Katalog

  Naziv:

  Zelenjadar/zelenjadarica

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  5.7.2004

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Poljedelstvo in reja živali (0811)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Zelenjadar/zelenjadarica  6210.012.0 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Končana osnovna šola
  • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Zelenjadar je vključena v izbirni predmet Zelenjadarstvo (3. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Izbirnem praktičnem pouku Zelenjadarstvo (3. letnik) Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec gospodinjec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Zelenjadar je vključena v predmet Rastlinska proizvodnja (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Rastlinska proizvodnja (1. in 2. letnik) Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Vrtnar, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Zelenjadar je vključena v predmet Splošno vrtnarstvo (3. letnik) - znanja s področja vrtnarske mehanizacije, pri predmetu Vrtnarski stroji in naprave (1. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Splošno vrtnarstvo (3. letnik)

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • storitev z zagovorom

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo
  • pripravo in uporabo pripomočkov
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • kakovost storitve
  • racionalno uporabo materiala in časa
  • komunikativnost
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja
  • upoštevanje dobre kmetijske prakse

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanjaDelež (%)
  načrtovanje in priprava naloge20
  izvedba40
  dokumentacija10
  ustni zagovor30

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Zelenjadar/zelenjadarica

  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
   • pogonski stroji
   • stroji za obdelavo tal
   • stroji za setev in sajenje
   • stroji za gnojenje in namakanje
   • stroji za nego in varstvo rastlin
   • stroji za spravilo pridelkov
   • stroji in oprema za oskrbo rastlin
   • zaščiten prostor za pridelovanje vrtnin
   • skladiščni prostor
   • dvoriščna mehanizacija

  Kadrovski pogoji


  • visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer poljedelstvo ali vrtnarstvo in
  • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva ali vrtnarstva

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi tla
  • razkuži tla v zaščitenih prostorih
  • jemlje vzorce za analizo zemlje
  • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
  • pripravi in nastavi stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
  • izvede obdelavo tal
  • položi folijo
  • postavi zavarovan prostor
  • pozna načine razkuževanja tal
  • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
  • pozna tipe tal
  • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
  • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
  • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
  • zna izračunati gnojilni odmerek
  • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal
  • pozna stroje za gnojenje
  • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  • pozna različne tehnike obdelave tal
  • pozna čas in načine temeljne in dopolnilne obdelave tal
  • pozna vrste in pomen folij
  • pozna stroje za polaganje folij
  • pozna tehnike polaganja folij
  • pozna vrste in pomen zavarovanega prostora
  • Vzame vzorec za standardno analizo tal:
   • izbere pripomočke za odvzem vzorca
   • določi globino jemanja vzorca
   • vzame vzorec
   • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
  • Izvede obdelavo tal po izbiri komisije (osnovna ali dopolnilna):
   • izbere ustrezno tehniko obdelave tal
   • izbere in nastavi kmetijske ali vrtnarske stroje za obdelavo tal
   • izvede obdelavo
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Izvede osnovno gnojenje tal:
   • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
   • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
   • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste zelenjadnic po hranilih
   • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
   • izvede gnojenje
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
   • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
  • Izvede prekrivanje tal:
   • pripravi in nastavi stroje za obdelavo tal
   • pripravi tla za prekrivanje tal
   • izbere ustrezno folijo
   • izbere in uporabi ustrezne pripomočke za prekrivanje tal
   • izbere in nastavi stroje za polaganje folij
   • položi folijo
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Izvede postavitev zavarovanega prostora:
   • izbere ustrezno lego za postavitev zavarovanega prostora
   • postavi zavarovan prostor
   • pripravi in nastavi stroje za obdelavo tal
   • pripravi tla
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  vzgaja sadike
  • pripravi setvene plošče in lončke za gojenje sadik
  • pripravi stroj za polnjenje setvenih plošč in lončkov
  • pripravi stroj za izdelavo kock substratov
  • pripravi stroj za setev zelenjadnic
  • izbere substrat
  • izbere seme zelenjadnic
  • ročno ali strojno seje seme zelenjadnic
  • zaliva zasejane setvene plošče in lončke
  • nastavi temperaturo in vlago za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic v zavarovanem prostoru ali kalilniku
  • razporedi nakaljeno seme na določeno mesto v zavarovanem prostoru ali na prostem
  • pozna vrste setvenih plošč in zabojev, gojitvenih plošč in lončkov
  • pozna sredstva za razkuževanje setvenih plošč in lončkov
  • pozna stroje za izdelavo šotnih kock, za polnjenje in setev setvenih plošč in lončkov
  • pozna vrste substratov
  • pozna vrste in sorte semen zelenjadnic
  • zna določiti ustrezne termine, sklop (gostoto) in globino setve posameznih zelenjadnic
  • zna izračunati potrebno količino semena
  • pozna različne načine in termine setve
  • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic v zavarovanem prostoru in na prostem
  • pozna prednosti kalitve semen zelenjadnic v kalilniku
  • pozna vrste in načine zalivanja
  • Izvede pripravo na setev:
   • pripravi setvene plošče
   • pripravi stroj za polnjenje setvenih plošč ali stroj za izdelavo kock substrata
   • izbere ustrezen substrat
   • napolni setvene plošče s substratom ali izdela kocke substrata
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Izvede setev v setvene plošče:
   • izbere ustrezno seme
   • izbere ustrezno velikost celic v setvenih ploščah
   • določi ustrezno globino setve
   • izvede setev
   • zalije zasejane setvene plošče
   • izbere primerno temperaturo in vlago za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic
   • naloži setvene plošče v kalilnik ali na mize
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  oskrbuje sadike
  • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zaščitenem prostoru
  • kontrolira vlago in temperaturo tal v zavarovanem prostoru
  • zaliva sadike zelenjadnic
  • opravi varstvo sadik zelenjadnic pred boleznimi in škodljivci
  • opravi foliarno in vse druge načine dognojevanja sadik zelenjadnic
  • pripravi sadike za presajanje na stalno mesto ali za prodajo
  • pozna vrste in načine za uravnavanje temperature, vlage in svetlobe v zaščitenem prostoru
  • pozna škodljivce in bolezni v zaščitenih prostorih ter načine njihovega zatiranja
  • pozna gnojila za foliarno dognojevanje
  • pozna načine razkuževanja sadik
  • pozna standard za prodajo sadik zelenjadnic
  • Izvede oskrbo sadik:
   • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zavarovanem prostoru
   • oskrbuje z vodo sadike zelenjadnic
   • foliarno gnoji sadike
   • izvede zaščito sadik pred boleznimi in škodljivci
   • utrjuje sadike
   • pripravi sadike za presajanje ali prodajo
   • uporablja gnojila in sredstva za zaščito rastlin v skladu s predpisi o varovanju okolja
   • uporablja predpise o FFS
   • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
  direktno seje in sadi zelenjadnice
  • pripravi in nastavi stroje za setev in sajenje zelenjadnic
  • pripravi tla za setev ali sajenje zelenjadnic
  • opravi direktno setev zelenjadnic
  • opravi sajenje vzgojenih sadik zelenjadnic
  • zalije posevek ali nasad zelenjadnic
  • pozna klimatske in talne dejavnike za rast in razvoj sadik posameznih vrst zelenjadnic
  • pozna stroje za setev in sajenje zelenjadnic
  • pozna pomen pravilne nastavitve strojev in ustreznega postopka pri izvedbi za doseganje ustreznega sklopa rastlin in s tem pridelka po hektarju
  • pozna vrste, sorte in hibride zelenjadnic za gojenje v zaščitenem prostoru in na prostem
  • zna določiti čas in globino setve zelenjadnic na prostem
  • zna izračunati potrebno količino semena in sadik na enoto površine
  • pozna različne načine in roke setve in sajenja
  • zna izbrati vrsto oziroma sorto glede na ekološke in talne razmere
  • zna izbrati čas in gostoto sajenja
  • zna umestiti najprimernejšo zelenjadnico v kolobar glede na ekološke in gospodarske razmere
  • Izvede pripravo na setev:
   • pripravi setvene plošče
   • pripravi stroj za polnjenje setvenih plošč ali stroj za izdelavo kock substrata
   • izbere ustrezen substrat
   • napolni setvene plošče s substratom ali izdela kocke substrata
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Izvede setev v setvene plošče:
   • izbere ustrezno seme
   • izbere ustrezno velikost celic v setvenih ploščah
   • določi ustrezno globino setve
   • izvede setev
   • zalije zasejane setvene plošče
   • izbere primerno temperaturo in vlago za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic
   • naloži setvene plošče v kalilnik ali na mize
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  oskrbuje posevke oziroma nasade zelenjadnic
  • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
  • pripravi in nastavi stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo tal
  • opravi dognojevanje po gnojilnem načrtu
  • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada
  • izvede zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz …)
  • izvede namakanje na podlagi načrta in tipa tal
  • pozna znake pomanjkanja hranil
  • pozna termin in način dognojevanja
  • pozna termin in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
  • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
  • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
  • pozna stroje ter naprave za namakanje
  • pozna načine in obseg pridelovanja zelenjadnic (konvencionalna, integrirana, ekološka)
  • Izvede mehansko oskrbo posevkov
   • pripravi in nastavi kmetijski stroj za oskrbo posevkov
   • opravi mehansko oskrbo posevkov
   • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • Izvede dognojevanje posevka zelenjadnic
   • na osnovi gnojilnega načrta in stanja posevka izračuna količino ustreznega gnojila
   • izbere ustrezen način dognojevanja
   • pripravi in nastavi stroj za dognojevanje
   • izvede dognojevanje
   • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
   • upošteva predpise o varnosti pri delu
   • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
  izvaja varstvo sadik, posevkov in nasadov zelenjadnic
  • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
  • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
  • pripravi in umeri škropilno tehniko
  • opravi varstvo pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
  • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
  • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
  • zna izračunati potrebne veličine pri nastavitvi strojev za varstvo rastlin
  • pozna najpogostejše bolezni in škodljivce sadik zelenjadnic
  • pozna FFS za zaščito sadik
  • pozna načine nanosa FFS na sadike in naprave za nanos
  • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce zelenjadnic in plevele ter njihovo zatiranje
  • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevela
  • prepozna osnovne bolezenske znake
  • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
  • pozna posledice uporabe FFS za okolje
  • zna varno uporabljati FFS
  • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
  • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
  • Opravi ogled posevka po izbiri komisije
   • na osnovi ogleda določi potrebne ukrepe za oskrbo posevkov glede varstva rastlin
   • na podlagi praga škodljivosti prednostno določi ukrepe varstva rastlin
   • na osnovi škropilnega načrta in ogleda izbere ustrezna fitofarmacevtska sredstva
   • upošteva predpise o FFS
  • Pripravi, nastavi in preizkusi škropilno tehniko
   • izbere škropilno tehniko
   • pripravi in nastavi škropilno tehniko
   • preizkusi škropilno tehniko z vodo
   • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • Izvede varstvo rastlin
   • izračuna odmerek in količino škropilne brozge za predvideno površino
   • pripravi škropilno brozgo
   • upošteva priložena navodila
   • upošteva predpise o varnosti pri delu
   • upošteva predpise o FFS
   • pripravi in nastavi škropilno tehniko
   • izvede ustrezen postopek nanašanja
   • uporablja fitofarmacevtska sredstva v skladu s predpisi o varovanju okolja
   • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
  opravi spravilo in skladiščenje pridelka
  • določi tehnološko in fiziološko zrelost zelenjadnic
  • pripravi in nastavi stroje za spravilo zelenjadnic
  • izbere in pripravi embalažo za spravilo in skladiščenje zelenjadnic
  • pripravi potrebno opremo za skladiščenje, transport in prodajo zelenjadnic
  • opravi spravilo zelenjadnic
  • transportira pridelek do skladišča
  • skrbi za ustrezno skladiščenje zelenjadnic
  • pripravi pridelke za prodajo
  • zna določiti čas in načine spravila zelenjadnic
  • pozna stroje za spravilo zelenjadnic
  • pozna načine skladiščenja zelenjadnic
  • pozna vrste embalaže za spravilo, skladiščenje in pakiranje
  • pozna kakovostne vrste različnih vrst zelenjadnic
  • Izvede spravilo pridelka zelenjadnic po izbiri komisije:
   • določi tehnološko zrelost pridelka
   • izbere in pripravi embalažo za spravilo
   • izbere in pripravi stroje in orodja za spravilo
   • opravi spravilo
   • transportira pridelek do skladišča
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Pripravi zelenjadnice za prodajo ali skladiščenje po izbiri komisije:
   • določi kakovostne razrede zelenjadnic
   • izbere in pripravi embalažo za prodajo ali skladiščenje
   • pripravi zelenjadnico za prodajo ali izbere najustreznejši način skladiščenja
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • J. Osvald; M. Kogoj-Osvald: Pridelovanje zelenjave na vrtu. Ljubljana: Kmečki glas, 1994.
  • J. Osvald; M. Kogoj-Osvald: Integrirano pridelovanje zelenjave. Ljubljana: Kmečki glas, 2003.
  • J. Osvald; M. Kogoj-Osvald: Splošno vrtnarstvo in zelenjadarstvo: učbenik za poklic vrtnar,1. izdaja. Železniki: Pami, 1998.
  • M. Skledar, P. Leban: Splošno poljedelstvo. Ljubljana: DZS,1991.
  • M.Leskošek: Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1993.
  • M. Mrhar: Racionalna obdelava tal. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 1995.
  • R. Jenčič: Kmetijski stroji. Ljubljana: Kmečki glas, 1975.
  • M. Žmavc: Kmetijska tehnika za danes in jutri. Novo mesto: samozaložba: Srednja kmetijska šola Grm, 2002.
  • Milan Novak, Tehnike nanašanja pesticidov, Kmečki glas, 1990
  • Černe, M.: Zelenjadarstvo 1 (učbenik), Pami, Železniki, 1998
  • Nikoloski, T., Jančič, D., Korez M.: Vrtnarstvo (učbenik za srednje, tehniške šole), Elanda, d.o.o, Plosovo, Velike Lašče, 2003
  • Bajec, V.: Vrtnarjenje pod folijo in steklom, ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1988
  • Osvald, J., Osvald-Kogoj, M.: Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru, ČZP Kmečki glas, Ljubljana,1984
  • Fabrizio, N.: Vrtnarski priročnik, Nova Gorica (samozaložba),1996

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Mag. Jernej Demšar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Ivan Brodnjak , KGZS, Zavod Ptuj
  • Ivan Kelenc, Zelenjava Forminka, Formin
  • Darko Vernik, Selekcijsko promocijski center Semenarne Ljubljana, Ptuj
  • Jerica Korpar, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
  • Janez Fakin, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
  • Anton Hanželič, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
  • Helena Slivnjak Ramuta, Srednja kmetijska šola, Maribor
  • Robert Janža, Srednja kemtijska šola Rakičan
  • Cveta Cokan, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
  • Nada Natek Reberšek , Vrtnarska šola Celje
  • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
  • Mojca Urankar, BTŠ Kranj
  • Nataša Šink, BTŠ Kranj
  • Helena Žnidarič, CPI
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI