tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: 28.01.2019 , Ur.l. 77/06.08.2003

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki 5220.003.5.1

Klasius-P16

Elektrotehnika in energetika (0713)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki  5220.003.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • strokovna znanja in spretnosti na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja s področja elektrotehnike ali strojništva
 • eno leto delovnih izkušenj pri vzdrževanju in upravljanju elektroenergetskih naprav
 • potrdilo podjetja o samostojnem obvladovanju stikalnih manipulacij

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Izdelek z ustrezno predpisano dokumentacijo in zagovor.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • kakovost izvedbe storitve
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikativnost
 • upoštevanje predpisov in konvencij s področja elektroenergetike

Izločilna Merila

 • upoštevanje predpisane obratovalne dokumentacije
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge0
izvedba60
dokumentacija15
ustni zagovor25

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki (8161.07)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • simultator v delovnem okolju ali delovno okolje
  • učilnica z računalnikom, projektorjem, povezava z internetom
 • Kadrovski pogoji
  • višješolska ali visokošolska znanja s področja elektrotehnike ali strojništva in 3 leta delovnih izkušenj s področja upravljanja ali vzdrževanja elektroenergetskih naprav in
  • srednješolska strokovna znanja s področja elektrotehnike ali strojništva ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Stikalničar / stikalničarka v elektroenergetiki, 5220.003.5.1 in 5 let delovnih izkušenj pri upravljanju in vzdrževanju elektroenergetskih naprav

