tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 27.07.2016 , Ur.l. 604-8/2012/56
Predhodniki:
- Polagalec/polagalka talnih oblog 5820.026.4.1

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Polagalec/polagalka talnih oblog 4807801011

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije

SOK 4, EOK 4

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Polagalec/polagalka talnih oblog   in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj končana osnovnošolska izobrazba in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
 • tri leta delovnih izkušenj pri polaganju talnih oblog

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.
 5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

 

 

Načrtovanje

Skladnost delovne risbe s tehnično dokumentacijo

 

30

Opredelitev delovnega postopka, materiala, orodja in zaščitnih sredstev

 

 

Izvedba

 

Pregled in priprava podlage

 

 

 

50

Polaganje, fugiranje in čiščenje

Kontrola kakovosti lastnega dela

Ureditev delovnega mesta in delovnih ter zaščitnih sredstev po končanem delu, sortiranje odpadnega materiala

 

Dokumentacija

Delovna risba

 

5

Izračun porabe materiala

 

 

Zagovor

Predstavitev izdelka (teoretične osnove s področja polaganja oblog)

 

15

Zagovor delovnega postopka in uporabljenih delovnih ter zaščitnih sredstev in ukrepov

Zagovor dokumentacije (teoretične osnove s področja polaganja talnih oblog)

Izločilna merila

 • nepravilno ravnanje z materialom in s snovmi
 • nepravilna uporaba strojev, naprav in opreme
 • nerazumevanje dokumentacije
 • neupoštevanje pravil iz varstva pri delu
 • neupoštevanje pravil varovanja objektov stavbne dediščine

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji •Materialni pogoji
  • prostor oz. delavnica ali poligon, na katerem je možno pripraviti simulacije za izvedbo posameznih nalog iz tega kataloga,
  • parketarsko ročno orodje, mehanizirano ročno orodje, stroji za pripravo in polaganje talnih oblog, merilni inštrumenti za merjenje vlažnosti lesa in podlage
  • material za izvedbo naloge (materiali za pripravo podlag, vezna sredstva, izravnalne mase; različne vrste klasičnih in sodobnih parketov, laki, loščila, lugi, gume, linoleji, pluta, tekstil …)

 • Kadrovski pogoji •Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:
  • najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja lesarstva ali gradbeništva in pet let delovnih izkušenj pri polaganju talnih oblog,

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravlja tla
 • pregleda ustreznost podlage ter jo pripravi za nadaljnje delo
 • pozna sestavo, vrste, lastnosti in uporabo podlag, veznih materialov ter izravnalnih mas
 • obvlada uporabo merilnih inštrumentov za merjenje vlažnosti in ravnosti tal
 • pozna mejne vrednosti vlažnosti v različnih vrstah podlog za talne obloge
 • pozna trdnost podlage in vpliv neustrezne vlažnosti na različne talne obloge
 • pozna vrste podlag za polaganje različnih talnih oblog
 • pozna primernost podlage za določeno vrsto talne obloge
 • pozna materiale za ravnanje podlage glede na debelino nanosa in čas sušenja
 • pozna materiale za utrjevanje podlage za lesene obloge
priprava podlage za polaganje različnih talnih oblog:
 • pripravi delovno mesto
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • načrtuje in pripravi celotni delovni postopek
 • izbere materiale, orodja, stroje in druge pripomočke
 • ugotovi vrsto podlage (talne osnove)
 • oceni kakovost estriha glede na poroznost, ravnost
 • meri vlago estrihov z različnimi metodami (elektronska, karbidna)
 • čisti nečistoče
 • izravna estrih z izravnalno maso
 • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva,
 • pojasni potrebo za dilatacije pred vgradnjo talnih oblog
polaga vse vrste talnih oblog
 • izbere ustrezen način pritrjevanja in vezne materiale
 • izbere lepila glede na vrsto poda
 • pripravi talne obloge za polaganje glede na načrt
 • nanaša lepila z različnimi orodji
 • polaga različne vrste, tipe in vzorce parketa po različnih tehnologijah
 • polaga vse druge vrste oblog ter podov po različnih tehnologijah
 • polaga ali montira različne tipe in vrste zaključnih letev ter druge zaključke
 • vari materiale z različnimi tehnikami
 • nanaša zaščitne premaze
 • polira pode
 • pozna lesne vrste in njihove teksture
 • pozna zgradbo in lastnosti lesenih talnih oblog (tehnološke, fizikalne, estetske) ter fizikalne, estetske lastnosti materialov za plavajoče pode
 • pozna posebnosti zgradbe lesa, ki vplivajo na estetski videz obloge ter kakovostne razrede lesenih talnih oblog
 • pozna vrste, namen in uporabo plavajočih podov
 • pozna vrste lepil
 • pozna mejne vrednosti vlažnosti lesenih oblog glede na vrsto ogrevanja prostora v katerega se obloga vgrajuje
 • pozna vrednosti vlažnosti lesenih talnih oblog, predvsem parketa, vlažnosti prostora in predvidenega lepila za lepljenje parketa
 • pozna mejne vrednosti vlažnosti podlage
 • pozna (ekološki in toplotni) namen, lastnosti in uporabnost PVC-podov, gume, linoleja, plute ter pozna njihovo trdnost, vzdržljivost, obrabo ter življenjsko dobo
 • pozna uporabnost antistatičnega in elektroprevodnega poda
 • pozna varilne sisteme za različne pode
 • pozna namen, lastnosti, vzdržljivost, uporabnost ter toplotno izolacijske lastnosti tekstilnih oblog
polaganje parketa:
 1.  naloga
 • predlaga izbor parketa glede na načrtovani način oz. smer polaganja ter glede na stanje tal v prostoru, če ni že izdelan načrt polaganja (lamelni ali mozaik parket, lam parket, klasični parket z utorom ali peresom, deščični izgotovljeni parket, panelni parket, vzorčni parket, ladijski pod)
 • izdela delovno skico, predlaga potrebni material
 • izmeri vlažnost parketa in podlage
 • izbere orodja, stroje in druge pripomočke
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • pripravi in preveri ustreznost materialov
 • nanaša lepila in druga vezna sredstva na podlago
 • polaga parket v izbrani tehniki
 • preveri kakovost položenega parketa in odpravi morebitne napake
 • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva


polaganje panelnega parketa ali laminata:
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • preveri podlago
 • polaga izolacije (filc, izolacijska pluta, pena) po načrtu
 • polaga plavajoče pode po načrtu
 • lepi stike oz. stiči brez lepljenja
 • polaga že obdelane zaključne letve
 • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • razloži vlogo izolacij filcev, pen
 • pojasni funkcijo plavajočega poda

polaganje PVC-podov, gume, linoleja, plute, elektroprevodnih podov:
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • izdela delovno skico, predlaga potrebni material
 • preveri podlago
 • izbere lepila glede na vrsto materiala
 • nanaša lepila z različnimi orodji
 • obrezuje talne obloge na določeno mero
 • polaga talne obloge
 • izdela zaokrožnice
 • vari materiale z različnimi tehnikami
 • pritrdi PVC- ali lesene kotne letve
 • nanaša zaščitne premaze
 • polira pode
 • očisti  in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva

polaganje tekstilnih oblog:
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • izdela delovno skico, predlaga potrebni material
 • preveri podlago (ravnost in vlažnost)
 • izmeri prostor
 • obrezuje talne obloge glede na določeno mero in vzorec
 • izračuna potrebne količine

 • 1.naloga:
 • izbere lepila glede na vrsto materiala
 • nanaša lepila z različnimi orodji
 • položi tekstilno talno oblogo
 • 2. naloga:
 • polaga brez lepljenja
 • pritrdi robljene tekstilne obloge ali lesene kotne letve
 • stroje, orodja in materiale uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva
 • pripravi podatke za oceno stroškov za parket po načrtu:
 • oceni in predstavi možne stroške dela
 • oceni in predstavi porabo časa in materiala glede na dokumentacijo in glede na normative dela ter porabo materiala
 • pojasni osnove obračunavanja ur,
 • pojasni osnove popisov del in predizmer za obračun del
 • pojasni odnos med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pojasni vpliv  racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost svojega dela
 • v simulirani situaciji predstavi ponudbo stranki

