Katalog

  Naziv:

  Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  17.3.2020

  Predhodniki:

  Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij (81400051)

  Klasius-P16:

  Storitve za gospodinjstva (1011)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij (6647541011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij 66475410 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Najmanj izobrazba na ravni SOK 2.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


  4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  Praktično preverjanje z zagovorom.

  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

   

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Načrtovanje

  -          pripravo predmetov za izvedbo nege glede na vrsto materiala, nečistoč in navodil na trajno všiti etiketi

  10

  Izvedba

  -          pravilna uporaba naprav in pripomočkov

  -          obvladovanje določenega zaporedja

  -          izvedba storitve

  -          kontrola kakovosti, ugotavljanje napak in odpravljanje le-teh

   

   

  70

  Zagovor

  -          utemeljitev izbranega delovnega postopka in sredstev za delo

  -          utemeljitev upoštevanih varnostnih ukrepov in ukrepov varovanja okolja

  20

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
  • neupoštevanje predpisov o varovanju okolja
  • nezadostna kakovost izvedenih postopkov nege

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • ustrezen prostor skladen  z Zakonom o varovanju zdravja in varstva pri delu

  • oprema za lokalno odstranjevanje madežev
  • stroj za kemično čiščenje
  • stroj za mokro čiščenje
  • pralni stroj
  • likalnik za ročno likanje
  • likalni valj
  • likalna lutka
  • likalna preša
  • sesalec
  • čistilna in pralna sredstva

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo najmanj:

  • izobrazbo na ravni SOK 4  tekstilne smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju nege tekstilij.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  sprejme tekstilije in jih pripravi na nego
  • sprejme tekstilije v nego
  • stranki svetuje glede uporabe in nege tekstilnih izdelkov
  • razvrsti tekstilije glede na vrsto nege
  • razvrsti tekstilije glede na materiale, vrsto uporabe in barve
  • označi tekstilije
  • pozna tekstilne materiale in njihove lastnosti
  • pozna mednarodne standardizirane znake za nego in vzdrževanje tekstilij
  • prepoznava vrste madežev in pozna postopke lokalne obdelave madežev
  • obvlada tehnologijo kemičnega čiščenja, mokrega čiščenja in pranja tekstilij
  • obvlada  postopke apretiranja in impregniranja tekstilij
  • obvlada postopke likanja tekstilij
  • obvlada osnove nege usnja in krzna
  • obvlada  osnove nege tekstilnih talnih oblog
  pripravi se  na delo
  • pripravi se na delo skladno z zahtevami varovanja zdravja pri delu
  • pojasni tveganja v dejavnosti vzdrževanja tekstilij in njihov vpliv na zdravje ljudi in okolje
  • pripravi varno in zdravo delovno okolje z upoštevanjem predpisov o delu z nevarnimi snovmi
  • našteje vso potrebno dokumentacijo za sprejem in izdajo tekstilije
  • našteje vrste zakonsko določenih evidenc in poročil

  sprejme tekstilije v nego
  • izvede postopek sprejema tekstilije, usnja, krzna ali preproge in pravilno označi
  • v simulirani situaciji od stranke pridobi ustrezne informacije, ki so pomembne za nego tekstilije
  • prepozna lastnosti  tekstilnih  materialov, usnja in krzna ter preproge ali talnih oblog
  • pojasni navodila na trajno všiti etiketi
  • prepozna madeže oziroma pridobi potrebne strankine informacije glede izvora madežev
  • stranki svetuje in ji zna pojasniti postopke nege
  • določi vrsto nege na osnovi materiala, vrste nečistoče, uporabnosti tekstilije in trajno všite etikete
  • pravilno razvrsti tekstilije glede na vrsto nege
  • izpolni  dokumentacijo za sprejem in izdajo predmeta nege  

  izda tekstilije stranki
  • v simulirani situaciji izda predmet nege stranki
  • v simulirani situaciji svetuje stranki glede uporabe, vzdrževanja in nošenja tekstilije
  • pojasni dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje cene storitve
  • opiše postopek reklamacije v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika
  lokalno čisti madeže na tekstilijah
  • prepoznava vrste madežev in pozna postopke lokalne obdelave madežev na tekstilijah
  • določi zaporedje lokalnega odstranjevanja madežev
  • izbere ustrezno čistilno sredstvo
  • ročno obdela madež
  • obvlada  mednarodne standardizirane znake za nego in vzdrževanje tekstilij
  • obvlada uporabo preparatov in njihov vpliv na različne madeže in različne tekstilne materiale
  • obvlada uporabo opreme za lokalno odstranjevanje madežev na tekstilijah
  lokalno odstrani madež na tekstiliji po izboru komisije
  • prepozna vrsto madeža in njegove lastnosti
  • pojasni vpliv uporabe preparatov za čiščenje na različne  madeže in tekstilne materiale
  • lokalno odstrani madež v pravilnem vrstnem redu in z ustreznimi preparati
  • kontrolira kakovost opravljene storitve
  kemično čisti tekstilije
  • pripravi stroj za kemično čiščenje
  • pripravljene tekstilije vloži v stroj
  • izbere ustrezen program za kemično čiščenje
  • očiščene tekstilije pripravi za likanje
  • pozna tekstilne materiale in njihove lastnosti
  • pozna mednarodne standardizirane znake za nego in vzdrževanje tekstilij
  • obvlada vrste kemičnega čiščenja in tehnologijo dela
  • obvlada delo s stroji za kemično čiščenje tekstilij
  • pozna vpliv kemičnega čiščenja na tekstilne materiale
  • pozna topila, ojačevalce in dodatke ter njihov vpliv na nečistoče in na tekstilne materiale

  kemično čisti tekstilijo po izboru komisije
  • določi postopek (program) kemičnega čiščenja glede na vrsto tekstilije, vrsto nečistoč in navodil na trajno všiti etiketi
  • kemično očisti tekstilijo
  • kontrolira kakovost opravljene storitve
  mokro čisti tekstilije
  • pripravi stroj za mokro čiščenje tekstilij
  • razvrščena oblačila vloži v stroj
  • izbere ustrezen program mokrega čiščenja
  • izbere ustrezen način sušenja očiščenih tekstilij
  • pozna tekstilne materiale in njihove lastnosti
  • pozna mednarodne standardizirane znake za nego in vzdrževanje tekstilij
  • obvlada delo s stroji za mokro čiščenje tekstilij
  • obvlada tehnologijo dela pri mokrem čiščenju tekstilij
  • pozna preparate in doziranja ter njihov vpliv na vrsto nečistoč in vrsto tekstilnih materialov
  mokro čisti tekstilijo po izboru komisije
  • določi postopek (program) mokrega čiščenja glede na vrsto tekstilije, vrsto nečistoč in navodil na trajno všiti etiketi
  • mokro očisti tekstilijo
  • kontrolira  kvaliteto opravljene storitve
  pere tekstilije
  • pripravi stroj za pranje tekstilij
  • razvrščena oblačila vloži v stroj za pranje
  • izbere ustrezen program pranja
  • izbere ustrezen način sušenja opranih tekstilij
  • obvlada delo s stroji za pranje tekstilij
  • obvlada tehnologijo dela pri pranju tekstilij
  • pozna preparate in doziranja ter njihov vpliv na  vrsto nečistoč in vrsto tekstilnih materialov

  ročno ali strojno pere tekstilijo po izboru komisije
  • določi postopek (program) pranja glede na vrsto tekstilnega materiala, vrsto nečistoč in navodil na trajno všiti etiketi
  • opere tekstilije
  • kontrolira kakovost opravljene storitve
  dodatno obdeluje tekstilije
  • pregleda stopnjo čistosti tekstilij
  • določi postopek dodatne obdelave tekstilij
  • dezinficira, beli, apretira ali impregnira tekstilije
  • obvlada postopke dezinfekcije, beljenja, apretiranja in impregniranja tekstilij
  • pozna dezinfekcijska sredstva za tekstil in njihov pomen
  • pozna belilna sredstva za tekstilije in njihov pomen
  • pozna apretirna sredstva za tekstil in njihov pomen
  • pozna impregnacijska sredstva tekstilij in njihov pomen
  • obvlada doziranje sredstev in postopke nanosov na tekstilije
  po izboru komisije izvede postopek apretiranja ali impregniranja
  • določi postopek apretiranja ali impregniranja glede na vrsto materiala, vrsto namembnosti tekstilije in navodil na trajno všiti etiketi
  • apretira oziroma impregnira tekstilijo
  • kontrolira kakovost opravljene storitve
  suši tekstilije
  • izbere vrsto sušenja tekstilij
  • pripravi stroje za sušenje
  • izbere temperaturo, čas in ustrezen način sušenja
  • suši tekstilije
  • pripravi posušene tekstilije za likanje
  • obvlada vrste sušenja
  • obvlada delo s stroji za sušenje tekstilij
  • pozna tehnologijo dela pri sušenju tekstilij
  suši tekstilijo po izboru komisije
  • določi način, temperaturo in čas sušenja glede na material in navodila na trajno všiti etiketi
  • posuši tekstilijo po ustreznem postopku
  • kontrolira kvaliteto opravljene storitve
  lika tekstilije
  • razvrsti tekstilije glede na način likanja
  • izbere ustrezen postopek likanja
  • pripravi likalne stroje za likanje tekstilij
  • ročno ali strojno lika tekstilije  
  • pozna tekstilne materiale in njihove lastnosti
  • znake za nego in vzdrževanje tekstilij
  • obvlada vrste priprav za likanje glede na različne vrste tekstilij
  • obvlada  tehnike likanja glede na materiale, namembnost izdelkov in krojev
  lika  tekstilijo po izboru komisije
  • določi postopek likanja glede na material, vrsto tekstilije in navodila na trajno všiti etiketi
  • lika tekstilijo ročno ali na valju ali s prešo ali na  likalni lutki
  • kontrolira kakovost opravljene storitve

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Zupan, Jože (2018). Kakovost nege tekstilij, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
  • Zupan, Jože (2019). Kemično čiščenje in pranje, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
  • Zupan, Marjan (2001). Priročnik za mojstrski izpit vzdrževalca tekstilij (interno gradivo Obrtno-podjetniške zbornice), Ljubljana.
  • Šostar-Turk, Sonja in Fijan, Sabina (2000). Nega tekstilij in oblačil, skripta Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2000.
  • Malej-Kveder, Sonja (1992). Tekstilne surovine. Vlakna I, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992.
  • Bojkovska-Bedrač, Zoja (1993). Poznavanje tekstilij. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
  • Jože Zupan, Labod, d.o.o., Ljubljana
  • Gašper Pance, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija vzdrževalcev tekstilij, Ljubljana
  • Nada Pance, Čistilnica in pralnica Mehurček, Ljubljana