Katalog

  Naziv:

  Poljedelec/poljedelka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  5.7.2004

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Poljedelstvo in reja živali (0811)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Poljedelec/poljedelka 62100081

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Poljedelec/poljedelka  6210.008.0 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Končana osnovna šola
  • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Poljedelec je vključena v predmet Poljedelstvo (1., 2. in 3. letnik) - znanja s področja kmetijske mehanizacije pri predmetu Kmetijski stroji (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Poljedelstvo in Kmetijski stroji (1., 2. in 3. letnik).

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • storitev z zagovorom

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo
  • pripravo in uporabo pripomočkov
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • kakovost storitve
  • racionalno uporabo materiala in časa
  • komunikativnost
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja
  • upoštevanje dobre kmetijske prakse

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanjaDelež (%)
  načrtovanje in priprava naloge20
  izvedba40
  dokumentacija10
  ustni zagovor30

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Poljedelec/poljedelka

  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
   • pogonski stroji
   • stroji za obdelavo tal
   • stroji za setev in sajenje
   • stroji za gnojenje in namakanje
   • stroji za nego in varstvo rastlin
   • stroji za spravilo pridelkov
   • stroji in oprema za oskrbo rastlin
   • skladiščni prostor
   • dvoriščna mehanizacija

  Kadrovski pogoji


  visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer poljedelstvo ali vrtnarstvo in

  • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi tla
  • jemlje vzorce za analizo zemlje
  • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
  • pripravi in nastavi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
  • izvede obdelavo tal
  • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
  • pozna tipe tal
  • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
  • zna izračunati gnojilni odmerek
  • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal in vrsto poljščine
  • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal
  • pozna stroje za gnojenje
  • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  • pozna različne tehnike obdelave tal
  • pozna čas in načine temeljne in dopolnilne obdelave tal
  • Vzame vzorec za standardno analizo tal
   • izbere pripomočke za odvzem vzorca
   • določi globino glede na izbrano kmetijsko kulturo
   • vzame vzorec
   • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
  • Izvede osnovno gnojenje tal:
   • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
   • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
   • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste poljščin po hranilih
   • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
   • izvede gnojenje
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
   • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
  • Izvede obdelavo tal po izbiri komisije (osnovna ali dopolnilna):
   • izbere ustrezno tehniko obdelave tal
   • izbere in nastavi kmetijske stroje za obdelavo tal
   • izvede obdelavo
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  pridela sadike poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
  • vzgaja sadike poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
  • pozna generativne in vegetativne načine razmnoževanja rastlin
  • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
  • Izvede pripravo na setev in setev:
   • pripravi setvene plošče
   • izbere substrat
   • napolni setvene plošče s substratom
   • izbere seme
   • pripravi in nastavi stroje in orodja za setev v setvene plošče
   • izvede setev
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Oskrbuje sadike:
   • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zaščitenem prostoru
   • izvede oskrbo z vodo in s hranili ter zaščito pred boleznimi in škodljivci
   • utrjuje sadike
   • pripravi sadike za presajanje na njivo ali prodajo
  seje in sadi poljščine, krmne rastline in vrtnine, ki se pridelujejo na njivah
  • pripravi in nastavi kmetijske stroje za setev in sajenje
  • opravi setev poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
  • opravi sajenje poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
  • pozna stroje za setev, saditev in presadilnike
  • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi za doseganje ustreznega sklopa rastlin in s tem pridelka po hektarju
  • zna določiti čas in globino setve posameznih poljščin, krmnih rastlin in vrtnin
  • zna izračunati potrebno količino semena
  • pozna različne načine in roke setve in sajenja
  • zna izbrati vrsto oziroma sorto glede na ekološke in talne razmere
  • zna izbrati čas in gostoto sajenja
  • zna umestiti najprimernejšo krmno rastlino v kolobar glede na ekološke in gospodarske razmere
  • zna izbrati travno-deteljno mešanico
  • Pripravi stroje za setev ali sajenje po izbiri komisije:
   • izbere ustrezno sejalnico ali sadilnik oz. vlagalnik za določeno poljščino oz. vrtnino
   • nastavi sejalnico na določeno količino semena za strnjeno setev
   • nastavi sejalnico za določen sklop za presledno setev
   • nastavi sadilnik
   • izvede preizkus sejalnice
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Izvede setev ali sajenje po izbiri komisije:
   • izračuna potrebno količino semena oz. sadik glede na potreben sklop
   • nastavi globino setve oz. saditve glede na vrsto poljščine, vrsto tal in talne razmere
   • preveri pravilnost nastavitve posameznih parametrov pri izvedbi setve oz. saditve
   • seje oz. sadi
   • upošteva predpise o varnosti pri delu
  oskrbuje posevke oziroma nasade
  • prideluje poljščine, vrtnine in krmne rastline
  • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
  • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo
  • opravi dognojevanje na podlagi gnojilnega načrta
  • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada
  • izvede postopek oskrbe krmnih rastlin
  • izvede zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz …)
  • izvede namakanje na podlagi načrta
  • pozna znake pomanjkanja glavnih hranil
  • pozna čas in način dognojevanja posameznih poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
  • pozna čas in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
  • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
  • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
  • pozna stroje ter naprave za namakanje
  • Opravi ogled posevka po izbiri komisije:
   • na osnovi ogleda določi potrebne ukrepe za oskrbo posevkov
   • izbere kmetijske stroje za oskrbo poljščin oz. vrtnin
  • Izvede mehansko oskrbo posevkov:
   • pripravi in nastavi kmetijski stroj za oskrbo posevkov
   • opravi mehansko oskrbo posevkov
   • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • Izvede dognojevanje posevka:
   • na osnovi gnojilnega načrta in stanja posevka izračuna količino ustreznega gnojila
   • izbere ustrezen način dognojevanja
   • pripravi in nastavi stroj za dognojevanje
   • izvede dognojevanje
   • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
   • upošteva predpise o varnosti pri delu
   • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
  izvede varstvo rastlin
  • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
  • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
  • pripravi in umeri škropilno tehniko
  • opravi zaščito pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
  • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
  • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
  • zna izračunati potrebne veličine pri nastavitvi strojev za varstvo rastlin
  • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce rastlin in plevele ter njihovo zatiranje
  • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivca in plevela
  • prepozna osnovne bolezenske znake
  • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
  • pozna posledice uporabe FFS za okolje
  • zna varno uporabljati FFS
  • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
  • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
  • Pripravi, nastavi in preizkusi škropilno tehniko:
   • izbere škropilno tehniko
   • pripravi in nastavi škropilno tehniko
   • preizkusi škropilno tehniko z vodo
   • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • Izvede varstvo rastlin:
   • izračuna odmerek in količino škropilne brozge za predvideno površino
   • pripravi škropilno brozgo
   • upošteva priložena navodila
   • upošteva predpise o varnosti pri delu
   • upošteva predpise o FFS
   • pripravi in nastavi škropilno tehniko
   • izvede ustrezen postopek nanašanja
   • uporablja fitofarmacevtska sredstva v skladu s predpisi o varovanju okolja
   • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
  • Opravi ogled posevka po izbiri komisije:
   • na osnovi ogleda določi potrebne ukrepe za oskrbo posevkov glede varstva rastlin
   • na podlagi praga škodljivosti prednostno določi ukrepe varstva rastlin
   • na osnovi škropilnega načrta in ogleda izbere ustrezna fitofarmacevtska sredstva
   • upošteva predpise o FFS
  opravi spravilo in skladiščenje pridelka
  • določi optimalni čas spravila poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
  • pripravi in nastavi stroje za spravilo poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
  • opravi spravilo poljščin, vrtnin in krmnih rastlin (žanje, pobira, izkopava, silira, kosi)
  • konzervira krmo (suši, silira)
  • pripravi potrebno opremo za transport in skladiščenje pridelka
  • transportira pridelek do skladišča
  • ustrezno zaščiti pridelek in ga uskladišči
  • skrbi za ustrezno skladiščenje pridelkov
  • pripravi pridelke za prodajo
  • zna določiti čas in način spravila poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
  • zna izbrati najprimernejši čas za konzerviranje krme
  • pozna stroje za spravilo poljščin in vrtnin
  • pozna stroje za spravilo suhe, zelene in dehidrirane krme
  • pozna stroje za spravilo silaže
  • pozna načine skladiščenja poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
  • Izvede ogled in vzame vzorec poljščin po izbiri komisije:
   • na osnovi zunanjega izgleda poljščine določi tehnološko zrelost
   • na vzorcu poljščine ugotovi vlažnost in druge podatke, ki so potrebni za spravilo, konzerviranje in skladiščenje pridelka
  • Opravi spravilo in skladiščenje pridelkov poljščin, vrtnin in krmnih rastlin po izbiri komisije:
   • pripravi in nastavi stroje za spravilo poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
   • pripravi skladiščne prostore
   • izvede spravilo in transport pridelkov poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
   • izvede postopke zaščite pridelka
   • upošteva predpise o varstvu pri delu v vseh fazah spravila in skladiščenja

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • M. Skledar, P. Leban: Splošno poljedelstvo - Ljubljana: DZS,1991.
  • J. Korošec: Pridelovanje krme - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1989.
  • S. Vrabl: Škodljivci poljščin - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1992.
  • M. Kus: Pridelovanje krompirja - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1987.
  • M. Leskošek: Gnojenje - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1993.
  • T. Tajnšek: Strnine in koruza v Sloveniji: ČZP Kmečki glas.
  • J. Maček: Bolezni poljščin - Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1991.
  • J. Korošec: Pridelovanje krme na travinju - Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1984.
  • J. Stekar: Siliranje - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1999.
  • J. Korošec: Travinje in trate: gospodarjenje in raba - Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1997.
  • Golob; M. Dolenšek: Spravilo krme s travinja - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1993.
  • A., Krambergar: Krmni dosevki - Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 1999.
  • I.,Todorić, R., Gračan, : Specialno poljedelstvo - Ljubljana: DZS, 1982.
  • M. Mrhar: Racionalna obdelava tal - Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 1995.
  • R. Jenčič: Kmetijski stroji - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1975.
  • M. Žmavc: Kmetijska tehnika za danes in jutri - Novo mesto: samozaložba: Srednja kmetijska šola Grm, 2002.
  • J.Osvald, M. Kogoj,Osvald: Integrirano pridelovanje zelenjave, ČZP Kmečki glas, 2003
  • M. Mrhar: Tlom prijazna obdelava, Kmetijska založba, Ljubljana 2002.
  • M. Novak: Tehnike nanašanja pesticidov, ČZP Kmečki glas, 1990.
  • T. Tajnšek: Koruza, ČZP Kmečki glas, 1991.
  • T. Tajnšek: Pšenica, ČZP Kmečki glas, 1981
  • T. Štefančič: Sladkorna pesa, ČZP Kmečki glas 1998
  • M. Kus: Krompir, ČZP Kmečki glas 1994
  • J. Korošec: Pridelovanje krme. Ljubljana. 1989
  • M. Mrhar: Tehnika priprave in spravila sena. Ljubljana. ČZP Kmečki glas. 1992.
  • M. Ciraj: Zatiranje plevelov. Ljubljana. ČZP Kmečki glas. 1998.
  • M. Mrhar: Kako delujejo kmetijski stroji in naprave. Ljubljana. ČZP Kmečki glas. 1997.
  • M. Žmavc: Varno delo s traktorjem

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Mag. Miran Naglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Mag. Jernej Demšar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Ivan Brodnjak , KGZS, Zavod Ptuj
  • Slavica Plevnik, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
  • Cveta Cokan, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
  • Cvetka Barborič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
  • Jerica Korpar , Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
  • Janez Fakin, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
  • Anton Hanželič, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
  • Helena Slivnjak Ramuta, Srednja kmetijska šola Maribor
  • Robert Janža, Srednja kmetijska šola Rakičan
  • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
  • Mojca Urankar, BTŠ Kranj
  • Nataša Šink, BTŠ Kranj
  • Helena Žnidarič, CPI
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI