečko, ZSSS
  • Timotej Globačnik, Gorenje d. d., Velenje
  • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
  • Davorin Majkus, CPI
  • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI