Katalog

  Naziv:

  Suhorobar posodar/suhorobarka posodarka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  11.1.2019

  Predhodniki:

  suhorobar – posodar / suhorobarka – posodarka (82713721)

  Klasius-P16:

  Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Suhorobar posodar/suhorobarka posodarka (6605113011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Suhorobar posodar/suhorobarka posodarka 66051130 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Ni vstopnih pogojev.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti. Če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA

  Praktično preverjanje in zagovor.

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge. Ustni zagovor obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Suhorobar posodar/suhorobarka posodarka.

  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

   

  Področje vrednotenja

  Merila vrednotenja

  Delež %

  Načrtovanje in priprava naloge

  izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, pripomočkov,…

  20 %

  Izvedba

  priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

  70 %

  opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

  kakovost izdelka

  varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

  upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

  Dokumentacija

   

  0 %

  Zagovor

  utemeljitev postopkov in uporabljenih delovnih tehnik

  10 %


  Izločilna merila:

  -       nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami, pri čemer se uporabljajo naslednje prilagoditve:
  • podaljšanje časa opravljanja storitve,
  • prilagoditev prostora in opreme,
  • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo,
  • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
  • prilagoditev ocenjevanja.

  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku (Uradni list RS št. 82/14), ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Ustrezna delavnica z ustreznimi orodji in materiali

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja lesarstva, oblikovanja, etnologije ali ekonomije in
  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 5 s področja lesarstva in
  • en član najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja suhorobarstva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  izdelava različnih posod
  • razžaga posekan les na želeno dolžino
  • izbere les ustrezne kakovosti za cepljenje ali vezenje
  • reže ali cepi les v doge ustreznih dimenzij
  • zloži doge v skladovnico za naravno sušenje
  • obreže doge po širini in dolžini z ustreznim orodjem
  • sortira doge in jih zloži v modele za različne posode
  • namesti kovinske ali lesene obroče na posodo
  • spoji doge za  dno z moznično vezjo
  • poskoblja notranjost in zunanjost posode
  • izdela  utor v obodu in vstavi dno
  • zna izbrati ustrezno vrsto lesa za posamezno posodo
  • pozna lastnosti in napake lesa
  • pozna možnosti uporabe strojev in obvlada delo z njimi
  • pozna tehnike sestavljanja posod in nameščanja lesenih ali kovinskih obročev
  • pozna postopek izdelave lesenega obroča
  • pozna temeljne značilnosti posodarske dediščine
  Izdelovanje različnih posod
  • pripravi delovno mesto
  • priprava delovnega orodja za izdelavo lesene posode
  • izbira ustreznega lesa za izbrano leseno posodo
  • ročno ali strojno razcepi les v doge ustreznih dimenzij
  • razrez lesa v doge ustreznih dimenzij
  • kratko pojasni zlaganje in sušenje dog
  • ročna ali strojna ploskovna obdelava suhe doge
  • vstavitev ploskovno obdelane doge v »stavnik«, tako da se jih medsebojno prilagaja (vpasuje) do sestave končnega posodinega oboda
  • prikaz obdelave sestavljenega posodinega oboda  in priprava za namestitev dna
  • demonstracija izdelave posodinega dna iz ustreznih dog in namestitev na pripravljen obod posode
  • izbere ustrezen kovinski ali lesen obroč in ga namesti na posodo
  • predstavi vrste lesenih posod, njihovo namembnost in uporabnost
  • pojasni tehnike sestavljanja dog pri izdelavi lesenih posod
  • kratko pojasni vsaj eno značilnost posodarske dediščine


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • STROKOVNE OSNOVE ZA GEOGRAFSKO OZNAČBO »SUHA ROBA«, več avtorjev, uredila Polona Rigler Grm, založila Miklova hiša muzej, 2002
  • Ribniška suha roba v lesni domači obrti, Janko Trošt, v SLOVENSKI ETNOGRAF, letnik III-IV, uredila B. Orel, M. Matičev, Etnografski muzej v Ljubljani, 1951, str. 28-68, vključno z;
  a) ZGODOVINA RIBNIŠKE DEKANIJE, Anton Skubic, rokopis
  b) ZEMLJEVID KOČEVSKEGA OKRAJA, Janko Trošt, Ljubljana1937
  c) ZDOMARJI, DOLENJSKA, Janko Trošt, 1938
  d) ARHIV ZADRUGE SUHA ROBA V SODRAŽICI, 1946-1949
  e) DER EHRE DES HERZOGTHUMS KRAIN, III. knjiga, J.V.Valvasor, 1689
  • SUHA ROBA, BRIHTNA RIBNICA IN ŠIROKI SVET, H geografiji naše lesene domače obrti, Jože Rus,  Jutro št. 208, 1930
  • SUHA ROBA ALI RIBNIŠKI MALI ČLOVEK, Jože Rus, Ljubljana 1941
  • USTVARJALNA SLOVENIJA, Janez Bogataj, Darila Rokus d.o.o., 2005
  • MOJSTROVINE SLOVENIJE, Janez Bogataj, Založba Rokus d.o.o., 1999
  • Rigler Grm, Polona (ur.): Strokovne osnove za geografsko označbo Suha roba, več avtorjev, založila Miklova hiša muzej, 2002.
  • Trošt, Janko, uredila Orel, B., Matičev, M.: Ribniška suha roba v lesni domači obrti,  v Slovenski etnograf, letnik III?–IV, Etnografski muzej v Ljubljani, 1951, str. 28??–68, vključno z;
  a) Zgodovina ribniške dekanije, Anton Skubic, rokopis,
  b) Zemljevid kočevskega okraja, Janko Trošt, Ljubljana,1937,
  c) Zdomarji, Dolenjska, Janko Trošt, 1938,
  d) Arhiv Zadruge Suha roba v Sodražici, 1946?–1949,
  e) Der Ehre des Herzogthums Krain, III. knjiga, J. V. Valvasor, 1689.
  • Rus, Jože: Suha roba, Brihtna Ribnica In Široki svet, H geografiji naše lesene domače obrti, Jutro št. 208, 1930.
  • Rus, Jože: Suha roba ali ribniški mali človek, Ljubljana, 1941.
  • Bogataj, Janez: Ustvarjalna Slovenija, Darila Rokus, d. o. o., 2005.
  • Bogataj, Janez: Mojstrovine Slovenije, Založba Rokus, d. o. o., 1999.


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Goran Lesničar Pučko, OZS
  • Pavle Hočevar, OOZS Ribnica
  • Matjaž Nosan, SŠ Kočevje
  • Franc Vesel, OOZS Ribnica
  • Andrej Mihelič, suhorobar
  • Primož Pahor, RC Kočevje
  • Milena Glavač, RC Kočevje

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

  14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Franc Jaklič, suhorobar
  • Andrej Mihelič, suhorobar
  • Franc Vesel, suhorobar
  • Sašo Hočevar, suhorobar
  • Helena Pucelj, suhorobarka
  • Barbara Nosan, suhorobarka
  • Pavel Hočevar, OZS
  • Matjaž Nosan

  Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje