tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 09.07.2012 , Ur.l. 604-8/2012/10
Predhodniki:
- Maser/maserka 8150.001.5.021

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Maser/maserka 5850244011

Klasius-P16

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard Maser/maserka in 11. točko tega kataloga

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih ali študijskih programih na področju zdravstva, kozmetike, farmacije in športa
 • V portfolijo priloži vsa dokazila, ki potrjujejo opravljene preizkuse znanj navedenih v prvi alineji

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

 • V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
 • Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA
Preverjanje se izvaja pisno (traja največ 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • poznavanje etičnih in profesionalnih načel ter standardov značilnih za poklic maserja
 • upoštevanje higienskih pravil (splošna previdnost)
 • urejenost maserja
 • urejenost delovnega okolja
 • oceno stranke (anamneza, vizualni pregled, palpacija, intuitivna ocena)
 • vodenje klientove dokumentacije (subjektivno, objektivno, ocena uspešnosti, plan)
 • poznavanje izpostavljenih občutljivih mest na telesu
 • poznavanje učinkov masaža (fizioloških in psiholoških)
 • poznavanje kontraindikacij (absolutnih in relativnih)
 • poznavanje osnov prve pomoči
 • pogovor s klientom
 • priprava masaže (izbor in vrstni red tehnik, pritisk in čas izvajanja) ter planiranje
 • kakovost storitve (masažna sredstva, drže maserja, izvajanje masažnih tehnik, čas izvedbe)
Izločilna merila
 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja
Delež (%)
1.    sklop

pisno preverjanje
40
2.    sklop

načrtovanje in priprava naloge
5
izvedba
40
dokumentacija
5
ustni zagovor
10


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd. (5141)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev opreme: prilagojena delovna površina (možnost dviga, dodatna osvetlitev in podobno).
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (Ur. l. RS 6/2006, 38/2007in 48/2010).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • primeren prostor (ogret na temperaturo 24° C s termometrom, intimen, čist, z garderobo in sanitarijami ter s toplo vodo v prostoru)
  • masažna miza (hidravlična ali električna, široka 70-80 cm, okrog mize vsaj 80 cm prostora)
  • pripomočki na vozičku (različna olja, prašek (smukec), 2 veliki rjuhi, 2 mali brisači, papirnate hlačke, zaščita za lase, svitki za pod sklepe, papirnate brisače, razkužilno sredstvo)
  • pripomočki, ki so potrebni za vzdrževanje higiene (tekoče milo, razkužilo za roke, papirnate brisače, koš za smeti)
  • didaktični pripomočki (okostnjak, anatomske slike mišic spredaj in zadaj ter notranjih organov, ožilja, živcev in limfnega sistema)
 • Kadrovski pogoji Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
  • en član najmanj univerzitetno izobrazbo s področja medicine in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja medicine
  • en član najmanj višješolsko izobrazbo s področja fizioterapije in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja fizioterapije
  • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kozmetike in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju masaže ali en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja zdravstvene nege in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju masaže

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Osebno se pripravi na izvajanje masaže
 • uredi se za izvajanje masaže (lasje, roke, nohti, obraz, obleka, obutev, telo)
 • skrbi za osebno higieno
 • razkuži si roke
 • razgiba si roke in telo
 • ogreje si roke
 • razume pomen psiho-fizične kondicije za opravljanje poklica maser
 • pozna zahteve glede osebne higienske urejenosti na delovnem mestu
 • pozna zahteve glede vzdrževanja kondicije rok (gibljivost, moč in negovana koža)
Pripravi se na izvajanje masaže
 • predstavi pomen in namen osebne higienske urejenosti na delovnem mestu
 • uredi se za izvajanje masaže
 • predstavi načine ogrevanja rok
 • izvede razkuževanje rok
 • utemelji pomen psiho-fizične kondicije za opravljanje poklica maser
 • izvede vajo za krepitev rok
 • opiše obseg nadzora higiene v prostoru in higiene pripomočkov
 • opiše pripravo čistilnih in razkužilnih sredstev
 • predstavi postopke razkuževanja pripomočkov in delovnih površin
 • pojasni higienske principe (čisto, nečisto, aseptično)
 • obrazloži delovanje akustičnih in svetlobnih stimulansov ter namen uporabe aromatičnih snovi
 • pripravi masažno mizo in pripomočke
Izdela načrt masaže z uporabo ustreznih tehnik glede na željo uporabnika in oceno telesnega stanja
 • razloži uporabniku pomen pregleda in razgovora pred masažo
 • ugotavlja želje in pričakovanja uporabnika glede na masažo
 • vodi ciljni razgovor glede na kvarne učinke masaže in kontraindikacije
 • opazuje, prepozna in ovrednoti stanje na koži uporabnika
 • pretipa (palpira) boleč predel v primeru bolečine
 • vodi dokumentacijo o pregledu in željah uporabnika
 • se zaveda odgovornosti izvajanja masaže
 • je pozoren na motnje uporabnikovega vedenja
 • zna razložiti uporabniku, da masaža ni nadomestilo za zdravniški pregled
 • zna napotiti uporabnika v zdravstveno ustanovo
 • pozna osnove anatomije in fiziologije telesa
 • pozna mehanične, fiziološke in psihološke učinke masaže
 • pozna relativne in absolutne kontraindikacije
 • pozna kvarne učinke masaže
 • zna voditi dokumentacijo o razgovoru in pregledu
 • pozna patogene vidne znake na telesu
 • pozna izpostavljena občutljiva mesta na telesu
 • pozna sistem zdravstvenih ustanov in možnosti napotitve uporabnika
Opravi poizvedbo o uporabnikovih željah in izvede oceno telesnega stanja
 • razloži pomen pregleda in razgovora pred masažo
 • razloži možne kvarne učinke in kontraindikacije
 • opiše vse kontraindikacije za masažo
 • razloži komplikacije, ki lahko nastanejo zaradi kontraindikacij
 • opravi vizualen pregled telesa
 • ovrednoti stanje na koži uporabnika
 • pretipa boleč predel v primeru bolečine (op. lahko simulirana bolečina)
 • pojasni v katerih primerih bi uporabniku odsvetoval masažo in ga napotil v zdravstveno ustanovo
 • pojasni mehanične, fiziološke in psihološke učinke masaže
 • vodi dokumentacijo o razgovoru in pregledu

Izdela načrt masaže

 • določi primerno tehniko masaže in masažne prijeme
 • razloži učinek primernega masažnega prijema
 • našteje možne patogene vidne znake na telesu
 • našteje izpostavljena občutljiva mesta na telesu


Pripravi uporabnika na masažo
 • skrbi za zasebnost in etičen odnos do uporabnika
 • izbira med sprostilno, negovalno in stimulativno masažo glede na namembnost
 • izbira med lokalno in splošno masažo celega telesa
 • namešča uporabnika v sproščen položaj
 • pozoren je na reakcije uporabnika glede na pritisk masažnih prijemov
 • zna izbrati in izvajati primerne masažne tehnike glede na kondicijo mehkih tkiv
 • zna izbrati primerno zaporedje masažnih tehnik glede na potrebe uporabnika
 • pozna obseg priprave uporabnika na masažo
 • loči negovalno masažo od sprostilne
 • loči med lokalno masažo in masažo celega telesa
 • razume pomen individualnega pristopa k uporabniku
 • razume pomen zagotavljanja intimnosti varovanja osebne integritete uporabnika
 • zna postopati v primeru, da se uporabnik spolno vzburi
 • pozna posebnosti in pomen masaž za različne ciljne skupine (starostniki, nosečnice, osebe s posebnimi potrebami, športniki, nesproščene osebe/osebe pod stresom)
 • pozna principe ohranjanja toplote uporabnikovega telesa med masažo
 • razlikuje masažne tehnike glede na kondicijo mehkih tkiv in potrebe uporabnika
 • pozna povezanost učinkov sprostilne masaže na telesno in duševno počutje
Pripravi uporabnika na masažo
 • pojasni razlike med sprostilno, negovalno in stimulativno masažo
 • namesti uporabnika v sproščen položaj
 • razloži pomen individualnega pristopa k uporabniku ter zagotavljanja intimnosti varovanja osebne integritete uporabnika
 • pojasni posebnosti masaž za različne ciljne skupine
 • razloži principe ohranjanja toplote uporabnikovega telesa med masažo
 • pojasni uporabno masažnih tehnik  glede na kondicijo mehkih tkiv in potrebe uporabnika
 • predstavi postopke aseptičnega rokovanja pri kontaktu s kožo in telesnimi tekočinami masiranca
 • pojasni postopek v primeru, da se uporabnik spolno vzburi
 • upošteva etična načela
Določa in nanaša masažna sredstva
 • izbira masažno sredstvo
 • zaščiti uporabnika
 • nanaša primerno količino masažnega sredstva
 • očisti uporabnika po končani masaži
 • zna izvesti negovalno masažo in izbrati primerno masažno sredstvo
 • pozna vrste in lastnosti masažnih sredstev
 • v primeru alergije na olja uporablja prašek (talk)
 • pozna masažne tehnike, ki se izvajajo brez uporabe masažnih sredstev
 • pozna tehniko nanosa masažnega sredstva
Določi in nanese masažno sredstvo
 • izvede ustrezno zaščito uporabnika
 • izbere primerno masažno sredstvo
 • masažno sredstvo primerno ogreje
 • prikaže tehniko nanosa masažnega sredstva
 • po končani masaži uporabnika očisti
Izvaja masažo spodnje okončine od spredaj
 • udobno namešča spodnje okončine in zaščititi uporabnika
 • enakomerno nanaša olje pri uvodnem površinskem gladenju in ne pri tem ne zgublja kontakta s kožo
 • izvaja globoko gladenje in upošteva smer, hitrost in obliko spodnje okončine
 • izvaja različne prijeme gnetenja glede na namen izbrane masaže in velikost mišic (ritmično)
 • izvaja različne  vibracijske prijeme stegenskih in goleničnih mišic ter cele okončine
 • izvaja različne prijeme tehnike udarjanja in se izogiba občutljivih mest na spodnji okončini
 • izvaja različne kompresijske tehnike
 • izvaja zaključno gladenje
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
 • pozna anatomijo in fiziologijo lokomotornega sistema spodnje okončine
 • pozna primerna mesta za tehniko utiranja na spodnji okončini
Izvede masažo spodnje okončine od spredaj
 • razloži anatomijo in fiziologijo lokomotornega sistema spodnje okončine
 • našteje primerna mesta za izvedbo tehnike utiranja na spodnji okončini
 • pojasni razlike med negovalno, sprostilno in stimulativno tehniko
 • demonstrira nameščanje in zaščito uporabnika
 • nanese olje na okončino ter razloži princip in pomen nanašanja
 • demonstrira gladenje in razloži na kaj mora biti pri tem pozoren
 • demonstrira gnetenje in razloži na kaj mora biti pri tem pozoren
 • prikaže izvedbo različnih vibracijskih prijemov
 • predstavi različne prijeme tehnike udarjanja in pojasni na kaj mora biti pri tem posebej pozoren
 • prikaže različne kompresijske tehnike
 • izvede zaključno gladenje
Izvaja masažo spodnje okončine od zadaj
 • udobno namešča spodnje okončine in zaščititi uporabnika
 • izvaja osnovne gibe v sklepih spodnje okončine
 • enakomerno nanaša olje pri uvodnem površinskem gladenju in pri tem ne zgublja kontakta s kožo
 • izvaja globoko gladenje in upošteva anatomske  oblike spodnje okončine
 • izvaja ritmično ter centrifugalno in centripetalno različne prijeme gnetenja na upogibalkah kolena in mečnih mišicah
 • izvaja vibracijo zadnjih stegenskih in mečnih mišic ter cele spodnje okončine
 • izvaja tehniko udarjanja in se izogiba občutljivih mest na spodnji okončini
 • izvaja prijeme kompresijske tehnike in se izogiba občutljivih mest na spodnji okončini
 • izvaja zaključno gladenje spodnje okončine od zadaj
 • pozna potek površinskih mišic posterirorne strani spodnje okončine
 • zna imenovati osnovne gibe v sklepih spodnje okončine
 • pozna potek glavnih živcev, žil in mezgovnic na spodnji okončini
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Izvede masažo spodnje okončine od zadaj
 • na modelu prikaže potek glavnih živcev, žil in mezgovnic na spodnji okončini
 • pojasni razlike med negovalno, sprostilno in stimulativno tehniko
 • demonstrira nameščanje in zaščito uporabnika
 • prikaže nanašanje olja na okončino
 • razloži princip in pomen nanašanja olja na okončino
 • demonstrira gladenje in razloži na kaj mora biti pri tem pozoren
 • demonstrira gnetenje in razloži na kaj mora biti pri tem pozoren
 • prikaže izvedbo različnih vibracijskih prijemov
 • predstavi različne prijeme tehnike udarjanja in pojasni na kaj mora biti pri tem posebej pozoren
 • prikaže različne kompresijske tehnike
 • izvede zaključno gladenje
Izvaja masažo zgornjega uda
 • udobno namešča zgornji ud uporabnika
 • izvaja površinsko uvodno gladenje s sočasnim nanosom masažnega sredstva
 • izvaja globoko gladenje zgornjega uda in pri tem upošteva smer, hitrost, pritisk in anatomske oblike zgornje okončine
 • izvaja ritmično ter centrifugalno in centripetalno različne prijeme gnetenja na nadlahtnih in podlahtnih mišicah ter mišicah roke
 • izvaja vibracijo nadlahtnih in podlahtnih mišic ter cele zgornje okončine
 • izvaja tehniko udarjanja in se izogiba občutljivih mest na zgornji okončini
 • izvaja prijeme kompresijske tehnike in se izogiba občutljivih mest na zgornji okončini
 • izvaja utiranje na zgornji okončini
 • izvaja zaključno gladenje
 • pozna kosti in sklepe zgornje okončine
 • pozna mišice zgornje okončine in njihovo osnovno funkcijo
 • zna imenovati in izvesti osnovne gibe v sklepih  zgornje okončine
 • pozna potek glavnih živcev, žil in mezgovnic na zgornji okončini
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Izvede masažo zgornjega uda.
 • na modelu prikaže potek glavnih živcev, žil in mezgovnic na zgornji okončini
 • navede in izvede osnovne gibe v sklepih zgornje okončine
 • opiše kosti in mišice zgornje okončine ter njihovo funkcijo
 • pojasni razlike med negovalno, sprostilno in stimulativno tehniko
 • demonstrira nameščanje in zaščito zgornjega  uda uporabnika
 • prikaže nanašanje olja na okončino
 • razloži princip in pomen nanašanja olja na okončino
 • demonstrira globoko gladenje zgornjega uda  in razloži na kaj mora biti pri tem pozoren
 • demonstrira gnetenje na nadlahtnih in podlahtnih mišicah in razloži na kaj mora biti pri tem pozoren
 • prikaže izvedbo različnih vibracijskih prijemov
 • predstavi različne prijeme tehnike udarjanja in pojasni na kaj mora biti pri tem posebej pozoren
 • prikaže različne kompresijske tehnike in navede občutljiva mesta zgornje okončine
 • izvede utiranje na zgornji okončini
 • izvede zaključno gladenje
Izvaja masažo zgornjega prsnega predela in vratu
 • namešča in zaščititi stranko za masažo dekolteja in vratu
 • izvaja površinsko uvodno gladenje s sočasnim nanosom masažnega sredstva na zgornji del prsnega koša in vratu
 • izvaja globoko gladenje in pri tem upošteva smer, hitrost, pritisk in anatomske značilnosti zgornjega dela prsnega koša in vratu
 • izvaja osnovne gibe vratne hrbtenice in sklepov ramenskega obroča
 • izvaja različne prijeme gnetenja na prsnih, ramenskih in vratnih mišicah (ritmično)
 • izvaja vibracijo na prsnem košu
 • izvaja tehniko udarjanja na prsnem košu in se izogiba občutljivih mest
 • izvaja prijeme kompresijske tehnike in se izogiba občutljivih mest
 • izvaja zaključno gladenje
 • pozna kosti in sklepe  ramenskega obroča, prsnega koša in vratne hrbtenice
 • pozna ramenske, vratne in prsne mišice ter njihovo osnovno funkcijo
 • zna imenovati osnovne gibe vratne hrbtenice in sklepov ramenskega obroča
 • pozna potek glavnih živcev, krvnih žil in mezgovnic na vratu in podpazduhi
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Izvede masažo zgornjega prsnega predela in vratu
 • na modelu prikaže potek glavnih živcev, krvnih žil in mezgovnic na vratu in podpazduhi
 • navede osnovne gibe vratne hrbtenice in sklepov ramenskega obroča
 • opiše kosti in sklepe  ramenskega obroča, prsnega koša in vratne hrbtenice
 • opiše ramenske, vratne in prsne mišice ter njihovo funkcijo
 • pojasni razlike med negovalno, sprostilno in stimulativno tehniko
 • demonstrira nameščanje in zaščito dekolteja in vratu
 • izvede uvodno eflažo prikaže nanašanje olja na predel
 • razloži princip in pomen nanašanja olja
 • prikaže izvedbo osnovnih gibov vratne hrbtenice in sklepov ramenskega obroča
 • izvede gnetenje na prsnih, ramenskih in vratnih mišicah (ritmično)
 • izvede vibracijo na prsnem košu
 • predstavi tehniko udarjanja in pojasni na kaj mora biti pri tem posebej pozoren
 • izvede prijem kompresijske tehnike in navede občutljiva mesta
 • izvede zaključno gladenje
Izvaja masažo trebuha
 • namesšča in zaščiti uporabnika za masažo trebuha
 • izvaja površinsko uvodno gladenje trebuha s sočasnim nanosom masažnega sredstva
 • izvaja globoko gladenje trebuha in upošteva smer poteka debelega črevesa
 • izvaja različne prijeme gnetenja v smeri debelega črevesja in trebušnih mišic (ritmično)
 • izvaja zaključno gladenje
 • pozna trebušne mišice in njihovo funkcijo
 • pozna lego in funkcijo notranjih organov ter glavnih krvnih žil, živcev in mezgovnic
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Izvede masažo trebuha
 • našteje trebušne mišice in opiše njihovo funkcijo
 • prikaže lego in opiše funkcijo notranjih organov ter glavnih krvnih žil, živcev in mezgovnic
 • pojasni razlike med negovalno, sprostilno in stimulativno tehniko
 • demonstrira nameščanje in zaščito uporabnika za masažo trebuha
 • izvede površinsko uvodno gladenje trebuha s sočasnim nanosom masažnega sredstva
 • razloži princip in pomen nanašanja olja
 • izvede globoko gladenje trebuha in pri tem upošteva smer debelega črevesa
 • prikaže enega od prijemov gnetenja debelega črevesja in trebušnih mišic (ritmično)
 • izvede zaključno gladenje
Izvaja masažo hrbta
 • namešča uporabnika, tako da razbremeni vrat, ramena in ledveni predel ter noge
 • izvajati površinsko uvodno gladenje  hrbta s sočasnim nanosom masažnega sredstva
 • izvajati globoko gladenje hrbta in pri tem upošteva smer, hitrost, pritisk in anatomske značilnosti
 • izvaja različne prijeme gnetenja na  mišicah vratu, ramen, lopatice, hrbtenice in zadnjice (ritmično)
 • izvaja vibracijsko masažno tehniko na hrbtu
 • izvajati frikcijsko masažno tehniko na hrbtu
 • izvaja tehniko udarjanja in se izogiba občutljivih mest na hrbtu
 • izvaja prijeme kompresijske tehnike in se izogiba občutljivih mest na hrbtu
 • izvaja zaključno gladenje hrbta
 • pozna kosti in sklepe hrbtenice
 • pozna vratne, ramenske hrbtenične in zadnjične mišice ter njihovo funkcijo
 • pozna potek glavnih živcev, krvnih žil in mezgovnic na hrbtu
 • zna tekoče povezovati osnovne masažne tehnike in jih smiselno uvrščati med masažo
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Izvede masažo hrbta
 • opiše potek glavnih živcev, krvnih žil in mezgovnic na hrbtu
 • navede ter opiše kosti in sklepe hrbtenice
 • navede vratne, ramenske hrbtenične in zadnjične mišice ter opiše njihovo funkcijo
 • pojasni razlike med negovalno, sprostilno in stimulativno tehniko
 • demonstrira nameščanje in zaščito uporabnika pri masaži hrbta
 • izvede površinsko uvodno gladenje s sočasnim nanosom olja
 • razloži princip in pomen nanašanja olja
 • izvede globoko gladenje hrbta
 • demonstrira različne prijeme gnetenja na  mišicah vratu, ramen, lopatice, hrbtenice in zadnjice (ritmično)
 • izvede vibracijsko masažno tehniko na hrbtu
 • izvede frikcijsko masažno tehniko na hrbtu
 • predstavi tehniko udarjanja in pojasni na kaj mora biti pri tem posebej pozoren
 • izvede prijem kompresijske tehnike in navede občutljiva mesta
 • izvede zaključno gladenje
Izvaja masažo obraza, vratu in lasišča
 • namešča uporabnika v sproščen položaj vratu in zna zaščiti lasišče
 • nanaša masažno sredstvo na obraz in vrat z dekoltejem
 • izvaja površinsko uvodno gladenje obraza in vratu z dekoltejem s sočasnim nanosom masažnega sredstva
 • izvaja globoko gladenje in pri tem upošteva smer, hitrost, pritisk in anatomske zakonitosti obraza in vratu
 • izvaja različne prijeme gnetenja obraznih in vratnih mišic
 • izvaja primerno tehniko udarjanja na obrazu
 • izvaja tehniko utiranja na koži v primeru brazgotin ali zarastlin
 • izvaja zaključno gladenje obraza in vratu
 • izvaja tehnike utiranja in gnetenja na lasišču
 • izvaja masažne prijeme na laseh
 • pozna kosti in sklepe na glavi
 • pozna glavne obrazne in vratne mišice ter njihovo funkcijo
 • pozna potek glavnih živcev, krvnih žil in mezgovnic ter žlez na glavi in vratu
 • zna se izogniti občutljivim mestom na obrazu in vratu
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Izvede masažo obraza, vratu in lasišča
 • navede ter opiše kosti in sklepe na glavi
 • opiše potek glavnih živcev, krvnih žil in mezgovnic ter žlez na glavi
 • navede obrazne in vratne mišice ter opiše njihovo funkcijo
 • našteje občutljiva mesta na obrazu in vratu ter obrazloži zakaj se jim mora izogniti
 • pojasni razlike med negovalno, sprostilno in stimulativno tehniko
 • demonstrira nameščanje in zaščito uporabnika pri masaži obraza, vratu in lasišča
 • nanese masažno sredstvo na obraz in vrat z dekoltejem
 • izvede površinsko uvodno gladenje obraza in vratu z dekoltejem s sočasnim nanosom masažnega sredstva
 • izvede globoko gladenje obraza in vratu
 • prikaže različne prijeme gnetenja obraznih in vratnih mišic
 • demonstrira tehniko udarjanja na obrazu
 • predstavi tehniko utiranja na koži v primeru brazgotin ali zarastlin
 • izvede zaključno gladenje obraza in vratu
 • izvede eno od tehnik utiranja in gnetenja na lasišču
 • izvede enega od masažnih prijemov na laseh

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Benjamin BE, Sohnen-Moe CM: The Ethics of Touch, USA, 2003.
 • De Domenico G: Beard's Massage, Principles and Practise of Soft Tissue Manipulation, 5 ed., USA Saunders Elsevier, 2007.
 • Fritz S: Mosby's fundamentals of Therapeutic massage. 4 ed., St. Louis: Mosby Lifeline, 2008.
 • Gaber G: Klasična terapevtska masaža, Ljubljana, Samozaložba, 2000.
 • Garofano IS: Success in Massage Therapy, 4 ed., New Yersey, Pearson, 2008.
 • Salvo GS: Massage Therapy- Principle and Practice. 3 ed., USA, Sounder Elsevier, 2007.
 • Šef A: Šporna masaža in samomasaža, Ljubljana: Športno medicinske objave, 1978.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • viš.pred., mag. Gabrijela Starc, viš.fiziot., dipl.org.dela
 • Milan Pejnović, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov
 • Petra Mrhar, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, članica
 • viš. pred, mag. Sonja Hlebš, viš.fiziot., dipl.org.dela, Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, oddelku za fizioterapijo
 • Srečko Plešnik viš. fiziot., predsednik Društva fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje
 • Rajka Malinar, dr. med., spec. medicine dela prometa in športa, Zdravstveni dom Celje
 • viš.pred., mag. Darija Šćepanović, viš.fiziot. Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
 • Alenka Gajski, Sindikat obrtnih delavcev Slovenije - SODS
 • Jelka Drobne, Center RS za poklicno izobraževanje
PRIPRAVLJAVCI PRVOTNEGA (27.05.2002) POKLICNEGA KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI:
 • Marija Šantej, v.m.s., prof..soc. ped., Srednja zdravstvena šola Celje
 • Marija Salobir, prof., Srednja zdravstvena šola Celje
 • Friderika Kresal, prof. pedag., višja fizioterapevtka, Zbornica fizioterapevtov Slovenije, predsednica
 • Silva Glavan - Bukovinski, kozmetičarka, višji upravni delavec, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov
 • Marija Marolt, prof., Srednja zdravstvena šola Celje, ravnateljica
 • Jelka Voda, dipl. m..s., Terme Ptuj, glavna medicinska sestra
 • Jelka Drobne, vodja področnih skupin za zdravstvo, farmacijo, kozmetiko, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:

 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word