tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 73/05.07.2004

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Sadjar/sadjarka 6210.010.4.1

Klasius-P16

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Sadjar/sadjarka  6210.010.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Končana osnovna šola
 • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Sadjar je vključena v predmet Sadjarstvo in vinogradništvo (1., 2. in 3. letnik) - znanja s področja kmetijske mehanizacije pri predmetu Kmetijski stroji (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Sadjarstvo in Kmetijski stroji (1., 2. in 3. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Sadjar/sadjarka (6111.05)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
   • pogonski stroji
   • stroji za obdelavo tal
   • stroji za setev in sajenje
   • stroji za gnojenje in namakanje
   • stroji za nego in varstvo rastlin
   • stroji za spravilo pridelkov
   • stroji in oprema za oskrbo rastlin
   • skladiščni prostor
   • dvoriščna mehanizacija
   • ročna orodja in pripomočki: sadjarske škarje, lestev, žaga, pnevmatske in električne škarje, pripomočki za obiranje
   • kmetijski stroji in naprave: traktor s priključki, rahljalnik, kosilnica, mulčar, škropilnica, pršilnik, obiralne ploščadi
   • precizni merilni aparati: refraktometer, lupa, penetrometer
   • drobni inventar: razne žice, žična mreža, leseni in betonski koli, sidra, vrvice, napenjalnik za žico
   • sadike, mineralna in organska gnojila, fitofarmacevtska sredstva, zaščitni premazi - smola
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer sadjarstvo, vinogradništvo in
  • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi teren za sadovnjak
 • vzame vzorec za analizo tal
 • očisti teren zarasti in drevja
 • poskrbi za napravo poti in obračališč
 • poskrbi za planiranje terena ter napravo drenažnega in namakalnega sistema
 • opravi zeleno gnojenje
 • položi folijo za solarizacijo
 • opravi založno gnojenje
 • opravi rigolanje ali poskrbi zanj
 • postavi ograjo
 • poseje ustrezno travno mešanico
 • položi folijo
 • postavi zavarovani prostor
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna postopke priprave zemljišča za napravo nasada
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal, planiranje terena
 • pozna napravo drenažnega in namakalnega sistema
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne načine obdelave tal
 • pozna vrste travnih mešanic za ozelenitev medvrstnih prostorov
 • pozna rastline za zeleno gnojenje
 • pozna vrste in pomen folij
 • pozna tehnike polaganja folij
 • pozna pomen in vlogo ograje
 • pozna vrste in pomen zaščitnega prostora
 • Vzame vzorec za analizo tal:
  • izbere pripomočke za odvzem vzorca
  • določi globino jemanja vzorca za sadovnjake
  • vzame vzorec
  • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • Izvede založno gnojenje tal:
  • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste rastlin po hranilih
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • izvede gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • Izvede ozelenjevanje medvrstnih prostorov:
  • pripravi tla za ozelenitev
  • izračuna potrebno količino semena ustrezne travne mešanice za izbrano površino sadovnjaka
  • izbere ustrezne travne mešanice za ozelenjevanje medvrstnih prostorov
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za setev travnih mešanic
  • izvede setev travnih mešanic
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Položi folijo:
  • izvede pripravo zemlje
  • upošteva medvrstne razdalje
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za polaganje folije
  • izvede polaganje folije
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Postavi ograjo:
  • izbere material za postavitev ograje
  • izbere orodje, stroje za postavitev ograje
  • izvede postavitev ograje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
izvede napravo nasada
 • postavi namakalno opremo in oroševalni sistem proti pozebam
 • postavi oporo
 • postavi mrežo proti toči ali folijo
 • izbere in pripravi sadiko za sajenje
 • posadi sadiko
 • oskrbi sadiko
 • pozna vrste in sorte sadnih rastlin
 • pozna podlage
 • pozna oblike opor in materiale v nasadih
 • pozna postopke urejanja vodnega režima v nasadu
 • pozna načine zaščite nasada pred pozebo in točo
 • pozna kakovostno sadiko
 • zna pripraviti sadiko za sajenje
 • pozna sisteme in načine sajenja sadnih rastlin
 • pozna čas, globino in razdaljo sajenja sadnih rastlin
 • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik sadnih rastlin
 • Postavi namakalni sistem (po izbiri komisije):
  • predstavi izbrani način namakanja
  • izbere ustrezno orodje, naprave in stroje za postavitev namakalnega sistema
  • postavi izbrani namakalni sistem
  • upošteva predpise o varstvu okolja, varnosti in zdravju pri delu
 • Pripravi sadiko za sajenje:
  • predstavi sadiko na podlagi etikete
  • oceni kakovost sadike
  • izbere orodje in pripomočke
  • izbere in pripravi sadiko za sajenje
 • Posadi sadiko glede na sadilni načrt, ki ga posreduje komisija:
  • predstavi izbrani način sajenja sadik
  • določi čas in globino sajenja ter upošteva razdaljo sajenja na podlagi sadilnega načrta
  • izvede sajenje v sadilno jamo
  • oskrbi sadiko po sajenju
 • Postavi oporo (po izbiri komisije):
  • izračuna količino potrebnega materiala glede na določeno površino
  • predstavi ustrezno oporo za gojitveno obliko po izbiri komisije
  • izbere ustrezni material in orodje za postavitev opore
  • postavi kole
  • pritrdi žice
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
goji in oskrbuje nasad do rodnosti
 • čisti nasad
 • izvaja ukrepe za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
 • opravi gojitveno rez
 • ročno redči plodove
 • gnoji po potrebi
 • izvaja namakanje
 • zatira plevele
 • razpira in zapira mreže proti toči
 • pozna pomen gojitvene rezi
 • pozna najbolj razširjene gojitvene oblike
 • zna oblikovati različne gojitvene oblike
 • pozna načine za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
 • pozna osnovne ukrepe rezi in njihov učinek
 • pozna načine zatiranja plevelov
 • pozna različna veziva
 • pozna metode zaščite pred točo
 • Opravi gojitveno rez sadne rastline (po izbiri komisije):
  • upošteva sadno vrsto in sorto ter ukrepe za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
  • izbere orodje in material
  • opravi gojitveno rez in izvede potrebne ukrepe za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
 • Ročno redči plodove:
  • izbere ustrezen termin
  • izvede ročno redčenje glede na sadno vrsto
 • Izvede gnojenje tal v sadovnjaku:
  • izračuna potrebno količino gnojil
  • izbere ustrezno gnojilo
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • izvede gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
goji in oskrbuje nasad v rodnosti
 • čisti nasad
 • opravi zimsko rez
 • opravi spomladansko rez
 • opravi letno rez
 • kemično in/ali ročno redči cvetje in plodiče
 • izvaja namakanje in oroševanje ter fertirigacijo
 • vzdržuje in kontrolira oporo, ograje, namakalni sistem, drenažni sistem, poti
 • razpira in zapira mreže proti toči
 • strojno in ročno mulči
 • strojno in ročni kosi
 • izvede mehansko obdelavo tal
 • strojno in ročno gnoji
 • opravi foliarno gnojenje
 • pozna osnovne zakonitosti rezi
 • pozna fiziološke osnove rezi
 • pozna načine obdelovanja tal v trajnih nasadih
 • pozna kemična sredstva za redčenje cvetja in plodičev
 • zna izbrati ustrezen način namakanja
 • pozna znake pomanjkanja hranil
 • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • pozna načine in obseg pridelave sadnih rastlin (konvencionalna, integrirana, ekološka)
 • Izvede zimsko rez:
  • izbere ustrezno orodje in material
  • upošteva sadno vrsto in sorto ter gojitveno obliko
  • oceni kondicijo in zdravje sadne rastline ter rodni nastavek
  • izvede zimsko rez
  • izvede upogibanje poganjkov po potrebi
  • oskrbi večje rane
 • Izvede oskrbo tal v sadovnjaku:
  • izbere ustrezen način oskrbe tal
  • izbere in pripravi kmetijski stroj za oskrbo tal
  • izvede oskrbo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • Izvede foliarno gnojenje:
  • izračuna potrebno količino gnojila
  • izbere ustrezno gnojilo
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za foliarno gnojenje
  • izvede foliarno gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • Izvede poletno rez:
  • izbere ustrezno orodje in material
  • upošteva gojitveno obliko, sadno vrsto, sorto, ekološke pogoje
  • izvede poletno rez
  • izvede upogibanje poganjkov
 • Izvede ročno redčenje plodičev:
  • oceni nastavek
  • izbere ustrezen termin redčenja
  • izvede ročno redčenje plodičev glede na namen uporabe in možnosti namakanja
 • Izvede kemično redčenje plodičev:
  • oceni cvetni nastavek
  • določi čas redčenja
  • izbere pripravek
  • izračuna potrebno količino sredstva za redčenje
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za kemično redčenje
  • izvede redčenje
  • upošteva način gojenja sadnih rastlin (konvenciaonalno, integrirano, ekološko)
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
izvaja varstvo nasada
 • prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce na sadnih rastlinah ter plevele
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi škropilno brozgo
 • pripravi škropilno tehniko
 • škropi za zaščito proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce sadnih rastlin ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • Prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce ter izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
  • prepozna gospodarsko pomembne bolezni oz. škodljivca na rastlini (ali na sliki) in opiše škodo, ki jih parazit povzroča
  • izbere ustrezen način varstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
  • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
  • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
  • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
  • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
 • Prepozna gospodarsko pomembne plevele in izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
  • prepozna gospodarsko pomembne plevele
  • izbere ustrezen način arstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
  • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
  • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
  • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
 • Pripravi škropilno brozgo:
  • izračuna potrebno koncentracijo in odmerek FFS na enoto površine
  • izbere ustrezne pripomočke za pripravo škropilne brozge
  • izbere ustrezno zaščitno obleko
  • upošteva navodila, ki so priložena FFS
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izvede pripravo škropilne brozge
 • Izvede varstvo sadnih rastlin pred boleznimi, škodljivci oziroma pleveli (po izbiri komisije):
  • izbere ustrezen postopek nanašanja
  • izbere in nastavi napravo za nanašanje FFS
  • napolni rezervoarja s škropilno brozgo
  • izvede nanašanje FFS za varstvo rastlin
  • izvede vzdrževanje in nego naprav za nanašanje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
  • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
obira in sortira sadje
 • pripravi stroje in orodje za obiranje sadja
 • izbere in pripravi embalažo
 • obira sadno drevje
 • dovaža embalažo in odvaža sadje
 • sortira sadje v skladu s pravilnikom ali na željo kupca
 • pripravi sadje za prodajo
 • pozna načine in tehniko obiranja sadja in pripomočke
 • zna določiti zrelost sadja
 • pozna vrste in pomen embalaže
 • pozna kakovostne razrede sadnih vrst
 • Izvede obiranje in sortiranje sadja:
  • izbere ustrezen termin obiranja
  • izbere ustrezen način in tehniko obiranja sadja
  • izbere in pripravi ustrezne pripomočke za obiranje
  • izbere ustrezno embalažo
  • izračuna potrebno količino embalaže
  • izvede obiranje in sortiranje v skladu s pravilnikom oz. na željo kupca
  • pripravi sadje za prodajo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Določi zrelost sadja:
  • izbere ustrezne metode določanja zrelosti sadja
  • izbere pripomočke za določanje zrelosti sadja
  • vzame vzorec
  • določi zrelost sadja
skladišči sadje
 • izbere način skladiščenja
 • vozi sadje v skladišče ali hladilnico
 • nadzira kriterije skladiščenja
 • pozna načine skladiščenja sadja
 • pozna pogoje skladiščenja sadja
 • pozna skladiščne bolezni
 • Skladišči sadje:
  • izbere način skladiščenja
  • uredi skladiščni prostor
  • upošteva pogoje skladiščenja
  • izvede spravilo in transport pridelka v skladišče
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Prepozna skladiščne bolezni:
  • prepoznava skladiščne bolezni
  • izbere ustrezne ukrepe za preprečevanje oz. zatiranje skladiščnih bolezni

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Adamič, F. (1990). Sadje in sadjarstvo v Sloveniji. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Babnik, M. (1994). Sadno drevje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Dulič, K. (1988). Gosti sadni nasadi. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Gvozdenović, D. (1989). Od obiranja sadja do prodaje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Jazbec, M. (1994). Sadni vrt. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Koron, D. (1997). Jagode. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.(1997).
 • Oljka in oljčno olje Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Sancin, V. (1988). Sadje z našega vrta. Trst: Založništvo tržaškega tiska.
 • Smole, J., Črnko, J. (1984). Razmnoževanje sadnih rastlin. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Stopar, M. (1998). Sorte jabolk. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Ivan Kodrič, KGZS – Zavod Nova Gorica
 • Miran Torič, KGZS – Zavod Murska Sobota
 • Andrej Soršak, KGZS – Zavod Maribor
 • Alenka Caf, KGZS – Zavod Ljubljana
 • Zlatka Gutman Kobal, KGZS – Zavod Maribor
 • Helena Slivnjak Ramuta, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Silva Podlesnik, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Andrej Podjavoršek, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Aleš Makuc , Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
 • Pavla Marc, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Ljuba Erjavec, BTŠ Kranj
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word