tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 20.04.2012 , Ur.l. 604-8/2012/6
Predhodniki:
- Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze 4810.003.6.1

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze 6416633011

Klasius-P16

Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba,
 • predhodno izdelana baza z ustrezno tehnično dokumentacijo in dokumentacijo za pomoč uporabnikom.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČIN PREVERJANJA
Praktično preverjanje z zagovorom strokovno teoretičnih znanj.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • upoštevanje standardov kakovosti,
 • ustrezno dokumentiranje procesa dela,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj,
 • upoštevanje varnostnih standardov in protokolov,
 • sistematičnost odgovorov.
Izločilna merila:
 • nepoznavanje računalniških sistemov,
 • nepoznavanje ustreznih programskih orodij in podatkovnih baz,
 • nepoznavanje relacijskih podatkovnih baz.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja
Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge
10
izvedba naloge
35
dokumentacija
25
ustni zagovor
30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze (3121.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji Učilnica z računalnikom, s projektorjem in z ostalo programsko in računalniško strojno opremo (strežnik, delovne postaje, lokalno omrežje ...) ter s povezavo z internetom.
 • Kadrovski pogoji Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani:
  • en član komisije mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo s področja računalništva ali informatike in 5 let delovnih izkušenj na področju računalništva, od tega 4 leta na računalniških sistemih,
  • en član komisije mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju računalništva,
  • tretji član mora izpolnjevati pogoje, navedene v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi izvedbene rešitve v programskem jeziku
 • programira v aktualnih programskih jezikih
 • izdela dinamične spletne portale
 • določi postopek arhiviranja podatkov in obnavljanja v primerih podatkovnih nesreč
 • nudi tehnično pomoč uporabnikom
 • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
 • obvlada programska orodja in jezike za izdelavo aktivnih spletnih strani
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
Izdela programsko aplikacijo:
 • pregleda zahtevek
 • izdela načrt dela
 • pripravi ustrezna orodja
 • izdela kalkulacijo izdelave aplikacije
 • ovrednoti načrt dela in kalkulacijo (ustrezno)
 • izdela enostavno delujočo aplikacijo
 • predvidi vzdrževanje in posodabljanje aplikacije
 • opiše lastnosti posameznih programskih jezikov in povezavo s podatkovnimi bazami
 • dokumentira lastno delo   
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
upravlja podatkovne baze
 • obdeluje podatke v podatkovni bazi
 • upravlja, nadzira in vzdržuje podatkovne baze
 • določa uporabnike in uporabniške skupine v podatkovni bazi in jim dodeljuje pravice
 • obvlada programski jezik za delo s podatkovno bazo
 • obvlada standardne možnosti izmenjave podatkov
Oblikuje enostavno podatkovno bazo:
 • izdela načrt podatkovne baze in ga razloži
 • izdela podatkovno bazo
 • pripravi in obdela podatke v podatkovni bazi v skladu z zahtevkom
 • opiše in razloži posamezne modele podatkovnih baz
 • opiše načine in postopke upravljanja, nadziranja in vzdrževanja podatkovnih baz
 • opiše zakonitosti in načine zagotavljanja varovanja podatkov
 • dokumentira lastno delo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
testira programske rešitve
 • izvaja testiranja razvitih programskih rešitev
 • obvlada postopke testiranja razvitih programskih rešitev
Testira programsko rešitev:
 • testira določene programske rešitve
 • na podlagi rezultatov testiranja predlaga izboljšave in predlog utemelji
 • opiše postopek testiranja programskih rešitev
 • dokumentira lastno delo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
izvaja usposabljanje uporabnikov
 • načrtuje in organizira usposabljanje za uporabo informacijske tehnologije
 • pozna metode uvajanja in izobraževanja za uporabnike poslovnih aplikacij
Pripravi predlog programa usposabljanja s pomočjo osnovnih pisarniških paketov

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Matija Kariz, GZS, Združenje za računalništvo in informatiko
 • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec
 • Andrej Obu, ŠC Velenje
 • Boštjan Resinovič, ŠC Celje
 • Darko Hribar, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI


14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
 • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
 • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
 • Srečko Vrečko, ZSSS
 • Timotej Globačnik, Gorenje d. d., Velenje
 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • Davorin Majkus, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word