brusi, lakira, lošči in luži lesene pode
 • izbere ustrezen stroj za brušenje parketa
 • izbere sredstva za delo in jih pripravi po navodilih
 • grobo brusi parket
 • oceni smiselnost kitanja parketa glede na estetski videz
 • brusi odvečni kit po vsakem kitanju
 • brusi parket pred loščenjem ali lakiranjem
 • nanaša posamezne nanose laka
 • lakira zaključne letve in jih montira
 • nanaša loščila (voske, olja) za loščenje parketa
 • nanaša lužila za les na parket
 • pozna vrste brusnih materialov
 • pozna materiale za kitanje
 • obvlada delo s stroji za brušenje parketa in njihove lastnosti
 • pozna napake v parketu, ki vplivajo na estetski videz
 • pozna reakcijski čas vezanja lepil za parkete
 • pozna vrste, sestavo in lastnosti lakov
 • pozna topila in njihove lastnosti
 • pozna vpliv uporabljenih materialov na zdravje in ekologijo
 • pozna voske in olja za loščenje parketa ter njihove lastnosti
 • pozna vrste in lastnosti lužil za les
brušenje parketa:
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • izbere ustrezni stroj za brušenje parketa in brusne materiale in materiale za kitanje
 • čisti površino
 • grobo brusi parket glede na reakcijski čas lepila in vrsto talne obloge
 • kita parket zaradi estetskega videza
 • brusi odvečni kit po vsakem kitanju
 • brusi parket za loščenje
 • preveri kakovost brušenja parketa in odpravi morebitne napake
 • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti inpospravi delovno mesto ter delovna sredstva
Lakiranje parketa:
    
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • izbere lak za lakiranje
 • pripravi lak po proizvajalčevih navodilih
 • brusi parket
 • nanaša osnovni lak
 • brusi površino med posameznimi nanosi laka
 • nanaša drugi nanos laka
 • nanaša tretji nanos laka
 • lakira zaključne letve izven prostora
 • montira zaključne letve
 • stroje, orodja in materiale uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstvapojasni izbiro in uporabo osebnih zaščitnih sredstev ter zaščite okolice pri izvedbi dela
 • pojasni ukrepe previdnega ravnanja z okolju škodljivimi snovmi

loščenje parketa:
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • pripravi voske za uporabo
 • nanaša loščila (voske, olja) za loščenje parketa
 • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • napiše navodila za vzdrževanje loščenih parketov

luženje parketa:
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • pripravi lužila za les
 • nanaša lužila za les na parket
 • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • izvede oljenje in voskanje brušenega parketa
vzdržuje parket
 • odstranjuje nanos pri loščenih parketih
 • nanaša olje ali vosek za loščenje
 • termično in mehansko polira
 • pozna načine čiščenja parketa
 • pozna premaze za poliranje parketa
 • pozna tehnike nanašanja in nadaljnje obdelave
vzdrževanje parketa
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • odstranjuje nanos pri loščenih parketih
 • nanaša olje ali vosek za loščenje
 • termično in mehansko polira
 • očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva

obnavlja parket
 • obnovi poškodovani parket
 • na novo preloži staropoloženi parket
 • brusi parket
 • površinsko obdela parket
 • opravlja dela pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb skladno s pristojnostmi svojega poklica
 • pri svojem delu uporablja sodobne in tradicionalne tehnike ter materiale
obnavljanje parketa:
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • oceni poškodbo parketa
 • oceni način obnove, delno ali v celoti
 • dokumentira način polaganja
 • demontira parket
 • oceni stanje podlage
 • po potrebi določi način sanacije podlage
 • očisti, pregleda in sortira parket
 • nadomesti poškodovane dele parketa z novimi
 • na novo preloži staro položeni parket
 • pojasni postopek obnove in meje svojih pristojnosti pri obnovi na objektih stavbne dediščine
skladišči različne talne obloge ter druge materiale
 • skladišči lake, lepila in pri tem upošteva  proizvajalčeva navodila ter pravila o varnosti
 • skladišči parket in druge talne obloge
 • pozna načine skladiščenja različnih materialov glede na vlažnost in temperaturo
 • pozna varnostne ukrepe pri skladiščenju vnetljivih in strupenih materialov
skladiščenje parketa:
 • preveri stanje embalaže
 • izmeri vlago in temperaturo skladiščenega materiala
 • pojasni varnostne ukrepe pri skladiščenju strupenih in vnetljivih materialov
 • pojasni varnostne ukrepe pri skladiščenju vseh materialov za oblaganje

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Borut Hribšek, OZS
 • Andrej Blažič, OZS
 • Elena Simeonov, SGGEŠ Ljubljana
 • Mateja Kavčič, Restavratorski center
 • Igor Leban, CPI

Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje

14. Delovna skupina za revizijo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Brankica Kropf, SGP Pomgrad, d.,d.
 • Meta Zajc Pogorelčnik, IZS
 • Olga Kobal, DARS, d. d.
 • Aleš Arhar, DARS, d. d.
 • Janko Rozman, OZS
 • Zdenka Kračun, NaPok, d. o. o.
 • Ciril Ambrož, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word