Katalog

  Naziv:

  Pivovar/pivovarka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  19.5.2015

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Živilska tehnologija (0721)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Pivovar/pivovarka (6507410011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Pivovar/pivovarka 65074100 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • končana osnovna šola

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

      4.1. Potrjevanje
             V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ko jo     
             komisija ovrednoti in vsebine kataloga prizna delno ali v celoti         
                                      

             Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za
             preverjanje.               

      4.2. Načini preverjanja

             Praktično preverjanje z zagovorom.

  5. Merila preverjanja

      Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • izdelavo idejne zasnove tehnološkega procesa
  • izbor in pripravo surovin             
  • izbor, pripravo in uporabo pripomočkov/opreme
  • higieno in varno delo
  • varčnost, natančnost priprave izbranih surovin in pravilno uporabo pripomočkov ter opreme
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja in pravil o požarni varnosti
  • samostojnost pri delu in upoštevanje določenega zaporedja opravil
  • strokovno ustreznost, celovitost in preglednost dokumentacije
  • zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa:

   

  Področje ocenjevanja

  Delež  (%)

  Načrtovanje in priprava naloge

  10

  Izvedba

  50

  Dokumentacija

  10

  Ustni zagovor

  30

     

      Izločilna merila:

      Jih ni.


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

      Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • tehnološki obrazci za vodenje postopkov

  1.odvzem vzorca surovin

  • rezilo, lopatica, etikete, plastenke ali PVC-vrečke
  • osebna zaščitna oprema (zaščitna halja, gumijasti škornji)
  • čistila in razkužila

  2.priprava surovin

  • tehtnice, ustrezne nosilnosti in točnosti (glede na velikost zatehte slada in neslajenih žit ter hmelja)
  • posode za shranjevanje surovin
  • mlin za mletje slada in neslajenih žit

  3.varjenje sladice

  • pH lističi ali merilec pH
  • sredstva za uravnavanje pH, merilni valj za odmero sredstva za uravnavanje pH
  • pivovarska varilnica s pripadajočo opremo (črpalke, cevi)
  • jodna raztopina, kapalka, bela ploščica
  • merilec za določanje gostote ali sladkorne stopnje
  • posoda za določanje gostote ali sladkorne stopnje
  • posoda za hranjenje tropin
  • merilec časa

  4.priprava pivine

  • jeklenka s sintetičnim zrakom, opremljena z merilcem tlaka (za živilsko uporabo)
  • fermentacijska posoda z možnostjo regulacije temperature

  5.priprava pivskega kvasa

  • tehtnica, ustrezne nosilnosti in točnosti (glede na velikost zatehte kvasa)
  • termometer (0–50°C)
  • grelo za segrevanje kvasnega nastavka

  6.kontrola parametrov vrenja in zorenja

  • merilec za določanje gostote ali sladkorne stopnje (se ponavlja)
  • posoda za shranjevanje kvasa po fermentaciji

  7.filtracija in stabilizacija piva

  • filter za filtriranje piva
  • pribor za čiščenje opreme (cevi, vroča voda, čistila)

  8.odvzem vzorcev piva

  • posode za odvzete vzorce, etikete

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

  • en član z najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kemije, biokemije, kemijske tehnologije, mikrobiologije, biotehnologije, živilstva ali biologije in najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju pivovarstva,
  • en član z najmanj višješolsko izobrazbo s področja kemijske tehnologije oziroma živilstva in najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju pivovarstva ali
  • en član z najmanj srednjo strokovno izobrazbo in najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju pivovarstva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  vari pivino
  • upošteva in izvaja predpisane recepture za posamezne vrste piva
  • jemlje in pripravlja vzorce za analizo
  • pripravi surovine
  • vari pivino
  • ohladi pivino na začetno temperaturo vrenja
  • zagotavlja higieno opreme in prostorov

  • pozna pomen kemijskih in fizikalnih analiz surovin
  • pozna proces varenja pivine
  • pozna pomen osnovnih kemijskih in fizikalnih analiz sladice in pivine
  • pozna naprave v varilnici
  • pozna vpliv posameznih surovin na kvaliteto pivine
  Odvzame vzorec surovine (po izboru komisije):
  • izdela idejno zasnovo tehnološkega procesa
  • odvzame reprezentativen vzorec in ga ustrezno pripravi
  • evidentira vzorec
  • opremi vzorec s podatki in ga pripravi za odpremo v laboratorij
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva načela dobre higienske prakse
  Pripravi surovine glede na dano recepturo:
  • pregleda recepturo, preveri ustreznost in opozori na morebitna odstopanja
  • izdela idejno zasnovo tehnološkega procesa
  • preveri zahtevane količine surovin iz recepture
  • preračuna ustrezno količino hmelja glede na vsebnost alfa-kislin
  • natehta surovine
  • zmelje slad in preveri ustreznost meljave
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva načela dobre higienske prakse
  Izvede postopek varjenja sladice (po izboru komisije):
  • pregleda varilni diagram, preveri ustreznost diagrama in opozori na morebitna odstopanja
  • izdela idejno zasnovo tehnološkega procesa
  • preveri pH vode in z njo napolni kuhalno/drozgalno posodo ter po potrebi korigira pH
  • segreje vodo na začetno temperaturo drozganja
  • v kuhalno/drozgalno posodo doda slad
  • izvede tehnološki proces varjenja sladice po recepturi v odvisnosti od razpoložljive opreme
  • izvede škrobni test
  • izvede precejanje drozge
  • izmeri stopnjo ekstrakta
  • ustrezno shrani tropine
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva predpise o požarni varnosti
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva načela dobre higienske prakse
  Izvede postopek priprave pivine (po izboru komisije):
  • izdela idejno zasnovo tehnološkega procesa
  • sladico segreje do temperature vrelišča
  • po predpisani recepturi izvede hmeljenje
  • izmeri stopnjo ekstrakta
  • pivino pretoči/prečrpa v  sedimentacijsko posodo
  • časovno omogoči izločanje usedline
  • pivino ohladi
  • izvede prezračevanje pivine
  • pivino pretoči/prečrpa v vrelno posodo
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva predpise o požarni varnosti
  • upošteva načela dobre higienske prakse
  • racionalno rabi energijo, material in čas   
  vre pivino
  • pripravi pivski kvas
  • uravnava delovanje naprav v vrelni kleti
  • spremlja in nadzoruje vrenje (temperaturo, tlak, čas vrenja, prevrelost)
  • loči kvas od mladega piva
  • pripravi mlado pivo na zorenje
  • jemlje vzorce za fizikalno kemijske analize
  • zagotavlja higieno opreme in prostorov

  • pozna proces vrenja piva
  • pozna postopek priprave in shranjevanja pivskega kvasa ter njegove lastnosti
  • pozna naprave in stroje v vrelni kleti
  • pozna pomen kontrole posameznih faz alkoholnega vrenja
  • pozna postopke čiščenja in dezinfekcije opreme in prostorov
  Pripravi pivski kvas (po izboru komisije):

  • pregleda recepturo in izbere ustrezen kvas
  • izdela idejno zasnovo tehnološkega procesa
  • odmeri ustrezno količino kvasa
  • pripravi kvasni nastavek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva načela dobre higienske prakse
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  Kontrolira parametre vrenja
  • izdela idejno zasnovo tehnološkega procesa
  • izmeri in evidentira temperaturo in tlak v vrelni posodi
  • prilagodi pogoje vrenja zahtevam iz recepture
  • izmeri gostoto ali navidezni ekstrakt
  • izračuna navidezno prevrelost
  • dokumentira izmerjene parametre
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva načela dobre higienske prakse
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  Loči kvas od mladega piva in ga pripravi na zorenje
  • izdela idejno zasnovo tehnološkega procesa
  • izvede pretok mladega piva
  • ustrezno shrani kvas
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva načela dobre higienske prakse
  • racionalno rabi energijo, material in čas

  zori in filtrira pivo
  • spremlja in nadzoruje proces dozorevanja piva (nadzoruje temperaturo, tlak in odvajanje CO2, organoleptično ocenjuje ...)
  • pripravi filter za filtracijo in filtrira pivo
  • jemlje vzorce za fizikalno-kemijske analize

  • pozna opremo, stroje in naprave  v zorilni kleti
  • pozna različne filtrirne naprave in filtrirna sredstva
  • pozna pomen stabilizacije piva
  • pozna pomen senzorične, kemijske in mikrobiološke kontrole piva

  Kontrolira parametre zorenja:
  • izdela idejno zasnovo tehnološkega procesa
  • izmeri in evidentira temperaturo in tlak v zorilni posodi
  • prilagodi pogoje zorenja zahtevam iz recepture
  • vizualno preveri bistrost piva
  • dokumentira izmerjene parametre
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva načela dobre higienske prakse
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Filtrira pivo (po izboru komisije):
  • izdela idejno zasnovo tehnološkega procesa
  • pripravi filter za filtracijo
  • izvede filtracijo
  • očisti filter po filtraciji
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva načela dobre higienske prakse
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  polni in pasterizira pivo
  • jemlje vzorce za kemijsko, mikrobiološko in senzorično analizo

  • pozna postopke priprave piva za polnjenje
  • pozna možnosti polnjenja in pasteriziranja piva
  • pozna higienske zahteve v polnilnici
  • pozna stroje in naprave v polnilnici
  • pozna različne embalažne materiale za polnjenje piva
  • pozna tehnološki postopek polnjenja in pasterizacije piva
  • pozna vrste in pomen analiz piva ter kriterije kakovosti
  • pozna  negativni vpliv odpadnih materialov na okolje in preprečuje morebitne emisije
  Odvzame vzorec piva:
  • odvzame vzorec
  • evidentira vzorec
  • opremi vzorec s podatki in ga pripravi za odpremo v laboratorij
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva načela dobre higienske prakse
  zagotavlja sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
  • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
  • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov)  
  • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu

  • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
  • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Masten, Z.:Tehnologija rastlinskih živil. Del 2, Tehnologija predelave vrtnin, tehnologija pivovarstva, 7. izdaja, 2006, Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola
  • Lipovec, Janko: Osnove pivovarstva, Živilski šolski center, 1975
  • Narziss, L., Schuster, K.: Weinfurtner, Tehnologija proizvodnje sladovine, 6. izdaja, Poslovna zajednica industrije piva i slada Jugoslavije, Beograd,1988
  • Kunze, W.: Tehnologija sladarstva i pivarstva, 7. izdaja,  Jugoslovensko udruženje pivara, Beograd, 1998
  • Kišgeci, Jan: Hmelj, Polja Partenona, Bački Petrovac, 2002
  • Fix, G.: Principles of brewing science, a study of serious brewing issues, 2nd ed., A division of the brewers association, Boulder, ZDA,1999
  • Priest, F. G., Campbell, I.: Brewing microbiology, 2nd ed., Chapman & Hall, London, UK,1996
  • Bamfort, C. W.: Scientific principles of malting and brewing, American society of brewing chemists, Minessota, ZDA, 2010
  • Pravilnik o kakovosti piva (Uradni list RS št. 3/03)
  • Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil (Uradni list RS 83/2014)
  • Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS 36/2014)
  • Bajt, N., Škerlavaj-Golec, S. in Štrumbelj-Drusany, I.: Živilska tehnologija: Vaje. Olja, sadje, zelenjava, alkoholne pijače, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 2001Suwa-Stanojević, M.: Brezalkoholne in alkoholne pijače, Učbenik za srednje šole, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 2006   


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Regina Godec, Pivovarna Laško, d. d.
  • Denis Imširović, Vizir, d. o. o.
  • Albin Hozjan, predsednik Društva pivovarjev Slovenije
  • Vasja Golar, Brauhaus Bevog GmbH, Avstrija
  • Janez Ozimek, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
  • Iztok Jože Košir, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
  • Marjan Vindiš, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
  • Petja Šegatin, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
  • Jasmina Mihelak Zupančič, Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
  • Brigita Kukovič, Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
  • Jelka Čop, CPI


  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
      
  • Majda Stopar, CPI