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Veljavnost certifikata je časovno omejena na 5 let. Veljavnost certifikata se podaljšuje za naslednjih 5 let na osnovi dokazil o stalnem strokovnem izpopolnjevanju s področja tehnologije in predpisov.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja turbino v skladu z obratovalnimi navodili
 • zaganja turbine po fazah po obratovalnih navodilih
 • kontrolira frekvenco, napetost in kolesni kot med agregatom in omrežjem
 • povečuje vrtljaje z odpiranjem turbine
 • mehansko zavira turbino po obratovalnih navodilih
 • pozna zgradbo in delovanje turbine
 • pozna obratovalne postopke za zagon, delovanje in zaustavitev turbine
 • Upravlja turbino: zaganja turbino, preverja parametre delovanja turbine, obremenjuje turbino in zaustavlja turbino z obratovalnimi navodili - simulacija: zagon, preverjanje, obremenjevanje in zaustavljanje turbine
  • na osnovi dokumentacije ugotovi stanje turbine pred zagonom
  • načrtuje in pripravi ukrepe za zagon / zaustavitev turbine
  • zaganja ali zaustavlja turbino po fazah v skladu z obratovalnimi navodili
  • kontrolira frekvenco, napetosti in kolesni kot med agregatom in omrežjem
  • obremenjuje turbino
  • kontrolira obremenitev turbine
  • izpolnjuje obratovalno dokumentacijo
  • obvešča centre vodenja o delovanju turbine
  • dokumentira faze postopkov
zbuja generator in sinhronizira generator z električnim omrežjem po predpisanih postopkih
 • vključuje zbujanje generatorja
 • spreminja vrtljaje turbine
 • spreminja zbujanje ne generatorju
 • pozna zgradbo in delovanje generatorja
 • pozna postopke sinhronizacije generatorja z električnim omrežjem v skladu s predpisanimi obratovalnimi postopki
 • Sinhronizira generator in njegove regulacijske sisteme:
  • izvaja in upošteva obratovalno dokumentacijo in predpisane postopke za sinhroniziranje generatorja z električnim omrežjm
  • ročno sinhronizira generator z električnim omrežjem
  • ukrepa z regulacijskimi sistemi med ročno sinhronizacijo generatorja z omrežjem
  • kontrolira delovanje generatorja
  • izpolnjuje obratovalno dokumentacijo
  • obvešča centre vodenja o delovanju turbine
  • dokumentira faze postopkov
izvaja stikalne manipulacije v skladu s predpisanimi postopki dela
 • preklaplja naprave v elektroenergetskem sistemu
 • preveri in zagotovi varen priklop naprav na električno omrežje ali izklop iz njega
 • pozna delovanje naprav elektroenergetskega sistema
 • pozna konfiguracijo in karakteristike prenosnega omrežja, s katerim upravlja
 • Izvaja stikalno manipulacijo:
  • pregleda obratovalno dokumentacijo in plan dela stikalnih manipulacij za naslednjih 12 ur
  • načrtuje in pripravi ukrepe za izvajanje stikalnih manipulacij
  • izdela plan dela stikalnih manipulacij in ga spreminja glede na nove parametre
  • izvede stikalno manipulacijo
  • izpolnjuje obratovalno dokumentacijo
  • obvešča o dogodkih
  • predaja obratovalno dokumentacijo
  • dokumentira faze postopkov
izvaja prelivanje viška vode preko zapornic v času visokih vod in nadzoruje vodostaje
 • spremlja in nastavlja pretok vode na posamezni hidroelektrarni v skladu z obratovalnimi navodili
 • Preliva višek vode prek zapornic v času visokih vod in nadzoruje vodostaje:
  • nadzoruje vodostaje
  • upošteva in izvršuje obratovalna navodila, ko so visoke vode
  • preliva visoke vode
  • izpolnjuje obratovalno dokumentacijo
  • obvešča o dogodkih
  • predaja obratovalno dokumentacijo
  • dokumentira faze postopkov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Šubic, Jožef (2001): Energetski zakon (pravila organiziranosti in izvajanja dejavnosti elektrogospodarskih družb ter oskrba odjemalcev z električno energijo, tudi ob upoštevanju že sprejetih podzakonskih aktov, s komentarjem. ICES, Ljubljana
 • Vidmar, Mitja (1997): Obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih objektov, postrojev, naprav in napeljav v skladu z veljavnimi predpisi. ICES, Ljubljana
 • Vidmar, Mitja (2001): Pregled predpisov, pravilnikov o tehničnih predpisih in normativih ter standardov s področja elektroenergetike - dopolnjena izdaja 1. ICES, Ljubljana
 • Vidmar, Mitja (2002): Pregled predpisov, pravilnikov o tehničnih predpisih in normativih ter standardov s področja elektroenergetike - dopolnjena izdaja 2. ICES, Ljubljana
 • Omahen, Pavel (2001,2002): Elektroenergetski sistemi in naprave - verzija stikalci, dispečerji. ICES, Ljubljana
 • Omahen, Pavel (2001, 2002): Elektroenergetski sistemi in naprave - verzija vodje obratovanja, tehnični vodje energetskega objekta. ICES, Ljubljana
 • Skupina avtorjev (2002): Navodilo o sistemskem obratovanju prenosnega elektroenergetskega omrežja. Uradni list RS, št. 46, 27. 5. 2002, str. 4673-4718
 • Skupina avtorjev (2001): Sistemska obratovalna navodila distribucijskega omrežja za električno energijo - (SONDO-E). Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
 • Skupina avtorjev (2001): Sistemska obratovalna navodila prenosnega elektroenergetskega omrežja - (SONPO-E verzija 1). Elektro-Slovenija,d.o.o., Ljubljana
 • Valenčak, Ferdinand & Močnik, Žarko & Steinbach, Andrej (2001): Telekomunikacije in vodenje, ICES, Ljubljana
 • Kregar, Iztok (2002): Telekomunikacije. ICES, Ljubljana
 • Kregar, Iztok (2002): Informacijske tehnologije - dispečerska, mobilna telefonija. ICES, Ljubljana
 • Nadižar, Matija (2001): Zaščitni in merilni sistemi. ICES, Ljubljana
 • Štruc, Silvo (2001): Relejna zaščita elektroenergetskih sistemov. ICES, Ljubljana
 • Lenardič, Vlado (2002): Zaščitni in merilni sistemi. ICES, Ljubljana
 • Suhodolčan, Bojan (2001): Meritve. ICES, Ljubljana
 • Zimic, Igor (2001): Merilni sistemi v EES. ICES, Ljubljana
 • Sila, Andrej (2001): Zaščitni in merilni sistemi. ICES, Ljubljana
 • Strahovnik, Matej (2002): Komuniciranje pri vodenju elektroenergetskega sistema. ICES, Ljubljana
 • Istinič, Alojz (2002): Varstvo - varnost in zdravje pri delu, požarna varnost, ekologija. ICES, Ljubljana

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Pavle Omahen, ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
 • Bojan Drol, predsednik Svobodnih sindikatov ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
 • Marjan Bračun, Holding Slovenske elektrarne Maribor, Obrežna ulica 170 a, 2000 Maribor,
 • Matej Strahovnik, Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
 • Matija Nadižar, Elektro Gorenjska, Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
 • Milan Stebernak, Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
 • Zoran Marčenko, ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word