Katalog

  Naziv:

  Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  20.1.2010

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Storitve za gospodinjstva (1011)

  Klasius-SRV:

  Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (22000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov (4317205011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard POMOČNIK / POMOČNICA ČISTILCA / ČISTILKE PROSTOROV 43172050 in točko 11 tega kataloga.

  Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti z rednim izobraževanjem.


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • storitev z zagovorom.

  5. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost izvedbe storitve,
  • racionalno porabo materiala in energije,
  • komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje pravil o varovanju okolja,
  • upoštevanje sanitarno-higienskih pravil.

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu.


   Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja Delež  (%)
  načrtovanje in priprava naloge 20
  izvedba 65
  dokumentacija  5
  ustni zagovor 10

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Čistilec/čistilka prostorov

  7. Raven zahtevnosti dela

  (II)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Uporabljajo se prilagoditve:

  • podaljšanje časa opravljanja storitve
  • prilagoditev prostora in opreme
  • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika
  • prilagoditev oblike izpitnega gradiva
  • prilagoditev ocenjevanja

  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • sredstva in čistila, delovna oprema in pripomočki,

  • gospodinjski sesalnik,
  • prostor z osnovnimi materiali, ki so predmet čiščenja (les, kamen, steklo, keramika, tekstilije – naravna in umetna vlakna, umetne mase … ),
  • notranji zabojnik za ločene odpadke,
  • dvoriščni prostor,
  • prostor za ustni zagovor kandidata.

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima(ta):

  • najmanj en član vsaj višješolsko izobrazbo s področja tehničnih, ekonomskih ali organizacijskih strok in 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov
  • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja tehničnih strok ali s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Čistilec / čistilka prostorov in 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov

  V primeru obravnave oseb s posebnimi potrebami komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član visokošolsko ali višješolsko izobrazbo s področja socialnega dela ali specialne pedagogike in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z osebami s posebnimi potrebami
  • najmanj en član najmanj višješolsko izobrazbo s področja tehničnih, ekonomskih ali organizacijskih strok in 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov
  • najmanj en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja tehničnih strok ali s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Čistilec/ čistilka prostorov in 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  ročno čisti prostor
  • dnevno čisti talne in nadtalne površine, sobno in stavbno pohištvo, koše, steklene površine in delovne površine na dosegu rok
  • izvaja suho sesanje talnih oblog s sesalnikom
  • prazni koše in ločuje odpadke v ustrezne zabojnike
  • namešča izdelke papirne galanterije in vrečke za odpadke
  • čisti sanitarije in sanitarno opremo ter namešča dišavnice
  • čisti okolico smetnjakov in dvorišča v skladu s planom dela čiščenja
  • ekonomično uporablja čistilna sredstva in čistilne pripomočke
  • poroča o stanju opreme za delo
  • pozna vrste in lastnosti materialov, ki določajo vrste čiščenja
  • pozna principe ločevanj odpadkov
  • pozna pravila uporabe sesalnika

  Ročno očisti prostor:

  • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale
  • preveri stanje materiala in si ga pripravi
  • izvaja ročno čiščenje prostora v skladu z načrtom čiščenja
  • namesti sanitarni material, vrečke za smeti in po potrebi izvede doziranje posodic za milo
  • izprazni koše po potrebi
  • loči odpadke glede na namembnost po potrebi
  • pripravi odpadni material za odvoz po potrebi
  • ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
  • evidentira opravljeno delo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
  • upošteva sanitarno-higienska pravila
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • ekonomično uporablja čistilna sredstva in čistilne pripomočke
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Ročno očisti površine po izboru komisije:

  • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale
  • preveri stanje materiala in si ga pripravi
  • izvede ročno čiščenje površine
  • izvede sesanje površine po potrebi
  • ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
  • evidentira opravljeno delo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
  • ekonomično uporablja čistilna sredstva in čistilne pripomočke
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Očisti okolico smetnjakov in dvorišče:

  • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale
  • izvede čiščenje okolice smetnjakov
  • izvede čiščenje dvorišča po potrebi
  • upošteva sanitarno-higienska pravila
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Biban, M. (1999). Medicina dela. Ljubljana: Zavod za varstvo.
  • Belopavlovič, N. (1999). Zakon o varnosti in zdravju pri delu, s komentarjem. Ljubljana: Gospodarski vestnik, Inštitut za delovna razmerja.
  • Gspan, P. (1984). Ekologija dela, priročnik. Ljubljana: Zavod SRS za varstvo pri delu.
  • Gspan, P. (1996). Varstvo okolja I, skripta. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost.
  • Glažar, S. A., Pretnar, T. (1995). Kemija za sedmi razred, učbenik in delovni zvezek, (izbrane vsebine). Ljubljana: DZS. 
  • Lučić, Mirta. (2006). Priročnik z navodili za delo čiščenja prostorov v OE čistilni servis Želva Ljubljana d .o. o., (interno gradivo).
  • Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija čistilcev objektov. (2006). Terminologija čiščenja objektov.
  • Diversey Lever. (2005). Praktični nasveti o negi tal. TASKI.
  • Diversey Lever. (2005).  Nega tal. TASKI.
  • Rationell reinigen. (2006) Sanitarna higiena in čiščenje. (članek).
  • http://www.ozs.si, maj 2007 – »Normativi in tehnologija posameznih opravil čiščenja objektov«
  • EFCI-FENI. "Industrijsko čiščenje – priročnik za usposabljanje čistilcev pisarniških prostorov", Bruselj 2001 (prevod Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija čistilcev objektov, 2009).

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Mirta Lučič, Želva Ljubljana d. o. o.
  • Dominik Presen, Želva Ljubljana d. o. o.
  • Miran Rade, OZS – Sekcija čistilcev objektov
  • Jožef Prosen, Prosencom, d. o. o.
  • Simon Slokan, Modri val, d. o. o.

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

  •  Majda Stopar, CPI