Katalog

  Naziv:

  Strojni obdelovalec kamna / strojna obdelovalka kamna

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  17.4.2012

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Gradbeništvo (0732)

  Klasius-SRV:

  Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Strojni obdelovalec kamna / strojna obdelovalka kamna (4878767011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Strojni obdelovalec kamna / Strojna obdelovalka kamna in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Zaključena osnovnošolska obveznost
  • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja kamnoseških del

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA

  Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o izvedbi dela.

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati
  • Kakovost izdelka,
  • racionalno porabo materiala in časa,
  • skladnost izdelka z dokumentacijo,
  • pripravo delovnega mesta,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
  • upoštevanje pravil o varovanju okolja.
  Izločilna merila
  • opravljanje dela tako, da ne ogroža življenja in zdravja sebe ali svojih sodelavcev,
  • delo se prekine, če komisija presodi, da bi kandidat povzročil škodo na obdelovancu ali strojih
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
  Področje ocenjevanjaDelež (%)
  načrtovanje in priprava naloge5
  izvedba70
  dokumentacija10
  ustni zagovor15


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Rezalec/rezalka kamna

  7. Raven zahtevnosti dela

  (III)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Delavnica, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje strojne obdelave naravnega kamna

  • Ročno orodje in stroji za obdelavo naravnega kamna
  • Material za izvedbo naloge (masivni kamniti kosi ali plošče naravnega kamna)

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

  • en član vsaj višješolsko strokovno izobrazbo s področja gradbeništva ali arhitekture in 5 let delovnih izkušenj s področja gradbeništva ali arhitekture
  • en član vsaj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri in 5 let delovnih izkušenj pri organiziranju in vodenju kamnoseških del
  • tretji član mora izpolnjevati enega od kriterijev navedenih v prvi ali drugi alineji.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  Reže, strojno in površinsko obdela kamen
  • izbere ustrezna obdelovalna orodja glede na vrsto kamna
  • opravi nastavitve in namestitve orodij na stroju
  • vizualno pregleda kamen in določi njegovo lego na stroju glede na barvo in teksturo
  • upravlja stroje za obdelavo kamna
  • zaključno površinsko obdela kamen
  • namesti šablone ali nastavi stroj za različne faze rezanja mase kamna do profila
  • reže utore, grebene, brazde, tangencialne poševnine in okrogline profilov
  • zarisuje na kamen različne oblike po načrtu v merilu 1 : 1 ali po šabloni
  • izdeluje okrogline in izreze na ploščah za mize, pulte in police
  • obdela robne profile
  • zaključno površinsko obdela izreze z ročno brusilko
  • strojno brusi in polira robove
  • vreže odkapne žlebove 
  • vreže protidrsne pasove na ploščah za stopnice
  • pozna potrebne lastnosti kamnin za različne izdelke
  Strojno izdela masivni kamniti profil (robnik, tekoči profil, profilni kot ali vogal, ločni segment ali sklepnik, steber ali baluster, večstopenjski relief …)
  • Pregleda delovno dokumentacijo
  • Vnese podatke v stroj ali nastavi ustrezne šablone
  • Izbere strojna orodja in jih nastavi
  • Pregleda kamniti obdelovanec, vizualno pregleda njegovo kakovost, ga namesti in pritrdi na stroj v ustrezni legi glede na njegovo strukturo in teksturo
  • Upravlja stroj v skladu s tehnološkim postopkom izdelave ravnih ali poševnih rezov in izdelave oblih profilov
  • Upošteva ukrepe za varno delo
  • Spremlja delovanje stroja
  • Kontrolira kakovost izvedbe
  • Pripravi izdelek za skladiščenje
  • Pospravi odpadke in uredi delovno mesto
  Odreže kuhinjski ali kopalnični pult, izreže odprtino in obdela robove
  • Pregleda delovno dokumentacijo
  • Vnese podatke v stroj
  • Izbere strojna orodja in jih nastavi
  • Pregleda kamnito ploščo, vizualno preveri njeno kakovost,  jo namesti in pritrdi na stroj v ustrezni legi glede na njeno strukturo in teksturo
  • Odreže osnovno obliko pulta
  • Izreže odprtino za umivalnik ali pomivalno korito
  • Strojno obdela robove in zaključke
  • Upošteva ukrepe za varno delo
  • Spremlja delovanje stroja
  • Kontrolira kakovost izvedbe
  • Pripravi izdelek za skladiščenje
  • Pospravi odpadke in uredi delovno mesto
  Reže stopnice ali okenske police, obdela robove in zareže odkapni žleb oziroma protidrsni utor
  • Pregleda delovno dokumentacijo
  • Vnese podatke v stroj
  • Izbere strojna orodja in jih nastavi
  • Pregleda kamnite plošče, vizualno preveri njihovo kakovost, jih namesti in pritrdi na stroj v ustrezni legi glede na njihovo barvo, strukturo in teksturo
  • Upravlja stroj v skladu s tehnološkim postopkom in spremlja njegovo delovanje
  • Upošteva ukrepe za varno delo
  • Kontrolira kakovost izvedbe
  • Pripravi izdelek za skladiščenje
  • Pospravi odpadke in uredi delovno mesto
  Reže plošče za talne ali stenske obloge, obdela robove, zaključi izreze, okrogline ali poševnine
  • Pregleda delovno dokumentacijo
  • Vnese podatke v stroj
  • Izbere strojna orodja in jih nastavi
  • Pregleda kamnite plošče, vizualno preveri njihovo kakovost, jih namesti in pritrdi na stroj v ustrezni legi glede na njihovo barvo, strukturo in teksturo
  • Upravlja stroj v skladu s tehnološkim postopkom in spremlja njegovo delovanje
  • Upošteva ukrepe za varno delo
  • Kontrolira kakovost izvedbe
  • Pripravi izdelek za skladiščenje
  Zaključno površinsko obdela kamniti profil
  • Pregleda delovno dokumentacijo
  • Izbere orodja za površinsko obdelavo kamna
  • Pregleda kamniti profil, preveri ustreznost mer po načrtu ali šabloni
  • S pomočjo ročnih strojčkov štoka, brusi ali polira površino kamna
  • Obdela robove
  • Upošteva ukrepe za varno delo
  • Kontrolira kakovost izvedbe
  • Pripravi izdelek za skladiščenje
  • Pospravi odpadke in uredi delovno mesto
  Grobo površinsko obdela kamnite izdelke
  • izdela špičeno, brazdano ali štokano površino kamnitih plošč ali masivnih izdelkov
  • pozna osnove ročne kamnoseške obdelave
  Ročno zaključno površinsko obdela površino ali profil izdelka iz naravnega kamna
  • Pregleda delavniško risbo ali druga delovna navodila
  • Izbere in pripravi ročna orodja za površinsko obdelavo
  • Pregleda kamnite plošče ali profile, vizualno preveri njihovo kakovost, pregleda ustreznost barve, strukture in teksture kamna
  • Preveri ustreznost mer v skladu z navodili
  • Površinsko ročno obdela plošče ali profile z grobim in finim špičenjem, brazdanjem, štokanjem ali okrasnim špičenjem, brušenjem in poliranjem
  • Obdela robove
  • Upošteva ukrepe za varno delo
  • Kontrolira kakovost izvedbe
  • Pripravi izdelek za skladiščenje
  • Pospravi odpadke in uredi delovno mesto

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Pertot, Ivan. 1994. Projektiranje za kamen v kamnoseški obrti. Trst: Mladika.
  • Pertot, Ivan. 1997. Kamnita dediščina Krasa. Trst: Mladika.
  • Crnković, Branko in Šarić, Ljubo: 1990. Građenje pripodnim kamenom. Zagreb
  • Mirtič, Breda… (et al.). 1999. Slovenski naravni kamen, Geološki zavod Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Oddelek za geologijo NTF, Univerza v Ljubljani, Ljubljana: Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, restavratorski center RS.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
  • Anton Gosak, Mineral Ljubljana
  • Silvo Pivk, Marmor Hotavlje
  • Nika Velikonja, Marmor Hotavlje
  • Igor Čehovin, Marmor Sežana
  • Ida Staniša, OZS
  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: Barbara Kunčič, CPI, Nika Mustar, CPI