Katalog

  Naziv:

  Nadzornik/nadzornica sob

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  18.12.2018

  Predhodniki:

  Nadzornik/ nadzornica sob (15204251)

  Klasius-P16:

  Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Nadzornik/nadzornica sob (4883568011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Nadzornik/nadzornica sob 48835680 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj osnovnošolska izobrazba

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. Način preverjanja – storitev z zagovorom

  Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi, skladno s poklicnim standardom Nadzornik/nadzornica sob.
  5. Merila preverjanja

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

   

  Načrtovanje in priprava naloge

  priprava kandidata na delo (osebna urejenost, zaščitna obleka)

  10

  priprava delovnega mesta, naprav in pripomočkov ter materiala

  Izvedba

  obvladovanje določenega zaporedja opravil

  60

  pravilna uporaba naprav, pripomočkov in materialov

  kakovost izvedbe storitve

  racionalna poraba materiala in energije

  upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

  upoštevanje pravil o varovanju okolja

  Dokumentacija

  preglednost, uporabnost, strokovna ustreznost dokumentacije (poročila, naročila ipd.)

  10

  Ustni zagovor

  razumljiva, sistematična in strokovna predstavitev naloge oziroma suvereni odgovori na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo

  20

  komunikativnost

   

  Izločilna merila

  • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil in varstva pri delu

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • hotelska soba in pripadajoči prostori

  • prostor za ustni zagovor kandidata

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

  • imata najmanj dva člana najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja gostinstva ali turizma in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja hotelskega gospodinjstva in
  • ima en član srednjo strokovno izobrazbo katerekoli smeri ali srednjo izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju hotelskega gospodinjstva ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Hotelska gospodinja/hotelski gospodinjec in 5 let delovnih izkušenj na področju hotelskega gospodinjstva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi sebe in delovno mesto
  • pripravi se na delo,
  • seznani se z dnevnim razporedom zaposlenih,
  • prevzame poročila o zasedenosti hotela,
  • pozna pravila priprave sredstev, prostora in sebe
  • pozna pravila osebne higiene, estetike in varnega okolja.
  Kandidat/-ka se pripravi na delo:
  • pregleda dnevni razpored zaposlenih
  • prevzame in pregleda poročila o zasedenosti hotela
  pregleda priprave in pripomočke za delo
  • pregleda urejenost pripravljalnic, delovnih pripomočkov, urejenost servisnih vozičkov,
  • ugotovi potrebo po sobnem in kopalniškem perilu v nadstropjih,
  • skrbi za čistočo in urejenost priročnih skladišč hotelskega gospodinjstva,
  • pozna sistem priprave delovnega vozička,
  • pozna vrste sredstev za čiščenje in delovnih pripomočkov ter njihovo uporabnost,
  • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev,
  • pozna osnove dobre higienske prakse,
  • pozna navodila za naročanje potrošnega  materiala in perila,
  • pozna sistem »uporabljeno za čisto«,
  • pozna način dezinfekcije.

  Kandidat/-ka pregleda priprave in pripomočke za delo:
  • pregleda urejenost pripravljalnic, delovnih pripomočkov, urejenost servisnih vozičkov
  • ugotovi potrebo po sobnem in kopalniškem perilu v nadstropjih
  • opiše sistem priprave delovnega vozička
  • navede vrste sredstev za čiščenje
  • navede vrste delovnih pripomočkov

  organizira delo urejanja in čiščenja vseh sob v nadstropjih v sodelovanju s hotelsko gospodinjo
  • organizira delo sobaric,
  • organizira dnevno menjavo hotelskega perila, oddajo umazanega in prejem čistega,
  • poskrbi za likanje osebnega perila gostov in enostavna ročna šivanja,
  • poskrbi za dodatne standarde ob namestitvi gostov,
  • pozna osnove organizacije dela v podjetju,
  • uvaja novozaposlene v delo,
  • pozna standarde hotela.
  Kandidat-ka organizira delo urejanja in čiščenja vseh sob v nadstropjih:
  -pripravi dnevni razpored glede na število sob in razpoložljivost sobaric
  -opiše organizacijo postopka likanja osebnega perila gostov in enostavnih ročnih šivanj
  -poda navodila postopka priprave sobe v primerih izjemnih situacij (po izboru komisije):
  • bolezen gosta
  • smrt gosta
  • gosta ni bilo v sobi
  • gost ne odpre sobe, ključi so v vratih
  • odtujitev inventarja iz sobe
  • poškodba inventarja v sobi
  • okraden gost
  • nenavadno umazana in neurejena soba
  • nenavadni, sumljivi predmeti v sobi
  • odklepanje sob nepoznanim osebam
  • domače živali v hotelu
  • kadilske sobe
  -predstavi organizacijsko shemo podjetja glede na velikost
  -navede in opiše ključne elemente uvajanja novo zaposlenih v delo
  -našteje inventar in potrošni material, ki je predpisan za posamezne hotelske prostore
  nadzira delo sobaric
  • nadzira delo sobaric in jim svetuje,
  • nadzira čiščenja v sobah in na hodnikih,
  • preverja in kontrolira kakovost opravljenega dela sobaric,
  • preveri cvetje in zelenje v sobah, na balkonih in hodnikih,
  • zbira in oddaja poročila sobaric za operativno kontrolo,
  • evidentira opravljeno delo posameznikov in poroča hotelski gospodinji,
  • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter njihovo uporabnost za čiščenje sob,
  • pozna načine vzdrževanja cvetja,
  • pozna načine vzdrževanja sobnega inventarja,
  • pozna načine prevzemanja in evidentiranja gostovega perila za pranje in likanje,
  • pozna pravila ločevanja umazanega perila,
  • pozna osnovna načela za dobre medčloveške odnose v delovni skupini,
  • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov.
  Kandidat/-ka opravi nadzor dela sobaric:
  • pojasni način uporabe čistil za posamezna čiščenja
  • izvede nadzor v simuliranem delu sobarice
  • izvede nadzor čiščenja po sobah in hodnikih v simuliranem načinu dela sobarice
  • preveri kakovost opravljenega dela sobarice na podlagi kontrolnega lista za hotelsko sobo
  • preveri cvetje in zelenje v sobah, na balkonih in hodnikih
  • poroča o opravljenem delu hotelski gospodinji na podlagi poročila sobarice
  • našteje vrste čistilnih sredstev in pripomočkov ter njihovo uporabnost
  • našteje načine vzdrževanja cvetja
  • navede načine vzdrževanja sobnega inventarja
  • našteje pravila ločevanja umazanega perila
  • razloži potek reševanja in obvladovanja konfliktov ter sporov na predstavljenem primeru

  Kandidat/-ka v simulirani situaciji izkaže znanje iz poslovne komunikacije in izkaže zmožnost razumevanja in uporabe praktičnih fraz za sporazumevanje s tujimi gosti – najmanj v dveh tujih jezikih (v dogovoru s komisijo):
  • opravi pogovor z domačim in s tuje- govorečim gostom
  • posreduje splošne informacije
  • uporabi osnovno govorno komunikacijo in strokovno terminologijo ter praktične fraze komunikacije v vsaj dveh tujih jezikih
  • uporabi pravilen pristop ter način ob poslovitvi
  izvaja končni pregled sob
  • pregleda sobe za nove goste in občasno pregleda sobe gostov, ki ostanejo, ter izpolni predpisan obrazec o pregledu sob,
  • obvešča recepcijo o statusu sob za goste,
  • predlaga hotelski gospodinji naročila dekoracije v sobah,
  • postavlja v sobe darila VIP gostom,
  • obvešča tehnično vzdrževalno službo o potrebnih popravilih v sobah,
  • preverja opravljena popravila tehničnih in drugih naprav,
  • pozna standarde hotela,
  • pozna postopek zapisa v določenih primerih (evidentiranje nastale škode, najdenih predmetov ter shranjevanje le-teh).
  Kandidat/-ka izvede končni pregled sob:
  -izvede pregled celotnega dela na podlagi kontrolnega lista
  -izpelje postopek organizacije ureditve sob na podlagi posebne situacije (na podlagi izbora komisije)
  -našteje vrste daril VIP-gostom in razloži, kaj je potrebno pri tem upoštevati
  -organizira popravilo na podlagi posebne situacije (na podlagi izbora komisije)
  -izpelje postopek zapisa v določenih primerih (po izboru komisije):
  • evidentiranje nastale škode
  • evidentiranje najdenih predmetov ter shranjevanje le-teh
  -obrazloži vsebino poročila sobarice


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018)
  • Žerovec, M., Polak, T. B., Koklič, S.: Hotelsko gospodinjstvo. Ljubljana: Turističnogostinski zbornici Slovenije pri Gospodarska zbornica Slovenije. 2011.


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Barbara Polak Tomšič, GH Union Ljubljana
  • Marjeta Žerovec, GH Toplice Bled
  • Zdenka Kogovšek, Hotel Bernardin  Portorož
  • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije
  • Karmen Leban, Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
  • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

   

  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:

  Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

   

  Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Ivica Kocbek, Terme Banovci
  • Barbara Polak Tomšič, Hotel Union
  • Slavica Šepec, Terme Olimia
  • Jožica Sečko, Terme 3000
  • Mirela Svetina, Istrabenz turizem

   

  Koordinacija pri reviziji kataloga za NPK:

  Simona Kuder, CPI