tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 117/12.12.2008

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka 7250.007.3.1

Klasius-P16

Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija (0914)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka  7250.007.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Zaključena osnovna šola

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo se lahko pridobi v programu srednjega poklicnega izobraževanja Bolničar: - modul Nega in oskrba, vsebinski sklop Prva pomoč; - modul Varovanje zdravja, vsebinski sklopi Higiena, Zdravstvena vzgoja, Varnost in zdravje pri delu; - modul Etika in komunikacija, vsebinski sklop Etika; ter v programu srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik laboratorijske medicine: - modul Varovanje zdravja; - modul Medicinska mikrobiologija, vsebinski sklop Splošna mikrobiologija; - modul Zakonodaja, etika in komunikacija, vsebinski sklop Etika.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izvedbe storitve
 • upoštevanje pravil antiseptičnega dela
 • racionalno uporabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja

Izločilna Merila

 • neupoštevanje pravil antiseptičnega dela

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba60
dokumentacija0
ustni zagovor30

Kandidat opravi preverjanje, če doseže več kot 50-odstotni rezultat.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka (5139.06)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • laboratorij z opremo: laboratorij, ki izpolnjuje merila Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav s področja laboratorijske medicine
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani:

  • vsaj en član komisije mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo zdravstvene smeri
  • dva člana komisije imata najmanj srednjo strokovno izobrazbo laboratorijski tehnik / laboratorijska tehnica

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja čiščenje in sterilizacijo
 • ročno in strojno čisti steklovino in laboratorijski pribor
 • pripravlja materiale za sterilizacijo
 • izvaja sterilizacijo steklovine in laboratorijskega pribora ter odpadkov (suha sterilizacija ali avtoklaviranje)
 • pripravlja demineralizirano vodo po predpisanem postopku
 • obvlada antiseptično delo
 • Očisti steklovino in laboratorijski pribor
  • ročno očisti steklovino in laboratorijski pribor
  • strojno očisti steklovino in laboratorijski pribor
  • preveri delovanje aparatur in naprav ter zabeleži nepravilnosti v delovanju
  • pove, kako bi ravnal v primeru opažene nepravilnosti v delovanju aparatur in naprav
  • upošteva pravila antiseptičnega dela
  • opiše standardne operativne postopke v laboratoriju, ki so v njegovi/njeni pristojnosti
  • opiše čistilna sredstva in njihovo uporabo
  • prepozna slikovne oznake (ne)varnosti na kemikalijah
 • Sterilizira steklovino in laboratorijski pribor
  • pripravi material za sterilizacijo
  • izvede suho sterilizacijo
  • izvede avtoklaviranje
  • upošteva pravila antiseptičnega dela
  • razloži pomen sterilizacije
  • opiše pojme splošne mikrobiologije, imunologije, epidemiologije in profilakse
 • Pripravi demineralizirano vodo
  • pripravi demineralizirano vodo
  • opiše postopek priprave
  • opiše stroje in naprave v laboratoriju, njihovo sestavo in delovanje
  • opiše načine vzdrževanja laboratorijskih naprav in opreme
zbira in sortira materiale
 • zbira, razvršča in prenaša laboratorijski pribor
 • zbira, razvršča in prenaša odpadni biološki material
 • sprejema, razvršča in razdeljuje čisto laboratorijsko perilo oziroma zaščitno obleko
 • Prikaže delo z laboratorijskim priborom, materialom in odpadki
  • zbere in razvrsti laboratorijski pribor
  • opiše laboratorijski pribor
  • zbere in razvrsti odpadni biološki material ter ga odstrani v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • zbere, sortira in odstrani odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • opiše pomen ločenega zbiranja in sortiranja odpadkov
  • upošteva varnostne ukrepe pri rokovanju z biološkim materialom
  • opiše varnostne ukrepe pri rokovanju z biološkim materialom
  • opiše osebno varovalno opremo in njen pomen
  • razvrsti čisto laboratorijsko perilo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Andreja Orožen Adamič, Mikrobiologija
 • Ana Zlata Dragaš, Mikrobiologija z epidemiologijo
 • Jelka Drobne, Pjerina Mohar, Vzgoja za zdravje

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Borut Božič, Zbornica laboratorijske medicine
 • Ivica Avberšek Lužnik, Splošna bolnišnica Jesenice
 • Stane Tomšič, Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
 • Jelka Drobne, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word