tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 24.05.2018 , Ur.l. 604-8/2012/7-8
Predhodniki:
- Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav 0167763011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljavka scenskih elementov in naprav 6373303011

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije

SOK 5, EOK 4

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Upravljavec/upravljavka scenskih elementov in naprav: 63733030 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • najmanj dokončana osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj kot upravljavec scenskih elementov in naprav ali
 • najmanj srednja poklicna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj kot upravljavec scenskih elementov in naprav.
 • Kandidat lahko delovne izkušnje dokazuje tudi z objektivnimi dokazili o udeležbi pri vsaj desetih različnih scenografijah kot upravljavec scenskih elementov in naprav (kot dokazilo kandidat predloži vsaj tri načrte za scenografije, pri katerih je sodeloval, z navedbo v gledališkem listu, navedbo v javni objavi, navedbo v špici oddaje/filma/TV- prenosa ipd., oz. s/z producentovim, režiserjevim, scenografovim potrdilom ali vodje tehnike). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

Praktično z zagovorom: na izbrani nalogi so preverjane praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:       
   

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ % (ponder)

Načrtovanje

ustreznost izbranega postopka za izvedbo naloge

10

 

priprava pripomočkov in naprav za izvedbo naloge

Izvedba

natančnost in doslednost pri izvedbi

50

obvladovanje zaporedja opravil

skladnost izvedbe dela z načrtom in po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

sodelovanje in usklajevanje s člani ekipe

Dokumentacija

celovitost in ustreznost dokumentacije

10

Zagovor

 • utemeljitev izbranih delovnih postopkov in sredstev za delo
 • utemeljitev upoštevanih varnostnih ukrepov in ukrepov za varovanje okolja
 • predlogi za izboljšave

30

obvladovanje strokovnoteoretičnih znanj

 

 

Izločilna merila:

·         neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji 9.1 Materialni pogoji

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  • Delovno orodje: vrtalni stroj (akumulatorski vijačnik), žaga - lisičji rep ali lokarica, kladivo, klešče, karabini, samolepilni trakovi, klot, odrska preproga, letvice, vijaki, sponkarica, praktikabel – različni tipi, lučni, točkovni ter ročni ali elektrovlaki
 • Kadrovski pogoji 9.2 Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imajo vsi člani:
  • najmanj srednješolsko izobrazbo in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju scenske tehnike.

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja s scenskimi elementi in skrbi za njihovo hranjenje
 • seznani se s tehničnim vidikom izvedbe scenske produkcije (montaža in demontaža scenografije, prenos elementov itd.)
 • ogleda si prizorišče
 • prouči načrt prizorišča v timu s sodelavci in z vodjo skupine
 • predlaga in izvede izboljšave prizorišča za izvedbo produkcije
 • postavlja in podira sceno ter montira različne scenske elemente
 • spreminja sceno in scenske elemente med potekom vaj in predstav ob upoštevanju scenografske zasnove in morebitnih režijskih napotkov
 • izvaja scenske spremembe po navodilih režiserja, scenografa in vodjo skupine
 • primerno skladišči scenske elemente in opremo za potrebe ponovitve predstave
 • zaščiti scenske elemente pred škodljivimi zunanjimi vplivi (prah, vlaga, svetloba, temperatura, zajedavci itd.)
 • je stalno prisoten na prireditvah in intervenira med potekom prireditve (v zvezi s scenografijo) ob nepredvidenih situacijah
 • na režijskih in tehničnih vajah vadi spreminjanje scene, konkretno upravljanje s scenskimi elementi, z vlaki in drugimi različnimi odrskimi napravami skladno z režiserjevimi in scenografovimi napotki, ter vodje skupine, kadar je viden ali neviden na sceni
 • izvaja dela in opravila, pri katerih je viden na odru na režiran način
 
 • pozna osnovne značilnosti glavnih umetniških zvrsti
 • razume tehnične zakonitosti scenskega dela produkcije
 • razume tehnologijo različnih scenskih materialov (lesa, kovin, stekla, pleksi, tekstila)
 • obvlada montažo in demontažo lesenih, kovinskih in kombiniranih konstrukcij
 • obvlada celotno manipulacijo s scenskimi elementi v konkretni produkciji skladno z režijskim konceptom
 • obvlada postopke hranjenja scenskih elementov in naprav
 • izvaja gibanje v performativnem prostoru
 • obvladuje delo v stresnih situacijah

Prikaže, obrazloži in utemelji način upravljanja s scenskimi elementi (po izboru komisije):
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • upošteva racionalno rabo energije, materiala in časa
 • razloži tehnični potek izvedbe konkretne scenske produkcije
 • predstavi tehnične značilnosti prizorišča
 • praktično prikaže ali pokaže montažo ali demontažo posameznih segmentov scenskih elementov
 • prikaže obvladovanje konkretne veščine, potrebne za montažo ali demontažo določene scenografije
 • razloži tehnične probleme postavitve konkretne scenografije na konkretnem prizorišču
 • utemelji tehnični potek sprememb scenografije v konkretni produkciji
 • predstavi scenske spremembe v konkretnih projektih, ki se izvajajo po režiserjevih in scenografovih navodilih
 • opiše postopke ravnanja ob različnih možnih nepredvidenih situacijah med prireditvijo
 • izvede posamezno konkretno scensko operacijo glede na režijski napotek
 • utemelji varnostni in vodstveni vidik upravljanja s scenskimi elementi
 • utemelji etični vidik komunikacije z umetniško in scensko ekipo
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine ter uporabo sodobne IKT
 • spremlja razvoj stroke in razvija podjetne spretnosti in vedenje

Utemelji pomen hranjenja scenskih elementov:
 • utemelji osnovne postopke skladiščenja (ravnanja in načina hranjenja) različnih materialov in scenskih naprav
 • predstavi pomen vzdrževanja odrske tehnike, prostorov in opreme
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine
 • utemelji racionalno rabo energije, materiala in časa
upravlja scenske naprave
 • seznani se in upošteva terminski načrt ter sprotne spremembe
 • upravlja z odrskimi vlaki in pogrezali vključno z računalniško vodenimi
 • dela z odrskimi napravami po napotkih režiserja, scenografa in vodje skupine
 • vadi upravljanje z vlaki in odrskimi napravami v okviru konkretnega uprizoritvenega koncepta
 • skrbi za pravilno sosledje del
 • prilagodi način in tempo dela
 • pomaga pri vzdrževanju odrskih naprav
 • intervenira ob zahtevah inspicienta med potekom predstave
 • pozna različne naprave za uporabo posebnih učinkov na sceni (naprava za meglo, veter, različna vozila ipd.)
 • obvlada gibanje v performativnem prostoru

Predstavi, utemelji in prikaže upravljanje s scenskimi napravami (po izboru komisije):
 • razloži pomen odrskih in scenskih naprav
 • razloži pomen in uporabo ročnih, elektro, lučnih in točkovnih vlakov
 • razloži način delovanja odrskih pogrezal in dvigal
 • utemelji pomen pravilnega in varnega obešanja bremen na vlake (tudi živega bremena)
 • prikaže način delovanja raznih elektrostrojnih in ročnih naprav ter ravnanje z njimi
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine in z drugimi sodelavci
 • utemelji organizacijski vidik upravljanja z napravami
 • utemelji varnostni vidik upravljanja z napravami
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • predstavi postopke  in pomen hranjenja scenskih naprav
postavlja scenske elemente v spremenjenih prostorskih pogojih in sodeluje pri transportu po režiserjevih in scenografovih navodilih ali vodje skupine
 • postavitev scene prilagodi pogojem novega prizorišča po režiserjevih, scenografovih navodilih  ali vodje skupine
 • pripravi scenske elemente in naprave za transport za potrebe postprodukcije (gostovanja)
 • izvaja demontažo, nakladanje in razkladanje scenskih elementov in naprav za potrebe gostovanj
 • izvaja postavitev scenskih elementov in naprav na gostovanju
 • izvaja postopke priprave scenskih elementov in naprav za varen transport
 • izvaja montažo in demontažo lesenih, kovinskih in kombiniranih konstrukcij
 • obvlada postopke priprave scenskih elementov in naprav za varen transport in njihovo vrnitev v matično gledališče
 • prilagodi postavitev scenskih elementov skladno z zmožnostmi prizorišča na gostovanju
 • skrbi, da so vsi potrebni elementi za izvedbo predstave prepeljani na novo prizorišče in vrnjeni v matično gledališče


Postavlja scenske elemente v spremenjenem prostoru (po izboru komisije):
 • načrtuje in organizira delo
 • praktično prikaže montažo ali demontažo standardnega scenskega elementa ali scenskega elementa iz konkretne scenografije
 • razloži način postavitve konkretne znane scenografije v večjem ali manjšem prostoru
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine in z drugimi sodelavci

Predstavi svojo vlogo sodelovanja pri transportu (po izboru komisije):
 • opiše postopke priprave scenskih elementov iz različnih materialov za varen transport
 • praktično pripravi standardni scenski element ali element iz konkretne scenografije za varen transport
 • utemelji organizacijski vidik izvedbe transporta
 • utemelji varnostni vidik transporta
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Unruf, Walter: Theatertechnik. Fachkunde und Vorschriftensammlung; Klassing & o. 1969.
 • Groessel, Bruno: Bühnentechnik: Mechanische Einrichtungen; Oldenburg Industrieverlag, 2007.
 • Unruf, Walter: ABC der Theatertechnik; Marhold, 1950.
 • Carter, Paul:  The Backstage Handbook; Broadway Press, 1988.
 • Glerum, Jay O.: Stage Rigging Handbook; Southern Illinois University Press; 2nd edition, 1997.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Borut Smrekar, SLG Celje
 • Miran Pilko, SLG Celje
 • Andrej Kovačič, SNG Nova Gorica
 • Marijana Jaklič Klanšek, MGL - Mestno gledališče ljubljansko
 • Ivan Pal, SNG Opera in balet
 • Mojca Jan Zoran, MK

14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Reni Jelen, SLG Celje
 • Nada Bjelica, MGL
 • Erika Bizilj, TV Slovenija
 • Iztok Smeh, SNG MB
 • Edi Martinčić, Franci Stanonik, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Matej Primec, Mini teater
 • Luka Golec, CD
 • Stojan Nemec, SNG NG
 • Boro Vujičič, SNG NG
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama LJ
 • Klavdija Zupan, samostojna dramaturginja in producentka
 • Borut Smrekar, SLG Celje
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo

Koordinacija pri reviziji kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word