Katalog

  Naziv:

  Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  20.1.2010

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Poljedelstvo in reja živali (0811)

  Klasius-SRV:

  Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke (6210.016.3.1)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Pomočnik kmetovalca/pomočnica kmetovalca 62100160 in točko 11 tega kataloga.

  Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Končana osnovnošolska obveznost,
  • izpit F-kategorije.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v biotehniki in oskrbi s strokovnimi moduli: M1 – Komunikacija na delovnem mestu, M3 – Mehanizacija v biotehniki, M6 – Oskrba živali in M7 – Osnove rastlinske pridelave.


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


  4.2. NAČINI PREVERJANJA

  • Storitev z zagovorom.

  5. Merila preverjanja

  erila, ki jih je potrebno upoštevati:
  • pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost storitve,
  • racionalno rabo energije, materiala in časa,
  • komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje sanitarno-higienskih pravil,
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja.

  Izločilna merila:

  • Ni izločilnih meril.
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja Delež (%)
  načrtovanje in priprava naloge 5
  izvedba 70
  dokumentacija 10
  ustni zagovor 15

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji

  7. Raven zahtevnosti dela

  (III)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Uporabljajo se prilagoditve:

  • podaljšanje časa izdelave storitve,
  • prilagoditev prostora in opreme,
  • prilagoditev načina izdelave storitve,
  • prilagoditev ocenjevanja.

  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Razpoložljive kmetijske  površine za pridelavo pridelkov oziroma krme,

  • pašnik,
  • trajni nasad,
  • pogonski stroji,
  • stroji za obdelavo tal,
  • stroji za setev in sajenje,
  • stroji za gnojenje in namakanje,
  • stroji za nego in varstvo rastlin,
  • stroji za spravilo pridelkov,
  • stroji in oprema za oskrbo rastlin,
  • prostor za skladiščenje krme in repromateriala,
  • prostor za mešanje in pripravo krme za živali,
  • spremni prostori in orodja za oskrbo živali,
  • ustrezen hlev za rejo živali,
  • čreda živali v reji.

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva,
  • najmanj en član srednješolsko ali višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva in 5 let delovnih izkušenj s področja dela v kmetijstvu.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi tla
  • vzame vzorec za analizo tal po navodilih
  • pripravi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
  • opravi osnovno gnojenje z organskimi in anorganskimi gnojili po navodilih
  • obdeluje tla po navodilih
  • očisti teren zarasti in drevja
  • postavi ograjo v trajnem nasadu
  • poseje travno mešanico po navodilih
  • pozna pripomočke za odvzem vzorca tal
  • pozna stroje in orodja za obdelavo tal in osnovno gnojenje tal ter osnove njihovega delovanja
  • pozna vrste organskih in anorganskih gnojil
  • pozna različne tehnike obdelave tal
  • pozna stroje in orodje za odstranjevanje zarasti in drevja
  • pozna pomen in vrste ograj v trajnem nasadu
  • pozna postopek postavitve ograje
  • pozna pomen ozelenitve medvrstnih prostorov v trajnem nasadu

  Vzame vzorec tal za analizo po izboru komisije:

  • izbere in pripravi pripomočke za odvzem vzorca
  • vzame vzorec tal po navodilih
  • evidentira postopek

  Opravi osnovno gnojenje po izboru komisije

  • pripravi traktor in nastavi priključke
  • izvede gnojenje po navodilih
  • očisti in pospravi kmetijske stroje
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas

  Opravi osnovno ali dopolnilno obdelavo tal po izboru komisije

  • pripravi traktor in nastavi priključke
  • izvede osnovno ali dopolnilno obdelavo po navodilih
  • očisti in pospravi kmetijske stroje
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  seje in sadi po navodilih
  • pripravi kmetijske stroje za setev in sajenje po navodilih
  • opravi strojno sajenje in setev poljščin, krmnih rastlin in vrtnin
  • postavi oporo v trajnem nasadu
  • pripravi, posadi in oskrbi sadiko ali cepljenko za sajenje
  • pozna kmetijske stroje za setev in sajenje ter osnove njihovega delovanja
  • pozna pomen ustreznega postopka pri izvedbi setve in sajenja za doseganje ustreznega sklopa rastlin
  • pozna vrste opor v trajnem nasadu
  • zna pripraviti sadilno jamo
  • zna pripraviti sadiko in cepljenko za sajenje
  • pozna postopek sajenja in oskrbe sadik in cepljenk

  Opravi strojno setev ali sajenje po izboru komisije:

  • pripravi traktor in nastavi priključke po navodilih
  • izvede strojno setev oziroma sajenje po navodilih
  • očisti in pospravi kmetijske stroje
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Posadi sadike oziroma cepljenke v trajnem nasadu po izboru komisije:

  • pripravi orodje in pripomočke
  • izkoplje sadilne jame po navodilih
  • pripravi in posadi sadike oziroma cepljenke po navodilih
  • namesti oporo k sadiki oziroma cepljenki
  • očisti in pospravi orodje in pripomočke
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  oskrbi posevke, sadike in trajne nasade po navodilih
  • pripravi kmetijske stroje za dognojevanje, dopolnilno obdelavo in nanos sredstev za varstvo rastlin po navodilih
  • opravi dognojevanje po navodilih
  • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada med rastno dobo
  • pomaga pri pripravi škropilne brozge
  • izvede zalivanje, namakanje in oroševanje po navodilih
  • pozna kmetijske stroje za dognojevanje, dopolnilno obdelavo in varstvo rastlin ter osnove njihovega delovanja
  • pozna postopke dopolnilne obdelave posevka oziroma nasada med rastno dobo
  • pozna posledice uporabe gnojil in FFS na okolje
  • pozna pomen zalivanja, namakanja in oroševanja

  Dognoji posevke ali sadike ali trajni nasad po izboru komisije:

  • pripravi in nastavi kmetijske stroje
  • izvede dognojevanje po navodilih
  • očisti in pospravi kmetijske stroje
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Opravi medvrstno obdelavo posevkov oziroma nasada po izboru komisije:

  • pripravi in nastavi kmetijske stroje
  • izvede medvrstno obdelavo po navodilih
  • očisti in pospravi kmetijske stroje
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  sodeluje pri vzgoji in oskrbi trajnega nasada
  • čisti nasad
  • dognojuje po navodilih
  • veže sadno drevje in vinsko trto
  • postavlja in vzdržuje armaturo v nasadih
  • izvede pletev, vršičkanje in redčenje plodov
  • sodeluje pri letni in zimski rezi
  • namesti zaščitne mreže proti toči
  • strojno in ročno mulči in kosi
  • pozna načine čiščenja nasada
  • pozna pomen vezi sadnega drevja in vinske trte
  • pozna različna veziva
  • pozna pomen letne in zimske rezi
  • pozna pomen pletve in vršičkanja
  • pozna načine redčenja plodov
  • pozna vrste zaščit pred točo
  • pozna stroje in orodja za košnjo in mulčenje

  Opravi pletev ali vršičkanje ali redčenje plodov v trajnem nasadu po izboru komisije:

  • pripravi orodja in pripomočke
  • izvede pletev oziroma vršičkanje oziroma redčenje plodov po navodilih
  • očisti in pospravi orodja in pripomočke
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Izvede rez v vinogradu oziroma sadovnjaku po izboru komisije:

  • pripravi orodja in pripomočke
  • izvede rez po navodilih
  • očisti in pospravi orodja in pripomočke
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Izvede vezanje šparonov v vinogradu oziroma vej v mladem trajnem nasadu po izboru komisije:

  • pripravi orodja in pripomočke
  • izvede vezanje po navodilih
  • očisti in pospravi orodja in pripomočke
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  opravi spravilo in skladiščenje pridelka
  • pripravi stroje za spravilo poljščin, krmnih rastlin, zelenjadnic, sadja in grozdja po navodilih
  • pripravi potrebno embalažo za transport, skladiščenje in prodajo pridelka
  • opravi ročno in strojno spravilo poljščin in krmnih rastlin
  • obira sadje in trga grozdje
  • dovaža embalažo in odvaža sadje in grozdje
  • pripravi pridelke za prodajo
  • pozna stroje in pripomočke za spravilo pridelkov
  • zna ravnati s posameznimi vrstami pridelkov pri spravilu in skladiščenju
  • pozna vrste embalaže
  • zna očistiti, odbrati in ustrezno sortirati pridelek za prodajo

  Izvede trgatev ali obiranje sadja po izboru komisije:

  • pripravi orodja, pripomočke in embalažo
  • izvede trganje oziroma obiranje
  • sprotno sortira glede na kakovostni razred po navodilih
  • očisti in pospravi orodja in pripomočke
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Izvede spravilo travinja po izboru komisije:

  • pripravi traktor in nastavi priključke
  • izvede strojno košnjo ali obračanje sena ali spravilo sena po navodilih
  • očisti in pospravi stroje
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Izvede ročno obiranje vrtnin po izboru komisije:

  • pripravi orodja, pripomočke in embalažo
  • izvede spravilo vrtnin po navodilih
  • sprotno sortira glede na kakovostni razred po navodilih
  • očisti in pospravi orodja in pripomočke
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Sodeluje pri izvedbi pobiranja določenih poljščin (po izboru komisije):

  • pripravi traktor in nastavi priključke
  • izvede strojno spravilo poljščine po navodilih
  • očisti in pospravi stroje oziroma naprave in orodja 
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  opravi osnovno vzdrževanje hleva, oskrbuje živali in sodeluje pri reji živali na pašniku
  • čisti in vzdržuje stojišča, gnojišče in izpuste
  • vzdržuje hlevsko opremo in naprave po navodilih
  • skrbi za primerno klimo v hlevu po navodilih
  • izvaja dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi po navodilih
  • vzdržuje in ureja okolico hleva
  • vzdržuje in ureja skladišča za krmo
  • poklada krmo živalim po ustrezno izračunanem krmnem obroku
  • zagotavlja živalim ustrezno količino in kvaliteto vode
  • premešča živali po navodilih
  • sodeluje pri telitvi
  • oskrbi mater in mladiča
  • opazuje obnašanje živali
  • opazuje spremembe na vimenu
  • čisti živali
  • neguje in striže dlako ter volno
  • sodeluje pri označevanju živali
  • postavi in vzdržuje ograjo na pašniku v skladu z navodili
  • oskrbi travno rušo
  • premešča živali v čredinkah
  • opazuje živali na pašniku
  • spremlja količino pašne trave na pašniku
  • zagotovi vodo na pašniku
  • opravlja dokrmljevanje živali po potrebi
  • pozna načine reje živali
  • pozna pomen vzdrževanja higiene v hlevu, skladišču in okolici hleva
  • pozna hlevsko opremo
  • pozna pomen ustrezne klime v hlevu
  • pozna splošna pravila krmljenja
  • pozna potrebe živali po vodi
  • pozna pomen premeščanja živali
  • zna nuditi pomoč pri telitvi, pripustu in osemenitvi živali
  • zna oceniti spremembo v obnašanju in zdravstvenem stanju živali
  • zna čistiti in negovati živali ter striči volno
  • pozna pomen označevanja živali
  • zna ograditi in oskrbeti pašnik
  • zna oceniti spremembo v obnašanju živali
  • pozna pomen dokrmljevanja živali na pašniku

  Opravi dnevno oskrbo živali v hlevu po izboru komisije:

  • pripravi stroje, orodje in pripomočke
  • očisti hlev
  • očisti pomožne prostore po potrebi
  • nakrmi živali po navodilih
  • preveri oskrbo živali z vodo
  • očisti živali
  • oceni zdravstveno stanje živali
  • očisti in pospravi orodje in pripomočke
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Postavi in vzdržuje ograjo na pašniku ter oskrbi pašnik po izboru komisije:

  • pripravi delovno opremo,  stroje, orodje in pripomočke
  • oceni količino pašne trave na pašniku
  • postavi pašno ograjo čredinke
  • premesti živali v čredinkah
  • preveri oskrbo živali z vodo
  • opravi čistilno košnjo po potrebi
  • očisti in pospravi stroje orodje in pripomočke
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  pripravi živalske in rastlinske proizvode za predelavo in prodajo
  • sodeluje pri molži
  • čisti in vzdržuje prostore, opremo in naprave za molžo po navodilih
  • oskrbi mleko po molži po navodilih
  • pobira in sortira jajca
  • pomaga pri odbiri živali za prodajo
  • pripravi živali za transport in prodajo
  • pomaga pri nakladanju živali
  • pripravi žival na zakol
  • pomaga pri pripravi živil rastlinskega in živalskega izvora za predelavo na domu
  • pozna postopke ročne in strojne molže
  • pozna pomen vzdrževanja higiene molzne opreme in naprav
  • zna pravilno ravnati z mlekom po molži
  • pozna kriterije sortiranja jajc
  • zna ravnati z živalmi pri odbiri, nakladanju in transportu v skladu z etološkimi zahtevami
  • pozna osnovne postopke predelave živil

