Katalog

  Naziv:

  Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  11.1.2019

  Predhodniki:

  suhorobar – orodjar / suhorobarka – orodjarka (45827221)

  Klasius-P16:

  Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka (4336485011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka 43364850 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Ni vstopnih pogojev.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti. Če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA

  Praktično preverjanje in zagovor.

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po merilih poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka.
  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

   

  Področje vrednotenja

  Merila vrednotenja

  Delež %

  Načrtovanje in priprava naloge

  izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, pripomočkov …

  20 %

  Izvedba

  priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

  70 %

  opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

  kakovost izdelka

  varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

  upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

  Dokumentacija

   

  0 %

  Zagovor

  utemeljitev postopkov in uporabljenih delovnih tehnik

  10 %


  Izločilna merila:

  -       nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami, pri čemer se uporabljajo naslednje prilagoditve:
  • podaljšanje časa opravljanja storitve,
  • prilagoditev prostora in opreme,
  • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo,
  • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
  • prilagoditev ocenjevanja.

  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku (Uradni list RS št. 82/14), ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Ustrezna delavnica z ustreznimi orodji in materiali

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

   • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja lesarstva, oblikovanja, etnologije ali ekonomije in
   • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 5 s področja lesarstva in
   • en član najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja suhorobarstva.

   10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

   Ni časovne omejitve.

   11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

   Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
   izdelava lesenih orodij in lesenih ročajev za ročno orodje
   • izbere ustrezen les
   • pripravi les in ga zloži v skladovnico za  sušenje
   • kroji les dolžinsko in širinsko
   • s cepljenjem pripravi obdelovance osnovnih dimenzij
   • oblikuje lesene elemente za ročaje in druge sestavne dele orodij (grablje, ročaji, kosišča …) z ročno ali s strojno obdelavo
   • izdela zobe grabelj in jih namesti v čeljusti grabelj
   • dimenzionira ročaje in orodja skladno z ergonomskimi načeli
   • oblikuje palico, kljuko in ročaj kosišča
   • sestavi lesene elemente orodja
   • izdeluje ročaje s postopkom struženja ali rezkanja
   • pozna drevesne vrste in njihove lastnosti
   • zna izbrati ustrezno vrsto lesa za posamezno vrsto orodja
   • pozna lastnosti in strukturo lesa
   • pozna proporce dimenzioniranja kosišča, čeljusti in ročajev
   • obvlada postopke priprave in sušenja lesa
   • pozna tehnološke možnosti strojev in obvlada delo na njih
   • pozna temeljne značilnosti orodjarske dediščine
   Izdelovanje lesenih orodij in lesenih ročajev za ročno orodje

   • pripravi delovno mesto
   • pripravi delovno orodje in surovino za izdelavo končnega izdelka
   • poimenuje ustrezno vrsto lesa za posamezno vrsto orodja
   • demonstrira dolžinsko in širinsko krojenje lesa za posamezno orodje
   • demonstrira ročno in strojno obdelavo skrojenega lesa za ročaje ali druge sestavne dele orodij (ročaji, grablje, kosišča)
   • ročno ali strojno obdelane lesene dele sestavi (zobe grabelj namesti v čeljusti grabelj, namesti kljuko in ročaj kosišča v palico kosišča)
   • razloži proporce (razmerja) in dimenzije kosišča, čeljusti grabelj in ročajev
   • kandidat razloži, katero vrsto lesa uporabljamo za izdelavo orodij, njegove lastnosti in pripravo za  naravno sušenje
   • pojasni vsaj eno značilnost orodjarske dediščine

   12. Literatura, strokovno gradivo

   • Rigler Grm, Polona (ur.): Strokovne osnove za geografsko označbo Suha roba, več avtorjev, založila Miklova hiša muzej, 2002.
   • Trošt, Janko, uredila Orel, B., Matičev, M.: Ribniška suha roba v lesni domači obrti,  v Slovenski etnograf, letnik III?–IV, Etnografski muzej v Ljubljani, 1951, str. 28?–68, vključno z;
   a) Zgodovina ribniške dekanije, Anton Skubic, rokopis,
   b) Zemljevid kočevskega okraja, Janko Trošt, Ljubljana,1937,
   c) Zdomarji, Dolenjska, Janko Trošt, 1938,
   d) Arhiv Zadruge Suha roba v Sodražici, 1946?–1949,
   e) Der Ehre des Herzogthums Krain, III. knjiga, J. V. Valvasor, 1689.
   • Rus, Jože: Suha roba, Brihtna Ribnica In Široki svet, H geografiji naše lesene domače obrti, Jutro št. 208, 1930.
   • Rus, Jože: Suha roba ali ribniški mali človek, Ljubljana, 1941.
   • Bogataj, Janez: Ustvarjalna Slovenija, Darila Rokus, d. o. o., 2005.
   • Bogataj, Janez: Mojstrovine Slovenije, Založba Rokus, d. o. o., 1999.

   13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

   • Goran Lesničar Pučko, OZS
   • Pavle Hočevar, OOZS Ribnica
   • Matjaž Nosan, SŠ Kočevje
   • Franc Vesel, OOZS Ribnica
   • Andrej Mihelič, suhorobar
   • Primož Pahor, RC Kočevje
   • Milena Glavač, RC Kočevje

   Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
   • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

   14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

   • Franc Jaklič, suhorobar
   • Andrej Mihelič, suhorobar
   • Franc Vesel, suhorobar
   • Sašo Hočevar, suhorobar
   • Helena Pucelj, suhorobarka
   • Barbara Nosan, suhorobarka
   • Pavel Hočevar, OZS
   • Matjaž Nosan

   Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
   • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje