tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 01.04.2020 , Ur.l. 604-19/2010
Nasledniki:
-
- Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov 6024104011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izdelovalec/ izdelovalka polsti in izdelkov iz polsti 5431224011

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Izdelovalec/ izdelovalka polsti in izdelkov iz polsti 54312240 in točko 11 tega kataloga.


2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Končana osnovnošolska obveznost.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.  POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

 

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2.  NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • priprava kandidata na delo,
 • priprava in uporaba osnovnih sredstev,
 • obvladanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost izdelka,
 • racionalna raba materiala in energije,
 • upoštevanje pravil o varnosti pri delu.

 

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

 

Kriteriji ocenjevanja:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 70
ustni zagovor 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz tekstilij, usnja in podobnih materialov, n.o. (7332.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji

  Prostor, ki je opremljen z izdelki iz polsti, z ustreznimi sredstvi, orodji in materiali za izdelovanje polsti in izdelkov iz polsti. 

 • Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, od katerih ima:

  • najmanj en član komisije najmanj univerzitetno izobrazbo etnološke smeri ali smeri tekstilno oblikovanje,
  • najmanj en član komisije najmanj srednješolsko izobrazbo s področja tekstilstva,
  • najmanj en član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj z izdelovanjem polsti in izdelkov iz polsti.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Nabavi in pripravi volno za polstenje
 • nabavi primerno volno
 • pripravi volno za polstenje in jo po potrebi barva
 • pozna lastnosti volne
 • pozna postopke za shranjevanje volne in zna shranjevati volno
 • pozna postopke za pripravo volne na polstenje
 • pozna načine barvanja volne

Nabavi in pripravi volno za polstenje

 • pripravi se za delo
 • našteje različne pasme ovac
 • našteje različne vrste volne
 • opiše lastnosti volne
 • opiše postopke predelave volne (pranje, mikanje, česanje)
 • razloži vplive na skladiščenje volne
 • pojasni (sam) proces polstenja (razloge za postenje)
 • izbere in pripravi volno za polstenje glede na namembnost izdelka
 • opiše načine barvanja volne
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Načrtuje izdelek
 • izdela zasnovo izdelka
 • izbere primerno volno glede na namembnost izdelka
 • pozna temeljne značilnosti dediščine polstenja volne ter različnost izdelkov po posameznih pokrajinah Slovenije
 • pozna temeljne značilnosti polstenja volne v svetu
 • zna utemeljiti inovacije glede na funkcijo in okras
 • pozna temeljna estetska merila za razlikovanje med kakovostnimi izdelki in kičem

Načrtuje izdelek

 • pripravi se za delo
 • pripravi delavno površino ter potrebne pripomočke za polstenje
 • pripravi zasnovo izdelka
 • izbere in pripravi volno za polstenje glede na namembnost izdelka
 • opiše temeljne značilnosti polstenja volne po posameznih pokrajinah Slovenije in v svetu
 • argumentira izbor izdelka z vidika funkcije in oblikovanja
 • na primeru razstavljenih izdelkov izbere in pojasni izdelke domače obrti
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izdeluje polst in jo oblikuje
 • polsti volno s pomočjo različnih postopkov polstenja (suho polstenje, mokro polstenje)
 • izdela polst in jo po potrebi oblikuje
 • uporablja pripomočke za polstenje volne
 • pozna postopke polstenja volne (mokro polstenje, suho polstenje …) in njihovo pravilno izpeljavo
 • pozna pripomočke za polstenje volne

Izdeluje polst in jo oblikuje

 • pripravi se za delo
 • našteje in opiše različne postopke polstenja volne
 • našteje pripomočke za polstenje in (opiše njihovo funkcijo)
 • demonstrira polstenje (mokro polstenje in suho polstenje)
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izdeluje izdelke iz polsti
 • izdela oz. pripravi potrebne kroje
 • kroji polst in pripravi vse potrebno za šivanje
 • šiva skrojene dele v izdelek
 • končno obdela izdelke, jih pregleda in pripravi oz. pakira
 • pozna postopke krojenja,  šivanja in likanja, ki so potrebni za izdelavo izdelkov iz polsti
 • pozna potrebne stroje in pripomočke za krojenje, šivanje in likanje pri izdelavi izdelkov iz filca

Izdeluje izdelke iz polsti

 • pripravi se za delo
 • izdela oz. pripravi potrebne kroje
 • demonstrira krojenje, šivanje in likanje
 • našteje stroje in pripomočke za krojenje, šivanje in likanje
 • opiše postopke krojenja, šivanja in likanja
 • demonstrira končno obdelavo izdelka
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • BOGATAJ, Janez: Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana 1991.
 • BOGATAJ, Janez: Ljudska umetnost in obrti na Slovenskem. Domus, Ljubljana 1993.
 • BOGATAJ, Janez: Mojstrovine Slovenije. Ljubljana 2000.
 • DOMAČE OBRTI NA SLOVENSKEM. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana 2000.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Sonja Toplak Kociper, samozaposlena v kulturi
 • Silva Kelemina, s. p.
 • Ivan Kuhar, Center Marianum Veržej
 • Goran Lesničar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Tatjana Patafta, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word