tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 01.04.2020 , Ur.l. 909-2/2011/24
Nasledniki:
-
- Slamokrovec/slamokrovka 7244056011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

slamokrovec 73474351

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Slamokrovec / slamokrovka 73474350 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Končana osnovnošolska obveznost.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.  POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

 

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2.  NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • priprava kandidata na delo,
 • priprava in uporaba osnovnih sredstev,
 • obvladanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost izdelka,
 • racionalna raba materiala in energije,
 • upoštevanje pravil o varnosti pri delu.

 

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

 

Kriteriji ocenjevanja

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 70
ustni zagovor 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Krovci/krovke, n.o. (7131.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji

  Prostor, ki je opremljen z ustreznimi sredstvi, orodji in materiali za polaganje slamnatih kritin. 

 • Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, od katerih ima:

   

  • najmanj en član komisije univerzitetno izobrazbo etnološke ali arhitekturne smeri
  • najmanj en član komisije najmanj višješolsko izobrazbo s področja gradbeništva
  • najmanj en član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj s polaganjem slamnatih kritin

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Čiščenje in priprava slame
 • zna določiti čas žetve
 • pozna tehnike zlaganje slame v snope različne velikosti
 • zna sušiti slamo
 • določi velikost snopov glede na namembnost
 • očisti slamo
 • pozna različne tehnike/ postopke čiščenja slame
 • uporablja orodja za čiščenje slame
 • pozna orodja za čiščenje slame
 • skladišči slamo
 • pozna tehniko pravilnega skladiščenja
 • zna določiti kvaliteto slame za pokrivanje 

Čiščenje in priprava slame

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • določi čas žetve
 • predstavi tehnike zlaganja slame v snope različne velikosti
 • razloži pogoje sušenja slame
 • našteje in predstavi orodja za čiščenje slame
 • predstavi in izvede postopke čiščenja slame
 • razloži dejavnike, ki vplivajo na deponiranje slame
 • razloži vplive na skladiščenje slame
 • razloži ukrepe za preprečevanje škode zaradi bolezni, škodljivcev in plevelov
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Polaganje slamnate kritine
 • določi naklon strehe glede na namembnost
 • sodeluje z tesarjem, da določi razmik med strešnimi prečkami
 • polaga snope slame
 • zatesni spoje
 • uporablja različna orodja (deska za poravnavanje slame, klešče, škarje za rezanje slame)  pri polaganju slamnatih kritin
 • pozna postopke in tehnike polaganja slamnatih kritin
 • zna določiti debelino kritine
 • izdela pesti za končne kite
 • naredi končno kito
 • izdela slemenski zaključek
 • preveri usklajenost montaže elementov z načrtom
 • sodeluje pri prevzemu krovskih del na objektu
 • pozna tradicijo ohranjanje kulturne dediščine pri izdelavi slamnatih kritin

Pripravlja slamnate kritine - simulacija v delavnici:

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • načrtovanje in priprava delovnega postopka
 • določi naklon strehe glede na namembnost
 • položi snope slame z zaključnimi fazami
 • izdela pesti in jih vgradi v končno kito
 • izdelal slemenski zaključek
 • prepozna različna orodja glede na namembnost dela
 • ugotavlja usklajenost montaže elementov z načrtom
 • kratko predstavi pomen slamokrovske dediščine
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Vzdrževanje slamnate kritine
 • vizualno in mehansko ugotovi poškodbe in napake na kritini
 • pozna tehnologije za sanacijo in obnovo krovskih slamnatih konstrukcij
 • popravi oz. opravi vzdrževalna dela na kritini
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje kritine
 • pozna načine in postopke izvajanja vzdrževalnih del ter življenjsko dobo slamnatih kritin
 • pozna poškodbe slamnate kritine in vzroke za nastanek
 • pozna osnovna vzdrževalna dela na slamnatih kritinah

Popravilo slamnate kritine - simulacija v delavnici:

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • oceni poškodovana mesta
 • ugotavlja tehnologijo položene kritine
 • ugotavlja vzroke poškodb (vlaga, stanje temeljev, potresne poškodbe, izvedba in stanje snopov…) in stopnje poškodovanosti
 • izdela predloge sanacije za posamezne segmente (odstranjevanje vlage, vrsta kritine, debelina kritine)
 • izvede sanacijo posameznega dela slamnate kritine
 • pozna pravila varovanja naravne in kulturne dediščine in smisel le teh
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • BOGATAJ, Janez: Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana 1991.
 • BOGATAJ, Janez: Ljudska umetnost in obrti na Slovenskem. Domus, Ljubljana 1993.
 • BOGATAJ, Janez: Mojstrovine Slovenije. Ljubljana 2000.
 • DOMAČE OBRTI NA SLOVENSKEM. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana 2000.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ivan Kuhar, Zavod Marianum Veržej
 • Anton Golnar, Golnar Anton s. p., domača in umetna obrt
 • Škodnik Drago, o. d. d.
 • Janez Krnc, Zavod Marianum Veržej
 • Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Goran Lesničar Pučko, OZS

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word