tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 27.07.2016 , Ur.l. 604-8/2012/56

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 7046744011

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije

SOK 3, EOK 3

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Izvajalec/izvajalka keramičarskih del  in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let in
 • eno leto delovnih izkušenj na področju  keramičarskih del

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

 

 

Načrtovanje

Skladnost delovne risbe s tehnično dokumentacijo

 

30

Opredelitev delovnega postopka, materiala, orodja in zaščitnih sredstev/ukrepov, pravil varovanja objektov stavbne dediščine

 

 

Izvedba

 

Prenos mer iz dokumentacije ali delovne risbe

 

 

 

50

Izdelava in zaščita izdelka

Kontrola kakovosti lastnega dela in upoštevanje estetskih meril

Ureditev delovnega mesta in uporabljenih sredstev po končanem delu

Sortiranje odpadnega materiala

 

Dokumentacija

Delovna risba

 

5

Izračun porabe materiala

 

 

Zagovor

Predstavitev izdelka

 

15

Zagovor delovnega postopka in uporabljenih delovnih ter zaščitnih sredstev in ukrepov

Zagovor dokumentacije

 

Izločilna merila

 • nepravilno ravnanje z materialom in s snovmi
 • nepravilna uporaba strojev, naprav in opreme
 • nerazumevanje dokumentacije
 • neupoštevanje pravil iz varstva pri delu

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji •Materialni pogoji
  • prostor oz. delavnica ali poligon, na katerem je možno pripraviti simulacije za izvedbo posameznih nalog iz tega kataloga, ali ustrezni prostor na gradbišču/delovišču
  • ročno orodje, mehanizirano ročno orodje za izvedbo keramičarskih del
  • material za izvedbo naloge
 • Kadrovski pogoji Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo
  • najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja gradbeništva in pet let delovnih izkušenj pri izvajanju ali načrtovanju  zaključnih del v gradbeništvu.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi podlago ter materiale
 • preveri podlago: ravnost, horizontalnost in vertikalnost, padce, dilatacije, impregnacijo
 • preveri višine
 • pripravi podlago: jo razmasti,  razpraši in utrdi
 • pregleda ploščice, izloči poškodovane in drugače neprimerne
 • pripravi vezni material po proizvajalčevih navodilih
•priprava podlage za polaganje različnih talnih keramičnih oblog:
 • pripravi delovno mesto
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • načrtuje in pripravi celotni delovni postopek
 • izbere materiale, orodja, stroje in druge pripomočke
 • ugotovi vrsto podlage (talne osnove)
 • preveri podlago: ravnost, horizontalnost in vertikalnost, padce, dilatacije, impregnacijo itd.
 • preveri višine
 • pripravi podlago: jo razmasti, razpraši
 • pregleda ploščice, izloči poškodovane in drugače neprimerne
 • pripravi vezni material po proizvajalčevih navodilih
 • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti delovno mesto in delovna sredstva ter jih pospravi
pripravi fazonske in zaključne elemente in polaga ploščice
 • zastavi oblogo in polaga ploščicev lepilo ali v cementno malto skladno z risbami
 • reže, vrta in brusi ploščice (izdela odprtine, izreze) in profile
 • vgradi dilatacijske in zaključne profile (letvice, pripire, dilatacijske profile)
 • vgradi elemente za odprtine, vratca, sifone
 • izdela zaključke obloge
 • zaščiti oblogo pred poškodbami med delom

priprava fazonskih in zaključnih elementov in polaganje ploščic:

 • predlaga izbor ploščic glede na načrtovani način oz. smer polaganja ter glede na stanje tal v prostoru, če ni že izdelan načrt polaganja
 • izdela delovno skico, predlaga potrebni material in izračuna količine
 • preveri ustreznost podlage
 • izbere orodja, stroje in druge pripomočke
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • pripravi in preveri ustreznost materialov
 • nanaša lepila in druga vezna sredstva na podlago
 • zastavi oblogo in polaga ploščice v lepilo ali v cementno malto skladno z risbami
 • reže, vrta in brusi ploščice (izdela odprtine, izreze) in profile
 • vgradi dilatacijske in zaključne profile (letvice, pripire, dilatacijske profile)
 • vgradi elemente za odprtine, vratca, sifone
 • izdela zaključke obloge
 • zaščiti oblogo pred poškodbami med delom
 • preveri kakovost položenih ploščic in odpravi morebitne napake
 • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti delovno mesto in delovna sredstva ter jih pospravi
fugira površine, obložene s keramičnimi ploščicami
 • očisti fuge: odstrani zagozde in očisti fuge veznega materiala
 • pripravi fugirno maso po proizvajalčevih navodilih
 • fugira
 • ustrezno obdela dilatacijske stike
fugiranje površine, obložene s keramičnimi ploščicami:
 • pripravi delovno mesto
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • načrtuje in pripravi celotni delovni postopek
 • izbere materiale, orodja, stroje in druge pripomočke
 • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
 • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
 • očisti fuge: odstrani zagozde in očisti fuge veznega materiala
 • pripravi fugirno maso po proizvajalčevih navodilih
 • izračuna potrebne količine
 • fugira
 • ustrezno obdela dilatacijske stike
 • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti delovno mesto in delovna sredstva ter jih pospravi
zaščiti obloge
 • zaščiti oblogo pred prezgodnjo uporabo in neugodnimi klimatskimi razmerami
izbira zaščite glede na potrebe:
 • pripravi delovno mesto
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • načrtuje in pripravi celotni delovni postopek
 • izbere materiale in druge pripomočke
 • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
 • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
 • zaščiti oblogo pred prezgodnjo uporabo in neugodnimi klimatskimi razmerami

V simulirani situaciji svetuje stranki pri izboru izdelkov in predstavi možne stroške polaganja po izboru komisije in pri tem:
 • upošteva standarde in norme pri polaganju ploščic
 • racionalno porabo virov (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • oceno porabe časa in materiala glede na dokumentacijo
izvaja enostavna sanacijska dela
 • zarezuje in izsekava poškodovane ploščice in zamenja posamezne ploščice ali dele obloge
 • izvede popravilo fug
izvedba enostavnega sanacijskega dela:

 • pripravi delovno mesto
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • načrtuje in pripravi celotni delovni postopek
 • izbere materiale, orodja, stroje in druge pripomočke
 • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
 • preveri in zagotovi pogoje za kakovostno izvedbo del in varno delo
 • zareže in izsekava poškodovane ploščice in zamenja posamezne ploščice ali dele obloge
 • izvede popravilo fug
 • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi
 • očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Brankica Kropf, SGP Pomgrad, d. d.
 • Meta Zajc Pogorelčnik, IZS
 • Olga Kobal, DARS, d. d.
 • Aleš Arhar, DARS, d. d.
 • Janko Rozman, OZS
 • Zdenka Kračun, NaPok, d. o. o.
 • Ciril Ambrož, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word