  Sodeluje pri molži po izboru komisije:

  • pripravi delovno opremo in pripomočke
  • očisti vime
  • vzame prve curke mleka
  • natakne molzno enoto
  • izmolzuje
  • sname molzno enoto
  • razkuži seske
  • očisti molzišče in pospravi pripomočke
  • evidentira postopek
  • upošteva sanitarno-higienska pravila
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Očisti prostore in opremo za molžo po izboru komisije:

  • pripravi orodja, pripomočke in čistila po navodilih
  • razstavi in očisti molzno enoto
  • očisti hladilni bazen in mlekarnico
  • očisti in pospravi orodja, pripomočke in čistila
  • evidentira postopek
  • upošteva sanitarno-higienska pravila
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Pobere in sortira jajca za prodajo po izboru komisije:

  • pripravi pripomočke in embalažo
  • pobere jajca
  • sortira jajca
  • embalažo z jajci pripravi za prodajo
  • pospravi pripomočke
  • evidentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva sanitarno-higienska pravila
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Pripravi pridelke za predelavo oziroma prodajo po izboru komisije:

  • pripravi delovno opremo, pripomočke in embalažo
  • očisti ali opere pridelke
  • sortira pridelke glede na kakovostni razred po navodilih
  • etiketira embalažo in pripravi za prodajo
  • očisti in pospravi pripomočke
  • evidentira postopek
  • upošteva sanitarno-higienska pravila
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Skledar, M.; Leban P. (1991 ). Splošno poljedelstvo. Ljubljana: DZS.
  • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Mrhar, M. (1995). Racionalna obdelava tal. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije.
  • Jenčič, R. (1975). Kmetijski stroji. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Žmavc, M. (2002). Kmetijska tehnika za danes in jutri. Novo mesto, Srednja kmetijska šola Grm: samozaložba.
  • Osvald, J.; Kogoj, Osvald M. (2003). Integrirano pridelovanje zelenjave. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Tajnšek, T. (1991). Koruza. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Tajnšek, T. (1981). Pšenica. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Tajnšek, T. (1980). Strnine in koruza v Sloveniji. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Štefančič, T. (1998). Sladkorna pesa. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Kus, M. (1994). Krompir. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Kus, M. (1987). Pridelovanje krompirja. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Korošec, J. (1989). Pridelovanje krme. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Korošec, J. (1984). Pridelovanje krme na travinju. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Korošec, J. (1997). Travinje in trate, gospodarjenje in raba. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Golob; M. Dolenšek (1993). Spravilo krme s travinja. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Mrhar, M. (1992). Tehnika priprave in spravila sena. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Žmavc, M. (1998). Varno delo s traktorjem. Novo mesto: samozaložba.
  • Babnik, M. (1994). Sadno drevje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Gvozdenović, D. (1989). Od obiranja sadja do prodaje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Jazbec, M. (1994). Sadni vrt. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Colnarič, J. (1989). Brajde. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Ferčej, J.; Skušek, F. (1988). Govedoreja. Ljubljana: DZS.
  • Kompan, Drago. (1996). Reja drobnice. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Ločniškar, Franc; Holcman, Antonija. (1991). Reja perutnine. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Holcman, Tončka. (1988). Perutninarstvo. Ljubljana: DZS.
  • Zabavnik, Cmok, Nevenka. (1997). Splošna živinoreja (biološke osnove živinoreje). Ljubljana: DZS
  • Zupanc, Adrijana. (1999). Osnove prehrane domačih živali. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Jerica Korpar, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
  • Anton Hanželič, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
  • Marjan Horvat, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
  • Gabrijela Plateis, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
  • Cvetka Pintar, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
  • Peter Pribožič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
  • Helena Žnidarič, CPI

  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: 

  • Majda Stopar, CPI