tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 73/05.07.2004

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Zelenjadar/zelenjadarica 6210.012.4.1

Klasius-P16

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Zelenjadar/zelenjadarica  6210.012.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Končana osnovna šola
 • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Zelenjadar je vključena v izbirni predmet Zelenjadarstvo (3. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Izbirnem praktičnem pouku Zelenjadarstvo (3. letnik) Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec gospodinjec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Zelenjadar je vključena v predmet Rastlinska proizvodnja (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Rastlinska proizvodnja (1. in 2. letnik) Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Vrtnar, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Zelenjadar je vključena v predmet Splošno vrtnarstvo (3. letnik) - znanja s področja vrtnarske mehanizacije, pri predmetu Vrtnarski stroji in naprave (1. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Splošno vrtnarstvo (3. letnik)

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Zelenjadar/zelenjadarica (6111.07)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
   • pogonski stroji
   • stroji za obdelavo tal
   • stroji za setev in sajenje
   • stroji za gnojenje in namakanje
   • stroji za nego in varstvo rastlin
   • stroji za spravilo pridelkov
   • stroji in oprema za oskrbo rastlin
   • zaščiten prostor za pridelovanje vrtnin
   • skladiščni prostor
   • dvoriščna mehanizacija
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer poljedelstvo ali vrtnarstvo in
  • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva ali vrtnarstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi tla
 • razkuži tla v zaščitenih prostorih
 • jemlje vzorce za analizo zemlje
 • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
 • pripravi in nastavi stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • izvede obdelavo tal
 • položi folijo
 • postavi zavarovan prostor
 • pozna načine razkuževanja tal
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna čas in načine temeljne in dopolnilne obdelave tal
 • pozna vrste in pomen folij
 • pozna stroje za polaganje folij
 • pozna tehnike polaganja folij
 • pozna vrste in pomen zavarovanega prostora
 • Vzame vzorec za standardno analizo tal:
  • izbere pripomočke za odvzem vzorca
  • določi globino jemanja vzorca
  • vzame vzorec
  • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • Izvede obdelavo tal po izbiri komisije (osnovna ali dopolnilna):
  • izbere ustrezno tehniko obdelave tal
  • izbere in nastavi kmetijske ali vrtnarske stroje za obdelavo tal
  • izvede obdelavo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede osnovno gnojenje tal:
  • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste zelenjadnic po hranilih
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • izvede gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • Izvede prekrivanje tal:
  • pripravi in nastavi stroje za obdelavo tal
  • pripravi tla za prekrivanje tal
  • izbere ustrezno folijo
  • izbere in uporabi ustrezne pripomočke za prekrivanje tal
  • izbere in nastavi stroje za polaganje folij
  • položi folijo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede postavitev zavarovanega prostora:
  • izbere ustrezno lego za postavitev zavarovanega prostora
  • postavi zavarovan prostor
  • pripravi in nastavi stroje za obdelavo tal
  • pripravi tla
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
vzgaja sadike
 • pripravi setvene plošče in lončke za gojenje sadik
 • pripravi stroj za polnjenje setvenih plošč in lončkov
 • pripravi stroj za izdelavo kock substratov
 • pripravi stroj za setev zelenjadnic
 • izbere substrat
 • izbere seme zelenjadnic
 • ročno ali strojno seje seme zelenjadnic
 • zaliva zasejane setvene plošče in lončke
 • nastavi temperaturo in vlago za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic v zavarovanem prostoru ali kalilniku
 • razporedi nakaljeno seme na določeno mesto v zavarovanem prostoru ali na prostem
 • pozna vrste setvenih plošč in zabojev, gojitvenih plošč in lončkov
 • pozna sredstva za razkuževanje setvenih plošč in lončkov
 • pozna stroje za izdelavo šotnih kock, za polnjenje in setev setvenih plošč in lončkov
 • pozna vrste substratov
 • pozna vrste in sorte semen zelenjadnic
 • zna določiti ustrezne termine, sklop (gostoto) in globino setve posameznih zelenjadnic
 • zna izračunati potrebno količino semena
 • pozna različne načine in termine setve
 • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic v zavarovanem prostoru in na prostem
 • pozna prednosti kalitve semen zelenjadnic v kalilniku
 • pozna vrste in načine zalivanja
 • Izvede pripravo na setev:
  • pripravi setvene plošče
  • pripravi stroj za polnjenje setvenih plošč ali stroj za izdelavo kock substrata
  • izbere ustrezen substrat
  • napolni setvene plošče s substratom ali izdela kocke substrata
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede setev v setvene plošče:
  • izbere ustrezno seme
  • izbere ustrezno velikost celic v setvenih ploščah
  • določi ustrezno globino setve
  • izvede setev
  • zalije zasejane setvene plošče
  • izbere primerno temperaturo in vlago za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic
  • naloži setvene plošče v kalilnik ali na mize
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
oskrbuje sadike
 • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zaščitenem prostoru
 • kontrolira vlago in temperaturo tal v zavarovanem prostoru
 • zaliva sadike zelenjadnic
 • opravi varstvo sadik zelenjadnic pred boleznimi in škodljivci
 • opravi foliarno in vse druge načine dognojevanja sadik zelenjadnic
 • pripravi sadike za presajanje na stalno mesto ali za prodajo
 • pozna vrste in načine za uravnavanje temperature, vlage in svetlobe v zaščitenem prostoru
 • pozna škodljivce in bolezni v zaščitenih prostorih ter načine njihovega zatiranja
 • pozna gnojila za foliarno dognojevanje
 • pozna načine razkuževanja sadik
 • pozna standard za prodajo sadik zelenjadnic
 • Izvede oskrbo sadik:
  • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zavarovanem prostoru
  • oskrbuje z vodo sadike zelenjadnic
  • foliarno gnoji sadike
  • izvede zaščito sadik pred boleznimi in škodljivci
  • utrjuje sadike
  • pripravi sadike za presajanje ali prodajo
  • uporablja gnojila in sredstva za zaščito rastlin v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • uporablja predpise o FFS
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
direktno seje in sadi zelenjadnice
 • pripravi in nastavi stroje za setev in sajenje zelenjadnic
 • pripravi tla za setev ali sajenje zelenjadnic
 • opravi direktno setev zelenjadnic
 • opravi sajenje vzgojenih sadik zelenjadnic
 • zalije posevek ali nasad zelenjadnic
 • pozna klimatske in talne dejavnike za rast in razvoj sadik posameznih vrst zelenjadnic
 • pozna stroje za setev in sajenje zelenjadnic
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev in ustreznega postopka pri izvedbi za doseganje ustreznega sklopa rastlin in s tem pridelka po hektarju
 • pozna vrste, sorte in hibride zelenjadnic za gojenje v zaščitenem prostoru in na prostem
 • zna določiti čas in globino setve zelenjadnic na prostem
 • zna izračunati potrebno količino semena in sadik na enoto površine
 • pozna različne načine in roke setve in sajenja
 • zna izbrati vrsto oziroma sorto glede na ekološke in talne razmere
 • zna izbrati čas in gostoto sajenja
 • zna umestiti najprimernejšo zelenjadnico v kolobar glede na ekološke in gospodarske razmere
 • Izvede setev na prostem:
  • izbere ustrezen način setve
  • izračuna potrebno količino semena
  • pripravi setveno površino
  • izbere in pripravi ustrezne stroje in orodja za setev
  • določi globino setve
  • izvede setev
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede sajenje in presajanje zelenjadnic:
  • izbere sadike posameznih vrst zelenjadnic
  • izračuna potrebno količino sadik na enoto površine
  • izbere in pripravi stroje in orodje za sajenje
  • sadi zelenjadnice
  • izbere ustrezen način namakanja zelenjadnic
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
oskrbuje posevke oziroma nasade zelenjadnic
 • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
 • pripravi in nastavi stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo tal
 • opravi dognojevanje po gnojilnem načrtu
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada
 • izvede zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz …)
 • izvede namakanje na podlagi načrta in tipa tal
 • pozna znake pomanjkanja hranil
 • pozna termin in način dognojevanja
 • pozna termin in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
 • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna stroje ter naprave za namakanje
 • pozna načine in obseg pridelovanja zelenjadnic (konvencionalna, integrirana, ekološka)
 • Izvede mehansko oskrbo posevkov
  • pripravi in nastavi kmetijski stroj za oskrbo posevkov
  • opravi mehansko oskrbo posevkov
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • Izvede dognojevanje posevka zelenjadnic
  • na osnovi gnojilnega načrta in stanja posevka izračuna količino ustreznega gnojila
  • izbere ustrezen način dognojevanja
  • pripravi in nastavi stroj za dognojevanje
  • izvede dognojevanje
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
izvaja varstvo sadik, posevkov in nasadov zelenjadnic
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi in umeri škropilno tehniko
 • opravi varstvo pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • zna izračunati potrebne veličine pri nastavitvi strojev za varstvo rastlin
 • pozna najpogostejše bolezni in škodljivce sadik zelenjadnic
 • pozna FFS za zaščito sadik
 • pozna načine nanosa FFS na sadike in naprave za nanos
 • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce zelenjadnic in plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevela
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS za okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • Opravi ogled posevka po izbiri komisije
  • na osnovi ogleda določi potrebne ukrepe za oskrbo posevkov glede varstva rastlin
  • na podlagi praga škodljivosti prednostno določi ukrepe varstva rastlin
  • na osnovi škropilnega načrta in ogleda izbere ustrezna fitofarmacevtska sredstva
  • upošteva predpise o FFS
 • Pripravi, nastavi in preizkusi škropilno tehniko
  • izbere škropilno tehniko
  • pripravi in nastavi škropilno tehniko
  • preizkusi škropilno tehniko z vodo
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • Izvede varstvo rastlin
  • izračuna odmerek in količino škropilne brozge za predvideno površino
  • pripravi škropilno brozgo
  • upošteva priložena navodila
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • upošteva predpise o FFS
  • pripravi in nastavi škropilno tehniko
  • izvede ustrezen postopek nanašanja
  • uporablja fitofarmacevtska sredstva v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
opravi spravilo in skladiščenje pridelka
 • določi tehnološko in fiziološko zrelost zelenjadnic
 • pripravi in nastavi stroje za spravilo zelenjadnic
 • izbere in pripravi embalažo za spravilo in skladiščenje zelenjadnic
 • pripravi potrebno opremo za skladiščenje, transport in prodajo zelenjadnic
 • opravi spravilo zelenjadnic
 • transportira pridelek do skladišča
 • skrbi za ustrezno skladiščenje zelenjadnic
 • pripravi pridelke za prodajo
 • zna določiti čas in načine spravila zelenjadnic
 • pozna stroje za spravilo zelenjadnic
 • pozna načine skladiščenja zelenjadnic
 • pozna vrste embalaže za spravilo, skladiščenje in pakiranje
 • pozna kakovostne vrste različnih vrst zelenjadnic
 • Izvede spravilo pridelka zelenjadnic po izbiri komisije:
  • določi tehnološko zrelost pridelka
  • izbere in pripravi embalažo za spravilo
  • izbere in pripravi stroje in orodja za spravilo
  • opravi spravilo
  • transportira pridelek do skladišča
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Pripravi zelenjadnice za prodajo ali skladiščenje po izbiri komisije:
  • določi kakovostne razrede zelenjadnic
  • izbere in pripravi embalažo za prodajo ali skladiščenje
  • pripravi zelenjadnico za prodajo ali izbere najustreznejši način skladiščenja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • J. Osvald; M. Kogoj-Osvald: Pridelovanje zelenjave na vrtu. Ljubljana: Kmečki glas, 1994.
 • J. Osvald; M. Kogoj-Osvald: Integrirano pridelovanje zelenjave. Ljubljana: Kmečki glas, 2003.
 • J. Osvald; M. Kogoj-Osvald: Splošno vrtnarstvo in zelenjadarstvo: učbenik za poklic vrtnar,1. izdaja. Železniki: Pami, 1998.
 • M. Skledar, P. Leban: Splošno poljedelstvo. Ljubljana: DZS,1991.
 • M.Leskošek: Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1993.
 • M. Mrhar: Racionalna obdelava tal. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 1995.
 • R. Jenčič: Kmetijski stroji. Ljubljana: Kmečki glas, 1975.
 • M. Žmavc: Kmetijska tehnika za danes in jutri. Novo mesto: samozaložba: Srednja kmetijska šola Grm, 2002.
 • Milan Novak, Tehnike nanašanja pesticidov, Kmečki glas, 1990
 • Černe, M.: Zelenjadarstvo 1 (učbenik), Pami, Železniki, 1998
 • Nikoloski, T., Jančič, D., Korez M.: Vrtnarstvo (učbenik za srednje, tehniške šole), Elanda, d.o.o, Plosovo, Velike Lašče, 2003
 • Bajec, V.: Vrtnarjenje pod folijo in steklom, ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1988
 • Osvald, J., Osvald-Kogoj, M.: Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru, ČZP Kmečki glas, Ljubljana,1984
 • Fabrizio, N.: Vrtnarski priročnik, Nova Gorica (samozaložba),1996

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Mag. Jernej Demšar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Ivan Brodnjak , KGZS, Zavod Ptuj
 • Ivan Kelenc, Zelenjava Forminka, Formin
 • Darko Vernik, Selekcijsko promocijski center Semenarne Ljubljana, Ptuj
 • Jerica Korpar, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Janez Fakin, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Anton Hanželič, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Helena Slivnjak Ramuta, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Robert Janža, Srednja kemtijska šola Rakičan
 • Cveta Cokan, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
 • Nada Natek Reberšek , Vrtnarska šola Celje
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Mojca Urankar, BTŠ Kranj
 • Nataša Šink, BTŠ Kranj
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word