tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 117/12.12.2008

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica 7200.001.3.1

Klasius-P16

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica  7200.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Zaključena osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Posamezne dele poklicne kvalifikacije lahko kandidat pridobi v naslednjih programih srednjega poklicnega izobraževanja: Bolničar: - strokovni modul Varovanje zdravja, vsebinski sklopi Higiena, Zdravstvena vzgoja, - modul Etika in komunikacija, vsebinski sklop Etika. Zdravstveni tehnik: - strokovni modul Vzgoja za zdravje, vsebinski sklopi Higiena in mikrobiologija, Zdravstvena vzgoja, - strokovni modul Anatomija, vsebinski sklop Anatomija in fiziologija, - strokovni modul Varovanje zdravja, vsebinski sklop Higiena in mikrobiologija, Vzgoja za zdravje, - strokovni modul Kakovost v zdravstveni negi, vsebinski sklop Etika in komunikacija. Tehnik laboratorijske medicine: - strokovni modul Zdravstvena vzgoja in prva pomoč, vsebinski sklop Vzgoja za zdravje, - strokovni modul Zakonodaja, etika, komunikacija, vsebinski sklop Etika, komunikacija, - strokovni modul Medicinska mikrobiologija, vsebinski sklop Splošna mikrobiologija, - strokovni modul Biokemija, celice za anatomijo in fiziologijo, vsebinski sklop Anatomija in fiziologija.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izvedbe storitve
 • upoštevanje higienskih standardov v prosekturi
 • racionalno porabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge0
izvedba60
dokumentacija0
ustni zagovor40

Kandidat opravi preverjanje, če doseže več kot 50-odstotni uspeh na vsakem področju ocenjevanja.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

POKLICI ZA STORITVE (51)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • laboratorij/prosektura z opremo za obdukcijo: laboratorij, ki izpolnjuje merila Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav s področja laboratorijske medicine
 • Kadrovski pogoji
  • dva člana komisije morata biti zdravnika – patologa
  • en član komisije je obdukcijski pomočnik

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja pomoč pri obdukciji
 • pripravi umrlega za obdukcijo
 • izvaja evisceracijo in disekcijo
 • izvaja meritve in druge tehnične postopke (pomoč pri slikanju, disekcija skeleta, usmerjena nevropatološka obdukcija …)
 • oskrbi truplo po obdukciji (integracija, umivanje, priprava za transport)
 • obvlada osnove anatomije in fiziologije človeškega telesa
 • pozna zaščito pred možnostjo okužb
 • pozna nevarnosti okužb in zaščito pred njimi na delovnem mestu
 • pozna nevarnosti poškodb z ostrimi predmeti in zaščito pred le-temi
 • pozna opremo in delovanje opreme v prosekturi (hladilnik, obdukcijska miza, obdukcijska žaga, aspirator, tehtnica …)
 • obvlada higienske standarde v prosekturi
 • Pripravlja delovne površine, materiale, aparature in pripomočke za delo
  • ročno oz. strojno očisti prostor, pribor in opremo
  • očisti in dezinficira delovno površino
  • pove, kako se pravilno vzdržuje pogoje za čisto in varno delo
  • opiše pogoje čistega in varnega dela
  • opiše načine in pomen čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije opreme, pribora
  • prikaže osnovno vzdrževanje opreme in pribora: redno čiščenje in pregledovanje
  • prikaže in opiše delovanje naprav v prosekturi in pomen kvalitetnega vzdrževanja
 • Prikaže varno delo v prosekturi
  • prikaže in opiše uporabo predpisane osebne varovalne opreme
  • opiše uporabo sistemskih zaščitnih sredstev
  • opiše lokalne in sistemske varnostne ukrepe pri delu z umrlimi in biološkimi vzorci
  • opiše uporabo kemikalij, reagentov in čistilnih sredstev
  • prepozna slikovne oznake (ne)varnosti na kemikalijah
  • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požari
  • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi
  • opiše čistilna sredstva in njihovo uporabo
  • prikaže in opiše pogoje za varno delo in ukrepe za zaščito okolja in lastno zaščito
  • prikaže in opiše ukrepe za varno delo pri rokovanju z biološkim materialom
 • Izvede obdukcijo
  • identificira pokojnika
  • pripravi umrlega za obdukcijo
  • izvede disekcijo glave in trupa ter evisceracijo notranjih organov
  • izvede različne meritve (telesna dolžina, obsegi, tehtanja organov)
  • opiše in prikaže različne tehnike evisceracije
  • opiše in prikaže disekcijo struktur centralnega živčnega sistema, kosti in sklepov
  • opiše posebnosti perinatalne avtopsije
  • oskrbi truplo po obdukciji
  • opiše in pokaže anatomske strukture
sprejema in oddaja pokojnega v prosekturi
 • izvaja transport v prosekturo
 • sprejema umrle v prosekturo (identifikacija, administriranje)
 • vodi evidence začasnega shranjevanja umrlih
 • preda pokojnika pogrebnemu servisu
 • pozna organizacijo dela v prosekturi
 • Opiše postopek sprejema in oddaje umrlega v prosekturi
  • opiše postopek z umrlim v prosekturi
  • opiše organizacijo dela v prosekturi
  • opiše evidenco začasnega shranjevanja umrlih
  • opiše povezavo in komunikacijo s pogrebnim servisom
  • opiše pravilno komunikacijo s svojci umrlega

12. Literatura, strokovno gradivo

 • An Introduction To Autopsy Technique, Step by step Diagrams; Kim A. Collins, MD, Grover M. Hutchins, MD; College of American Pathologists
 • An Introduction to Autopsy Technique, 2nd edition, Kim A. Collins, MD, Grover M. Hutchins, MD; College of American Pathologists
 • Š. Plut, Anatomija in fiziologija človeka, DZS
 • A. Oražen Adamič, K. Sernec, Mikrobiologija, DZS
 • A. Z. Dragoš, Mikrobiologija z epidemiologijo, DZS
 • A. Slatnik, Osnove anatomije in fiziologije, TZS
 • J. Drobne, P. Mohor, Vzgoja za zdravje, Mohorjeva družba Celje

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • asist. Izidor Kern, dr. med., Bolnišnica Golnik – klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
 • prim. asist. mag. Rajko Kavalar, dr. med., Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za patološko morfologijo
 • Zvezdana Dolenc Stražar, dr. med., Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Jelka Drobne, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word