Katalog

  Naziv:

  Preglednik/preglednica cestnih objektov

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  11.1.2019

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Gradbeništvo (0732)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Preglednik/preglednica cestnih objektov (6688665011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Preglednik/preglednica cestnih objektov 66886650  in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • srednja strokovna izobrazba s področja gradbeništva in 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture ali višja strokovna izobrazba s področja gradbeništva in 3 leta delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture in
  • vozniško dovoljenje B-kategorije  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard
  4.2. NAČINI  PREVERJANJA

  Preverjanje poteka pisno z ustnim zagovorom (traja največ 45 minut) in v praktični delovni nalogi, kjer kandidat dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po merilih poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Praktični nalogi obvezno sledi tudi ustni zagovor naloge.


  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

   

  1. za sklop, ki obsega naloge za dokazovanje usposobljenosti za področje 1 iz točke 11 tega kataloga, se izvede praktično in ustno preverjanje;
  2. za sklop, ki obsega naloge za dokazovanje usposobljenosti za področje 2 iz točke 11 tega kataloga izvede pisno in ustno preverjanje;

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  1.    sklop: Praktično in ustno preverjanje

   

  Načrtovanje

  izbira  delovnega postopka, materiala, orodja in  uporaba zaščitnih sredstev/ukrepov

   

  5

   

  Izvedba

   

  izbira pravilne tehnike dela ter obvladovanje določenega zaporedja opravil

   

   

  30

  uporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev in varstvenih ukrepov

  kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

  varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

  _Zagovor

  predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

  15

  2.    sklop: Pisno in ustno preverjanje

   

  Pisno preverjanje

   

   

  poznavanje predpisov s področja vzdrževanja prometne infrastrukture, graditve objektov, gradbenih proizvodov, urejanja prostora

   

   

  30

  Ustni zagovor

  predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

  20


  Izločilni merili:

  • nepravilna uporaba zaščitne opreme,
  • neupoštevanje pravil varnosti pri delu.

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • učilnica z ustreznimi didaktičnimi pripomočki in dostopom do medmrežja

  • realno delovno okolje z dostopom do objektov prometne infrastrukture (predor, viadukt, most, nadvoz, podvoz, propust, vozišče na avtocesti in hitri cesti, glavni cesti ter regionalni cesti), na katerih je možno izvesti posamezne naloge iz tega kataloga
  • pregledniški avtomobil z ustrezno opremo
  • merilni lističi, kladivo, lestev, baterija
  • osebna varovalna in zaščitna sredstva
  • fotoaparat
  • skice, fotografije, videoposnetki objektov prometne infrastrukture

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • En član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 7 s področja gradbeništva in najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture in
  • En član komisije izobrazbo ravni SOK 6 s področja gradbeništva ali strojništva in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture in
  • En član komisije izobrazbo ravni SOK 5 s področja gradbeništva in najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  Neposredno spremlja stanje cestnih objektov
  • vizualno odkriva poškodbe in prve znake nevarnosti in poslabšanja stanja  objektov
  • vizualno odkriva začetke, napredovanje in vzroke propadanja materialov
  • vizualno odkriva morebitne spremembe na objektu, ki lahko vplivajo na njihovo varnost in trajnost
  • spremlja učinkovitost preteklih vzdrževalnih in obnovitvenih del
  • spremlja stanje konstrukcij (razpoke, deformacije, vibracije/hrup, kakovost gradbenih materialov)
  • spremlja stanje nanosov ovir ob objektih za odvodnjavanje
  • oceni možnost odvodnjavanja
  • pridobiva informacije, ki služijo za ocenjevanje obstoječe nosilnosti objektov
  • prepozna/zazna vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost cestnih objektov (razpoke, deformacije, prebit elastomer tesnilnega traku, dotrajanost materiala, neenakomernost delovanja konstrukcije …)
  • poda oceno glede na zadnji pregled pooblaščenih institucij, vidnih poškodb (dilatacije – stiki ploščadi, asfaltni in betonski stiki, udarne jame ob stikih ali krušenje, pokanje robov; rege, stiki ob grajenih železnih ali jeklenih konstrukcijah …)
  • pozna vrste cestnih objektov in njihove dele ter namen (premostitveni objekti, kot so viadukti, mostovi, nadvozi, podvozi, prepusti, predori, podhodi, nadhodi, oporne in podporne konstrukcije na cestah in v predorih, protihrupne ograje …)
  • pozna namen in funkcijo naprav in opreme na cestah/železnicah (SPIS-portale, vremenske postaje, samodejne merilce hitrosti, naprave za cestninjenje …)
  • prepozna vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost in varnost objekta
  • odkriva poškodbe in prve znake nevarnosti porušitve dela objektov, nepravilnega delovanja ali nedelovanja opreme in naprav
  • sodeluje v timu pri letnih, rednih in glavnih pregledih objektov na cestah/železnici
  • pregleda vse ostale elemente cestne infrastrukture in varovalnega pasu v okolici objekta zaradi morebitnih kvarnih vplivov na prometno infrastrukturo in varnost prometa
  • spremlja vplive vremenskih razmer na  cestno infrastrukturo
  • pozna predpise, ki urejajo delo vzdrževanja cestnih objektov
  • pozna sestavne dele  cestne infrastrukture
  • pozna vsebino in pomen banke podatkov o cestni infrastrukturi ali katastra javne infrastrukture
  • pozna zahteve in standarde v zvezi z izvajanjem  vsakodnevnih pregledov in sodelovanja pri rednih, glavnih in izrednih pregledih s pooblaščenimi institucijami
  • pozna razloge za izredne preglede cest in objektov
  Sklop 1

  Neposredno spremljanje stanja cestnega objekta po izboru komisije
  • izvrši pregled stanja cestnega objekta in opiše nujnost ukrepanja v primeru poškodbe
  • fotografira cestni objekt ter poškodbo
  • izpolni dokumentacijo o pregledu
  • oceni obseg nevarnosti ter nujnost ukrepanja v kolikor pri ogledu lokacije ugotovi odstopanja oziroma nevarnost
  • predvidi in predstavi ustrezen ukrep, glede na ugotovljene poškodbe
  • pripravi podatke za načrtovanje rednih vzdrževalnih  del ali popravil  ali manjših obnov cestnih objektov z uporabo programskih orodij
  • obvesti službo pristojno za ukrepanje v konkretni situaciji

  Našteje naloge preglednika cestnih objektov, povezane s poškodbo nadvozov
  • opiše nadvoz
  • našteje tipične poškodbe nadvoza spodnje konstrukcije, prekladne konstrukcije, cestišča in opreme objekta
  • našteje vplive na trajnost betonskih cestnih objektov (lastnosti konstrukcij, kakovost vgrajenih materialov, vzdrževanje, popravilo, obnova, promet, okolje)
  • našteje ukrepe, ki jih izvrši vzdrževalec prometne infrastrukture
  • našteje naprave in opremo na cesti
  • našteje načine spremljanja poškodb

  Opiše naloge preglednika cestnih objektov pri načrtovanju vzdrževalnih del in po izboru komisije praktično prikaže nalogo na cestnem objektu
  • opiše vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
  • opiše vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost
  • razloži  in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih sezonsko
  • razloži in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih enkrat letno
  • razloži pomen tehtanja tovornih vozil
  • razloži in opiše pomen evidenc tehničnih podatkov o objektih
  • razloži in opiše pomen banke cestnih podatkov
  • izvede pregled objekta in pripravi ustrezno poročilo

  Opiše dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost v cestnem prometu
  • opiše stanje cestnih objektov in dejavnike, ki najbolj vplivajo na prometno varnost
  • opiše ukrepe, ki jih je dolžan izvesti preglednik cestnih objektov

  Uporaba evidenc tehničnih podatkov o cestnih objektih
  • pripravi poročilo o stanju cestnih objektov na podlagi danih podatkov/ali
  • predstavi poročilo, ki ga je pripravil in ob tem :
  -razloži in opiše pomen evidenc tehničnih podatkov o objektih
  -razloži in opiše pomen banke cestnih podatkov
  -razloži in opiše pomen evidence objektov v garancijski dobi
  sodeluje pri načrtovanju rednih vzdrževalnih del, popravil in manjših obnov objektov cestnih objektov
  • posreduje informacije in  pomembne podatke za  načrtovanje čiščenja površin in  opreme na objektu, prostorov neposredno okoli objektov  (ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta, naprav za odvodnjavanje, naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt in varnost prometa)
  • posreduje informacije in  pomembne podatke za  načrtovanje manjših popravil poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature …), protikorozijske zaščite, hidroizolacije in odvodnjavanja, izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij
  • presodi, s katerim ukrepom (nadgradnja, sanacija ali rekonstrukcija) se bo izvajala sanacija infrastrukturnega objekta


  Sklop 1

  Neposredno spremljanje stanja cestnega objekta po izboru komisije
  • izvrši pregled stanja cestnega objekta in opiše nujnost ukrepanja v primeru poškodbe
  • fotografira cestni objekt ter poškodbo
  • izpolni dokumentacijo o pregledu
  • oceni obseg nevarnosti ter nujnost ukrepanja v kolikor pri ogledu lokacije ugotovi odstopanja oziroma nevarnost
  • predvidi in predstavi ustrezen ukrep, glede na ugotovljene poškodbe
  • pripravi podatke za načrtovanje rednih vzdrževalnih  del ali popravil  ali manjših obnov cestnih objektov z uporabo programskih orodij
  • obvesti službo pristojno za ukrepanje v konkretni situaciji

  Našteje naloge preglednika cestnih objektov, povezane s poškodbo nadvozov
  • opiše nadvoz
  • našteje tipične poškodbe nadvoza spodnje konstrukcije, prekladne konstrukcije, cestišča in opreme objekta
  • našteje vplive na trajnost betonskih cestnih objektov (lastnosti konstrukcij, kakovost vgrajenih materialov, vzdrževanje, popravilo, obnova, promet, okolje)
  • našteje ukrepe, ki jih izvrši vzdrževalec prometne infrastrukture
  • našteje naprave in opremo na cesti
  • našteje načine spremljanja poškodb

  Opiše naloge preglednika cestnih objektov pri načrtovanju vzdrževalnih del in po izboru komisije praktično prikaže nalogo na cestnem objektu
  • opiše vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
  • opiše vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost
  • razloži  in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih sezonsko
  • razloži in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih enkrat letno
  • razloži pomen tehtanja tovornih vozil
  • razloži in opiše pomen evidenc tehničnih podatkov o objektih
  • razloži in opiše pomen banke cestnih podatkov
  • izvede pregled objekta in pripravi ustrezno poročilo

  Opiše dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost v cestnem prometu
  • opiše stanje cestnih objektov in dejavnike, ki najbolj vplivajo na prometno varnost
  • opiše ukrepe, ki jih je dolžan izvesti preglednik cestnih objektov

  Uporaba evidenc tehničnih podatkov o cestnih objektih
  • pripravi poročilo o stanju cestnih objektov na podlagi danih podatkov/ali
  • predstavi poročilo, ki ga je pripravil in ob tem :
  -razloži in opiše pomen evidenc tehničnih podatkov o objektih
  -razloži in opiše pomen banke cestnih podatkov
  -razloži in opiše pomen evidence objektov v garancijski dobi
  daje pobude za presojo prometne varnosti prometne infrastrukture na podlagi ocene poškodovanosti cestnih objektov
  • presoja vidne poškodbe, ki vplivajo na prometno varnost, stabilnost in trajnost objekta
  • zazna dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost in so odvisni od stanja cestne infrastrukture, vplivov okolja in vremenskih pojavov, stanja in postavitve signalizacije
  • ustrezno ukrepa, ko zazna nevarnosti na cesti

  Sklop 1

  Neposredno spremljanje stanja cestnega objekta po izboru komisije
  • izvrši pregled stanja cestnega objekta in opiše nujnost ukrepanja v primeru poškodbe
  • fotografira cestni objekt ter poškodbo
  • izpolni dokumentacijo o pregledu
  • oceni obseg nevarnosti ter nujnost ukrepanja v kolikor pri ogledu lokacije ugotovi odstopanja oziroma nevarnost
  • predvidi in predstavi ustrezen ukrep, glede na ugotovljene poškodbe
  • pripravi podatke za načrtovanje rednih vzdrževalnih  del ali popravil  ali manjših obnov cestnih objektov z uporabo programskih orodij
  • obvesti službo pristojno za ukrepanje v konkretni situaciji

  Našteje naloge preglednika cestnih objektov, povezane s poškodbo nadvozov
  • opiše nadvoz
  • našteje tipične poškodbe nadvoza spodnje konstrukcije, prekladne konstrukcije, cestišča in opreme objekta
  • našteje vplive na trajnost betonskih cestnih objektov (lastnosti konstrukcij, kakovost vgrajenih materialov, vzdrževanje, popravilo, obnova, promet, okolje)
  • našteje ukrepe, ki jih izvrši vzdrževalec prometne infrastrukture
  • našteje naprave in opremo na cesti
  • našteje načine spremljanja poškodb

  Opiše naloge preglednika cestnih objektov pri načrtovanju vzdrževalnih del in po izboru komisije praktično prikaže nalogo na cestnem objektu
  • opiše vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
  • opiše vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost
  • razloži  in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih sezonsko
  • razloži in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih enkrat letno
  • razloži pomen tehtanja tovornih vozil
  • razloži in opiše pomen evidenc tehničnih podatkov o objektih
  • razloži in opiše pomen banke cestnih podatkov
  • izvede pregled objekta in pripravi ustrezno poročilo

  Opiše dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost v cestnem prometu
  • opiše stanje cestnih objektov in dejavnike, ki najbolj vplivajo na prometno varnost
  • opiše ukrepe, ki jih je dolžan izvesti preglednik cestnih objektov

  Uporaba evidenc tehničnih podatkov o cestnih objektih
  • pripravi poročilo o stanju cestnih objektov na podlagi danih podatkov/ali
  • predstavi poročilo, ki ga je pripravil in ob tem :
  -razloži in opiše pomen evidenc tehničnih podatkov o objektih
  -razloži in opiše pomen banke cestnih podatkov
  -razloži in opiše pomen evidence objektov v garancijski dobi
  obvešča pristojne o nujnosti ukrepanja ob zaznanih primerih, ki vplivajo na varnost prometa in varnost objekta
  • presodi nujnost ukrepanja in o tem obvesti službe, ki so pristojne za ukrepanje v primerih, ki vplivajo na varnost prometa in varnost objekta
  • pripravi poročilo o pregledu in postopku obveščanja
  • izpolni potrebno dokumentacijo skladno z veljavnimi predpisi
  Sklop 1

  Neposredno spremljanje stanja cestnega objekta po izboru komisije
  • izvrši pregled stanja cestnega objekta in opiše nujnost ukrepanja v primeru poškodbe
  • fotografira cestni objekt ter poškodbo
  • izpolni dokumentacijo o pregledu
  • oceni obseg nevarnosti ter nujnost ukrepanja v kolikor pri ogledu lokacije ugotovi odstopanja oziroma nevarnost
  • predvidi in predstavi ustrezen ukrep, glede na ugotovljene poškodbe
  • pripravi podatke za načrtovanje rednih vzdrževalnih  del ali popravil  ali manjših obnov cestnih objektov z uporabo programskih orodij
  • obvesti službo pristojno za ukrepanje v konkretni situaciji

  Našteje naloge preglednika cestnih objektov, povezane s poškodbo nadvozov
  • opiše nadvoz
  • našteje tipične poškodbe nadvoza spodnje konstrukcije, prekladne konstrukcije, cestišča in opreme objekta
  • našteje vplive na trajnost betonskih cestnih objektov (lastnosti konstrukcij, kakovost vgrajenih materialov, vzdrževanje, popravilo, obnova, promet, okolje)
  • našteje ukrepe, ki jih izvrši vzdrževalec prometne infrastrukture
  • našteje naprave in opremo na cesti
  • našteje načine spremljanja poškodb

  Opiše naloge preglednika cestnih objektov pri načrtovanju vzdrževalnih del in po izboru komisije praktično prikaže nalogo na cestnem objektu
  • opiše vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
  • opiše vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost
  • razloži  in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih sezonsko
  • razloži in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih enkrat letno
  • razloži pomen tehtanja tovornih vozil
  • razloži in opiše pomen evidenc tehničnih podatkov o objektih
  • razloži in opiše pomen banke cestnih podatkov
  • izvede pregled objekta in pripravi ustrezno poročilo

  Opiše dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost v cestnem prometu
  • opiše stanje cestnih objektov in dejavnike, ki najbolj vplivajo na prometno varnost
  • opiše ukrepe, ki jih je dolžan izvesti preglednik cestnih objektov

  Uporaba evidenc tehničnih podatkov o cestnih objektih
  • pripravi poročilo o stanju cestnih objektov na podlagi danih podatkov/ali
  • predstavi poročilo, ki ga je pripravil in ob tem :
  -razloži in opiše pomen evidenc tehničnih podatkov o objektih
  -razloži in opiše pomen banke cestnih podatkov
  -razloži in opiše pomen evidence objektov v garancijski dobi
  vodi evidence in pripravlja poročila o stanju cestnih objektov
  • zbira podatke pregledniških služb
  • vodi evidenco tehničnih podatkov o objektih – prometni infrastrukturi
  • uporablja banko cestnih podatkov zaradi pregleda nad stanjem objektov
  • uporablja evidenco objektov v garancijski dobi
  • pripravlja statistike in poročila o stanju prometne varnosti in varnosti objektov
  • izmenjuje podatke z izvajalci rednih, glavnih, globinskih, intervencijskih in detajlnih pregledov
  Sklop 1

  Neposredno spremljanje stanja cestnega objekta po izboru komisije
  • izvrši pregled stanja cestnega objekta in opiše nujnost ukrepanja v primeru poškodbe
  • fotografira cestni objekt ter poškodbo
  • izpolni dokumentacijo o pregledu
  • oceni obseg nevarnosti ter nujnost ukrepanja v kolikor pri ogledu lokacije ugotovi odstopanja oziroma nevarnost
  • predvidi in predstavi ustrezen ukrep, glede na ugotovljene poškodbe
  • pripravi podatke za načrtovanje rednih vzdrževalnih  del ali popravil  ali manjših obnov cestnih objektov z uporabo programskih orodij
  • obvesti službo pristojno za ukrepanje v konkretni situaciji

  Našteje naloge preglednika cestnih objektov, povezane s poškodbo nadvozov
  • opiše nadvoz
  • našteje tipične poškodbe nadvoza spodnje konstrukcije, prekladne konstrukcije, cestišča in opreme objekta
  • našteje vplive na trajnost betonskih cestnih objektov (lastnosti konstrukcij, kakovost vgrajenih materialov, vzdrževanje, popravilo, obnova, promet, okolje)
  • našteje ukrepe, ki jih izvrši vzdrževalec prometne infrastrukture
  • našteje naprave in opremo na cesti
  • našteje načine spremljanja poškodb

  Opiše naloge preglednika cestnih objektov pri načrtovanju vzdrževalnih del in po izboru komisije praktično prikaže nalogo na cestnem objektu
  • opiše vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
  • opiše vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost
  • razloži  in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih sezonsko
  • razloži in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih enkrat letno
  • razloži pomen tehtanja tovornih vozil
  • razloži in opiše pomen evidenc tehničnih podatkov o objektih
  • razloži in opiše pomen banke cestnih podatkov
  • izvede pregled objekta in pripravi ustrezno poročilo

  Opiše dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost v cestnem prometu
  • opiše stanje cestnih objektov in dejavnike, ki najbolj vplivajo na prometno varnost
  • opiše ukrepe, ki jih je dolžan izvesti preglednik cestnih objektov

  Uporaba evidenc tehničnih podatkov o cestnih objektih
  • pripravi poročilo o stanju cestnih objektov na podlagi danih podatkov/ali
  • predstavi poročilo, ki ga je pripravil in ob tem :
  -razloži in opiše pomen evidenc tehničnih podatkov o objektih
  -razloži in opiše pomen banke cestnih podatkov
  -razloži in opiše pomen evidence objektov v garancijski dobi
  pri delu upošteva navodila za vzdrževanje cestnih objektov in temeljne predpise o vzdrževanju javnih cest
  • pozna dejavnost vzdrževanja cestnih objektov
  • pozna prednostne razrede rednega vzdrževanja objektov
  • pozna obseg rednega vzdrževanja cestnih naprav in njihovo ureditev
  • pozna predpise, ki urejajo prevoznost in uporabnost cestne infrastrukture
  • pozna in uporablja projektno dokumentacijo
  • pozna vsebino Pravilnika o rednem vzdrževanju
  • pozna vsebino Zakona o cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi
  Sklop 2

  Pooblastila in nadzorne naloge preglednika cestnih objektov


  Obrazloži pooblastila in naloge preglednika cestnih objektov, ki se nanašajo na:
  • predpise, ki urejajo vzdrževanje cestnih objektov
  • predpise, ki urejajo prevoznost in uporabnost prometne infrastrukture
  • predpise, ki urejajo varstvo cest

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Zakon o  cestah (Ur. l. RS št. 109/2010) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
  • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS št. 65/2008)  z vsemi nadaljnjimi spremembami.
  • Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS št. 38/16 z vsemi nadaljnjimi spremembami).
  • Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS št. 116/2006) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
  • Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/04) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
  • Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS št. 52/00) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
  • Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02) z vsemi nadaljnjimi spremembami.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Helena Cvek, področje Vzdrževanja avtocest, tehnična služba, DARS, d. d.
  • Žana Krašovic, koordinator vzdrževanja v področju Vzdrževanja avtocest DARS, d. d.
  • Dušan Molek,  koordinator vzdrževanja v področju Vzdrževanja avtocest DARS, d. d.
  • Dušan Cmok, projekt Investicije, investicijsko vzdrževanje prometne infrastrukture DARS, d. d.
  • Olga Kobal, DARS, d. d.
  • Metka Zajc Pogorelčnik, Cestno podjetje Ptuj, d. d.
  • Pavle Hevka, Direkcija RS za infrastrukturo
  • Edin Behrič, Javno komunalno podjetje VRHNIKA  

  Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
  • Barbara Kunčič Krapež, CPI