tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 23.07.2019 , Ur.l. 604-8/2012/91
Predhodniki:
- Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka 7240.001.5.1

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka 6815877011

Klasius-P16

Zobozdravstvo (0911)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije

SOK 5, EOK 4

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1.    STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka: 68158770 in točko 11 tega kataloga.

2.2.     POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 • Najmanj srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege in
 • opravljen strokovni izpit s področja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence (referenca/ delodajalčevo potrdilo).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja
Praktično preverjanje z zagovorom: kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in zdravstvene dokumentacije. Ob praktični nalogi poteka tudi ustni zagovor naloge, ki obsega preverjanje znanj in spretnosti skladno s poklicnim standardom Zobozdravstveni asistent/ zobozdravstvena asistentka.

5. Merila preverjanja

Izločilna merila

-          nepravilno higiensko umivanje in razkuževanje rok

-          kršitev aseptičnih načel pri izvajanju praktične naloge

-          osebna neurejenost, ki krši Etični kodeks v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

načrtovanje posameznih postopkov izvedbe

10

osebna priprava skladno s higienskimi in zaščitnimi postopki

Izvedba

priprava in vodenje zdravstvene dokumentacije in sredstev za delo

40

 

 

 

 

uporaba ustreznih pripomočkov in materialov za izvedbo del

uporaba ustreznega delovnega postopka

upoštevanje aseptičnih načel pri izvedbi del

strokovnost pri pripravi pacienta na poseg

strokovnost pri svetovanju pacientom

strokovno komuniciranje s sodelavci

upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

racionalna uporaba materiala in energije

Dokumentacija

preglednost, ustreznost, strokovnost zdravstvene dokumentacije

10

Zagovor

predstavitev opravljenega dela

40

strokovnoteoretični zagovor na podlagi zastavljenih vprašanj

 

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami z  naslednjimi prilagoditvami:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • delovno okolje: zobozdravstvena ambulanta, aparati za sterilizacijo in dezinfekcijo, zobozdravstveni instrumenti, aparati in materiali, zaščitna sredstva za delo v zdravstvu

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.


 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja dentalne medicine z opravljenim strokovnim izpitom in 5 leti delovnih izkušenj v stroki,
  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 6 s področja zdravstvene ali babiške nege in 10 let delovnih izkušenj v poklicu zobozdravstveni asistent ter pridobljen certifikat za NPK-Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka,
  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 5 s področja zdravstvene ali babiške nege in 10 let delovnih izkušenj v poklicu zobozdravstveni asistent ter pridobljen certifikat za NPK-Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka. Za člana komisije s izobrazbo ravni SOK 5 s področja zobozdravstvene nege, pridobljen certifikat za NPK-Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka ni potreben.

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi zobozdravniški stol, naprave, zobozdravstvene materiale in pripomočke ter upravlja z zobozdravstvenimi aparati
 • pripravi predpisano zobozdravstveno dokumentacijo za pacienta
 • pripravi osebna zaščitna sredstva za osebje in paciente
 • pripravi higienske pripomočke in razkužila
 • pripravi razkužila za uporabo
 • pripravi zobozdravniški stol skladno s higienskimi, tehnološkimi in z ergonomskimi zahtevami
 • pripravi zobozdravstvene  instrumente, pripomočke in materiale
 • pripravi pripomočke za čiščenje in dezinfekcijo, za odlaganje uporabljenih instrumentov in zbiralnike za odpadne materiale
 • čisti in dezinficira naprave ter zobozdravniški stol pred in med delom ter po končanem delu
 • razume načine uporabe zobozdravstvenih instrumentov, pripomočkov in materialov ter jih ustrezno uporabi
 • pripravi materiale po proizvajalčevih navodilih glede na zobozdravstveni poseg in način priprave materialov
 • pripravi in ustrezno uporabi zobozdravstvene aparate za diagnostiko in terapijo, pripravo materialov, čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo
Pripravi sebe in vse potrebno za delo:
 • pregleda zdravstveno dokumentacijo in načrtuje lastno delo
 • higiensko si umije in razkuži roke
 • pripravi, pravilno uporabi in pravilno ravna z osebnimi zaščitnimi sredstvi, s higienskimi pripomočki, z razkužili, zobozdravniškim stolom, zobozdravstvenimi instrumenti, s pripomočki in z materiali ter s pripomočki za čiščenje in dezinfekcijo, pripomočki za odlaganje uporabljenih instrumentov in odpadnega materiala ter to utemelji
 • upošteva proizvajalčeva navodila
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • upošteva načela racionalne rabe  energije, materiala in časa
 • pojasni pomen odgovornega in etičnega obnašanja


čisti, dezinficira in sterilizira zobozdravstvene instrumente
 • mehanično čisti dezinficirane instrumente in izloči poškodovane instrumente
 • izvaja postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije pripomočkov, aparatov, materialov in delovnih površin
 • izvaja in nadzira različne vrste dezinfekcij
 • razvrsti instrumente in pripomočke glede na kritičnost uporabe
 • izvaja in nadzira postopek sterilizacije
 • evidentira postopek sterilizacije in dezinfekcije
Dezinficira in sterilizira instrumente:
 • načrtuje izvedbo dela/naloge
 • se ustrezno zaščiti in pripravi na delo
 • izbere pripomočke za čiščenje in dezinfekcijo
 • očisti, dezinficira ter izloči poškodovane instrumente
 • razvrsti instrumente in materiale glede na kritičnost in vrste sterilizacije
 • pakira, označi vrste instrumentov in vrečke opremi z datumom in uro sterilizacije, zaporedno številko polnitve ter označbo avtoklava
 • fizikalno, kemično in biološko kontrolira proces sterilizacije
 • izpolni dnevnik sterilizacije
 • shrani sterilne instrumente
 • zbere, odstrani in transportira odpadne in škodljive snovi skladno s predpisi o varovanju okolja
 • predstavi način komunikacije z drugimi strokovnimi sodelavci
 • upošteva proizvajalčeva navodila
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnost
 • zagotavlja kakovost in uspešnost izvedbe lastnega dela
 • upošteva načela racionalne rabe  energije, materiala in časa
 • pojasni pomen odgovornega in etičnega obnašanja

sodeluje pri preventivi in zdravljenju odraslih, mladostnikov in otrok na naslednjih stomatoloških dejavnostih: konzervativa, endodontija, parodontologija, kirurgija, protetika in ortodontija
 • pozna anatomijo in patologijo glave, ustne votline in zob otrok in odraslih
 • razume postopke diagnostično-terapevtskih zdravstvenih posegov
 • aspirira tekočino, osvetljuje delovno polje, drži jezik ali lice
 • podaja instrumente, materiale in zdravila
 • presvetljuje material
 • razkuži zobnoprotetične odtise, nadomestke in ortodontske aparate
Sodeluje pri preventivi in konzervativnih/endodontskih/ parodontoloških/oralno-kirurških/protetičnih posegih ter pri ortodontskem zdravljenju otrok, mladine in odraslih (po izbiri komisije):
 • načrtuje delo, se pripravi in ustrezno zaščiti z uporabo varovalnih sredstev
 • pripravi delovno mesto (ambulanta, zobozdravniški stol, naprave, zobozdravstvene instrumente, aparate in materiale,  …)
 • pripravi in vodi zdravstveno dokumentacijo
 • psihično in fizično pripravi pacienta
 • pripravi sterilne instrumente in materiale in z njimi pravilno ravna
 • pojasni sodelovanje pri izvajanju konzervativnih posegov
 • uredi pacienta po posegu in slednje utemelji
 • izpolni zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
 • utemelji različne načine komunikacije z drugimi strokovnimi sodelavci
 • pacientu zdravstveno-vzgojno svetuje
 • očisti in dezinficira zobozdravniški stol, delovne površine, zobozdravstvene instrumente in aparate ter to utemelji
 • zbere, odstrani in transportira odpadne in škodljive snovi skladno s predpisi o varovanju okolja
 • zagotavlja kakovost in uspešnost izvedbe lastnega dela
 • upošteva načela racionalne rabe  energije, materiala in časa
 • pojasni pomen odgovornega in etičnega obnašanja
Sodeluje pri preventivi in endodontskih posegih otrok, mladine in odraslih (po izbiri komisije):
 • načrtuje, se pripravi in ustrezno zaščiti z uporabo varovalnih sredstev
 • pripravi delovno mesto (ambulanta, zobozdravniški stol, naprave, zobozdravstvene instrumente, aparate in materiale  …)
 • pripravi in vodi zdravstveno dokumentacijo
 • psihično in fizično pripravi pacienta in utemelji način
 • pripravi sterilne instrumente in materiale ter  z njimi pravilno ravna
 • uredi pacienta po posegu in slednje utemelji
 • izpolni zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
 • utemelji način komunikacije z drugimi strokovnimi sodelavci
 • pacientu zdravstveno-vzgojno svetuje
 • očisti in dezinficira zobozdravniški stol, delovne površine, zobozdravstvene instrumente in aparate
 • zbira, odstranjuje in transportira odpadne in škodljive snovi skladno s predpisi o varovanju okolja
 • zagotavlja kakovost in uspešnost izvedbe lastnega dela
 • upošteva načela racionalne rabe  energije, materiala in časa
 • pojasni pomen odgovornega in etičnega obnašanja
Sodeluje pri preventivi in parodontoloških posegih otrok, mladine in odraslih (po izbiri komisije):
načrtuje, se pripravi in ustrezno zaščiti z uporabo varovalnih sredstev
 • pripravi delovno mesto (ambulanta, zobozdravniški stol, naprave, zobozdravstvene instrumente, aparate in materiale …)
 • pripravi zdravstveno dokumentacijo
 • psihično in fizično pripravi pacienta
 • pripravi sterilne instrumente in materiale ter z njimi pravilno ravna
 • sodeluje pri izvajanju parodontoloških posegov in parodontoloških kirurških posegih
 • deluje skladno s pravili aseptične tehnike
 • uredi pacienta po posegu
 • izpolnjuje zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
 • komunicira z drugimi strokovnimi sodelavci
 • pacientu zdravstveno-vzgojno svetuje
 • očisti in dezinficira zobozdravniški stol, delovne površine, zobozdravstvene instrumente in aparate
 • zbira, odstranjuje in transportira odpadne in škodljive snovi skladno s predpisi o varovanju okolja
 • zagotavlja kakovost in uspešnost izvedbe lastnega dela
 • upošteva načela racionalne rabe  energije, materiala in časa
 • pojasni pomen odgovornega in etičnega obnašanja
Sodeluje pri preventivi in kirurških posegih otrok, mladine in odraslih (po izbiri komisije):
 • načrtuje, se pripravi in ustrezno zaščiti z uporabo varovalnih sredstev
 • pripravi delovno mesto (ambulanta, zobozdravniški stol, naprave, zobozdravstvene instrumente, aparate in materiale  …)
 • pripravi in vodi zdravstveno dokumentacijo
 • psihično in fizično pripravi pacienta
 • pripravi sterilne instrumente in materiale ter z njimi pravilno ravna
 • sodeluje pri izvajanju kirurških posegov
 • deluje skladno s pravili aseptične tehnike
 • uredi pacienta po posegu
 • pravilno pripravi odvzeti material za transport
 • izpolnjuje zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
 • komunicira z drugimi strokovnimi sodelavci
 • pacientu zdravstveno vzgojno svetuje
 • očisti in dezinficira zobozdravniški stol, delovne površine, zobozdravstvene instrumente in aparate
 • zbira, odstranjuje in transportira odpadne in škodljive snovi skladno s predpisi o varovanju okolja
 • zagotavlja kakovost in uspešnost izvedbe lastnega dela
 • upošteva načela racionalne rabe  energije, materiala in časa
 • pojasni pomen odgovornega in etičnega obnašanja
Sodeluje pri preventivi in protetičnih posegih otrok, mladine in odraslih (po izbiri komisije):
 • načrtuje, se pripravi in ustrezno zaščiti z uporabo varovalnih sredstev
 • pripravi delovno mesto (ambulanta, zobozdravniški stol, naprave, zobozdravstvene instrumente, aparate in materiale,  …)
 • pripravi in vodi zdravstveno dokumentacijo
 • psihično in fizično pripravi pacienta
 • pripravi sterilne instrumente in materiale ter z njimi pravilno ravna
 • sodeluje pri izvajanju protetičnih posegov
 • uredi pacienta po posegu
 • pravilno ravna s protetičnimi odtisi, protetičnimi polizdelki in končnimi izdelki ter jih pripravi za transport
 • izpolnjuje zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
 • komunicira z drugimi strokovnimi sodelavci
 • pacientu zdravstveno vzgojno svetuje
 • očisti in dezinficira zobozdravniški stol, delovne površine, zobozdravstvene instrumente in aparate
 • zbira, odstranjuje in transportira odpadne in škodljive snovi skladno s predpisi o varovanju okolja
 • zagotavlja kakovost in uspešnost izvedbe lastnega dela
 • upošteva načela racionalne rabe  energije, materiala in časa
 • pojasni pomen odgovornega in etičnega obnašanja
Sodeluje pri preventivi in ortodontskem zdravljenju otrok, mladine in odraslih (po izbiri komisije):
 • načrtuje, se pripravi in ustrezno zaščiti z uporabo varovalnih sredstev
 • pripravi delovno mesto (ambulanta, zobozdravniški stol, naprave, zobozdravstvene instrumente, aparate in materiale  …)
 • pripravi in vodi zdravstveno dokumentacijo
 • psihično in fizično pripravi pacienta
 • pripravi sterilne instrumente in materiale ter z njimi pravilno ravna
 • sodeluje pri izvajanju ortodontskih posegov
 • uredi pacienta po posegu
 • pravilno ravna s protetičnimi odtisi, ortodontskimi polizdelki in končnimi izdelki ter jih pripravi za transport
 • izpolnjuje zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
 • komunicira z drugimi strokovnimi sodelavci
 • pacientu zdravstveno-vzgojno svetuje
 • očisti in dezinficira zobozdravniški stol, delovne površine, zobozdravstvene instrumente in aparate
 • zbira, odstranjuje in transportira odpadne in škodljive snovi skladno s predpisi o varovanju okolja
 • zagotavlja kakovost in uspešnost izvedbe lastnega dela
 • upošteva načela racionalne rabe  energije, materiala in časa

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Cvetko, E., Dolenšek, J., Smerdu, V.: Anatomija obraznega dela glave in vratu, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, 2010.
 • Hitij, T.: Histologija zobnega organa in anatomija zob za zobne asistente, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, 2011.
 • Skalerič, U.: Stomatološka klinična preiskava, Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije, 2006.
 • Fidler, A.: Predklinični praktikum (Elektronski vir):Instrumenti in naprave, Medicinska fakulteta Ljubljana, 2012.
 • Bird, D., Robinson, D.: Modern Dental Assisting. WB Sounders Company, 2014.
 • Belšak Milena et al.: Priporočila za delo v sterilizaciji: Verzija1.1; Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, 2015.
 • Bartenjev M.: Mladinsko in preventivno zobozdravstvo. Medicinska fakulteta Ljubljana, 1986
 • Bartenjev, M.: Preventivno in otroško zobozdravstvo 2. Medicinska fakulteta Ljubljana, 1976.
 • Koch, G., Paulsen, S.: Pediatric Dentistry - a clinical approach. Munksgaard-Copenhagen, 2001.
 • Dragaš, A. Z.: Preprečevanje infekcij v zdravniških ordinacijah. DZS, Ljubljana, 1993.
 • Dragaš, A. Z.: Mikrobiologija z epidemiologijo. DZS, Ljubljana, 1998.
 • Najdeno 11. 9. 2018: www. https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kodeks_etike_v_zdravstveni_negi_in_oskrbi_kodeks_etike_za_babice_ul_za_objavo_na_spletni_strani_2_2_2015.pdf

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Milena Gliha, Klinični center Ljubljana, SPS Stomatološka klinika
 • Stanislava Štajer
 • Darja Cibic, Ministrstvo za zdravstvo
 • Silva Untelechner, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, OE Zobozdravstveno varstvo
 • Jelka Drobne, CPI
Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI; Urška Marentič, CPI

14.    DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA:
 • Milena Gliha, članica komisije za NPK
 • Loti Hreščak, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
 • Andreja Tomšič Korelc, UKC Ljubljana, Stomatološka klinika
 • Valerija Skopec, UKC Ljubljana, Stomatološka klinika
 • Sonja Štrus, Zdravstveni dom Ljubljana
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga: mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word