Katalog

  Naziv:

  Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  15.1.2018

  Predhodniki:

  Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (62300032)

  Klasius-P16:

  Gozdarstvo in lov (0821)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (6718282011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182820 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije F-traktorji in traktorski priključki

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • praktično preverjanje in zagovor


  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež %

  1. Načrtovanje

  Priprava načrta storitve

  15

  Izbor ustrezne opreme

   

  2. Izvedba

  Priprava na delo (upošteva se osebna urejenost, ustrezna osebna varovalna opremo, priprava prostora, strojev, opreme, orodja …)

  55

  Racionalnost in pravilna uporaba orodij in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov

  Upoštevanje predpisov iz varnosti in varovanja zdravja pri delu,  predpisov varstva okolja in gozdarskih predpisov

  Kakovost storitve (natančnost pri delu, kakovost izvedbe storitve ...)

  3. Zagovor

  Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

  30

  Zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

  SKUPAJ

  100

    

  Izločilna merila

  • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme
  • neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Prilagojeni kmetijski traktorji:

  -prilagojeni kmetijski traktor za delo v gozdu s tritočkovnim vpetim dvobobenskim vitlom z daljinskim upravljanjem ali
  -prilagojeni kmetijski traktor za delo v gozdu s prednjo rampno desko, z zadnjo naletno desko z dvobobenskim vitlom in daljinskim upravljanjem ali
  -gozdarski traktor

  • Dodatna oprema traktorja:

  -kolesne verige
  -gasilni aparat
  -cepin
  -sekira
  -odpiralni smerni škripec
  -sidrni pas
  -posoda za gorivo
  -sekaški meter
  -škarje za rezanje žičnih vrvi
  -opozorilni znaki za označitev nevarnosti na deloviščih

  • Orodja in pripomočki za vzdrževanje traktorja:

  -vsa potrebna orodja in pripomočki za vzdrževanje traktorja

  • Sodobna profesionalna motorna žaga:

  -komplet za vzdrževanje motorne žage

  • Objekti:

  -delovišče za usposabljanje in preverjanje znanja

  • Vozila:

  -kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevažanje učnih pripomočkov

  • Osebna varovalna oprema:

  -varovalna čelada z glušniki in vizirjem po ustreznih evropskih standardih
  -varovalni čevlji po ustreznih evropskih standardih
  -varovalna obleka po ustreznih evropskih standardih
  -varovalne rokavice

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja gozdarstva,
  • en član višjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja gozdarstva,
  • en član srednjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja gozdarstva.

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.


  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  opravi ogled terena za spravilo in izvede prazno vožnjo traktorja
  • seznani se z razmerami na terenu
  • predvidi mesta odlaganja sortimentov
  • določi rampni prostor in ga pripravi za uporabo
  • ustrezno postavi opozorilne table
  • pripravi vlako za nemoteno in varno delo
  • opravi prazno vožnjo in pri tem upošteva predpisana pravila
  Pregleda traktor pred uporabo:
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri nivo motornega olja, hladilne tekočine in goriva, pritrjenost vijakov koles in kolesnih verig, pritrjenost dodatne opreme traktorja, kontrolne naprave v kabini traktorja

  Pripravi teren in zavaruje delovišče:
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • postavi opozorilne table na gozdni cesti

  Izvede prazno vožnjo:
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • določi kritične točke na vlaki
  • traktor varno obrne

  izvede zbiranje gozdno-lesnih sortimentov in polno vožnjo traktorja
  • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer spravila
  • izbere smer spravila
  • predvidi nevarne situacije glede na smer in način spravila
  • uporablja mehanski in daljinsko vodeni vitel
  • primerno obrne, postavi in sidra traktor
  • izbere pravilno tehniko privlačevanja in zbiranja sortimentov
  • ergonomsko razvleče vlečno vrv in veže sortimente
  • uporablja različne pripomočke za delo
  • izbere varno stojišče in privlačuje sortimente ter oblikuje tovor
  • vizualno spremlja sortimente po poti privlačevanja ter odpravi zastoje in zatike pri privlačevanju
  • opravi polno vožnjo oziroma izvede vlačenje sortimentov
  • pozna nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi napačno postavljenega traktorja
  • pozna prednosti in slabosti različnih tipov tal, ki vplivajo na spravilo s traktorjem
  • predvidi smer privlačevanja posameznih debel in tovora
  • pozna različne načine vezanja tovora
  • pozna nevarnosti, ki nastanejo s privlačevanjem sortimentov in si zna izbrati varno mesto pri privlačevanju
  • upošteva tehnološke zmogljivosti traktorja in gozdnih vlak
  Izvede zbiranje lesa:
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izbere mesto sidranja traktorja ter smer privlačevanja lesa na vlako
  • traktor sidra
  • razvleče prazno vrv
  • izbere pravilno tehniko vezanja lesa
  • les veže
  • upošteva zmogljivost traktorja in smer vlačenja pri oblikovanju tovora
  • upošteva ergonomsko tehniko vezanja sortimentov
  • izbere varno stojišče
  • les privlačuje do traktorja
  • vizualno spremlja sortimente po poti privlačevanja ter odpravi zastoje in zatike pri privlačevanju
  • oblikuje tovor

  Izvede polno vožnjo:
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izvede vožnjo
  • odpravi zastoje pri polni vožnji
  izvede ukrepe na rampnem prostoru
  • izvede krojenje in prerezovanje lesa po potrebi
  • upošteva delovni nalog, sečno-spravilni načrt ali ustna navodila glede razvrstitve gozdno-lesnih sortimentov
  • odveže sortimente ter izvede sortiranje
  • navije jekleno vrv in obesi vezalne verige
  • izvede rampanje sortimentov
  • opravi izmero gozdno-lesnih sortimentov po potrebi
  • izvede razkladanje in sortiranje na rampnem prostoru
  • pozna predpise, ki veljajo za vleko po gozdnih cestah
  • razvršča sortimente na hlodovino, les za plošče in celulozo ter drva
  • pozna doseg hidravličnega nakladalnika na kamionu
  • pozna tehnike varnega rampanja sortimentov
  • pozna pravila krojenja vseh gozdno-lesnih sortimentov in jih kroji s pravilnimi rezi
  Izvede ukrepe na rampnem prostoru:

  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • les odvezuje, sortira in po potrebi prežaguje
  • upošteva delovni nalog, na podlagi katerega sortira les
  • upošteva predpise, ki veljajo za vlačenje lesa po gozdnih cestah
  • navije jekleno vrv na boben in pospravi verižne zanke
  • izvede rampanje lesa
  • po potrebi opravi izmero izvlečenih gozdnih lesnih sortimentov v ciklusu
  uredi delovišče in izvaja gozdni red
  • oceni in evidentira močneje poškodovana drevesa pri spravilu
  • zlaga veje in vrhove iglavcev na kupe ter razžaga debelejše veje listavcev
  • zloži sečne ostanke tako, da ne ovirajo razvoja mladja
  • odpravi poškodbe po spravilu na gozdnih tleh ter sanira večje poškodbe na vlakah
  • odstrani sečne ostanke z gozdnih prometnic in s spravilnih poti, z mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč in z zunanjih gozdnih robov
  • odstrani vse nelesne odpadke ter sanira poškodbe, ki so nastale na gozdni cesti
  • očisti dražnike, prečne in vzdolžne jarke ter koritnice
  • pozna pravila o ureditvi delovišča oz. sečišča
  Uredi delovišče oziroma sečišče:

  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • sprosti obviselo drevo
  • evidentira in odstrani močno poškodovana drevesa
  • veje in vrhače iglavcev zloži na kupe
  • odstrani sečne ostanke z gozdnih prometnic in mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč in z zunanjih gozdnih robov
  • odpravi poškodbe po spravilu na gozdnih tleh ter sanira večje poškodbe na vlakah
  • odstrani vse nelesne odpadke ter sanira poškodbe, ki so nastale na gozdni cesti
  • po končanem spravilu (dnevno) poravna vozišče in očisti dražnike, jarke ter koritnice
  sodeluje pri sečnji v posebnih razmerah z uporabo gozdne mehanizacije
  • oceni nevarnosti in temu primerno zavaruje delovišče
  • ugotavlja trdnost suhih, gnilih in drugače poškodovanih dreves s pomočjo traktorskega vitla skupaj z gozdarjem sekačem
  • pomaga gozdarju sekaču pri podiranju močno nagnjenih in obviselih dreves (varuje in privlačuje drevo)
  • upošteva pravila varnega dela pri sproščanju drevesa
  • pomaga gozdarju sekaču pri podiranju ob infrastrukturnih in drugih objektih z uporabo traktorskega vitla
  • izbere ustrezno tehniko pripenjanja in primerna delovna sredstva
  • pozna potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja tovrstnih delovišč  Demonstrira dela v posebnih razmerah po izboru komisije:

  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • predstavi namen in način skupnega sodelovanja z gozdarskim sekačem in vzrok zanj
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela s traktorskim vitlom pri ugotavljanju trdnosti suhih, gnilih in drugače poškodovanih drevesih
  • predstavi in izvede ukrepe varnega dela s traktorskim vitlom pri ugotavljanju trdnosti suhega in gnilega drevesa
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela s traktorskim vitlom pri podiranju močno nagnjenih dreves (varuje in naganja drevo)
  • predstavi in izvede ukrepe za zagotavljanje varnega podiranja močno nagnjenih dreves s traktorskim vitlom
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela s traktorskim vitlom pri podiranju dreves ob komunikacijah
  • predstavi in izvede ukrepe za zagotavljanje varnega podiranja dreves s pomočjo traktorskega vitla ob komunikacijah in cesta
  opravlja spravilo in sečnjo sortimentov v izrednih razmerah z različno gozdarsko mehanizacijo
  • izvaja spravilo v snegolomih, vetrolomih ali žledolomih
  • izvaja spravilo na pogoriščih in požariščih
  • oceni stopnjo poškodovanosti dreves
  • obvlada tehniko dela v izrednih razmerah
  Demonstrira spravilo in sečnjo v nevarnih razmerah po izboru komisije:

  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • predstavi najpogostejše in najpomembnejše poškodbe dreves v konkretnem primeru
  • predstavi nevarnosti in izvede ustrezno tehniko dela s traktorjem in traktorskim vitlom pri izvajanju spravila v snegolomih
  • predstavi nevarnosti in izvede ustrezno tehniko dela s traktorjem in traktorskim vitlom pri izvajanju spravila v vetrolomih
  • predstavi nevarnosti in izvede ustrezno tehniko dela s traktorjem in traktorskim vitlom pri izvajanju spravila v žledolomih
  • predstavi nevarnosti in izvede ustrezno tehniko dela s traktorjem in traktorskim vitlom pri izvajanju spravila na pogoriščih in požarišči
  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Furlan, F., Košir, B.: Varno delo pri spravilu s traktorji, Ljubljana, 1998
  • Žigon P.: Delo v nevarnih razmerah, Logatec, 1997
  • Ščuka, T.: Traktor v gozdu, Postojna, 2010
  • http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/Strukturni_skladi/Gradiva/BIOTEHNOLOGIJA_GOZDRASTVO/BT_PODROCJA_131GOZDARSTVO_SCUKA.pdf
  • Primeri vprašanj za zagovor nalog pri NPK TRAKTORIST, Ljubljana 2015, http://www.ric.si/kvalifikacije/certifikat/primeri_vprasanj/


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Franci Furlan, Gospodarska zbornica Slovenije
  • Andrej Andoljšek, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Ljubljana
  • Igor Kotnik, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
  • Egon Rebec, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Nova Gorica
  • Sebastijan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
  • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
  • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
  • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
  • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
  • Helena Žnidarič, CPI

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Barbara Kunčič, CPI

  14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  • Dušan Gradišar, Gozd, d. d.
  • Andrej Andoljšek, KGZS
  • Tomaž Remic, MKGP
  • dr. Nike Krajnc, GIS
  • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna
  • Janko Kerneža, Sindikat gozdarstva Slovenije
  • Mag. Marjan Dolenšek, GIS
  • Igor Leban, CPI

  Koordinacija pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Majda Stopar, CPI