Katalog

  Naziv:

  REVIRNI LOVEC/REVIRNA LOVKA

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  22.5.2017

  Predhodniki:

  Revirni lovec/revirna lovka (62300071)

  Klasius-P16:

  Gozdarstvo in lov (0821)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  REVIRNI LOVEC/REVIRNA LOVKA (4313886011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Revirni lovec/revirna lovka 43138860 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri,
  • opravljen izpit za lovskega čuvaja,
  • veljaven orožni list za lovstvo

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko komisija:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • praktično preverjanje in zagovor

  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež%

  1. Načrtovanje

  Priprava načrta storitve

  15

  Izbor ustreznih materialov

   

  2. Izvedba

  Priprava na delo

  (upoštevajoč osebno urejenost, ustrezno osebno varovalno sredstvo,  opremo, pripravo prostora, strojev, opreme, orodja …)

  50

  Racionalnost in pravilna uporaba orodij in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov

  Kalkulacija storitve

  Upoštevanje predpisov iz varnosti in varovanja zdravja pri delu,  predpisov varstva okolja in gozdarskih predpisov

  Kakovost storitve

  (natančnost pri delu, kakovost izvedbe storitve ...)

  3. Dokumentacija

  Celovitost dokumentacije

  5

  Preglednost dokumentacije

  Strokovna ustreznost

  4. Zagovor

  Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

  30

  Zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

  SKUPAJ

  100

   

  Izločilna merila

   

  • neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev
  • neupoštevanje pravil varnega dela s prenosnimi ročnimi stroji
  • neupoštevanje varnega ravnanja z orožjem

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  -Prostori:

  • ustrezno opremljena učilnica
  • gozdna površina

  -Zbirke:

  • dermopreparati pogostejših prostoživečih živali
  • deli prostoživečih živali, na podlagi katerih ugotavljamo starost živali in usklajenost z okoljem (roglji, zobovje, rogovje ...)

  -Pripomočki za izvajanje lova:

  • orožje
  • druga lovska oprema (daljnogled, lovski nahrbtnik, pripomočki za čiščenje orožja …)
  • vabniki, pasti …
  • komplet opreme za prvo pomoč

  -Slikovna oz. materialna sredstva:

  • Lovsko-tehniški objekti in naprave v lovišču (krmišča, krmne njive, pasišča, grmišča, solnice, remize, voljere, preže, valilnice ...)
  • avdio in video posnetki prostoživečih živali
  • materiali in pripomočki za pripravo objektov v lovstvu
  • pripomočki za delo v gozdu (sekira, motorna žaga, motorna čistilka in ostala gozdarska delovna sredstva za delo v lovišču)

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

   • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja biotehničnih ved ali veterine, 10 let delovnih izkušenj v gozdarstvu ali lovstvu in 10 let aktivnega udejstvovanja v lovstvu z lovskim izpitom in opravljenim lovsko-čuvajskim izpitom ali nazivom lovski mojster
   • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja biotehničnih ved ali veterine, 10 let delovnih izkušenj v gozdarstvu ali lovstvu in 10 let aktivnega udejstvovanja v lovstvu z lovskim izpitom in opravljenim lovsko-čuvajskim izpitom ali nazivom lovski mojster,
   • tretji član izpolnjuje pogoje druge ali prve alineje.

   10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

   Ni časovne omejitve.

   11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

   Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
   izvaja čuvajska dela v lovišču
   • izvaja terenski nadzor nad opravljanjem kmetijskih, gozdarskih in ostalih del, ki negativno vplivajo na življenje in razvoj divjadi ter ostalih prostoživečih živali
   • osvešča lastnike psov, ki svoje živali brez nadzora prosto spuščajo v naravo o morebitnih posledicah
   • izvaja aktivnosti za varstvo prostoživečih živali
   • spremlja izvajanje lova
   • nadzira in izvaja izredne posege v populacije divjadi
   • nadzira in izvaja odstrel velikih zveri
   • nadzira in izvaja dostavo odstreljene divjadi
   • nadzira upravičenost udejstvovanja na lovu
   • kontrolira veljavnost lovske izkaznice (če ima nalepko za tekoče leto in ni preklicana)
   • sistematično opazuje in zbira podatke o divjadi, ostalih vrstah prostoživečih živali in okolju ali sodeluje pri tem
   • nadzira in izvaja ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škode na in od divjadi
   • pozna osnove varstva narave in živali
   • razlikuje glavne drevesne in grmovne vrste, trave in zeli ter njihove značilnosti
   • pozna osnove gospodarjenja z gozdovi
   Obvladovanje nalog kandidat izpolnjuje z izkazovanjem znanj in spretnosti vstopnih pogojev
   izvaja lov in odstrel divjadi skladno s predpisi
   • sodeluje pri izdelavi lovsko upravljavskih načrtov in letnih načrtov lovišč
   • skrbi za lovske goste in jih vodi pri lovu ali opazovanju
   • lovi na več načinov posamičnega in skupinskega lova (čakanje, zalaz, privabljanje, iskanje, pasti, brakada …)
   • lovi s pomočjo lovskega psa
   • izbere primerno divjad za odstrel
   • izvaja odstrel divjadi
   • nadzira izvedbo vseh potrebnih nalog po odstrelu divjadi
   • pripravi in izvaja transport divjadi in njeno pripravo za prodajo
   • pripravi trofejo in izpolni trofejni list
   • oceni starost divjadi po zobovju ali drugih kazalcih
   • pozna osnove orožja in balistike
   • pozna lovsko optiko, njene značilnosti in lovske pripomočke
   • pozna vse ukrepe za preprečevanje škode, ki bi jo lahko povzročile divjad in druge prostoživeče živali
   • pozna ukrepe preprečevanja škode na divjadi
   • razlikuje vse glavne vrste in značilnosti lovskih psov ter njihove bolezni
   • pozna osnove šolanja in vodenja lovskih psov
   • pozna pogoje za uporabo lovskih psov pri lovu
   Pojasni vodenje in varnost pri lovu:
   • pojasni vodenje lovskega gosta pri lovu
   • predstavi ukrepe za varnost pri individualnem in skupinskem lovu

   Pojasni izvedbo postopka po uplenitvi divjadi:
   • oceni starost divjadi po zobovju ali drugih kazalcih
   • pojasni pripravo divjadi za prodajo
   • pojasni pripravo lovske trofeje
   • izpolni trofejni list

   Pojasni izvedbo lova z lovskim psom:
   • na konkretnem primeru našteje pogoje za uporabo lovskega psa v lovišču
   • iskanje ranjene divjadi v lovišču
   • prepozna glavne bolezni psov in določi ukrepe za preprečevanje bolezni
   nadzoruje stanje divjadi in drugih prostoživečih živali v lovišču
   • spremlja biodinamiko populacij divjadi v lovišču (številčnost, gostota, mortaliteta …)
   • spremlja naseljevanje in doseljevanje divjadi v naravo
   • oceni usklajenost številčnosti divjadi in drugih prostoživečih živali z okoljem
   • uravnava številčnost divjadi v lovišču
   • ugotavlja migracijske poti divjadi
   • pozna načine ocenjevanja številčnosti določene divjadi
   • pozna primerno številčnost določene divjadi v odvisnosti od okolja
   • pozna vse kazalce in vzroke prekomerne številčnosti, ki se odražajo na okolju in na živalih
   • razlikuje vse pomembnejše živalske vrste v okolju in njihove biološke značilnosti ter stopnjo ogroženosti
   • razlikuje živali po izgledu, oglašanju, sledovih in življenjskih navadah
   • pozna osnovne pojme o divjadi
   • razlikuje medvrstne in znotraj vrstne odnose
   • pozna značilnosti ekosistemov
   • pozna različne vplive živali na okolje in vplive okolja na živali
   • pozna vzroke ogroženosti in najpomembnejše ukrepe za ohranjanje živali
   • pozna osnovne zakonitosti gojenja divjadi v oborah
   • razlikuje glavne bolezni divjadi
   V določenem prostoru (po izboru komisije):
   • pojasni načine uravnavanja številčnosti divjadi v lovišču
   • pojasni kazalce usklajenosti števila živali z okoljem
   • oceni in pojasni možnost migracij živali
   • prepozna  zoonoze in zaščito pred njimi
   • prepozna divjad in ostale prostoživeče živali po:
   • sledovih
   • iztrebkih
   • rogovju
   • dlaki
   • znakih v okolju
   • izgledu
   • oglašanju
   oceni škodo, povzročeno od divjadi in drugih prostoživečih živali
   • pozna postopek ocenjevanja škod od divjadi in drugih prostoživečih živali na premoženju
   • oceni škodo na kmetijskih kulturah
   • sodeluje pri ocenjevanju škode na gozdnih kulturah od divjadi
   • sodeluje pri ocenjevanju premoženjske škode od  divjadi in ostalih prostoživečih živalih
   • ugotovi vrsto živali, ki je povzročila škodo
   • pozna glavne rastlinske in živalske vrste, na katerih povzročajo divjad in nekatere druge prostoživeče živali največ škode
   • pozna ukrepe za usklajevanje številčnosti divjadi z okoljem
   • pozna ukrepe za preprečevanje škode od divjadi in drugih prostoživečih živali
   Na objektu, določenem  s strani komisije:
   • prepozna škodo na objektu
   • prepozna vrsto živali, ki je povzročila škodo
   • evidentira stopnjo poškodovanosti na objektu
   • oceni škodo po divjadi
   • predvidi vrsto zaščite glede na poškodovano  premoženje
   • utemelji posamično ali skupinsko obliko zaščite rastlin
   • preveri pogoje za izplačilo škode
   nadzira in izvaja dela v lovišču
   • nadzira in izvaja označevanje lovskih mej
   • nadzira in izvaja pripravo krmnih njiv in vzdrževanje pašnikov za divjad
   • ureja grmišča
   • ureja primerne remize ali voljere
   • izdeluje in vzdržuje krmilnice, valilnice in dupla za ptice
   • izdela solnice, napajališča in kaluže
   • razporeja in ureja krmišča za divjad in druge prostoživeče živali
   • nadzira in izvaja vzdrževanje in oskrbo krmišč za divjad in velike zveri
   • nadzira in izvaja vzdrževanje in oskrbo solnic, napajališč in kaluž za divjad
   • nadzira in izvaja pripravo lovskih stez
   • izdela in postavi visoke preže na primerna mesta
   • nadzira uporabo mehanizacije in ostalih gozdarskih delovnih sredstev, ki se uporabljajo v lovišču
   • izvaja dela z motorno žago, motorno čistilko in ostalimi gozdarskimi delovnimi sredstvi za delo v lovišču
   • pozna potrebe in načine krmljenja določenih živali
   • pozna pomen solnic
   • pozna merila za izbor in pripravo pašnikov, krmnih njiv, krmišč, napajališč, kaluž, lovskih stez, prež
   Demonstrira oziroma pojasni pripravo in namen uporabe objekta (po izboru komisije):
   • pripravi potrebna orodja in materiale za pripravo/ureditev objekta
   • izvede/izdela/pojasni:
   • označevanje lovskih mej
   • ureditev grmišča
   • ureditev remize
   • ureditev voljere
   • krmilnico
   • valilnico
   • duplo za ptice
   • prežo
   • solnico
   • napajališče
   • kalužo
   • pripravo lovske steze

   Na objektu prepozna:
   • osnovne drevesne vrste
   • osnovne grmovne vrste
   • osnovne trave
   • osnovne zeli

   Pojasni (po izboru komisije):
   • izbere in pojasni ustreznost krme za posamezne prostoživeče živali in namen krmljenja
   • izbere in pojasni ustreznost sadik oziroma ustrezno seme za krmne njive

   Pojasni (po izboru komisije):
   • pojasni namen in lociranje krmišč

   12. Literatura, strokovno gradivo

   • Več avtorjev, Lovčev priročnik, Lovska zveza Slovenije, 1996.
   • Več avtorjev, zbirka knjig Zlatorogova knjižnica in Strokovna knjižnica LZS.
   • Černe, Lojze. Preprečevanje in ocenjevanje škod od divjadi na kmetijskih rastlinah,1989.
   • Več avtorjev, Divjad in lovstvo, Zlatorogova knjižnica, št. 37.
   • Zakon o divjadi in lovu,  2004.
   • Zakoni in predpisi, povezani z naravo in lovstvom.

   13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

   • Andrej Breznikar, ZGS
   • Ivan Žižek, Lovska zveza Slovenije – predsednik komisije za izobraževanje
   • Igor Simščič, Lovsko-upravljalsko območje Notranjske (Lovska zveza Slovenije)
   • Jože Strle, GZS
   • Andrej Andoljšek, KGZS
   • Borut Horvat, SGLŠ Postojna
   • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna

   Koordinatorica pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
   • Majda Stopar, CPI

   • 14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
   • Borut Horvat, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
   • Gregor Češarek, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
   • Mag. Boštjan Pokorny, Lovska zveza Slovenije
   • Sašo Novinec, MKGP
   • Anton Marinčič, ZGS
   • Marko Jonozovič, ZGS
   • Mag. Janko Mehle, ZGS

   Koordinatorica pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
   • Majda Stopar, CPI