Katalog

  Naziv:

  Izvajalec/izvajalka keramičarskih del

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  11.11.2020

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Gradbeništvo (0732)

  Klasius-SRV:

  Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Izvajalec/izvajalka keramičarskih del (7046744021)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Izvajalec/izvajalka keramičarskih del, koda 70467440, in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  - Izobrazba najmanj na ravni SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in

  - najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju keramičarskih del


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,

  2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,

  3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  Praktično preverjanje z zagovorom.

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.


  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa  

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Načrtovanje in priprava naloge

  -      skladnost delovne risbe s tehnično dokumentacijo

   

  30

  -      opredelitev delovnega postopka, materiala, orodja in zaščitnih sredstev/ukrepov, pravil varovanja objektov stavbne dediščine

  Izvedba

  -       prenos mer iz dokumentacije ali delovne risbe

   

   

  50

  -   izdelava in zaščita izdelka

  -      kontrola kakovosti lastnega dela in upoštevanje estetskih meril

  -      ureditev delovnega mesta in uporabljenih sredstev po končanem delu

  -   sortiranje odpadnega materiala

  Dokumentacija

  -   delovna risba

   

  5

  -   izračun porabe materiala

  Zagovor

  -   predstavitev izdelka

   

  15

  -      zagovor delovnega postopka in uporabljenih delovnih ter zaščitnih sredstev in ukrepov

  -   zagovor dokumentacije


  Izločilna merila:

  -    nepravilno ravnanje z materialom in s snovmi

  -    nepravilna uporaba strojev, naprav in opreme

  -    nerazumevanje dokumentacije

       -   neupoštevanje pravil iz varstva pri delu


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (III)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  - prostor oz. delavnica ali poligon, na katerem je mogoče pripraviti simulacije za izvedbo posameznih nalog iz tega kataloga, ali ustrezni prostor na gradbišču/delovišču

  - ročno orodje, mehanizirano ročno orodje za izvedbo keramičarskih del

  - material za izvedbo naloge

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

  - najmanj izobrazbo na ravni SOK 5 s področja gradbeništva in najmanj 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju ali  načrtovanju zaključnih del v gradbeništvu


  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.


  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi podlago ter materiale
  • preveri podlago: ravnost, horizontalnost in vertikalnost, padce, dilatacije, impregnacijo
  • preveri višine
  • pripravi podlago: jo razmasti,  razpraši in utrdi
  • pregleda ploščice, izloči poškodovane in drugače neprimerne
  • pripravi vezni material po proizvajalčevih navodilih

  Pripravi podlage za polaganje različnih talnih keramičnih oblog:

  • pripravi delovno mesto
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • načrtuje in pripravi celotni delovni postopek
  • izbere materiale, orodja, stroje in druge pripomočke
  • ugotovi vrsto podlage (talne osnove)
  • preveri podlago: ravnost, horizontalnost in vertikalnost, padce, dilatacije, impregnacijo itd.
  • preveri višine
  • pripravi podlago: jo razmasti, razpraši
  • pregleda ploščice, izloči poškodovane in drugače neprimerne
  • pripravi vezni material po proizvajalčevih navodilih
  • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
  • očisti in pospravi delovno mesto in delovna sredstva
  pripravi fazonske in zaključne elemente in polaga ploščice
  • zastavi oblogo in polaga ploščicev lepilo ali v cementno malto skladno z risbami
  • reže, vrta in brusi ploščice (izdela odprtine, izreze) in profile
  • vgradi dilatacijske in zaključne profile (letvice, pripire, dilatacijske profile)
  • vgradi elemente za odprtine, vratca, sifone
  • izdela zaključke obloge
  • zaščiti oblogo pred poškodbami med delom

  Pripravi fazonske in zaključne elemente in polaga ploščice:

  • predlaga izbor ploščic glede na načrtovani način oz. smer polaganja ter glede na stanje tal v prostoru, če ni že izdelan načrt polaganja
  • izdela delovno skico, predlaga potrebni material in izračuna količine
  • preveri ustreznost podlage
  • izbere orodja, stroje in druge pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • pripravi in preveri ustreznost materialov
  • nanaša lepila in druga vezna sredstva na podlago
  • zastavi oblogo in polaga ploščice skladno z risbami v lepilo ali cementno malto
  • reže, vrta in brusi ploščice (izdela odprtine, izreze) in profile
  • vgradi dilatacijske in zaključne profile (letvice, pripire, dilatacijske profile)
  • vgradi elemente za odprtine, vratca, sifone
  • izdela zaključke obloge
  • zaščiti oblogo pred poškodbami med delom
  • preveri kakovost položenih ploščic in odpravi morebitne napake
  • stroje in orodja uporabi po navodilih skladno s predpisi
  • očisti in pospravi delovno mesto in delovna sredstva
  fugira površine, obložene s keramičnimi ploščicami
  • očisti fuge: odstrani zagozde in očisti fuge veznega materiala
  • pripravi fugirno maso po proizvajalčevih navodilih
  • fugira
  • ustrezno obdela dilatacijske stike

  Fugira površine, obložene s keramičnimi ploščicami:

  • pripravi delovno mesto
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • načrtuje in pripravi celotni delovni postopek
  • izbere materiale, orodja, stroje in druge pripomočke
  • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
  • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
  • očisti fuge: odstrani zagozde in očisti fuge veznega materiala
  • pripravi fugirno maso po proizvajalčevih navodilih
  • izračuna potrebne količine
  • fugira
  • ustrezno obdela dilatacijske stike
  • stroje in orodja uporabi po navodilih skladno s predpisi
  • očisti in pospravi delovno mesto in delovna sredstva
  zaščiti obloge
  • zaščiti oblogo pred prezgodnjo uporabo in neugodnimi klimatskimi razmerami

  Izbira zaščite glede na potrebe:

  • pripravi delovno mesto
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • načrtuje in pripravi celotni delovni postopek
  • izbere materiale in druge pripomočke
  • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
  • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
  • zaščiti oblogo pred prezgodnjo uporabo in neugodnimi klimatskimi razmerami


  V simulirani situaciji svetuje stranki pri izboru izdelkov in predstavi možne stroške polaganja po izboru komisije in pri tem upošteva:

  • standarde in norme pri polaganju ploščic
  • racionalno porabo virov (naravni viri, energija, materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
  • oceno porabe časa in materiala glede na dokumentacijo
  izvaja enostavna sanacijska dela
  • zarezuje in izsekava poškodovane ploščice in zamenja posamezne ploščice ali dele obloge
  • izvede popravilo fug

  Izvede enostavno sanacijsko delo:

  • pripravi delovno mesto
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • načrtuje in pripravi celotni delovni postopek
  • izbere materiale, orodja, stroje in druge pripomočke
  • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
  • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
  • zareže in izsekava poškodovane ploščice in zamenja posamezne ploščice ali dele obloge
  • izvede popravilo fug
  • stroje in orodja uporabi po navodilih skladno s predpisi
  • očisti in pospravi delovno mesto in delovna sredstva  12. Literatura, strokovno gradivo


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  - Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga

  - Brankica Kropf, Pomgrad, d. d, Murska Sobota

  - Meta Zajc Pogorelčnik, Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana

  - Olga Kobal, DARS, d. d, Ljubljana

  - Aleš Arhar, DARS, d. d, Ljubljana

  - Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana

  - Zdenka Kračun, NaPok, d. o. o., Celje

  - Ciril Ambrož, Srednja gradbena šola in gimnazija, Maribor

  - Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana