tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 73/05.07.2004

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vinogradnik/vinogradnica 6210.011.4.1

Klasius-P16

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Vinogradnik/vinogradnica  6210.011.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Končana osnovna šola
 • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Vinogradnik je vključena v predmet Sadjarstvo in vinogradništvo (1., 2. in 3. letnik) - znanja s področja kmetijske mehanizacije pri predmetu Kmetijski stroji (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Vinogradništvo in Kmetijski stroji (1., 2. in 3. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vinogradnik/vinogradnica (6111.06)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
   • pogonski stroji
   • stroji za obdelavo tal
   • stroji za setev in sajenje
   • stroji za gnojenje in namakanje
   • stroji za nego in varstvo rastlin
   • stroji za spravilo pridelkov
   • stroji in oprema za oskrbo rastlin
   • skladiščni prostor
   • dvoriščna mehanizacija
   • ročna orodja in pripomočki: vinogradniške škarje, klešče, razne posode, žaga, vezivo, pnevmatske škarje
   • kmetijski stroji in naprave: traktor s priključki, rahljalnik, kosilnica, mulčar, škropilnica
   • precizni merilni aparati: refraktometer, lupa, precizna tehnica, merilni valj
   • žica, stebri, koli, sidra, napenjalniki
   • trsne cepljenke, umetna in naravna gnojila, FFS
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer sadjarstvo, vinogradništvo in
  • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi teren za vinograd
 • vzame vzorec za analizo tal
 • očisti teren zarasti in drevja
 • poskrbi za napravo poti in obračališč
 • poskrbi za planiranje terena in napravo drenažnega sistema
 • opravi zeleno gnojenje
 • opravi založno gnojenje
 • poskrbi za rigolanje
 • poseje ustrezno mešanico za ozelenitev
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna postopke priprave zemljišča za napravo vinograda
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal, planiranje terena
 • pozna postopke urejanja vodnega režima v vinogradih
 • pozna napravo drenažnega sistema
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne načine obdelave tal
 • pozna vrste travnih mešanic za ozelenitev medvrstnih prostorov
 • Vzame vzorec za analizo tal
  • izbere pripomočke za odvzem vzorca
  • določi globino jemanja vzorca za vinograde
  • vzame vzorec
  • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • Izvede založno gnojenje tal
  • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste rastlin po hranilih
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • izvede gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • Izvede ozelenjevanje medvrstnih prostorov
  • pripravi tla za ozelenitev
  • izračuna potrebno količino semena ustrezne travne mešanice za izbrano površino vinograda
  • izbere ustrezne travne mešanice za ozelenjevanje medvrstnih prostorov
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za setev travnih mešanic
  • izvede setev travnih mešanic
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
izvede napravo vinograda
 • postavi oporo vinske trte
 • izbere sorte in podlage vinske trte
 • pripravi cepljenko za sajenje
 • posadi cepljenko
 • oskrbi cepljenko
 • pozna vrste in sorte vinske trte
 • pozna podlage vinske trte
 • pozna oblike opor in materiale v vinogradih
 • pozna kakovostno cepljenko
 • zna pripraviti cepljenko za sajenje
 • pozna sisteme in načine sajenja vinske trte
 • pozna čas, globino in razdaljo sajenja cepljenk
 • pozna postopek oskrbe cepljenk
 • pozna napravo namakalnega sistema
 • pozna načine zaščite nasada pred pozebo in točo
 • Postavi oporo (po izbiri komisije) :
  • izračuna količino potrebnega materiala glede na določeno površino
  • predstavi ustrezno oporo za gojitveno obliko po izbiri komisije
  • izbere ustrezni material in orodje za postavitev opore
  • postavi kole
  • pritrdi žice
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Pripravi cepljenke za sajenje :
  • predstavi načine skladiščenja cepljenk pred sajenjem
  • predstavi cepljenko na podlagi etikete
  • oceni kakovost cepljenk
  • pripravi cepljenke za sajenje
  • pripravi kalež
 • Posadi cepljenke glede na sadilni načrt, ki ga posreduje komisija:
  • predstavi načine sajenja cepljenk
  • določi čas in globino sajenja ter upošteva razdaljo sajenja na podlagi sadilnega načrta
  • izvede sajenje v sadilno jamo
  • predstavi pomen parafiniranja cepljenk pred sajenjem
goji in oskrbuje vinograd do rodnosti
 • opravi gojitveno rez do 4. leta in vez glede na gojitveno obliko
 • pleje mladike
 • vršička mladike
 • prikrajšuje mladike
 • uvršča mladike med žice
 • odstrani listje v območju grozdja
 • ročno in strojno kosi travo
 • mulči
 • zastira
 • kultivira
 • strojno in ročno dognojuje
 • pozna pomen gojitvene rezi
 • pozna najbolj razširjene gojitvene oblike
 • zna oblikovati in vzdrževati različne gojitvene oblike
 • pozna osnovne ukrepe rezi in njihov učinek
 • pozna načine zatiranja plevelov
 • pozna različna veziva
 • pozna pomen in vrste ampelotehničnih del med vegetacijo
 • Izvede formiranje gojitvene oblike (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
  • predstavi potek formiranja gojitvene oblike
  • razloži pomen pravilne gojitvene rezi za kasnejšo rodnost in trajanje življenjske dobe
  • izbere času ustrezno orodje in materiale
  • oceni starost in kondicijo mladih trt
  • izvede času primerne potrebne ukrepe za formiranje oblike
goji in oskrbuje vinograd v rodnosti
 • opravi zimsko rez in vez glede na gojitveno obliko
 • pleje
 • vršička
 • prikrajšuje
 • uvršča mladike med žice
 • odstrani listje v območju grozdja
 • redči grozdje
 • ročno in strojno kosi travo
 • mulči
 • zastira
 • kultivira
 • strojno in ročno dognojuje
 • opravi foliarno gnojenje
 • pozna osnovne zakonitosti rezi
 • pozna fiziološke osnove rezi
 • pozna načine obdelovanja tal v vinogradih
 • pozna znake pomanjkanja hranil
 • Izvede zimsko rez in vez gojitvene oblike (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
  • predstavi lastnosti gojitvenih oblik
  • prepozna vrste lesa na trti
  • izbere ustrezno orodje in materiale
  • oceni kondicijo in zdravstveno stanje trte ter določi obremenitev
  • izvede zimsko rez
  • poveže vinsko trto
  • upošteva načela integrirane pridelave
 • Izvede pletev vinske trte (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
  • predstavi čas in pomen pletve vinske trte
  • izvede pletev izbrane gojitvene oblike
  • upošteva načela integrirane pridelave
 • Izvede vršičkanje vinske trte (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
  • predstavi čas in pomen vršičkanja vinske trte
  • izvede vršičkanje izbrane gojitvene oblike
 • Izvede redčenje grozdja in odstranjevanje listja v območju grozdja :
  • izbere čas in razloži pomen redčenja grozdja
  • izbere čas in razloži pomen odstranjevanja listja iz območja grozdja
  • izvede redčenje grozdja in odstranjevanje listov
 • Opravi čisto obdelavo tal v vinogradu :
  • predstavi prednosti in pomanjkljivosti čiste obdelave tal v vinogradu
  • izbere ustrezno tehniko obdelave tal glede na letni čas
  • izbere in nastavi stroje za obdelavo tal
  • izvede obdelavo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu in varovanju okolja
 • Izvede mulčenje negovane ledine v vinogradu:
  • pripravi mulčer za delo
  • izvede mulčenje travne ruše
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede dognojevanje vinograda z mineralnimi gnojili :
  • izbere čas dognojevanja
  • izbere gnojilo in izračuna potrebno količino
  • upošteva načela gnojenja pri integrirani pridelavi
  • izbere in nastavi trosilnik mineralnih gnojil
  • izvede dognojevanje
  • upošteva predpise o varovanju okolja in o varstvu pri delu
izvaja varstvo vinske trte
 • prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce na vinski trti
 • izbere fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi škropilno mešanico
 • izbere in pripravi škropilno tehniko
 • škropi za zaščito proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnik)
 • opravi fertirigacijo
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce vinske trte ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • Prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce ter izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
  • prepozna gospodarsko pomembne bolezni oz. škodljivca na rastlini (ali na sliki) in opiše škodo, ki jih parazit povzroča
  • izbere ustrezen način varstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
  • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
  • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
  • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
  • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
 • Prepozna gospodarsko pomembne plevele in izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
  • prepozna gospodarsko pomembne plevele
  • izbere ustrezen način varstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
  • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
  • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
  • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
 • Pripravi škropilno brozgo
  • izračuna potrebno koncentracijo in odmerek FFS na enoto površine
  • izbere ustrezne pripomočke za pripravo škropilne brozge
  • izbere ustrezno zaščitno obleko
  • upošteva navodila, ki so priložena FFS
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izvede pripravo škropilne brozge
 • Izvede varstvo vinske trte pred boleznimi, škodljivci oziroma pleveli (po izbiri komisije):
  • izbere ustrezen postopek nanašanja
  • izbere in nastavi napravo za nanašanje FFS
  • napolni rezervoarja s škropilno brozgo
  • izvede nanašanje FFS za varstvo rastlin
  • izvede vzdrževanje in nego naprav za nanašanje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
  • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
izvede trgatev
 • spremlja dozorevanje grozdja
 • določi čas trgatve glede na optimalno zrelost grozdja v skladu z zakonskimi določili
 • pripravi embalažo, stroje, orodje za trgatev
 • organizira trgatev
 • trga grozdje
 • vozi grozdje v klet
 • pozna načine in tehniko obiranja grozdja in pripomočke
 • zna določiti zrelost grozdja
 • pozna vrste in pomen embalaže
 • pozna pomen kakovosti prevzetega grozdja za vino
 • Ugotovi dozorelost grozdja :
  • predstavi pokazatelje zrelosti in kakovosti grozdja za določen namen nadaljnje rabe
  • nabere povprečen vzorec grozdja
  • pripravi vzorec za analizo
  • izbere in pripravi ustrezno opremo
  • izmeri sladkorno stopnjo
  • izmeri vsebnost titracijskih kislin
  • ugotovi stopnjo zrelosti in predvidi potrebne popravke v primeru takojšnje trgatve

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Colnarič, Jože. (1989). Brajde. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Colnarič, Jože. (1985). Posebno vinogradništvo. Ljubljana: BTF.
 • Hrček, L. (1996). Sorte in podlage vinske trte. Ptuj: SVA Veritas.
 • Vodovnik, A. (1999). Nasveti za vinarje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Jože Maljevič, KGZS, Zavod Novo mesto
 • Tamara Rusjan, KGZS, zavod Nova Gorica
 • Andreja Škvarč, KGZS, Zavod Nova Gorica
 • Tadeja Vodovnik Plevnik, KGZS, Zavod Maribor
 • Zoran Štabuc, KGZS, Zavod Maribor
 • Andreja Glavan Podbršček, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
 • Aleš Makuc, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
 • Silva Podlesnik, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Pavla Marc, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Ljuba Erjavec, BTŠ Kranj
 • Helena Žnidarič , CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word