tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 28.01.2019
Nasledniki:
-
- Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka 4336485011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

suhorobar – orodjar / suhorobarka – orodjarka 45827221

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Suhorobar – orodjar/suhorobarka – orodjarka 45827220 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Končana osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Suhorobar – orodjar/suhorobarka – orodjarka se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/-ka usvojil/a v modulih izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja Mizar:

Oznaka Strokovni modul Opombe
OLE Obdelovanje lesa Delno (poklicne kompetence skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Suhorobar – orodjar/suhorobarka – orodjarka)

V izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Mizar lahko dijak/-inja s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Suhorobar – orodjar/ suhorobarka – orodjarka uveljavlja priznavanje znanja, spretnosti in kompetenc pri navedenih modulih.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat/-ka pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno porabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja
 • komunikativnost
 • upoštevanje predpisov in konvencij o varstvu kulturne dediščine

Izločilna merila:
 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • kršenje predpisov in konvencij, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

Kriteriji ocenjevanja

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 70
ustni zagovor 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • ustrezna delavnica z ustreznimi orodji, ustreznimi stroji in ustreznim materiali. 
 • Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, od katerih ima:

  • en član komisije najmanj univerzitetno izobrazbo lesne, oblikovalske, etnološke ali ekonomske smeri in 5 let delovnih izkušenj
  • en član komisije najmanj srednjo strokovno izobrazbo lesne smeri in 5 let delovnih izkušenj
  • en član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju suhorobarstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Izdeluje lesena orodja in lesene ročaje za ročno orodje
 • izbere ustrezen les
 • pripravi les in ga zloži v skladovnico za  sušenje
 • dolžinsko in širinsko kroji les
 • s cepljenjem pripravi obdelovance osnovnih dimenzij
 • z ročno ali s strojno obdelavo oblikuje lesene elemente za ročaje in druge sestavne dele orodij (grablje, ročaji, kosišča…)
 • izdela  zobe grabelj in jih namesti v čeljusti grabelj
 • dimenzionira ročaje in orodja v skladu z ergonomskimi načeli
 • oblikuje palico, kljuko  in ročaj kosišča
 • sestavi lesene elemente orodja
 • izdeluje ročaje s postopkom struženja ali rezkanja
 • pozna  drevesne vrste in njihove lastnosti
 • zna izbrati ustrezno vrsto lesa za posamezno vrsto orodja
 • pozna lastnosti in strukturo lesa
 • pozna postopke izdelave in sestavljanja lesenih orodij
 • pozna proporce dimenzioniranja kosišča, čeljusti in ročajev
 • obvlada postopke priprave in  sušenja lesa
 • pozna tehnološke možnosti strojev in obvlada delo na njih
 • pozna temeljne značilnosti orodjarske dediščine  
 • izbere ustrezno vrsto lesa za posamezno vrsto orodja
 • dolžinsko in širinsko kroji les za posamezno orodje
 • ročno obdela skrojen les za ročaje ali druge sestavne dele orodij (ročaji, grablje, kosišča)
 • strojno obdela skrojen les za ročaje ali druge sestavne dele orodij (ročaji, grablje, kosišča)
 • ročno ali strojno obdelane lesene dele sestavi (zobe grabelj namesti v čeljusti grabelj, namesti kljuko in ročaj kosišča v palico kosišča)
 • razloži proporce (razmerja) in dimenzije kosišča, čeljusti grabelj in ročajev
 • kratko pojasni način sušenja lesa
 • kratko pojasni vsaj eno značilnost orodjarske dediščine
trži svoje izdelke
 • opremi izdelke z ustreznimi znaki, certifikati in (ali) zloženkami
 • pripravi ponudbo svojih izdelkov
 • pozna osnove promocijske dejavnosti
 • nastopa na sejmih in razstavah in sodeluje na natečajih
 • pravilno označi izdelke na embalaži
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • zna napisati račun
 • pozna uporabnosti in sestavo izdelka ter njegov zgodovinski oziroma lokalni pomen
 • zaveda se pomena suhorobarske dediščine in jo zna predstaviti
 • našteje ustrezne znake, certifikate zloženke, s katerimi opremi izdelke
 • določi ceno izdelanega sita
 • napiše račun na ustrezen obrazec
 • predstavi namembnost izdelka
 • kratko predstavi pomen suhorobarske dediščine

12. Literatura, strokovno gradivo

 • STROKOVNE OSNOVE ZA GEOGRAFSKO OZNAČBO »SUHA ROBA«, več avtorjev, uredila Polona Rigler Grm, založila Miklova hiša muzej, 2002
 • Ribniška suha roba v lesni domači obrti, Janko Trošt, v SLOVENSKI ETNOGRAF, letnik III-IV, uredila B. Orel, M. Matičev, Etnografski muzej v Ljubljani, 1951, str. 28-68, vključno z;
  a) ZGODOVINA RIBNIŠKE DEKANIJE, Anton Skubic, rokopis
  b) ZEMLJEVID KOČEVSKEGA OKRAJA, Janko Trošt, Ljubljana1937
  c) ZDOMARJI, DOLENJSKA, Janko Trošt, 1938
  d) ARHIV ZADRUGE SUHA ROBA V SODRAŽICI, 1946-1949
  e) DER EHRE DES HERZOGTHUMS KRAIN, III. knjiga, J.V.Valvasor, 1689
 • SUHA ROBA, BRIHTNA RIBNICA IN ŠIROKI SVET, H geografiji naše lesene domače obrti, Jože Rus,  Jutro št. 208, 1930
 • SUHA ROBA ALI RIBNIŠKI MALI ČLOVEK, Jože Rus, Ljubljana 1941
 • USTVARJALNA SLOVENIJA, Janez Bogataj, Darila Rokus d.o.o., 2005
 • MOJSTROVINE SLOVENIJE, Janez Bogataj, Založba Rokus d.o.o., 1999

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Goran Lesničar Pučko, OZS
 • Pavle Hočevar, OOZS Ribnica
 • Matjaž Nosan, SŠ Kočevje
 • Franc Vesel, OOZS Ribnica
 • Andrej Mihelič, suhorobar
 • Primož Pahor, RC Kočevje
 • Milena Glavač, RC Kočevje

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word