tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 73/05.07.2004

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Poljedelec/poljedelka 6210.008.4.1

Klasius-P16

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Poljedelec/poljedelka  6210.008.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Končana osnovna šola
 • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Poljedelec je vključena v predmet Poljedelstvo (1., 2. in 3. letnik) - znanja s področja kmetijske mehanizacije pri predmetu Kmetijski stroji (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Poljedelstvo in Kmetijski stroji (1., 2. in 3. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Poljedelec/poljedelka (6111.04)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
   • pogonski stroji
   • stroji za obdelavo tal
   • stroji za setev in sajenje
   • stroji za gnojenje in namakanje
   • stroji za nego in varstvo rastlin
   • stroji za spravilo pridelkov
   • stroji in oprema za oskrbo rastlin
   • skladiščni prostor
   • dvoriščna mehanizacija
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer poljedelstvo ali vrtnarstvo in
  • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi tla
 • jemlje vzorce za analizo zemlje
 • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • izvede obdelavo tal
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal in vrsto poljščine
 • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna čas in načine temeljne in dopolnilne obdelave tal
 • Vzame vzorec za standardno analizo tal
  • izbere pripomočke za odvzem vzorca
  • določi globino glede na izbrano kmetijsko kulturo
  • vzame vzorec
  • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • Izvede osnovno gnojenje tal:
  • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste poljščin po hranilih
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • izvede gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • Izvede obdelavo tal po izbiri komisije (osnovna ali dopolnilna):
  • izbere ustrezno tehniko obdelave tal
  • izbere in nastavi kmetijske stroje za obdelavo tal
  • izvede obdelavo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
pridela sadike poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 • vzgaja sadike poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 • pozna generativne in vegetativne načine razmnoževanja rastlin
 • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 • Izvede pripravo na setev in setev:
  • pripravi setvene plošče
  • izbere substrat
  • napolni setvene plošče s substratom
  • izbere seme
  • pripravi in nastavi stroje in orodja za setev v setvene plošče
  • izvede setev
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Oskrbuje sadike:
  • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zaščitenem prostoru
  • izvede oskrbo z vodo in s hranili ter zaščito pred boleznimi in škodljivci
  • utrjuje sadike
  • pripravi sadike za presajanje na njivo ali prodajo
seje in sadi poljščine, krmne rastline in vrtnine, ki se pridelujejo na njivah
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za setev in sajenje
 • opravi setev poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • opravi sajenje poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 • pozna stroje za setev, saditev in presadilnike
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi za doseganje ustreznega sklopa rastlin in s tem pridelka po hektarju
 • zna določiti čas in globino setve posameznih poljščin, krmnih rastlin in vrtnin
 • zna izračunati potrebno količino semena
 • pozna različne načine in roke setve in sajenja
 • zna izbrati vrsto oziroma sorto glede na ekološke in talne razmere
 • zna izbrati čas in gostoto sajenja
 • zna umestiti najprimernejšo krmno rastlino v kolobar glede na ekološke in gospodarske razmere
 • zna izbrati travno-deteljno mešanico
 • Pripravi stroje za setev ali sajenje po izbiri komisije:
  • izbere ustrezno sejalnico ali sadilnik oz. vlagalnik za določeno poljščino oz. vrtnino
  • nastavi sejalnico na določeno količino semena za strnjeno setev
  • nastavi sejalnico za določen sklop za presledno setev
  • nastavi sadilnik
  • izvede preizkus sejalnice
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede setev ali sajenje po izbiri komisije:
  • izračuna potrebno količino semena oz. sadik glede na potreben sklop
  • nastavi globino setve oz. saditve glede na vrsto poljščine, vrsto tal in talne razmere
  • preveri pravilnost nastavitve posameznih parametrov pri izvedbi setve oz. saditve
  • seje oz. sadi
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
oskrbuje posevke oziroma nasade
 • prideluje poljščine, vrtnine in krmne rastline
 • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo
 • opravi dognojevanje na podlagi gnojilnega načrta
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada
 • izvede postopek oskrbe krmnih rastlin
 • izvede zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz …)
 • izvede namakanje na podlagi načrta
 • pozna znake pomanjkanja glavnih hranil
 • pozna čas in način dognojevanja posameznih poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • pozna čas in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
 • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna stroje ter naprave za namakanje
 • Opravi ogled posevka po izbiri komisije:
  • na osnovi ogleda določi potrebne ukrepe za oskrbo posevkov
  • izbere kmetijske stroje za oskrbo poljščin oz. vrtnin
 • Izvede mehansko oskrbo posevkov:
  • pripravi in nastavi kmetijski stroj za oskrbo posevkov
  • opravi mehansko oskrbo posevkov
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • Izvede dognojevanje posevka:
  • na osnovi gnojilnega načrta in stanja posevka izračuna količino ustreznega gnojila
  • izbere ustrezen način dognojevanja
  • pripravi in nastavi stroj za dognojevanje
  • izvede dognojevanje
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
izvede varstvo rastlin
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi in umeri škropilno tehniko
 • opravi zaščito pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • zna izračunati potrebne veličine pri nastavitvi strojev za varstvo rastlin
 • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce rastlin in plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivca in plevela
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS za okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • Pripravi, nastavi in preizkusi škropilno tehniko:
  • izbere škropilno tehniko
  • pripravi in nastavi škropilno tehniko
  • preizkusi škropilno tehniko z vodo
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • Izvede varstvo rastlin:
  • izračuna odmerek in količino škropilne brozge za predvideno površino
  • pripravi škropilno brozgo
  • upošteva priložena navodila
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • upošteva predpise o FFS
  • pripravi in nastavi škropilno tehniko
  • izvede ustrezen postopek nanašanja
  • uporablja fitofarmacevtska sredstva v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
 • Opravi ogled posevka po izbiri komisije:
  • na osnovi ogleda določi potrebne ukrepe za oskrbo posevkov glede varstva rastlin
  • na podlagi praga škodljivosti prednostno določi ukrepe varstva rastlin
  • na osnovi škropilnega načrta in ogleda izbere ustrezna fitofarmacevtska sredstva
  • upošteva predpise o FFS
opravi spravilo in skladiščenje pridelka
 • določi optimalni čas spravila poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • pripravi in nastavi stroje za spravilo poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • opravi spravilo poljščin, vrtnin in krmnih rastlin (žanje, pobira, izkopava, silira, kosi)
 • konzervira krmo (suši, silira)
 • pripravi potrebno opremo za transport in skladiščenje pridelka
 • transportira pridelek do skladišča
 • ustrezno zaščiti pridelek in ga uskladišči
 • skrbi za ustrezno skladiščenje pridelkov
 • pripravi pridelke za prodajo
 • zna določiti čas in način spravila poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • zna izbrati najprimernejši čas za konzerviranje krme
 • pozna stroje za spravilo poljščin in vrtnin
 • pozna stroje za spravilo suhe, zelene in dehidrirane krme
 • pozna stroje za spravilo silaže
 • pozna načine skladiščenja poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • Izvede ogled in vzame vzorec poljščin po izbiri komisije:
  • na osnovi zunanjega izgleda poljščine določi tehnološko zrelost
  • na vzorcu poljščine ugotovi vlažnost in druge podatke, ki so potrebni za spravilo, konzerviranje in skladiščenje pridelka
 • Opravi spravilo in skladiščenje pridelkov poljščin, vrtnin in krmnih rastlin po izbiri komisije:
  • pripravi in nastavi stroje za spravilo poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
  • pripravi skladiščne prostore
  • izvede spravilo in transport pridelkov poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
  • izvede postopke zaščite pridelka
  • upošteva predpise o varstvu pri delu v vseh fazah spravila in skladiščenja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • M. Skledar, P. Leban: Splošno poljedelstvo - Ljubljana: DZS,1991.
 • J. Korošec: Pridelovanje krme - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1989.
 • S. Vrabl: Škodljivci poljščin - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1992.
 • M. Kus: Pridelovanje krompirja - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1987.
 • M. Leskošek: Gnojenje - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1993.
 • T. Tajnšek: Strnine in koruza v Sloveniji: ČZP Kmečki glas.
 • J. Maček: Bolezni poljščin - Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1991.
 • J. Korošec: Pridelovanje krme na travinju - Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1984.
 • J. Stekar: Siliranje - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1999.
 • J. Korošec: Travinje in trate: gospodarjenje in raba - Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1997.
 • Golob; M. Dolenšek: Spravilo krme s travinja - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1993.
 • A., Krambergar: Krmni dosevki - Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 1999.
 • I.,Todorić, R., Gračan, : Specialno poljedelstvo - Ljubljana: DZS, 1982.
 • M. Mrhar: Racionalna obdelava tal - Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 1995.
 • R. Jenčič: Kmetijski stroji - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1975.
 • M. Žmavc: Kmetijska tehnika za danes in jutri - Novo mesto: samozaložba: Srednja kmetijska šola Grm, 2002.
 • J.Osvald, M. Kogoj,Osvald: Integrirano pridelovanje zelenjave, ČZP Kmečki glas, 2003
 • M. Mrhar: Tlom prijazna obdelava, Kmetijska založba, Ljubljana 2002.
 • M. Novak: Tehnike nanašanja pesticidov, ČZP Kmečki glas, 1990.
 • T. Tajnšek: Koruza, ČZP Kmečki glas, 1991.
 • T. Tajnšek: Pšenica, ČZP Kmečki glas, 1981
 • T. Štefančič: Sladkorna pesa, ČZP Kmečki glas 1998
 • M. Kus: Krompir, ČZP Kmečki glas 1994
 • J. Korošec: Pridelovanje krme. Ljubljana. 1989
 • M. Mrhar: Tehnika priprave in spravila sena. Ljubljana. ČZP Kmečki glas. 1992.
 • M. Ciraj: Zatiranje plevelov. Ljubljana. ČZP Kmečki glas. 1998.
 • M. Mrhar: Kako delujejo kmetijski stroji in naprave. Ljubljana. ČZP Kmečki glas. 1997.
 • M. Žmavc: Varno delo s traktorjem

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mag. Miran Naglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Mag. Jernej Demšar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Ivan Brodnjak , KGZS, Zavod Ptuj
 • Slavica Plevnik, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
 • Cveta Cokan, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
 • Cvetka Barborič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Jerica Korpar , Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Janez Fakin, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Anton Hanželič, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Helena Slivnjak Ramuta, Srednja kmetijska šola Maribor
 • Robert Janža, Srednja kmetijska šola Rakičan
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Mojca Urankar, BTŠ Kranj
 • Nataša Šink, BTŠ Kranj
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word