tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 28.01.2019
Nasledniki:
-
- Suhorobar zobotrebčar/suhorobarka zobotrebčarka 0526063011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

suhorobar – zobotrebčar / suhorobarka – zobotrebčarka 40282821

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Suhorobar – zobotrebčar/ suhorobarka – zobotrebčarka 40282820 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Končana osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Suhorobar – zobotrebčar/suhorobarka – zobotrebčarka se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/-ka usvojil/a v modulih izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja Mizar:

Oznaka Strokovni modul Opombe
OLE Obdelovanje lesa *Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Suhorobar – zobotrebčar /suhorobarka – zobotrebčarka)

V izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Mizar lahko dijak/-inja s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Suhorobar – zobotrebčar/suhorobarka – zobotrebčarka uveljavlja priznavanje znanja, spretnosti in kompetenc pri navedenih modulih.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat/-ka pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu/-ki določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČINI PREVERJANJA

Ob izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o izdelku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno porabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • upoštevanje pravil varovanju okolja
 • komunikativnost
 • upoštevanje predpisov in konvencij o varstvu kulturne dediščine

Izločilna merila:
 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • kršenje predpisov in konvencij, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

Kriteriji ocenjevanja

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 70
ustni zagovor 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • ustrezna delavnica z ustreznimi orodji, ustreznimi stroji in ustreznim materiali. 
 • Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, od katerih ima:

  • en član komisije najmanj univerzitetno izobrazbo lesne, oblikovalske, etnološke ali ekonomske smeri in 5 let delovnih izkušenj
  • en član komisije najmanj srednjo strokovno izobrazbo lesne smeri in 5 let delovnih izkušenj
  • en član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju suhorobarstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Ročno ali strojno izdeluje zobotrebce
 • izbere ustrezen les
 • pripravi les ustreznih dimenzij
 • odstranjuje lubje in dimenzionira les
 • cepi les in ročno izdeluje zobotrebce
 • dimenzionira in pripravi letvice ali kocke za strojno izdelavo zobotrebcev
 • strojno izdeluje zobotrebce (skoblja, rezka in brusi)
 • pozna  drevesne vrste in njihove lastnosti
 • zna izbrati les glede na rast in lastnosti
 • zna ustrezno krojiti les glede na napake v lesu
 • obvlada principe cepljenja lesa
 • obvlada spretnost ročne obdelave lesa
 • obvlada nastavitve in delo na obdelovalnih strojih
 • pozna stroje in ukrepe za varno delo na strojih
 • pozna temeljne značilnosti zobotrebčarske dediščine  

Ročna izdelava:

 • z nožem obeli leskovo palico
 • obeljeno palico na krožni žagi nareže na 6 cm kose-krcličke
 • krcličke na lesenem podstavku razcepi na četrtinke s pomočjo noža in lesenega bata
 • z nožem razcepi četrtinko na manjše kose (skodle) debeline 2-3 mm
 • z nožem/krivcem razcepi skodle na debelino zobotrebca
 • zobotrebec ošili na obeh koncih
 • zobotrebec obreže s krivcem po dolžini na enako debelino
 • zobotrebce sortira in zloži v pripomoček za sušenje (taco)
 • zobotrebce poveže v butarice in poveže z vrvico
 • butarice pakira v paket po 50 zobotrebcev

Strojna izdelava:

 • izbere ustrezen les za strojno izdelavo
 • razžaga izbran les na letvice za strojno obdelavo
 • razžaga izbran les na kocke za strojno obdelavo
 • kratko pojasni pripravo stroja za skobljanje ali rezkanje ali brušenje zobotrebcev
 • skoblja ali rezka ali brusi zobotrebce na pripravljenem stroju
 • kratko pojasni načine strojne izdelave zobotrebcev: skobljanje, rezkanje, brušenje
 • kratko pojasni vsaj eno značilnost zobotrebčarske dediščine
trži svoje izdelke
 • opremi izdelke z ustreznimi znaki, certifikati in (ali) zloženkami
 • pripravi ponudbo svojih izdelkov
 • pozna osnove promocijske dejavnosti
 • nastopa na sejmih in razstavah in sodeluje na natečajih
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • zna napisati račun
 • pozna uporabnosti in sestavo izdelka ter njegov zgodovinski oziroma lokalni pomen
 • zaveda se pomena suhorobarske dediščine in jo zna predstaviti
 • našteje ustrezne znake, certifikate zloženke, s katerimi opremi izdelke izdelanih zobotrebcev
 • določi ceno izdelanega sita
 • napiše račun na ustrezen obrazec
 • predstavi namembnost izdelka
 • kratko predstavi pomen suhorobarske dediščine

12. Literatura, strokovno gradivo

 • STROKOVNE OSNOVE ZA GEOGRAFSKO OZNAČBO »SUHA ROBA«, več avtorjev, uredila Polona Rigler Grm, založila Miklova hiša muzej, 2002
 • Ribniška suha roba v lesni domači obrti, Janko Trošt, v SLOVENSKI ETNOGRAF, letnik III-IV, uredila B. Orel, M. Matičev, Etnografski muzej v Ljubljani, 1951, str. 28-68, vključno z;
  a) ZGODOVINA RIBNIŠKE DEKANIJE, Anton Skubic, rokopis
  b) ZEMLJEVID KOČEVSKEGA OKRAJA, Janko Trošt, Ljubljana1937
  c) ZDOMARJI, DOLENJSKA, Janko Trošt, 1938
  d) ARHIV ZADRUGE SUHA ROBA V SODRAŽICI, 1946-1949
  e) DER EHRE DES HERZOGTHUMS KRAIN, III. knjiga, J.V.Valvasor, 1689
 • SUHA ROBA, BRIHTNA RIBNICA IN ŠIROKI SVET, H geografiji naše lesene domače obrti, Jože Rus,  Jutro št. 208, 1930
 • SUHA ROBA ALI RIBNIŠKI MALI ČLOVEK, Jože Rus, Ljubljana 1941
 • USTVARJALNA SLOVENIJA, Janez Bogataj, Darila Rokus d.o.o., 2005
 • MOJSTROVINE SLOVENIJE, Janez Bogataj, Založba Rokus d.o.o., 1999

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Goran Lesničar Pučko, OZS
 • Pavle Hočevar, OOZS Ribnica
 • Matjaž Nosan, SŠ Kočevje
 • Franc Vesel, OOZS Ribnica
 • Andrej Mihelič, suhorobar
 • Primož Pahor, RC Kočevje
 • Milena Glavač, RC Kočevje

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word