Katalog

  Naziv:

  Sadjar/sadjarka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  5.7.2004

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Poljedelstvo in reja živali (0811)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Sadjar/sadjarka 62100101

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Sadjar/sadjarka  6210.010.0 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Končana osnovna šola
  • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Sadjar je vključena v predmet Sadjarstvo in vinogradništvo (1., 2. in 3. letnik) - znanja s področja kmetijske mehanizacije pri predmetu Kmetijski stroji (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Sadjarstvo in Kmetijski stroji (1., 2. in 3. letnik).

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • storitev z zagovorom

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo
  • pripravo in uporabo pripomočkov
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • kakovost storitve
  • racionalno uporabo materiala in časa
  • komunikativnost
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
  • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja
  • upoštevanje dobre kmetijske prakse

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanjaDelež (%)
  načrtovanje in priprava naloge20
  izvedba40
  dokumentacija10
  ustni zagovor30

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Sadjar/sadjarka

  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
   • pogonski stroji
   • stroji za obdelavo tal
   • stroji za setev in sajenje
   • stroji za gnojenje in namakanje
   • stroji za nego in varstvo rastlin
   • stroji za spravilo pridelkov
   • stroji in oprema za oskrbo rastlin
   • skladiščni prostor
   • dvoriščna mehanizacija
   • ročna orodja in pripomočki: sadjarske škarje, lestev, žaga, pnevmatske in električne škarje, pripomočki za obiranje
   • kmetijski stroji in naprave: traktor s priključki, rahljalnik, kosilnica, mulčar, škropilnica, pršilnik, obiralne ploščadi
   • precizni merilni aparati: refraktometer, lupa, penetrometer
   • drobni inventar: razne žice, žična mreža, leseni in betonski koli, sidra, vrvice, napenjalnik za žico
   • sadike, mineralna in organska gnojila, fitofarmacevtska sredstva, zaščitni premazi - smola

  Kadrovski pogoji


  • visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer sadjarstvo, vinogradništvo in
  • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi teren za sadovnjak
  • vzame vzorec za analizo tal
  • očisti teren zarasti in drevja
  • poskrbi za napravo poti in obračališč
  • poskrbi za planiranje terena ter napravo drenažnega in namakalnega sistema
  • opravi zeleno gnojenje
  • položi folijo za solarizacijo
  • opravi založno gnojenje
  • opravi rigolanje ali poskrbi zanj
  • postavi ograjo
  • poseje ustrezno travno mešanico
  • položi folijo
  • postavi zavarovani prostor
  • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
  • pozna tipe tal
  • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
  • pozna postopke priprave zemljišča za napravo nasada
  • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
  • zna izračunati gnojilni odmerek
  • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
  • pozna stroje in orodja za obdelavo tal, planiranje terena
  • pozna napravo drenažnega in namakalnega sistema
  • pozna stroje za gnojenje
  • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  • pozna različne načine obdelave tal
  • pozna vrste travnih mešanic za ozelenitev medvrstnih prostorov
  • pozna rastline za zeleno gnojenje
  • pozna vrste in pomen folij
  • pozna tehnike polaganja folij
  • pozna pomen in vlogo ograje
  • pozna vrste in pomen zaščitnega prostora
  • Vzame vzorec za analizo tal:
   • izbere pripomočke za odvzem vzorca
   • določi globino jemanja vzorca za sadovnjake
   • vzame vzorec
   • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
  • Izvede založno gnojenje tal:
   • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
   • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
   • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste rastlin po hranilih
   • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
   • izvede gnojenje
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
   • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
  • Izvede ozelenjevanje medvrstnih prostorov:
   • pripravi tla za ozelenitev
   • izračuna potrebno količino semena ustrezne travne mešanice za izbrano površino sadovnjaka
   • izbere ustrezne travne mešanice za ozelenjevanje medvrstnih prostorov
   • izbere in nastavi kmetijski stroj za setev travnih mešanic
   • izvede setev travnih mešanic
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Položi folijo:
   • izvede pripravo zemlje
   • upošteva medvrstne razdalje
   • izbere in nastavi kmetijski stroj za polaganje folije
   • izvede polaganje folije
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Postavi ograjo:
   • izbere material za postavitev ograje
   • izbere orodje, stroje za postavitev ograje
   • izvede postavitev ograje
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  izvede napravo nasada
  • postavi namakalno opremo in oroševalni sistem proti pozebam
  • postavi oporo
  • postavi mrežo proti toči ali folijo
  • izbere in pripravi sadiko za sajenje
  • posadi sadiko
  • oskrbi sadiko
  • pozna vrste in sorte sadnih rastlin
  • pozna podlage
  • pozna oblike opor in materiale v nasadih
  • pozna postopke urejanja vodnega režima v nasadu
  • pozna načine zaščite nasada pred pozebo in točo
  • pozna kakovostno sadiko
  • zna pripraviti sadiko za sajenje
  • pozna sisteme in načine sajenja sadnih rastlin
  • pozna čas, globino in razdaljo sajenja sadnih rastlin
  • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik sadnih rastlin
  • Postavi namakalni sistem (po izbiri komisije):
   • predstavi izbrani način namakanja
   • izbere ustrezno orodje, naprave in stroje za postavitev namakalnega sistema
   • postavi izbrani namakalni sistem
   • upošteva predpise o varstvu okolja, varnosti in zdravju pri delu
  • Pripravi sadiko za sajenje:
   • predstavi sadiko na podlagi etikete
   • oceni kakovost sadike
   • izbere orodje in pripomočke
   • izbere in pripravi sadiko za sajenje
  • Posadi sadiko glede na sadilni načrt, ki ga posreduje komisija:
   • predstavi izbrani način sajenja sadik
   • določi čas in globino sajenja ter upošteva razdaljo sajenja na podlagi sadilnega načrta
   • izvede sajenje v sadilno jamo
   • oskrbi sadiko po sajenju
  • Postavi oporo (po izbiri komisije):
   • izračuna količino potrebnega materiala glede na določeno površino
   • predstavi ustrezno oporo za gojitveno obliko po izbiri komisije
   • izbere ustrezni material in orodje za postavitev opore
   • postavi kole
   • pritrdi žice
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  goji in oskrbuje nasad do rodnosti
  • čisti nasad
  • izvaja ukrepe za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
  • opravi gojitveno rez
  • ročno redči plodove
  • gnoji po potrebi
  • izvaja namakanje
  • zatira plevele
  • razpira in zapira mreže proti toči
  • pozna pomen gojitvene rezi
  • pozna najbolj razširjene gojitvene oblike
  • zna oblikovati različne gojitvene oblike
  • pozna načine za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
  • pozna osnovne ukrepe rezi in njihov učinek
  • pozna načine zatiranja plevelov
  • pozna različna veziva
  • pozna metode zaščite pred točo
  • Opravi gojitveno rez sadne rastline (po izbiri komisije):
   • upošteva sadno vrsto in sorto ter ukrepe za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
   • izbere orodje in material
   • opravi gojitveno rez in izvede potrebne ukrepe za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
  • Ročno redči plodove:
   • izbere ustrezen termin
   • izvede ročno redčenje glede na sadno vrsto
  • Izvede gnojenje tal v sadovnjaku:
   • izračuna potrebno količino gnojil
   • izbere ustrezno gnojilo
   • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
   • izvede gnojenje
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
  goji in oskrbuje nasad v rodnosti
  • čisti nasad
  • opravi zimsko rez
  • opravi spomladansko rez
  • opravi letno rez
  • kemično in/ali ročno redči cvetje in plodiče
  • izvaja namakanje in oroševanje ter fertirigacijo
  • vzdržuje in kontrolira oporo, ograje, namakalni sistem, drenažni sistem, poti
  • razpira in zapira mreže proti toči
  • strojno in ročno mulči
  • strojno in ročni kosi
  • izvede mehansko obdelavo tal
  • strojno in ročno gnoji
  • opravi foliarno gnojenje
  • pozna osnovne zakonitosti rezi
  • pozna fiziološke osnove rezi
  • pozna načine obdelovanja tal v trajnih nasadih
  • pozna kemična sredstva za redčenje cvetja in plodičev
  • zna izbrati ustrezen način namakanja
  • pozna znake pomanjkanja hranil
  • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
  • pozna načine in obseg pridelave sadnih rastlin (konvencionalna, integrirana, ekološka)
  • Izvede zimsko rez:
   • izbere ustrezno orodje in material
   • upošteva sadno vrsto in sorto ter gojitveno obliko
   • oceni kondicijo in zdravje sadne rastline ter rodni nastavek
   • izvede zimsko rez
   • izvede upogibanje poganjkov po potrebi
   • oskrbi večje rane
  • Izvede oskrbo tal v sadovnjaku:
   • izbere ustrezen način oskrbe tal
   • izbere in pripravi kmetijski stroj za oskrbo tal
   • izvede oskrbo
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
  • Izvede foliarno gnojenje:
   • izračuna potrebno količino gnojila
   • izbere ustrezno gnojilo
   • izbere in nastavi kmetijski stroj za foliarno gnojenje
   • izvede foliarno gnojenje
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
  • Izvede poletno rez:
   • izbere ustrezno orodje in material
   • upošteva gojitveno obliko, sadno vrsto, sorto, ekološke pogoje
   • izvede poletno rez
   • izvede upogibanje poganjkov
  • Izvede ročno redčenje plodičev:
   • oceni nastavek
   • izbere ustrezen termin redčenja
   • izvede ročno redčenje plodičev glede na namen uporabe in možnosti namakanja
  • Izvede kemično redčenje plodičev:
   • oceni cvetni nastavek
   • določi čas redčenja
   • izbere pripravek
   • izračuna potrebno količino sredstva za redčenje
   • izbere in nastavi kmetijski stroj za kemično redčenje
   • izvede redčenje
   • upošteva način gojenja sadnih rastlin (konvenciaonalno, integrirano, ekološko)
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
  izvaja varstvo nasada
  • prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce na sadnih rastlinah ter plevele
  • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
  • pripravi škropilno brozgo
  • pripravi škropilno tehniko
  • škropi za zaščito proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
  • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
  • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
  • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce sadnih rastlin ter plevele
  • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
  • prepozna osnovne bolezenske znake
  • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
  • pozna posledice uporabe FFS na okolje
  • zna varno uporabljati FFS
  • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
  • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
  • Prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce ter izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
   • prepozna gospodarsko pomembne bolezni oz. škodljivca na rastlini (ali na sliki) in opiše škodo, ki jih parazit povzroča
   • izbere ustrezen način varstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
   • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
   • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
   • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
   • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
  • Prepozna gospodarsko pomembne plevele in izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
   • prepozna gospodarsko pomembne plevele
   • izbere ustrezen način arstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
   • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
   • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
   • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
  • Pripravi škropilno brozgo:
   • izračuna potrebno koncentracijo in odmerek FFS na enoto površine
   • izbere ustrezne pripomočke za pripravo škropilne brozge
   • izbere ustrezno zaščitno obleko
   • upošteva navodila, ki so priložena FFS
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
   • izvede pripravo škropilne brozge
  • Izvede varstvo sadnih rastlin pred boleznimi, škodljivci oziroma pleveli (po izbiri komisije):
   • izbere ustrezen postopek nanašanja
   • izbere in nastavi napravo za nanašanje FFS
   • napolni rezervoarja s škropilno brozgo
   • izvede nanašanje FFS za varstvo rastlin
   • izvede vzdrževanje in nego naprav za nanašanje
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
   • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
   • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
  obira in sortira sadje
  • pripravi stroje in orodje za obiranje sadja
  • izbere in pripravi embalažo
  • obira sadno drevje
  • dovaža embalažo in odvaža sadje
  • sortira sadje v skladu s pravilnikom ali na željo kupca
  • pripravi sadje za prodajo
  • pozna načine in tehniko obiranja sadja in pripomočke
  • zna določiti zrelost sadja
  • pozna vrste in pomen embalaže
  • pozna kakovostne razrede sadnih vrst
  • Izvede obiranje in sortiranje sadja:
   • izbere ustrezen termin obiranja
   • izbere ustrezen način in tehniko obiranja sadja
   • izbere in pripravi ustrezne pripomočke za obiranje
   • izbere ustrezno embalažo
   • izračuna potrebno količino embalaže
   • izvede obiranje in sortiranje v skladu s pravilnikom oz. na željo kupca
   • pripravi sadje za prodajo
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Določi zrelost sadja:
   • izbere ustrezne metode določanja zrelosti sadja
   • izbere pripomočke za določanje zrelosti sadja
   • vzame vzorec
   • določi zrelost sadja
  skladišči sadje
  • izbere način skladiščenja
  • vozi sadje v skladišče ali hladilnico
  • nadzira kriterije skladiščenja
  • pozna načine skladiščenja sadja
  • pozna pogoje skladiščenja sadja
  • pozna skladiščne bolezni
  • Skladišči sadje:
   • izbere način skladiščenja
   • uredi skladiščni prostor
   • upošteva pogoje skladiščenja
   • izvede spravilo in transport pridelka v skladišče
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Prepozna skladiščne bolezni:
   • prepoznava skladiščne bolezni
   • izbere ustrezne ukrepe za preprečevanje oz. zatiranje skladiščnih bolezni

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Adamič, F. (1990). Sadje in sadjarstvo v Sloveniji. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Babnik, M. (1994). Sadno drevje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Dulič, K. (1988). Gosti sadni nasadi. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Gvozdenović, D. (1989). Od obiranja sadja do prodaje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Jazbec, M. (1994). Sadni vrt. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Koron, D. (1997). Jagode. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.(1997).
  • Oljka in oljčno olje Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Sancin, V. (1988). Sadje z našega vrta. Trst: Založništvo tržaškega tiska.
  • Smole, J., Črnko, J. (1984). Razmnoževanje sadnih rastlin. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Stopar, M. (1998). Sorte jabolk. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Ivan Kodrič, KGZS – Zavod Nova Gorica
  • Miran Torič, KGZS – Zavod Murska Sobota
  • Andrej Soršak, KGZS – Zavod Maribor
  • Alenka Caf, KGZS – Zavod Ljubljana
  • Zlatka Gutman Kobal, KGZS – Zavod Maribor
  • Helena Slivnjak Ramuta, Srednja kmetijska šola, Maribor
  • Silva Podlesnik, Srednja kmetijska šola, Maribor
  • Andrej Podjavoršek, Srednja kmetijska šola, Maribor
  • Aleš Makuc , Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
  • Pavla Marc, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
  • Ljuba Erjavec, BTŠ Kranj
  • Helena Žnidarič, CPI
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI