Katalog

  Naziv:

  Asistent/asistentka zvoka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  18.5.2018

  Predhodniki:

  Asistent zvoka/asistentka zvoka (15436571)

  Klasius-P16:

  Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Asistent/asistentka zvoka (6640363011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Asistent zvoka/asistentka zvoka: 66403630 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Dokončana vsaj osnovna šola in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju zvoka.
  • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o delu na najmanj treh zahtevnih zvokovnih projektih (videospot, film, studijski album, koncert, gledališki projekt …) z objektivnim dokazilom o sodelovanju pri projektih s strani producenta/odgovorne osebe. Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE            

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. NAČIN PREVERJANJA

  Kandidat predhodno pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, ki jo komisiji predloži v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.). Strokovna naloga vsebuje:

  • do 10 min zvokovnega izdelka, ki ga komisiji predloži,
  • opis postopka za izbrano področje dela: terminski in tehnični načrt (postavitev mikrofonov, povezave zvokovnih aparatur …),
  • utemeljitev izbora opreme (mikrofonov, kablov, snemalne tehnike ...),
  • opis upoštevanja in zagotavljanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja.

  5. Merila preverjanja

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  DELEŽ %

  Izvedba

  opis priprave delovnega okolja ter njegova ustreznost za izbrano področje dela

  60

  stopnja skladnosti izvedbe z načrtom

  upoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil

  ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

  utemeljitev racionalne in skrbne uporabe energije, materiala in časa

  celovitost, preglednost in strokovna ustreznost dokumentacije

  Zagovor

  sistematičnost in preglednost predstavitve

  40

  obvladovanje strokovnoteoretičnih znanj s področja zvoka skladno s poklicnim standardom in vezano na strokovno nalogo

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja
  • popolna neskladnost izvedbe z načrtom

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (CD/DVD-predvajalnik, USB-priključek, povezava z internetom itd.) s sodobnimi tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva reprodukcija zvokovnega projekta (akustično obdelan prostor s studijskim ozvočenjem).

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:

  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju elektronskih medijev,
  • dva člana najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju oblikovanja zvoka ali srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja zvoka ali opravljen NPK Oblikovalec/oblikovalka zvoka in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja zvoka.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  opravlja enostavna zvokovna snemanja in ozvočenja
  • uporablja in loči različne tipe mikrofonov
  • upravlja preprosto mešalno mizo
  • uporablja snemalne naprave (analogne in digitalne)
  • uporablja naprave za poslušanje zvoka pri enostavnejših projektih (zvočniki, slušalke ...)
  • uporablja merilne instrumente (merilnik signala, korelator…)
  • sodeluje s projektno ekipo
  • uporablja osnovne tehnike distribucije zvočnih signalov
  • pozna osnovne tehnike mikrofonskega snemanja in ozvočenja
  • pozna različne vrste snemalnih in ozvočevalnih naprav ter  opreme
  • uporablja različne formate zvočnega zapisa
  • uporablja veljavne standarde zvočnih zapisov
  • razume osnove radijske, televizijske, gledališke, koncertne in filmske produkcije na področju zvoka
  • razume združljivost tehnične opreme
  • uporablja tehnološki proces in zmogljivosti tehnične opreme, ki jo uporablja
  Spodnje naloge za preverjanje so smernice za pripravo strokovne naloge:

  Utemelji pripravo in izvedbo zvokovnega snemanja:
  • predstavi zvokovni projekt ter izbrano področje dela
  • predstavi način sodelovanja pri pripravi terminskega načrta dela
  • obrazloži izbor mikrofonov in ostale zvokovne tehnike
  • predstavi sodelovanje z avtorsko ekipo pri snemanju in/ali opiše načine sodelovanja/komunikacije z njo
  • obrazloži izbor formata zvočnega zapisa
  • utemelji uporabljene postopke za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
  • utemelji racionalno rabo energije, materiala in časa
  • opiše načine zagotavljanja kakovosti opravljenega dela
  asistira oblikovalcu zvoka pri zahtevnejših zvokovnih projektih
  • upošteva navodila nadrejenih
  • skrbi za zvokovno tehniko na projektu
  • postavi mikrofone in drugo zvokovno tehniko po dispoziciji
  • upravlja z brezžičnimi mikrofoni
  • upravlja z napravami za reprodukcijo zvoka
  • upravlja z napravami za snemanje zvoka
  • lovi zvok na filmskih, dramskih, televizijskih, radijskih in drugih projektih
  • pospravi in prenese zvokovno opremo s prizorišča v skladišče
  • z zvokovno opremo ravna odgovorno
  • preveri delovanje opreme in ustrezno ukrepa
  • razume sisteme za snemanje in reprodukcijo zvoka
  • razume delovanje pripomočkov za premikanje in upravljanje mikrofonov
  • razume delovanje vseh vrst mikrofonske tehnike
  • zna upravljati z nosilci zapisov zvoka
  • pozna tehnološki proces snemanja, reprodukcije in realizacije projekta
  • pozna dispozicije snemanja, reprodukcije in realizacije projekta
  • uporablja sisteme skladiščenja zvokovne opreme
  • zaveda se pomena ustreznega ravnanja z zvokovno opremo
  Predstavi predlogo izvedbe zvokovnega projekta:
  • predloži in obrazloži načrt povezave zvokovne tehnike
  • predloži in obrazloži izbor mikrofonov in ostale zvokovne tehnike
  • obrazloži postopke vzdrževanja in skladiščenja zvokovne opreme
  • predstavi svojo vlogo v timu sodelavcev
  • sodeluje  z avtorsko ekipo pri snemanju in/ali opiše načine sodelovanja/komunikacije z njo
  • predstavi postopke dela pri pripravi in izvedbi zvokovnega projekta ter pospravljanju opreme
  • utemelji racionalno rabo energije, materiala in časa
  • opiše načine zagotavljanja kakovosti opravljenega dela
  pripravlja in ureja posneti zvokovni material ter arhivira zvočne posnetke
  • upravlja z delovno postajo
  • pripravi materiale za zvočno montažo
  • ureja zvočne posnetke
  • arhivira zvočne posnetke
  • arhivske materiale opremlja z metapodatki
  • uporablja strojno in programsko opremo na področju zvoka
  • uporablja formate in standarde zapisov zvokovnega signala
  Predstavi osnove urejanja, montaže in arhiviranja zvočnih posnetkov:
  • predstavi postopke urejanja, montaže in arhiviranja zvočnih posnetkov
  • predstavi formate zapisov za montažo in arhiviranje zvočnih posnetkov
  • opiše osnove strojne in programske opreme za zvokovno obdelavo
  • utemelji racionalno rabo energije, materiala in časa
  • opiše načine zagotavljanja kakovosti opravljenega dela

  12. Literatura, strokovno gradivo

  1. Mastnak, J.: Bukovec, M.: Osnove akustike, šola PET, Ljubljana.
  2. Fefer, D., Jeglič, A. (1992): Osnove akustike. Akademska založba, Ljubljana.
  3. Ravnikar, B. (2001): Osnove glasbene akustike in informatike. DZS, Ljubljana.
  4. Ur. Mastnak, J., Cedilnik, R., Kreslin, V. (1986): Mikrofonska tehnika. Skripta, Izobraževalno središče RTV Slovenija.
  5. Nisbett, A. (2003). The sound studio – audio techniques for Radio, Television, Film and Recording. CRC Press.
  6. Talbot-Smith, M. (2013): Broadcast Sound Technolgy. Butterworth-Heinemann.
  7. Misner, T. (2001): Practical Studio Techniques. SAE Institute publications, 3rd edition.
  8. Hunter Stark S. (1996): Live Sound Reinforcement – a comprehensice guide to P. A. and music reinforcement systems and Technology. Hal Leonard Corporation.
  9. Fry, D. (2005): Live Sound Mixing. Dunkworld Communications, 4th Ed.
  10. Swallow, D. (2012): Live Audio: The art of mixing a show. Taylor & Francis.
  11. Rumsey, F., McCormick, T. (2012): Sound and Recording: an introduction. Taylor & Francis.
  12. Ward, P., Bermingham, A., Wherry, C. (2000): Multiskilling for Television Production. Focal Press.
  13. Audio Engineering Society – www.aes.org

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  1. Aleš Koman, RTV Slovenija
  2. Boštjan Zakrajšek, Cankarjev dom
  3. Matej Pečaver, IAM
  4. Janez Strojan, IS RTV Slovenija
  5. Marjan Kralj, IS RTV Slovenija
  6. Dr. Peter Purg, IAM
  7. Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
  8. Irena Brglez, GZS

  Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
  • Mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

  14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  1. Stojan Nemec, SNG NG
  2. Klemen Pečnik, FE
  3. dr. Mitja Reichenberg, SAE Institute
  4. Marko Vogrinc, TV SLO
  5. Matjaž Jeršič, SLG Celje
  6. Rudi Jeseničnik, Viba Film
  7. Matej Pečaver, IAM
  8. Boštjan Zakrajšek, Cankarjev dom
  9. Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
  10. Janez Strojan, član komisije za NPK
  11. Klavdija Zupan, dramaturginja
  12. Dr. Peter Purg, UNG
  13. Boštjan Kerčmar, Viba Film
  14. Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo

  Koordinacija revizije kataloga za NPK:
  • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI