Katalog

  Naziv:

  Vinogradnik/vinogradnica

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  5.7.2004

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Poljedelstvo in reja živali (0811)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Vinogradnik/vinogradnica 62100111

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Vinogradnik/vinogradnica  6210.011.0 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Končana osnovna šola
  • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Vinogradnik je vključena v predmet Sadjarstvo in vinogradništvo (1., 2. in 3. letnik) - znanja s področja kmetijske mehanizacije pri predmetu Kmetijski stroji (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Vinogradništvo in Kmetijski stroji (1., 2. in 3. letnik).

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • storitev z zagovorom

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo
  • pripravo in uporabo pripomočkov
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • kakovost storitve
  • racionalno uporabo materiala in časa
  • komunikativnost
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
  • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja
  • upoštevanje dobre kmetijske prakse

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanjaDelež (%)
  načrtovanje in priprava naloge20
  izvedba40
  dokumentacija10
  ustni zagovor30

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Vinogradnik/vinogradnica

  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
   • pogonski stroji
   • stroji za obdelavo tal
   • stroji za setev in sajenje
   • stroji za gnojenje in namakanje
   • stroji za nego in varstvo rastlin
   • stroji za spravilo pridelkov
   • stroji in oprema za oskrbo rastlin
   • skladiščni prostor
   • dvoriščna mehanizacija
   • ročna orodja in pripomočki: vinogradniške škarje, klešče, razne posode, žaga, vezivo, pnevmatske škarje
   • kmetijski stroji in naprave: traktor s priključki, rahljalnik, kosilnica, mulčar, škropilnica
   • precizni merilni aparati: refraktometer, lupa, precizna tehnica, merilni valj
   • žica, stebri, koli, sidra, napenjalniki
   • trsne cepljenke, umetna in naravna gnojila, FFS

  Kadrovski pogoji


  • visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer sadjarstvo, vinogradništvo in
  • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi teren za vinograd
  • vzame vzorec za analizo tal
  • očisti teren zarasti in drevja
  • poskrbi za napravo poti in obračališč
  • poskrbi za planiranje terena in napravo drenažnega sistema
  • opravi zeleno gnojenje
  • opravi založno gnojenje
  • poskrbi za rigolanje
  • poseje ustrezno mešanico za ozelenitev
  • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
  • pozna tipe tal
  • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
  • pozna postopke priprave zemljišča za napravo vinograda
  • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
  • zna izračunati gnojilni odmerek
  • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
  • pozna stroje in orodja za obdelavo tal, planiranje terena
  • pozna postopke urejanja vodnega režima v vinogradih
  • pozna napravo drenažnega sistema
  • pozna stroje za gnojenje
  • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  • pozna različne načine obdelave tal
  • pozna vrste travnih mešanic za ozelenitev medvrstnih prostorov
  • Vzame vzorec za analizo tal
   • izbere pripomočke za odvzem vzorca
   • določi globino jemanja vzorca za vinograde
   • vzame vzorec
   • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
  • Izvede založno gnojenje tal
   • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
   • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
   • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste rastlin po hranilih
   • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
   • izvede gnojenje
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
   • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
  • Izvede ozelenjevanje medvrstnih prostorov
   • pripravi tla za ozelenitev
   • izračuna potrebno količino semena ustrezne travne mešanice za izbrano površino vinograda
   • izbere ustrezne travne mešanice za ozelenjevanje medvrstnih prostorov
   • izbere in nastavi kmetijski stroj za setev travnih mešanic
   • izvede setev travnih mešanic
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  izvede napravo vinograda
  • postavi oporo vinske trte
  • izbere sorte in podlage vinske trte
  • pripravi cepljenko za sajenje
  • posadi cepljenko
  • oskrbi cepljenko
  • pozna vrste in sorte vinske trte
  • pozna podlage vinske trte
  • pozna oblike opor in materiale v vinogradih
  • pozna kakovostno cepljenko
  • zna pripraviti cepljenko za sajenje
  • pozna sisteme in načine sajenja vinske trte
  • pozna čas, globino in razdaljo sajenja cepljenk
  • pozna postopek oskrbe cepljenk
  • pozna napravo namakalnega sistema
  • pozna načine zaščite nasada pred pozebo in točo
  • Postavi oporo (po izbiri komisije) :
   • izračuna količino potrebnega materiala glede na določeno površino
   • predstavi ustrezno oporo za gojitveno obliko po izbiri komisije
   • izbere ustrezni material in orodje za postavitev opore
   • postavi kole
   • pritrdi žice
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Pripravi cepljenke za sajenje :
   • predstavi načine skladiščenja cepljenk pred sajenjem
   • predstavi cepljenko na podlagi etikete
   • oceni kakovost cepljenk
   • pripravi cepljenke za sajenje
   • pripravi kalež
  • Posadi cepljenke glede na sadilni načrt, ki ga posreduje komisija:
   • predstavi načine sajenja cepljenk
   • določi čas in globino sajenja ter upošteva razdaljo sajenja na podlagi sadilnega načrta
   • izvede sajenje v sadilno jamo
   • predstavi pomen parafiniranja cepljenk pred sajenjem
  goji in oskrbuje vinograd do rodnosti
  • opravi gojitveno rez do 4. leta in vez glede na gojitveno obliko
  • pleje mladike
  • vršička mladike
  • prikrajšuje mladike
  • uvršča mladike med žice
  • odstrani listje v območju grozdja
  • ročno in strojno kosi travo
  • mulči
  • zastira
  • kultivira
  • strojno in ročno dognojuje
  • pozna pomen gojitvene rezi
  • pozna najbolj razširjene gojitvene oblike
  • zna oblikovati in vzdrževati različne gojitvene oblike
  • pozna osnovne ukrepe rezi in njihov učinek
  • pozna načine zatiranja plevelov
  • pozna različna veziva
  • pozna pomen in vrste ampelotehničnih del med vegetacijo
  • Izvede formiranje gojitvene oblike (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
   • predstavi potek formiranja gojitvene oblike
   • razloži pomen pravilne gojitvene rezi za kasnejšo rodnost in trajanje življenjske dobe
   • izbere času ustrezno orodje in materiale
   • oceni starost in kondicijo mladih trt
   • izvede času primerne potrebne ukrepe za formiranje oblike
  goji in oskrbuje vinograd v rodnosti
  • opravi zimsko rez in vez glede na gojitveno obliko
  • pleje
  • vršička
  • prikrajšuje
  • uvršča mladike med žice
  • odstrani listje v območju grozdja
  • redči grozdje
  • ročno in strojno kosi travo
  • mulči
  • zastira
  • kultivira
  • strojno in ročno dognojuje
  • opravi foliarno gnojenje
  • pozna osnovne zakonitosti rezi
  • pozna fiziološke osnove rezi
  • pozna načine obdelovanja tal v vinogradih
  • pozna znake pomanjkanja hranil
  • Izvede zimsko rez in vez gojitvene oblike (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
   • predstavi lastnosti gojitvenih oblik
   • prepozna vrste lesa na trti
   • izbere ustrezno orodje in materiale
   • oceni kondicijo in zdravstveno stanje trte ter določi obremenitev
   • izvede zimsko rez
   • poveže vinsko trto
   • upošteva načela integrirane pridelave
  • Izvede pletev vinske trte (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
   • predstavi čas in pomen pletve vinske trte
   • izvede pletev izbrane gojitvene oblike
   • upošteva načela integrirane pridelave
  • Izvede vršičkanje vinske trte (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
   • predstavi čas in pomen vršičkanja vinske trte
   • izvede vršičkanje izbrane gojitvene oblike
  • Izvede redčenje grozdja in odstranjevanje listja v območju grozdja :
   • izbere čas in razloži pomen redčenja grozdja
   • izbere čas in razloži pomen odstranjevanja listja iz območja grozdja
   • izvede redčenje grozdja in odstranjevanje listov
  • Opravi čisto obdelavo tal v vinogradu :
   • predstavi prednosti in pomanjkljivosti čiste obdelave tal v vinogradu
   • izbere ustrezno tehniko obdelave tal glede na letni čas
   • izbere in nastavi stroje za obdelavo tal
   • izvede obdelavo
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu in varovanju okolja
  • Izvede mulčenje negovane ledine v vinogradu:
   • pripravi mulčer za delo
   • izvede mulčenje travne ruše
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Izvede dognojevanje vinograda z mineralnimi gnojili :
   • izbere čas dognojevanja
   • izbere gnojilo in izračuna potrebno količino
   • upošteva načela gnojenja pri integrirani pridelavi
   • izbere in nastavi trosilnik mineralnih gnojil
   • izvede dognojevanje
   • upošteva predpise o varovanju okolja in o varstvu pri delu
  izvaja varstvo vinske trte
  • prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce na vinski trti
  • izbere fitofarmacevtska sredstva
  • pripravi škropilno mešanico
  • izbere in pripravi škropilno tehniko
  • škropi za zaščito proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnik)
  • opravi fertirigacijo
  • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
  • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
  • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce vinske trte ter plevele
  • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
  • prepozna osnovne bolezenske znake
  • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
  • pozna posledice uporabe FFS na okolje
  • zna varno uporabljati FFS
  • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
  • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
  • Prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce ter izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
   • prepozna gospodarsko pomembne bolezni oz. škodljivca na rastlini (ali na sliki) in opiše škodo, ki jih parazit povzroča
   • izbere ustrezen način varstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
   • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
   • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
   • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
   • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
  • Prepozna gospodarsko pomembne plevele in izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
   • prepozna gospodarsko pomembne plevele
   • izbere ustrezen način varstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
   • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
   • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
   • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
  • Pripravi škropilno brozgo
   • izračuna potrebno koncentracijo in odmerek FFS na enoto površine
   • izbere ustrezne pripomočke za pripravo škropilne brozge
   • izbere ustrezno zaščitno obleko
   • upošteva navodila, ki so priložena FFS
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
   • izvede pripravo škropilne brozge
  • Izvede varstvo vinske trte pred boleznimi, škodljivci oziroma pleveli (po izbiri komisije):
   • izbere ustrezen postopek nanašanja
   • izbere in nastavi napravo za nanašanje FFS
   • napolni rezervoarja s škropilno brozgo
   • izvede nanašanje FFS za varstvo rastlin
   • izvede vzdrževanje in nego naprav za nanašanje
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
   • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
   • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
  izvede trgatev
  • spremlja dozorevanje grozdja
  • določi čas trgatve glede na optimalno zrelost grozdja v skladu z zakonskimi določili
  • pripravi embalažo, stroje, orodje za trgatev
  • organizira trgatev
  • trga grozdje
  • vozi grozdje v klet
  • pozna načine in tehniko obiranja grozdja in pripomočke
  • zna določiti zrelost grozdja
  • pozna vrste in pomen embalaže
  • pozna pomen kakovosti prevzetega grozdja za vino
  • Ugotovi dozorelost grozdja :
   • predstavi pokazatelje zrelosti in kakovosti grozdja za določen namen nadaljnje rabe
   • nabere povprečen vzorec grozdja
   • pripravi vzorec za analizo
   • izbere in pripravi ustrezno opremo
   • izmeri sladkorno stopnjo
   • izmeri vsebnost titracijskih kislin
   • ugotovi stopnjo zrelosti in predvidi potrebne popravke v primeru takojšnje trgatve

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Colnarič, Jože. (1989). Brajde. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Colnarič, Jože. (1985). Posebno vinogradništvo. Ljubljana: BTF.
  • Hrček, L. (1996). Sorte in podlage vinske trte. Ptuj: SVA Veritas.
  • Vodovnik, A. (1999). Nasveti za vinarje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Jože Maljevič, KGZS, Zavod Novo mesto
  • Tamara Rusjan, KGZS, zavod Nova Gorica
  • Andreja Škvarč, KGZS, Zavod Nova Gorica
  • Tadeja Vodovnik Plevnik, KGZS, Zavod Maribor
  • Zoran Štabuc, KGZS, Zavod Maribor
  • Andreja Glavan Podbršček, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
  • Aleš Makuc, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
  • Silva Podlesnik, Srednja kmetijska šola, Maribor
  • Pavla Marc, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
  • Ljuba Erjavec, BTŠ Kranj
  • Helena Žnidarič , CPI
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI