Katalog

  Naziv:

  Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  15.1.2018

  Predhodniki:

  Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (52100061)

  Klasius-P16:

  Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

  Klasius-SRV:

  Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (6702350011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Upravljavec/upravljavka strojev v proizvodnji 67023500 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba (osnovnošolska obveznost)

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA

  Praktično preverjanje obvladovanja upravljanja strojev v proizvodnji in zagovor.  5. Merila preverjanja

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  DELEŽ %

  Načrtovanje

  priprava kandidata na delo

  10

  Izvedba

  obvladovanje določenega zaporedja opravil

  60

  racionalna poraba časa in materiala

  kontrola kakovosti storitve

  pravilno delo na stroju, priboru in orodjih

  upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu

  Dokumentacija

  razumevanje dokumentacije

  10

  Zagovor

  predstavitev izvedbe

  20

  Izločilna merila:

  •   nepravilno delo na stroju, priboru in orodjih
  •   nerazumevanje dokumentacije

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (III)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
  • podaljšanje časa opravljanja storitve,
  • prilagoditev prostora in opreme,
  • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
  • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
  • prilagoditev ocenjevanja.
  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • delovno mesto s strojem

  • vpenjalni in pritrdilni pripomočki
  • orodja in surovci
  • učilnica

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj srednješolsko izobrazbo s področja strojništva in pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju,
  • en član najmanj višješolsko izobrazbo s področja strojništva in pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju,
  • tretji član mora izpolnjevati enega od meril navedenih v prvi ali drugi alineji.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi stroj in opremo
  • zažene stroj
  • kontrolira funkcionalnost in delovanje sistemov na stroju
  • spremlja in po potrebi spreminja osnovne tehnološke parametre na CNC stroju po navodilih
  • pozna različne stroje v proizvodnem procesu (obdelovalne,preoblikovalne in druge stroje ter proizvodne linije)
  • zna uporabljati tehnologijo obdelave z odrezovanjem, preoblikovanjem v hladnem in vročem
  • zna uporabljati postopke primarnega oblikovanja, spajanja in oplemenitenja materialov
  • seznanjen je s postopki za pripravo, zagon in obratovanje strojev
  • razume osnovne sisteme na stroju in njihove funkcije (mazanje, hlajenje, pnevmatski sistem, krmilni sistem)
  • razume namembnost, postopke priprave ter vpenjanja različnih orodij
  • seznanjen je z možnimi nastavitvami tehnoloških parametrov na stroju
  • seznanjen je z osnovami risanja z računalniškim programom za potrebe programiranja CNC-strojev
  • zna opraviti hitro menjavo delovnih pripomočkov in orodij
  Preverjanje delovanja stroja in opreme ter priprava dokumentacije
  • pregleda naročila in prevzame dokumentacijo
  • pregleda načrt izdelka in popis obdelovalnega postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
  • preveri ujemanje spremne dokumentacije s tehnološkim listom
  • pregleda in uporabi delovna in zaščitna sredstva
  • pregleda kakovost orodij in ukrepa, če so poškodovana
  • prevzame material in kontrolira količino ter po potrebi preveri lastnosti materiala
  • zažene stroj in preveri funkcionalnost sistemov na stroju
  • nastavi tehnološke parametre na stroju
  • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
  • po potrebi razstavi običajne sestavne elemente stroja in opreme, jih očisti in ponovno sestavi
  • izvaja dela skladno z zahtevami sistema kakovosti
  • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
  • nenehno skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta, da delo poteka varno in ne ogroža požarne varnosti ter ne onesnažuje okolja

  spremlja in kontrolira delovanje stroja, opreme in naprav med delovnim postopkom
  • spremlja in nadzoruje delovanje stroja
  • kontrolira učinkovitost delovanja stroja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
  • izvaja vmesno kontrolo v predpisanih obdobjih in korigira tehnološke nastavitve parametrov, če je potrebno
  • zlaga izdelke v transportno embalažo
  • čisti ostružke v stroju in jih odvaža
  • razume delovanje stroja in ve, kdaj je brezhibno oz. napačno
  • pozna parametre, ki vplivajo na pravilen potek obdelave
  • pravilno ukrepa ob napakah pri delovanju stroja, opreme in naprav
  • obvlada postopke čiščenja med delom, posameznimi serijami in ob prehodu na drug proizvod
  Nadzor delovanja stroja opreme in naprav:
  • preverja učinkovitost delovanja stroja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
  • izvaja vmesne kontrole in po potrebi korigira tehnološke parametre
  • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
  • izvaja dela skladno z zahtevami sistema kakovosti
  • uporablja delovna in zaščitna sredstva
  • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
  • nenehno skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta, da delo poteka varno in ne ogroža požarne varnosti ter ne onesnažuje okolja

  kontrolira izdelovalni proces in ugotavlja napake v izdelku ter ukrepa
  • izvaja stalno in sprotno kontrolo tehnoloških operacij in izdelka
  • razume osnove proizvodne logistike in poti pretoka materiala v proizvodnem procesu
  • prepoznava različne materiale, polizdelke, izdelke
  • obvlada korekcije in postopke, ki omogočijo učinkovito delovanje stroja (hitrost obdelave, podajanje …)
  • prepoznava optimalne načine delovanja stroja, opreme in naprav
  Kontrola izdelovalnega procesa in izdelkov
  • kontrolira izdelke skladno z zahtevami sistema kakovosti
  • ugotavlja morebitne napake na izdelku
  • ustrezno ukrepa ob ugotovitvi napak
  • dokumentira izdelke skladno z zahtevami sistema kakovosti
  • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
  • uporablja delovna in zaščitna sredstva
  • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
  • nenehno skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta, da delo poteka varno in ne ogroža požarne varnosti ter ne onesnažuje okolja


  12. Literatura, strokovno gradivo


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Blaž Weber, dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
  • Branko Jerič, dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
  • Simon Kragelj, univ. dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
  • Drago Rodman, univ. dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
  • Davorin Vidrih, univ. dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
  • Edvard Gal, dipl. org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
  • Vojko Fon, dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
  • Andrej Trampuž, org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
  Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
  • Barbara Kunčič Krapež, Center za poklicno izobraževanje
  DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI  
  • Edvard Gal, dipl. org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
  • Vojko Fon, dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
  • Anton Žličar, Emo orodjarna, d. o. o.
  • Matija Bizjak, Emo orodjarna, d. o. o.
  • Anton Drobnič, Šolski center Postojna
  • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
  Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
  • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje